Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από Να - Νου


 

Οι λέξεις της κοινής ρωμαίικης γλώσσας και τα λεξικά που τις πρωτοσυναντάμε

 

λέξεις που αρχίζουν από Να - Νου


 

Δημήτρη Λιθοξόου

Ιούλιος 2015

 

Πρόλογος [κοινός για όλα τα κεφάλαια]:

Οι λέξεις της ρωμαίικης (δημοτικής) γλώσσας, βρίσκονται στα λεξικά μαζί με λόγιες ελληνικές λέξεις. Εδώ ξεχωρίζω τις λέξεις της δημοτικής, από τις λόγιες λέξεις (ή λέξεις της «καθαρεύουσας») και τις παρουσιάζω χωριστά. Κάνω δηλαδή το αντίθετο, από αυτό που έκανε ο εκδότης Δημ. Δημητράκος, σύμφωνα με την «εθνική» υπόδειξη του Γ. Χατζιδάκι. Σε μια αντίστροφη λογική, από εκείνη των καθαρευουσιάνων του παρελθόντος, «καθαρίζω» τις λέξεις της δημοτικής και απομακρύνω τις λόγιες λέξεις (το ξένο σώμα) που ήταν διαχρονικά άγνωστες στον αγράμματο λαό.

Ακόμα αναφέρω δίπλα σε κάθε ρωμαίικη λέξη, το λεξικό που συναντάμε τη λέξη για πρώτη φορά, τη χρονιά δηλαδή έκδοσης του λεξικού. Για παράδειγμα η εγγραφή «ψαράς - 1527», σημαίνει πως τη λέξη «ψαράς» τη βρίσκουμε για πρώτη φορά στο λεξικό του Στεφάνου (Corona Preciosa), που τυπώθηκε το 1527.

Σε κάθε λέξη υπάρχει δίπλα μόνο η χρονιά της πρώτης αναφοράς. Η λέξη «ψαροκέφαλο(ν)» γράφεται χωριστά σαν «ψαροκέφαλον – 1910» και «ψαροκέφαλο – 1950», γιατί την πρώτη φορά στη λέξη υπάρχει το (λόγιο ή διαλεκτικό) τελικό «ν», ενώ τη δεύτερη όχι.

Μετά από μερικά χρόνια ενασχόλησής μου με τη λεξικογραφία, επέλεξα μεταξύ αρκετών λεξικών, δεκαπέντε βασικά έργα, που χρονικά καλύπτουν το διάστημα 1527-1995. Η εργασία μου περιέχει τις ρωμαίικες λέξεις που υπάρχουν στα δεκαπέντε λεξικά. Οι περισσότερες από αυτές, θεωρούνται αποκλειστικά λέξεις της δημοτικής γλώσσας. Υπάρχουν ωστόσο και λέξεις της δημοτικής που τις βρίσκουμε (με την ίδια ή παραπλήσια έννοια) και στα λεξικά της αρχαίας ελληνικής (π.χ. ψιλός, ψυχή, ψώρα).

Για την ερμηνεία των λέξεων ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προστρέξει στο ίντερνετ, καθώς τα περισσότερα από αυτά τα βιβλία μπορεί να τα βρει ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή.

Ας σημειωθεί τέλος πως οι λέξεις που υπάρχουν στον πίνακα, αποτελούν μέρος μόνο της ρωμαίικης, καθώς απουσιάζουν οι λέξεις δεκάδων διαλεκτικών λεξικών. Με αυτή την έννοια, μπορεί να χαρακτηριστούν σαν οι λέξεις της κοινής ρωμαίικης γλώσσας.

 

Τα λεξικά

1527

Εισαγωγή νέα επιγραφομένη, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ, ήγουν Στέφανος τίμιος, ώστε μαθείν, αναγινώσκειν, γράφειν, νοείν & λαλείν, την ιδιωτικήν, & την αττικήν γλώσσαν των γραικώνέτι δε και την γραμματικήν, & την ιδιωτικήν γλώσσαν των λατίνων μετά πάσης ευκολίας, & εν ολίγω χρόνω, και χωρίς διδασκάλου, πράγμα λίαν ωφέλιμον εις πάσαν τάξιν των ανθρώπων, συντεθειμένον και εις φως εκδοθέν παρά του επιτηδειοτάτου, και ευμηχανικού ανθρώπου Στεφάνου του εκ Σαβίου, του τυπωτού των ελληνικών, και των λατινικών γραμμάτων εν τη εκλαμπροτάτη πόλει των Ενετών, Venetiis MDXXVII.

