Skip to main content

Το τετράγλωσσο λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη (1802) - στίχοι 192-431


 

Το τετράγλωσσο λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη (1802)


 

στίχοι 193-431


 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

 

English (Ιγκλέσικα)

Leake

Ρωμαίικα

Βλάχικα

Βουλγάρικα

Αλβανίτικα

193

Sunday

Τη κυριακή

Τουμήνικα

Βώ νετέλιατα

τà τίελ

194

it behoves (you)

πρέπει

πριψιάστε

πρίλεκατ

γκιάν

195

to pray.

να προσευχηθείς.

σετεγκλίννη

τά σεμόλλησσ

τa φάλεσσ

196

Monday

Τη δευτέρα

λούννια

βώ πωνετέλνικοτ

τà χàννaνa

197

move

να κινήσεις

σέ γκισέστη

τά κίνησασσ

τà νίσεσσ

198

on (your) road (journey).

διά στράταν.

τρά κάλλε

ζα πάτ

πρέ ούδα

199

Tuesday

Και τη τρίτη

σσή μάρτζα

ή βώ φτώρνικοτ

εδέ τaμάρτνa

200

and Wednesday

και τη τετράδι

σσή ννέρκουρια

ή βώ στρέτατα

εδέ τaμαρκούρa

201

sew

να ράψεις

σέ κόσση

τά σσέεσσ

τà κέπησσ

202

in order to be

διά να είσαι

ρτρά σεχίη

ζά τά μπιτησσ

κή τà γιέσσ

203

clothed.

ενδυμένος.

νβισκούτου.

όμπλετζεν.

ηνβέσκουρ.

204

Thursday

Τη πέμπτη

Σσή τζοία

Ή βώ τζέτφερτοκ

Εδέ τa έντενa

205

and Friday

και τη παρασκευή

σσή βήννιρα

ή βώ πέτεκοτ

εδέ τα πρέμπτενα

206

and Saturday

και τω σαββάτω

σσή σέμπaτα

ή βώ σαπώτατά

Εδέ τa σσατούνa

207

collect

να μαζώνεις

σέ ατούννη

τά μπέρης

τά μπλέθσσ

208

necessaries

ζαχεραίν

ζαερέε

ζάερε

ζαήρε

209

for all the month

διά όλον τον μήνα.

τρά τούτου μέσλου.

ζά σφήοτ μέσετζ.

πρà γκίθa μύαϊτ.

210

and thus your are

Και έτζη είσαι

Σσή ασσήτζε έστη

Ή τάκα σύ

Εδέ αστιού γιέ

211

always rich

πάντοτε πλούσιος

ούννa ούννa μπουκάτου

σφέκω μπόγατ

κουρτώ ηπωγάτ

212

and everywhere honored

και παντού τιμημένος

σσή ιουτζητώ τυννισήτου

ή σέκατε τζέστεν

εδέ κουντώ ιντρέτζημ

213

and not disgraced.

και όχι εντροπιασμένος.

σσή νού ρουσσουνάτου.

ή νέ στράμενν.

εδέ γιό ητουρπaρούαρ

214

When you feast

Οπόταν εορτάζεις

Κàντε γιουρτουσέστη

Κώκα σλάζησσ

κούρ λλιούτεσσφεστών

215

it is well

είναι καλά

έστε γκήνε

γιέτ χάρνω

έστa μήρa

216

that you fast

να νηστεύεις

σέ ατζούννη

τά πώστησσ

τa αγκιρώνσσ

217

(for) one week

μίαν εβδομάδα.

ούννα σεπτεμàνα.

έτνα νέτελλα.

ννί γιάβa.

218

and give

Και να δώσεις

Σσή σετάη

Ή τά τάβασσ

Εδέ τa άπσσ

219

to the blind

εις τους τυφλούς

λά όρκκη

νά σλέπητε

ντà ταβέρμπαρατ

220

bread and meat

ψωμί και φαγί.

πàνε σσή γκέλλa.

λέπ ή μάντζα.

μπούκ εδέ γκέλλa.

221

and assist

Και να βοηθείς

Σσή σέ ατζιούτζη

Ή τά πώμοζησσ

Εδέ τà ντήχησσ

222

the poor

τους πτωχούς

οάρφανλλη

να σήρωμασιτε

ταβάρφaρητ

223

with that

με εκείνο

κού ατζιά

σώ τόα

με ατά

224

which you can.

