Skip to main content

Οι Βλάχοι της Πίνδου Πηγές -Βιβλιογραφία

 

Οι Βλάχοι της Πίνδου

Πηγές -Βιβλιογραφία

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

Αυστριακός Χάρτης 1914: Janina, 1:200.000, Offiz. R. Dokaupil, 1914.

Χάρτης Χρυσοχόου 1909: Χάρτης των ανά τα όρη της ελληνικής χερσονήσου εγκαταστάσεων των Βλάχων. Περιέχεται στο βιβλίου του Μιχαήλ Χρυσοχόου, Βλάχοι και Κουτσοβλάχοι, έκδοσις του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, τυπογραφείον Σπ. Κουσουλίνου, Αθήναι 1909.

Χάρτης Κοντογόνη 1912: Ιωάννινα, 1:200.000, λιθογραφείο Γ. Κοντογόνης, Αθήναι 1912.

Pouqueville 1826: F. C. H. L. Pouqueville, Voyage de la Grèce, Paris 1826.

Leake 1835: William Martin Leake, Travels in Northern Greece, J. Rodwell, London 1835.

Boué 1854: Ami Boué, Recueil d’itinéraires dans la Turquie d’Europe, Détails géographiques, topographiques et statistiques sur cet Empire, W. Braumüller, Vienne 1854.

Hahn 1854: Dr. Jur. Johann Georg von Hahn, Albanesische Studien, Verlag von Friedrich Mauke, Jena 1854.

Кънчов 1900: Васил Кѫнчовъ, Македония етногрфия и статистика, София 1900.

Heuzey 1858: Léon Alexandre Heuzey, Excursion dans la Thessalie turque en 1858, Société d'édition "Les Belles-lettres", Paris 1927.

Αραβαντινός 1856: Π[αναγιώτου] Α[ραβαντινού] Π[αργείου] , Χρονογραφία της Ηπείρου : των τε ομόρων ελληνικών και ιλλυρικών χωρών διατρέχουσα κατά σειράν τα εν αυταίς συμβάντα από του σωτηρίου έτους μέχρι του 1854, εκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, εν Αθήναις 1856,

Lejean 1861: G. Lejean, Ethnographie de la Turquie d'Europe / Ethnographie der Europäischen Türkei, Gotha, Justus Perthes, 1861.

Picot 1875: É. Picot, Les Roumains de la Macédoine, Ernest Leroux éditeur, Paris 1875.

Ζώτος 1878: Β. Δ. Ζώτου Μολοσσού (ιππότου, περιηγητού εκ Δρόβιανης της εν Ηπείρω Μολοσσίδος), Δρομολόγιον της ελληνικής χερσονήσου αρχαιολογικόν, ιστορικόν, γεωγραφικόν, στρατιωτικόν, στατιστικόν και εμπορικόν, εγκρίσει του υπουργείου των Στρατιωτικών, τόμος Δ' - τεύχος Α', εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήναι 1878.

Επιτελικό Γραφείο 1880: Υπό του παρά τω Υπουργείω των Στρατιωτικών Επιτελικού Γραφείου, Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, εν Αθήναις 1880.

Σχινάς 1886: Νικολάου Θ. Σχινά (ταγματάρχου του μηχανικού παρά τω επιτελικώ γραφείω του υπουργείου στρατιωτικών), Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας, συνταχθείσα τη εντολή του επί των στρατιωτικών υπουργού, τύποις MESSAGER D'ATHENES, εν Αθήναις 1886.

Κρυστάλλης 1891: Κώστα Δ. Κρυστάλλη, Άπαντα, τόμος Γ', Οι Βλάχοι της Πίνδου, εκδιδόμενα υπό του αδελφού του Βασιλείου Δ. Κρυστάλλη αντιστρατήγου Ε. Α., τυπογραφείον ΝΕΑ ΜΕΛΙΣΣΑ, Αθήναι 1952.