1614

Ioannis Meursi, glossarium graeco-barbarum - In quo præter vocabula quinque millia quadringenta, officia atque dignitates imperij Constantinop. tam in palatio, quàm ecclesia aut militia, explicantur, & illustrantur, Lugduni Batavorum, apud L. Elzevirium, 1614.

1622

Vocabolario Italiano et Greco nel Quale si contiene come le voci Italiane si dicano in Greco Volgare, composto dal P. Girolamo Germano della Compagnia di GIESV, in Roma, per l’Herede di Bartolomeo Zanneti, 1622.

1635

Simone Portio, Λεξικόν Λατινικόν, Ρωμαίκον και Ελληνικόν, εις το οποίον τα λατινικά λόγια συμφωνούναι τα Ρωμαίκα, και τα Ελληνικά. Εσμίχθηκε με τούτο στο τέλος του βιβλίου άλλον ένα λεξικόπουλον, εις το οποίον τα Ρωμαίκα λόγια κατ αλφάβητον βαλμένα γυρίζονται πρώτα ελληνικά και απέκει Λατινικά - Dictionarium latinum, graeco-barbarum, et litterale, in quodictionibus latinis suae quoque graecae linguae vernaculae necnon etiam litteralis vocesrespondent. Accessit insuper aliud in calce operis dictionariolum, in quo prius ordine alphabetico dispositae vernaculae linguae graecae dictiones, graco-litterales, tum latinar redduntur, Parisiorum 1635.

1659

Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των λατινικών τε και Ιταλικών λέξεων πίνακος, εκ διαφόρων παλαιών τε και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς παρά Γερασίμου Βλάχου του Κρητός, Venetiis MDCLVIIII.

1709

Αλέξιος Σουμαβέραιος (Alessio da Somaverra), Θησαυρός της Ρωμαϊκής και της Φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν Ρωμαϊκόν και Φραγκικόν πλουσιώτατον, Παρίτζι (Parigi) MDCCIX.

1790

Λεξικόν τρίγλωσσον της Γαλλικής, Ιταλικής και Ρωμαϊκής διαλέκτου, εις τόμους τρεις διηρημένον, συνερανισθέν παρά Γεωργίου Βεντότη, τόμος Γ' Ρωμαϊκο-Γαλλικο-Ιταλικός, Εν Βιέννη της Αουστρίας 1790.

1857

Λεξικόν της καθ' ημάς ελληνικής διαλέκτου, μεθηρμηνευμένης εις το αρχαίον ελληνικόν και το γαλλικόν μετά προσθήκης γεωγραφικού πίνακος των νεωτέρων και παλαιών ονομάτων, έκδοσις δευτέρα επηυξημένη και διωρθωμένη, υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου, Αθήνησι 1857.

1882

Nouveau dictionnaire grec moderne-français: contenant les termes de la langue parlée et de la langue écrite, Front Cover. Émile Legrand, Garnier frères, Paris 1882.

1910

Λεξικόν ελληνογαλλικόν (και γαλλοελληνικόν) της λαλουμένης Ελληνικής γλώσσης (ήτοι καθαρευούσης και δημώδους) - Dictionnaire grec-francais et francais-grec, υπό Αντωνίου Ηπίτη, 3 τόμοι, εν Αθήναις 1908-1910.

1931

Πέτρου Βλαστού, Συνώνυμα και συγγενικά, τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

1934

Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης, ορθογραφικόν και ερμηνευτικόν, συνταχθέν υπό επιτροπής φιλολόγων και επιστημόνων, επιμέλεια Γεωργίου Ζευγώλη, έκδοσις ΠΡΩΙΑ, Αθήναι 1933-1934.

1950

Δ. Δημητράκου, Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης, 15 τόμοι, Αθήναι.

1983

Ν. Π. Ανδριώτη, Ετυμολογικό λεξικό της κοινής Νεοελληνικής, τρίτη έκδοση με διορθώσεις και προσθήκες του συγγραφέα, Θεσσαλονίκη 1983.

1995

Εμμανουήλ Κριαρά, Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας (γραπτής και προφορικής), Αθήνα 1995.