οπού ημπορείς.

τζή πώτζη.

στώ μόζησσ.

κή μούντησσ.

225

And when you place

Και οπόταν βάλεις

Σσή κàντου πάτζη

Ή κώκα κλάτησσ

Εδέ κούρ τaβέσσ

226

the table (i.e. dine)

το τραπέζι

σούφρα

τραπέζατα

σώφρana

227

invite

να καλέσεις

σέ κλέννι

τά κάλεσασσ

τà θηρέσσ

228

your relations

τους συγγενείς σου

κουσουρίνλλη ατέη

ρωτνήτατα τφόη

κουσσερήντετού

229

your neighbours

τους γειτόνάς σου.

βιτζήνλλη ατέη

κωμσσίητε τφόη

φκίντa του.

230

and send

και να στείλεις

σσή σεπητρέτζη

ή τά πούστησσ

εδέ τανταρκόνσσ

231

warm meat

ζεστό φαγί

κάλτa γκέλλa

τώπλα μάντζα

τaγκρόχaτ κέλλa

232

to the sick

εις τους αρρώστους

λά λέντζιτζη

νά μπώλνητε

μπα τaσaμούρατ

233

that they may have pity upon

διά να σου συγχωρούν

τρά σεσλιάρτα

ζά τά τύ πρόσταατ

κή τà τaντίεννa

234

your parents.

τους γονείς σου.

πaρήντζιλλη ατέη.

ρωτνήννατα τφόη.

πaρήντaτ τού.

235

 

Πέρσυ και φέτω

Άννου σσή έσταννου

Λάννη ή κωτινάα

Βγιέτ, εδέ σηβγιέτ

236

 

τα πωρικά

πωάμιλλε

γιεμήσσητε

πέματ

237

 

εγίνηκαν

σεφέτζερα

σεστώρια

ουμπάνa

238

 

παντού

ιουτζητώ

σέκατε

κουτώ

239

 

εις όλα τα μέρη.

τρουτούτε πàρτζηλλε.

νά σήτε στράννα.

μπà τa γκίθα βήσετ.

240

 

Όμως

Μà

Τόκου

Πώ

241

 

ακρίβεια μεγάλη

σκουμπέτε μάρε

σκάπια κώλεμα

στρεντaτήρ εμάδε

242

 

εστάθηκε

στατού

στώη

ντένν

243

 

εις το γέννημα.

τρού γίπτου.

βώ ζήτωτο.

μπά τρήθετ.

244

 

Και κλαίουν

Σσή πλàγκου

Ή πλάτζαετ

Εδέ κιάϊννε

245

 

μικροί και μεγάλοι.

νκίτζη σσή μάρη.

μάλλη ή κώλεμη

τεβέκιλ ετaμαδένν.

246

 

Ότι πεινούν

Κà λaέστε φοάμε

Ότι σέ κλάτνη

Σέ ιάνα ούρατ

247

 

και δεν έχουν

σσή νού άου

ή νέμαατ

εδέ σκάννa

248

 

με τι να αγοράσουν.

κού τζή σεκούμπαρα

σω στώ τά κούπαατ.

με σέ τa πλέννα.

249

 

Και τα μικρά παιδία

Σση νίσλλη φιτζόρη

Ή μάλητε ντέτζα

Εδέ διέμτa ταβέκηλτ

250

 

φωνάζουν

στρίγκα

βήκαατ

θaρέσινα

251

 

έως εις τον ουρανόν.

πάνου ντζέρου.

τούρη ντό νέπωτ.

γκήρ μπa κίελτ.

252

 

Ότι γυρεύουν

Κά καίτa

Ότι σάκαετ

Σέ κaρκόννa

253

 

τροφήν

χράντa

ράνεννιε

τουσκούερ

254

 

και δεν τους δίδει

σσή νού λατά

ή νεμου τάβατ

εδέ νού κουϊέπ

255

 

ουδέ κανένας.

τζηνιβά.

νίκοη.

άς νερή.

256

We have

Έχομεν

Αβέμου

Ήμαμμε

Κκέμη

257

two vineyards

δύο αμπέλια

τάω γίννη

τβά λόζια

ντιού βρέστa

258

and they are full

και είναι γεμάτα

σσή σούντου μπλίννε

ή σέ πώλνα

εδέ γιάννa πλιότ

259

of grapes

από σταφύλια.