Weigand 1895: Gustav Weigand, Die Aromunen / Ethnographisch - Philologisch - Historische Untersuchungen, Erster Band, Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1895. Ελληνική μετάφραση: Trede Kahl, Οι Αρωμάνοι (Βλάχοι), Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2001.

Σχινάς 1897: Νικολάου Θ. Σχινά (αντισυνταγματάρχου του μηχανικού και βουλευτού εκ Βόλου), Οδοιπορικόν μεσημβρινής Ηπείρου, τεύχος Α', τύποις υπουργείου Στρατιωτικών, εν Αθήναις 1897.

Αραβαντινός 1905: Π. Αραβαντινού, Μονογραφία περί Κουτσοβλάχων, εκ του τυπογραφείου Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, εν Αθήναις, Νοέμβριος 1905.

Papahagi 1905: Nicolas Papahagi, Les Roumains de Turquie, Eminescoe, Bucarest 1905.

Wace - Thompson 1914: A. J. B. Wace M. A. (Formerly Fellow of Pembroke College, Cambridge) and M. S. Thompson M. A. (Formerly Craven Fellow in the University of Oxford), The Nomads of the Balkans - An account of life and customs among the Vlachs of Northern Pindus, METHUEN & CO. LTD., London 1914. Ελληνική μετάφραση: Πάνος Καραγιώργος, Οι νομάδες των Βαλκανίων - Περιγραφή της ζωής και των εθίμων των Βλάχων της βόρειας Πίνδου, εκδόσεις ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Θεσσαλονίκη 1989.

Λεξικόν Συνοικισμών 1923: Βασίλειον της Ελλάδος - Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας - Διεύθυνσις Στατιστικής, Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και συνοικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1920, εκ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, εν Αθήναις 1923.

Αρχεία Δρακάκη - Κούνδουρου 1939: Αλεξ. Θ. Δρακάκη (Δ. Ν. εισηγητού παρά τη δ/σει τοπικής αυτοδιοικήσεως υπουργείου Εσωτερικών) και Στυλ. Ι. Κούνδουρου (προϊσταμένου αρχείου - τμηματάρχου υπουργείου Εσωτερικών, Αρχεία περί της συστάσεως και εξελίξεως των δήμων και κοινοτήτων 1836-1939 και της διοικητικής διαιρέσεως του κράτους, τόμος Α', Αθήναι Ιούλιος 1939.

Αρχεία Δρακάκη - Κούνδουρου 1940: Αλεξ. Θ. Δρακάκη (Δ. Ν. εισηγητού παρά τη δ/σει τοπικής αυτοδιοικήσεως υπουργείου Εσωτερικών) και Στυλ. Ι. Κούνδουρου (προϊσταμένου αρχείου - τμηματάρχου υπουργείου Εσωτερικών, Αρχεία περί της συστάσεως και εξελίξεως των δήμων και κοινοτήτων 1836-1939 και της διοικητικής διαιρέσεως του κράτους, τόμος Β', Αθήναι Μάρτιος 1940.

Χουλιαράκης 1974: Μιχαήλ Χουλιαράκη, Γεωγραφική διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1971, τόμος Α', μέρος ΙΙ, πραγματικός πληθυσμός των απογραφών 1848-1911, ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Αθήναι 1974.

Λεξικόν Οικισμών 1974: Ελληνική Δημοκρατία - Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1971, Αθήναι 1974.

Ζούκας - Φώλιας 1996: Αλέξανδρος Ζούκας και Κωνσταντίνος Φώλιας, Πίνδος - Μετέωρα - Αχελώος - Χάσια, ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ., Λάρισα 1996.

Κουκούδης 2000: Αστέριος Ι. Κουκούδης, Μελέτες για τους Βλάχους, τόμος δεύτερος, Οι μητροπόλεις και η διασπορά των Βλάχων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΡΟΣ, Θεσσαλονίκη 2000.

Λεξικό Σταματελάτου 2001: Μιχαήλ Σταματελάτος και Φωτεινή Βάμβα-Σταματελάτου, Επίτομο γεωγραφικό λεξικό της Ελλάδος, Ερμής 2001.