 

ρωμαίικες λέξεις που αρχίζουν από να – νου

 

να

1527

νάβα

1934

ναβέτα

1934

ναζεύομαι

1910

νάζι

1790

νάζια (τα)

1931

ναζιάρα

1934

ναζιάρης

1934

ναζιάρικος

1995

ναζού

1910

ναι

1635

νάι

1882

ναΐδα

1790

ναιναί

1709

ναΐπης

1709

ναίσκε

1622

νάκα

1931

νάκαρα (τα)

1983

νάκαρο

1931

νακόρασο

1931

ναλέτα

1931

ναλέτης

1931

ναλέτι

1950

ναλετιά

1934

ναλετιάζω

1931

ναλέτισσα

1934

ναλμπάντης

1882

ναμάζι

1950

ναματερό

1934

νάμε

1709

νάνα (η)

1709

νανά (τα)

1983

νανάκια (τα)

1934

ναναρίζομαι

1709

ναναρίζω

1659

νανάρισμα

1659

ναναρίσμαυτα (τα)

1709

ναναρίστρα

1709

νάνι

1910

νάνος

1622

νανουρητό

1931

νανουρίζω

1910

νανούρισμα

1910

νανουριστός

1934

νάξης

1931

ναξιλίκι

1931

ναπολεόνι

1950

ναπολιτάνικος

1934

νάπος

1709

ναράντζι

1635

ναραντζιά

1709

ναραντζότζοφλον

1709

ναραντζόφυλλον

1709

ναργελές

1934

ναργιλές

1910

νάρκι

1857

νάτο (το)

1950

νάτος

1950

νάτω

1709

νέθω

1910

νέι

1857

νεια

1635

νειάτα (τα)

1709

νείδι

1950

νειδίζω

1983

νείζω

1950

νειόγαμπρος

1659

νειόνυφη

1857

νειος

1635

νειούτσικος

1910

νείρατα (τα)

1983

νείρεμα

1931

νειρεύομαι

1983

νειροκρίτης

1983

νείρομαι

1934

νειώνω

1659

νέκρα

1934

νεκρίλα

1950

νεκρογάννημα

1709

νεκρογέννα

1931

νεκρογεννώ

1709

νεκροθάλασσα

1950

νεκροθάφτης

1931

νεκροκάντηλο

1931

νεκροκλεψιά

1709

νεκροκρέβατο

1931

νεκροκρέβατον

1635

νεκρολίβανο

1931

νεκρολούλουδο

1934

νεκρολούλουδον

1857

νεκρομάρα

1931

νεκροπούλι

1910

νεκρός

1659

νεκροσέντονο

1931

νεκροσέντουκο

1931

νεκροσέντουκον

1790

νεκροστόλι

1709

νεκροστόλια (τα)

1931

νεκροστολίζω

1709

νεκροστολίστρα

1709

νεκροτσουκνίδα

1857

νεκρουλιά

1950

νεκρουλιάζω

1931

νεκρουλιάρικος

1931

νεκροφιλάω

1934

νεκροφιλώ

1910

νεκρωμός

1950

νεκτογεννήτρα

1709

νέκτωμα

1659

νέμα

1709

νέμας

1931

νεμπότα

1931

νεμποτάκι

1622

νεμπότης

1622

νεμπουρντέχης

1931

Νέμτζα

1709

Νεμτζιά

1709

νέμτζικα

1709

Νέμτζος

1709

νένα

1950

νενέ

1931

νεράγκαθο

1934

νεράγκαθον

1857

νεραγκούλα

1910

νεραγώγι

1882

νεραγωγιό

1931

νεράδα

1934

νεράδες (οι)

1614

νεράιδα

1790

νεραϊδαριό

1931

νεράιδες (οι)

1659

νεραϊδιάρης

1934

νεραϊδιάρικο

1931

νεραϊδοβούνι

1931

νεραϊδογεννημένος

1934

νεραϊδογέννητος

1950

νεραϊδογλειμένος

1931

νεραϊδόγνεμα

1950

νεραϊδολίθι

1931

νεραϊδονέματα (τα)