τέ αούa.

οτ κρόσγιε.

πέ ρούσσ.

260

but

Μόνον

Μά

Τόκου

Πώ

261

they are not yet ripe

ακόμα δεν έφθασαν

νίκα νού ατζιούμσιρa.

ούστε νέ φτάσαατ.

εδέ νούκ ουαρίννa

262

and I will wait

και θελ να καρτερώ

Σσή βά σέ αστέπτου

Ή και τζέκαμ

εδέ τώ τà πρέσ

263

some time

καμπόσον καιρόν

πουτζένa ζaμάνε

τρούα ζάμαν

τζà ζαμάν

264

until they ripen

έως να φθάσουν

πàν σέ ατζιούγκa

τούρη τά φθάσαατ

γκέρ ταρίχεννa

265

well,

καλά.

γκήνε.

χάρνω.

μήρa.

266

and then

Και τότε

Σσή ατούμτζια

Ή τώγασσ

Εδέ ατaχέρa

267

when they become sweet

σαν γλυκανθούν

κάρα σεντουλτζιάσκα

κώκα τά σεουπλάτζαρτ

σή τaμπλεσόχενa

268

I will moisten

θελ να μουσκεύω

βά σέ μόλλιου

κέ μάκαμ νά κησναμ

τώ τa ννιόμ

269

the vat

την καρούταν

σεσέγκα

σέκωτ

καρούτaνα

270

and the barrels

και τα βαένια

τσή μπούσλε

ή μπόσφητε

εδέ βόζατ

271

in order to fill them

διά να τα γεμίσω

τρά σέ λεούμπλου

ζά τά ή πώλναμ

κή ταμπούσσ

272

up to the top;

έως απάνω.

πàν στεσούπρα.

τούρη κώρρε.

γκήρ σίπaρ.

273

when they boil (ferment)

Και αφ' ου βράσουν

Σσή κάρα σεχιάρπα

Ή σέτ κώκα ταβάραατ

Εδέ σιτaζήεννα

274

forty days

σαράντα ημέραις

πατρουτζίτζη τετζήλε

τζετήρτεσετ ντνή

ντουζέτ ντήτ

275

I will throw

θέλ να ρίξω

βά σέ αρέκου

καί φάρλιαμ

τώ τaχέθ

276

the first wine

το πρώτον κρασί

πρώτλου γήνου

πàρβατω βήνω

ταπaρενa βέρa

277

into a barrel.

εις ένα βαένι.

τρού ούννa μπούτε.

νά έτνα μπότζφα.

ντà ννή βόζε.

278

 

Ευγήκα εις την αγοράν

Γσσίη λά πaζάρε

Ίζλεκωχ νά πάζαροτ

Ντώλα ντà παζάρ

279

 

και ίδα

σσή βιτζούη

ή βίτωχ

εδέ πάσσα

280

 

πολύ πλήθος

μούλτa κίντa

μνόγου σφέτ

σούμμα μελεκέτ

281

 

από ανθρώπους

τέ οάμιννη

οτ λούγη

πέ ννιέρεζ

282

 

και εσιάστησα.

στή τζιχτισίη.

ή σεσάστησα.

εδέ ουσσιαστήσ.

283

 

Τώρα θελ να αγοράσω

Τώρα βασεκούμπa

Σέκα κούπαμ

Τασσί τώ τaμπλέ

284

 

μίαν αρμάθαν

ούννου μπαέρου

έτνα νήζα

ννή βάρε

285

 

από σύκα νωπά.

τέ χύτζε ταζέη.

οτ σμώκφι πρέσνη.

πέ φύκκ τάζε.

286

 

Δια να τα πηγαίνω

Τρά σελετούκου

Ζά τά νώσαμ

Κή τυσπίε

287

 

εις την φαμιλίαν μου

λά φουμέλια αμεά

νά τζέλιατα μόη

ντà φaμίετ τέμε

288

 

να τα τρώγουν.

σέ λέ μάκa.

τά η ιάταετ.

τηχαννa.