1857

νεραϊδόνημα

1934

νεραϊδόξυλο

1931

νεραϊδόπαιδο

1950

νεραϊδοπαίρνω

1950

νεραϊδόπαρμα

1934

νεραϊδοπαρμένος

1931

νεραϊδόπαρτος

1931

νεραϊδοπούλα

1931

νεραϊδόπουλο

1950

νεραϊδοράχη

1931

νέραϊδος

1934

νεραϊδοσπηλιά

1931

νεραϊδόσπηλο

1931

νεραϊδοσυντροφιά

1950

νεραϊδότρυπα

1931

νεραϊδόχορτο

1934

νεραϊδοχτυπημένος

1931

νεραϊδωμένος

1950

νεραϊοδής

1931

νεράκι

1635

νεραμπούλι

1931

νεραμπούλικος

1931

νεραντζάκι

1931

νεραντζάτος

1950

νεράντζι

1709

νεραντζιά

1709

νεραντζόζουμο

1882

νεραντζόζουμον

1790

νεραντζομαγουλάτος

1931

νεραντζότζεφλον

1790

νεραντζότζοφλον

1709

νεραντζούλα

1950

νεραντζούρα

1950

νεραντζόφυλλον

1709

νέρατα (τα)

1931

νεράτος

1659

νερένιος

1659

νερίζω

1659

νερίνιος

1709

νερίστικα

1659

νερό

1527

νεροβάρελο

1934

νεροβάρελον

1622

νεροβεργιά

1934

νεροβουρλιά

1934

νεροβράζω

1910

νερόβρασμα

1950

νερόβραστος

1857

νερόγαλα

1931

νερογάλαζος

1931

νερόγαυρος

1950

νερογυρισιά

1709

νερογφαγιά

1931

νερόδεμα

1931

νεροδεσιά

1857

νεροδέτης

1931

νεροδέχτης

1931

νεροδιαβασιά

1709

νεροδυοσμός

1882

νεροδυόσμος

1950

νερόδυοσμος

1910

νεροζούμι

1995

νεροζύγι

1857

νεροκάβουρας

1931

νεροκάλαμο

1950

νεροκάλαμον

1857

νεροκαμένος

1950

νεροκανάτα

1934

νεροκάνατο

1934

νεροκάνατον

1622

νεροκάρδαμο

1934

νεροκάρδαμον

1614

νεροκαταιβασιά

1882

νεροκατέβασμα

1910

νεροκολοκυθιά

1934

νεροκολόκυθο

1934

νεροκολόκυθον

1857

νεροκόπανο

1931

νεροκόρες (οι)

1931

νερόκοτα

1931

νεροκότσιφας

1931

νερόκοττα

1910

νεροκουβάλημα

1709

νεροκουβαλητής

1709

νεροκουβαλήτρα

1709

νεροκουβαλίστρα

1910

νεροκουβαλιτικόν

1709

νεροκουβαλώ

1709

νεροκούνουπο

1931

νερόκρασο

1934

νερόκρασον

1790

νεροκράτης

1857

νεροκράτι

1614

νερόκρινος

1934

νεροκυπάρισσο

1934

νερολάγυνο

1950

νερολαδιά

1910

νερόλακκος

1931

νερολάπαθο

1934

νερολάπαθον

1857

νέρολι

1934

νερολίθι

1931

νερολόγι

1931

νερολούλουδον

1790

νερομάζωμα

1790

νερομαζωξιά

1709

νερομάλλα

1950

νερομάνα

1995

νερομάννα

1934

νερομήνια (τα)