289

 

Και να πάρω

Σηή σέ λλιάου

Ή τά ζάμαμ

Εδέ τaμάρ

290

 

λάδι και ελαίς

ουντουλέμνου σσή μάσηνε

μάσλω ή μάσληνκι

βάη εδέ ουλλήν

291

 

φακήν και ρεβίθι

λύντε σσή τζεάτζιρε

λεστα ή σλάντωκ

κρώσσ εδέ κίκερa

292

 

και φασούλι γερό

σσή φαδούλλιου τανατόσ

ή κράχ στραβο

εδέ φασούλσσa ντοσσ

293

 

διά να τα έχω

τρà σέ λεάμου

ζά τά ήμαμ

κή τηκάμ

294

 

διά ταις σαρακοσταίς.

τρà παρέσηνι.

ζά πόστητε.

πρà κρέσματ.

295

 

Και εις ταις εορταίς

Σση τρού σαρπaτόρη

Ή βώ πραζνήζτητε

Εδέ ντà aκρέμτετ

296

 

να μη πίωμεν

σέ νού πέμου

τά νέ πίεμε

τà μόσ πίεσμη

297

 

πολύ κρασί

μούλτου γήνου

μνόγου βήνω

σσιού a βέρα

298

 

με τους φίλους.

κού οάσπιλλη.

σώ πριατέλλητε.

μέ μίκητ . μίκητ

299

The sick man

Ο άρρωστος

Λέντζετλου

Πώλνιοτ

Η σaμούρη

300

if he wishes

αν αγαπά

σέ βρούρη

άκω σάκατ

ντà τάσστa

301

to be cured

να ιατρευθεί

σέ σεγιτριψ άσκα

τά σελέκφατ

τà σσaρόετ

302

let him not eat

να μη τρώγει

σέ νού μάκa

τά νέ ιάτητ

τà μόσ χάη

303

walnuts

καρύδια

νούτζη

ώρεη

χάρρα

304

and nuts

και λευτοκάρια.

σσή αλλούνε.

ή λέσνητζι.

εδέ λιάηθη.

305

but eat

Αμή να φάγει

Μά σέ μàκα

Τόκω τά ιάτητ

Πώ τaχάη

306

almonds

αμύγδαλα

μύγδαλε

μπάτεμη

μπαΐμε

307

pears and apples

απύδια και μήλα

κόρτζε σσή μεάρε

κρούσση ή ιάπολκη

ντάρδα εδέ μόλλα

308

and guard himself

και να φυλαχθεί

σσή σεβλεάκε

ή τα σεβάρτη τζίνβατ

εδέ τaρούχετ

309

from chesnuts

από κάστανα

τέ γκaτàννε

οτ κώστενη

πέ γκaστένιασσ

310

from cucumbers

από αγγούρια

τέ καστραβέτζη

οτ κράσταητζι

πε κρασταβέτζ

311

from melons

από πεπώνια

τέ πέπεννι

οτ τύννι . πέπωνι

πε πχιέπaρατ

312

from water-melons

από καρπούζια.

τέ χιουμaνίτζη.

οτ λούπενιτζη.

πε καρπούζησσ.

313

for all these

Ότι όλα ετούτα

Κà τούτε αΐστε

Ότι σήτε όβηε

Σέ γκίθ κατώ

314

do ill (harm).

κάμνουν αχαμνά.

φάκου ρaς.

τζήναετ λώσσω.

μπάηνa κέκκη.

315

Onions

Τα κρομύδια

Τζιάπιλλε

Κρόμυττε

Κιέπaτa

316

leeks

τα πράσα

πράσλλη

πράσητε

πρέσστa

317

soften

απαλύνουν

μωάλλε

ομέκναετ

σπούτινα

318

the throat

τον λάρυγκα

κaρκaλάνλου

γκàλωτ

γκρουμάζνa

319

and warm

και ζεσταίνουν

σσή γκaλτζέσκου

ή τόπλιβατ

εδέ κρόεννa

320

the body.

το κορμί.

τρούπλου.

σνάκατα.

τρούπνa.

321

 

Με το δεξιό χέρι

Κού ντριάπτα μàννa

Σώ τέσνατα ράκα

Με τέρa τaτιάθτα

322

 

να πιάσεις

αέ ακάτζη

τά φάτησσ

τά ζέσσ

323

 

το βελόνι

άκλου

ίγλατα

κελπέρaνa

324

 

και την ψαλλίδαν.

σσή φοαρφίκα.