1931

νερομολόχα

1934

νερομουρμούρισμα

1950

νερομπλύτης

1934

νερομπογιά

1910

νερομπούλι

1934

νερόμυαλος

1931

νερόμυγα

1934

νερομυλίτσα

1934

νερόμυλος

1622

νερόπετρα

1931

νεροπήδημα

1931

νεροπηδώ

1931

νεροπήθαρον

1659

νερόπιασμα

1931

νεροπίθαρον

1709

νεροπινάς

1709

νεροπίνης

1659

νεροπίνω

1659

νερόπιομα

1659

νεροπιοτής

1709

νεροπίπερον

1857

νεροπλάτανος

1934

νεροπλένω

1931

νερόπλυμα

1790

νεροπλυμένος

1790

νεροπλύνω

1790

νεροποντή

1931

νεροπόντι

1931

νεροποντιά

1790

νεροποντίζω

1790

νεροποντίλα

1931

νερόπορος

1659

νερόπορτα

1931

νεροποτάμι

1659

νεροπότηρο

1934

νεροπούλα

1934

νεροπούλι

1857

νεροπρίονο

1995

νεροσέλινο

1950

νεροσέλινον

1614

νερόσκυλο

1931

νερόσκυλον

1910

νεροστάζω

1931

νεροσταλιασμένος

1931

νεροσταλίδα

1931

νερόσταμνον

1659

νεροσυρμή

1931

νεροταταχή

1659

νερότοπος

1931

νεροτριβάς

1931

νεροτριβή

1931

νεροτριβιά

1931

νεροτριβιάρης

1882

νεροτριβιό

1931

νεροτσουκνίδα

1934

νερουλάς

1931

νερουλάτος

1931

νερουλιάζω

1622

νερούλιασμα

1709

νερουλιασμένος

1622

νερουλός

1635

νερουρούτζικος

1790

νεροφάγωμα

1857

νεροφαγωμένος

1931

νεροφείδα

1857

νερόφειδον

1910

νεροφίδα

1882

νερόφιδο

1931

νερόφιδον

1622

νεροφίλι

1931

νεροφούσκομα

1931

νεροφύλλι

1950

νεροχελιδόνι

1910

νεροχελίδονο

1931

νεροχελώνα

1882

νερόχιονο

1910

νερόχιονον

1709

νεροχύτης

1622

νεροχωρίστρα

1931

νεροψωμιζώ

1709

νεροψώμισμα

1709

νερόψωμον

1709

νέρωμα

1709

νερωμένος

1622

νερώνω

1622

νέσιμο

1934

νέσιμον

1910

νεςκροστολιστής

1709

νέσπουρα

1622

νεσπουριά

1622

νετάρω

1910

νέτος

1910

νευράκι

1635

νευριάζω

1934

νευρίασμα

1934

νευριασμένος

1934

νευριαστικός

1934

νευρικά

1934

νεύρο

1983

νευροκαβαλίκεμα

1709

νευρώνω

1934

νεφαλάκι

1622

νεφαλιά

1709

νεφαλιάζω

1622

νεφάλιασμα

1709

νεφάλισμα

1659

νέφαλο

1931

νεφαλομαζώνω

1659

νέφαλον

1622

νεφελιάζω

1635

νεφελιασμένος

1622

νέφελον

1635

νεφθαλίνη

1983

νέφι

1931

νεφόκαμα

1950

νεφόκαμμα

1934

νεφούσι

1983

νεφρα (τα)

1659

νεφραμιά

1931

νεφρί

1659

νεφριά (τα)

1709

νεφρό

1934

νεφρύ

1622

νεφτί

1910

νέφτι

1857

νηάμερα

1857

νηνί

1857

νηνίδα

1934

νήρα

1934

νηρόψωμο

1934

νησάκι

1635

νησάνι

1882

νησί

1622

νησιάζω

1882

νησιωπούλα

1709

νησιώτης

1635

νησιώτησσα

1635

νησιώτισσα

1709

νησιωτοπούλα

1995

νησιωτόπουλο

1995

νήστεμα

1931

νηστεύω

1622

νηστήσιμος

1857

νηστικάδα

1614

νηστικάρης

1709

νηστικαριά

1709

νηστικάτα

1857

νηστικός

1635

νηστιμάρης

1659

νια

1934

νιαήμερα (τα)

1934

νιάκα

1950

νιάκαρη

1950

νιάλμα

1934

νιάμα

1983

νιάμερα (τα)

1934

νιανιά (τα)

1910

νιάνιαρο

1983

νιανιάς

1931

νιαοουρητό

1931

νιάου

1934

νιαουρίζω

1857

νιαούρισμα

1857

νιαρός

1882

νιάσιμο

1910

νιάσμα

1934

νιαστής

1931

νιάτα (τα)

1931

νίβγομαι

1659

νίβγομαι

1709

νίβγω

1635

νίβομαι

1950

νίβω

1790

νιζάμης

1934

νιζάμι

1950

νιζερέ

1934

νικάω

1934

νίκελ

1934

νικελάκι

1934

νικέλινος

1910

νικέλωμα

1934

νίκη

1622

νίκημα

1709

νικώ

1622

νίλα

1931

νιμπορειό

1983

νινί

1910

νιοβαμμένος

1950

νιόβγαλτος

1931

νιόβλαστος

1950

νιογάμπρια (τα)