ή νοζήτζατα.

εδέ γκaρσσέρaνa.

325

 

Και με το ζερβό

Σσή κού στέγκου

Ή σώ λέβατα

Εδέ μέ τà μέγκρητ

326

 

να κρατείς

σέ τζέννη

τά τέρζησσ

τà μπάσσ

327

 

το ποτήρι

σκάφα

τζάσσατα

κούπaννa

328

 

διά να κεράσεις

τρά σέ τόρη

ζά τά σλόυζησ

κή τaστίεσσ

329

 

κρασί και ρακήν.

γήνου σσή ρaκύε.

βήνω ή ράκια.

βέρa εδέ ρακκί.

330

 

Ειδέ αγαπάς

Μά σέ βρούρη

Ή άνω λούπησσ

Εδέ ντακιόφτ σετώ

331

 

να στρωθείς

σέ τεαστέρη

τά σεπόστελησσ

τà στρώχεσσ

332

 

εις την τέχνην σου

τρου ζaνάτια ατά

νά φτόητο ζάναατ

μπa ζανάτ τόντε

333

 

να μη περιπατείς

σέ νού ίμνη

τά νέ χότησ

τà μόσ έτζaνσσ

334

 

εις τους γάμους

λά νούμτζη

νά σφάτπητε πράκωητε

μπà τaτμaρατ

335

 

εις τούς χορούς

λά κόρουρη

νά χόρωητε

μπà βάλετ

336

 

εις τα συμπόσια

λά ζιαφέτζη

βώ ζιαφέτητε

ντà πρaκωστίρατ

337

 

εις τα τραγούδια

λά κàντιτζε.

πώ πέσμητε.

ντà κàνγκaρατ.

338

 

Αμή να σκύψεις

Μά στεαπούνη

Τώκου τά πώβετησσ

Πω τà ούνισσ

339

 

το κεφάλι σου

κάπλου ατέου

κλάβατα τφόϊα

κρούετ τàντε

340

 

κάτω

γκιόσου

τόλλω

πώσστ

341

 

και να τελειώνεις

σσή σεσκουλουσέστη

ή τά τελείωσασσ

εδέ τaμπαρώνσσ

342

 

ταις δουλειαίς σου

λούκαρλε ατάλε

τφόητε ράπωτη

πούναρτα τετού

343

 

μοναχός σου.

σίγκουρου τύνε.

σάμ τό.

βέτεμ τύ.

344

 

Εις τον αιγιαλόν

Πρέ πούτζα

Νά κράϊοτ

Μπà μπούζaτ

345

 

της θάλασσης

τέ αμάρε

οτ μόρενω

ντà τέτητ

346

 

ηύρα ένα καράβι

αφλάη ούνου κάτεργου

νάητωχ έτεν γκεμία

γκιέττα ννή γκεμή

347

 

τζακισμένο

φρέμτου

σκάρσσενο

τaθούερ

348

 

και φοβήθηκα

σσή με φρικάη

ή σε ζάστρασσηχ

εδέ ουφρικασούασσ

349

 

να ρίξω το δίκτυ

σέ αρούκου βλάκλου

τά φàρλιαμ βλάκωτ

τà χιέδ βλάκ μρέζα

350

 

διά να κυνηγήσω

τρά σέ αβήνου

ζά τά λώϊαμ

κή τà γκιούαν

351

 

μεγάλα οψάρια.

μάρη πέστη.

κόλεμη ρίμπη.

τaμαδιένν πέσκ.

352

 

Όμως θέλ να εμπαίνω

Μά σέ ίντρου

Τόκου βλέζαμ

Πώ τώ ταϊούν

353

 

εις ένα καΐκι

τρού ούνa κaΐκα

νά έτεν τζούνν

ντά ννή καΐκ

354

 

διά να απεράσω

τρά σέ τρέκου

ζά τά πώμηναμ

κή τà σκόνν

355

 

από την άκραν

τέ πρεμάρτζημε

οτ κράϊοτ

γκà ιάνaσa

356

 

έως οπού να φθάσω

πàν σέ ατζιούγκa

τούρηντα φθάσαμ

γκιέρ ταχαρήνου

357

 

τους συντρόφους μου.

σόσλη αννέη,

τρουζήνατα μόη.

σσιόκατ τεμού.

358

 

Δια να πλέωμεν

Τρά σέ αβουζίμου

Ζά τα πλήβαμε βόζημε

Κή τά νοτόγ

359

 

μαζύ

ντεατούνου

ζάετνω

μπάσκa

360

 

και να γλυτώσωμεν

σσή σέ σκaπàμου

ή τά οτκίναμε

εδέ τà σπιτόννμa

361

 

από τα κύματα

τέ ταλάτζa

οτ μπρανόητε

πέ ταλάζερασσ

362

 

και από τους ανέμους.

σσή τέ βίντουρη.

ή οτ βέτροητε.

εδέ πέ ιέρασσ.

363

 

Ο φρόνιμος

Φρόνιμλου

Μάτρηοτ

Ιούρτη

364

 

έτζη κάμνει

ασσήτζε φάτζε

τάκα τζίνητ

αστιού μπàν

365

 

και γλυτώνει

σσή σκάπa

ή ότκινατ

εδέ σπιτόνν

366

 

από όλα.

τέ τούτε.

οτ σφίτε.

γκà τaγκίθα.

367

 

Έχω εις τον κήπον μου

Άμ τρού καρτόννα αμεά

Ίμαμ νά πάλτζα μοη

Κάμ ντà κόφστa τέμ

368

 

μίαν συκήν

ούνου χίκου

έτνα σμόκβα

ννή φύκκ

369

 

μίαν καρυδιάν

ούνου νούκου

έτεν όρεφ

ννή άρρa

370

 

μίαν απυδιάν

ούνου κόρτζου

έτνα κρούσσα

ννή τάρδa

371

 

μίαν μηλέαν

ούνου μέρου

έτνα ιάπολκα

ννή μόλa

372

 

μιίαν κερασιάν.

ούνου τζιρέσσιου.

έτνα τζέρεσνα.

ννή κερσσή.

373

 

Έχω

Άμ

Ίμαμ

Κάμ

374

 

και μελίσσια πολλά

σσή στούκκη μούλτζη

ή ούλιστα μνόκου

εδέ μπλέτ σσούμα

375

 

και κάμνω

σσή φάκου

ή τζίναμ

εδέ μπàνν

376

 

πολύ μέλι

μούλτου ννιέρε

μνόκου μέτ

σσούμα μιάλτ

377

 

και αγιοκαίρι.

σσή τζιάρa τετζιάρa.

ή βόσωκ.

εδέ ντιούλ.

378

 

Και πωλώ

Σσή βίντου

Ή πρότααμ

εδέ τιέσσ

379

 

τον χρόνον

τρού άννου

νά κότινα

ντà μότ

380

 

από μίαν κερέαν

κάτε ούνου πάρτε

πώ έτνα στράννα

γκαννή άννε

381

 

και φυλάγω

σσή βλεκιου

ή τζούαμ . βάρταμ

εδέ ρούανν

382

 

και διά λέγου μου.

σσή τρά βέτεα αμεά.

ή ζα μένε.

εδέ πρέ βέτε.

383

 

Τώρα έβαλα

Τώρα μπακάη

Σέκα κλατωχ

Τασσή βούρρα

384

 

δύο μαστόρους

τόη μάστορη

δβέ μάστορι

τιού μιέστaρ

385

 

διά να σκάψουν

τρά σέ αρέμα

ζά τά κόπαατ

κή τà ρμίεννa

386

 

δύο αυλάκια

τόη τράπουρη

δβά χàντεκα

τιού χεντεκ

387

 

διά να έρχηται

τρά σέ γή α

ζά τά ίτητ

κή τà βγιέν

388

 

πολύ νερό

μούλτa άπa

μνόκου βότα

σσούμα ουϊε

389

 

και να ποτίζηται

σσή σεατάπa

ή τά σεβάτητ

εδέ τà βατητετ

390

 

ο κήπος.

καρτύννα.

μπάχτζετα.

κόφστα.

391

 

Με πονεί το μέτωπον

Μέ τωάρε φρέμτια

Με πόλιτ τζέλωτ

Μà δέμ μπàλα

392

 

ότι με εβάρεσε

κά μέ ακουτή

ότι μέ ούτρη

σέ μà κοτίνη

393

 

μία γερόντισα

ούνvα μοάσουε

έτνα στάρα

ννή πλιάκa

394

 

με την γροθιάν

κού σσούπλου

σύ τουπανήτζα

μέ γρούστητ

395

 

και μου έτρεξε

σσή ννί κουρà

ή με τέτζε

εδέ μa ρώθ

396

 

πολύ αίμα

μούλτου σàντζε

μνόκου κàρφ

σσούμα γκιάκ

397

 

από την μύτην.