1931

νιόγαμπρος

1950

νιογέννητος

1931

νιόιψυχο

1931

νιόκοπος

1910

νιόλουβος

1931

νιόμα

1659

νιοματίζω

1659

νιοματικός

1659

νιομπούσμπασι

1910

νιονιό

1995

νιόνυφη

1910

νιόνυφος

1910

νιόξαντος

1910

νιόξεστος

1910

νιόξιστος

1910

νιόπαντρη

1950

νιόπαντρος

1950

νιος

1910

νιόσκαστος

1931

νιόσκαφτος

1950

νιότα (τα)

1950

νιότερος

1931

νιότη

1910

νιούτσικος

1934

νιοφάνταχτος

1931

νιόφαντος

1950

νιοφερμένος

1931

νιοφέρνω

1910

νιόφερτος

1931

νιόφυτος

1931

νισάνι

1790

νισαντήρι

1857

νισαντίρι

1931

νισάφι

1910

νισεστές

1857

νιτερέσο

1931

νίτικο

1950

νιτσεράδα

1910

νίφτω

1983

νιψίδι

1659

νιψιδιάζουμαι

1931

νίψιμα

1635

νίψιμο

1950

νίψιμον

1635

νιώθω

1983

νιώνω

1983

νιώσμα

1983

νιώτερος

1983

νόγα

1931

νογάω

1934

νογώ

1931

νοδάρος

1934

Νοέβρης

1622

Νοέμβρης

1622

Νοέμπρης

1934

νόζικα

1934

νοιάζει

1910

νοιάζομαι

1857

νοιάζουμαι

1931

νοιάσιμο

1931

νοικάρης

1931

νοικάρισσα

1934

νοικαρόσπιτο

1931

νοικάτορας

1910

νοικάτωρας

1635

νοικατώρισσα

1709

νοίκι

1635

νοικιάζομαι

1709

νοικιάζω

1635

νοίκιασμα

1659

νοικιασμένος

1709

νοικιαστής

1709

νοικιάστρα

1709

νοικοκερά

1857

νοικοκεριό

1934

νοικοκεριόν

1857

νοικοκερίστικος

1934

νοικοκεροσύνη

1934

νοικοκυούρεμα

1709

νοικοκυουρεμένος

1709

νοικοκυουρεύω

1709

νοικοκυρά

1635

νοικοκυράτον

1882

νοικοκύρεμα

1934

νοικοκυρεμένος

1931

νοικοκυρεύω

1950

νοικοκύρης

1635

νοικοκυριά

1709

νοικοκύρικος

1931

νοικοκυριό

1931

νοικοκυριόν

1709

νοικοκυρίστικος

1931

νοικοκυροπαίδι

1882

νοικοκυρόπαιδο

1995

νοικοκυροπούλα

1995

νοικοκυρόπουλον

1882

νοικοκυρόσπιτο

1995

νοικοκυροσύνη

1934

νοιώθω

1709

νοιώνω

1622

νοιωστής

1709

νοιώστης

1635

νοιωτής

1709

νοιώτρα

1709

νοματέοι (οι)

1882

νοματίζω

1931

νομάτισμα

1934

νοματοί (οι)

1882

νομάτοι (οι)

1709

νομάτος

1790

νομίζω

1790

νονά

1934

νόνα

1931

νοννά

1910

νόννα

1910

νοννός

1910

νόννος

1910

νονός

1931

νόνος

1931

νοσάδα

1709

νοσσίδα

1910

νόστιμα

1709

νοστιμάδα

1614

νοστιμεύομαι

1857

νοστιμεύω

1709

νοστιμιά

1622

νοστιμίζω

1622

νοστίμισμα

1659

νοστιμισμένος

1659

νόστιμος

1622

νοστιμούλα

1882

νοστιμούλης

1931

νοστιμούτζικα

1709

νοστιμούτζικος

1709

νότα

1934

νοτάριος

1614

νοτάρος

1709

νοτεράδα

1931

νοτερός

1790

νότζικα

1934

νότη

1931

νοτιά

1622

νοτιάζω

1709

νοτιάς

1931

νοτίζω

1790

νοτικός

1659

νοτινός

1622

νότισμα

1931

νοτισμένος

1857

νότσικα

1934

νουβέλα

1995

νουβέλλα

1934

νούβελλο

1934

νουβέτα

1709

νούγια

1983

νούλα

1931

νούμερο

1934

νουνά

1709

νουνός

1857

νούντσιος

1934

νουρά

1614

νούρι

1882

νούρκα

1857

νουσλόχορτο

1934

νούτζιος

1882

νούτσα

1934

νούφαρο

1934

νούφαρον

1857

νουφούσι

1983