τέ νάρρε.

ότ νόσοτ.

πέ χούντετ.

398

 

Πήρα τον ιατρόν

Λοάη γιάτουρου

Ζέτωχ χέκιμοτ

Μώρα χεκίμνa

399

 

και μου σταμάτησε

σσή ννιά κουμτινà

ή μέ ζάπρα

εδέ μού πουσσόη

400

 

το αίμα.

σàντζελε.

κàρφοτ.

γκιάκνa.

401

 

Τώρα με πονεί

Τώρα με τωάρε

Σέκα μέ πόλητ

Τανύ μαδέμπ

402

 

μία δοντούρα

ούνου μaτιάω

έτεν κàτνητ

ννή δαμπάλλa

403

 

και ένα δόντι

σσή ούνου τόντε

ή έτεν ζάπ

εδέ ννή δàμπ

404

 

και θέλ να το ευγάλω

σσή βασελλε σκότου

ή η ίζβαταμ

εδέ τωτηνζέρ

405

 

ότι δεν ημπορώ

κά νού πότου

ότι νέ μόζαμ

σέ νούκα μούντ

406

 

να υποφέρω

τέ αραύτου

τά τέρπαμ

τà ντουρόνν

407

 

από τον πόνον

τέ τέρρου.

οτ μπόλια.

γκαχά τà δέμπουρητ.

408

 

Και είμαι εις το στρώμα

Σσή έσκου τρουστιρούτου

Ή σούμ νά ποστέλιατα

Εδέ ιάμ ντà τa στρούαριτ

409

 

πλαγιασμένος

μπaκàτου

λέκνατ

ιρέννa

410

 

δυνατά αχαμνά.

βαρτός ούρούτου.

μνόκου λώσσω.

σσούμα ιλλίκ.

411

 

Με την παλάμην

Κού πάλμα

Σώ σέππα πέτα

Μέ σσιουπλιάκα

412

 

να μετρά

σέ μίσουρη

τά μέρησσ

τà μάτσσ

413

 

και με τα δάκτυλα

σσή κού τζέτζιτιλλε

ή σώ πάρστητε

εδέ μέ γκίστaρατ

414

 

να βαρείς

σέ ακουτέστη

τά μπίεσσ

τa πίεσσ

415

 

τον αυλόν

φλουϊάρα

σιουπέλκατα

φούελητ

416

 

και με τον αγκώνα

σσή κού κότλου

ή σώ λάκοτ

εδέ μέ μπaριούλτ

417

 

να σπρώξεις

σέ πίντζη

τά τούρκασσ

τà σούνσσ

418

 

τους κακούς.

ρàΐλλη.

λόσσητε.

τακaνίτa.

419

 

Όταν σε πονούν

Κάντου τέ τόρρου

Κώκα τέ πόλιαετ

Κούρ τa δέμπaννε

420

 

τα ομμάτια

όκκλη

ότζητε

σιούτa

421

 

το στόμα

κούρρα

ούστατα

γκώϊα

422

 

το στήθος

κέπτουλου

κράτητε

γκιόκaσι

423

 

ο ομφαλός

μπουρίκλου

πάπωκοτ

κaρθίζα

424

 

τα κόκκαλα

οάσιλλε

κόσκητε

έστaρατ

425

 

τά γόνατα

τζινούκλιλλε

κωλέντζητε

γκιούννατ

426

 

οι άντζες

πούλπηλε

μπάλταρη

πούλπατ

427

 

η πτέρνα

κaλκàνλλου

πέτιτζατα

θέμπαρα

428

 

σκόρδο

άλλιου

λούκ

χούδaρ

429

 

να μη φας

σέ νού μàτζη

τά νέ ιάτησσ

τà μόσ χάσσ

430

 

και έτζη

σσή ασσήτζε

ή τάκα

εδέ αστιού

431

 

υγιαίνεις.

τεσa aτουσσέτζη.

όστρα βησσ.

σaντόσσεσσ.