Skip to main content

Το τετράγλωσσο λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη (1802) - στίχοι 809-1072


 

Το τετράγλωσσο λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη (1802)

 

στίχοι 809-1072


 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

 

English (Ιγκλέσικα) Leake

Ρωμαίικα

Βλάχικα

Βουλγάρικα

Αλβανίτικα

809

The woman

Η γυναίκα

Μουλλιάρα

Ζένατα

Γρούαϊα

810

who has rings on the fingers

όπου έχει δακτυλίδια

τζί άρρε νεάλλε

στώ ίματ πàρστεννη

κή κά ουνάζa

811

must not

δεν πρέπει

νού πριψιάστε

νέ πρίλεκατ

νούκα γκιάνν

812

knead

να ζυμώνει

σέ φριμέτa

τά μέσητ

τà κατούανν

813

(or) wash

να πλύνει

σέ λà

τά πέρητ

τà λιάνν

814

at the river

εις το λαγκάδι

νβάλλε

νά πώσταχοτ

ντà ποστάφ

815

at the well

εις το πηγάδι

λά πούτζα

νά μπούναρωτ

ντà πούσ

816

at the fountain,

εις την βρύσιν

λά φaντένa

νά τζεσμα

ντà κρούα

817

but embroider

αμή να κεντήσει

μά σέ κηντισιάσκα

τόκου τά βέζητ

πώ τà κεντίσσ

818

handkerchiefs.

μανδήλια.

τεστεμέλλι.

ρίζη.

ρίζaρα.

819

 

Τα βρακκιά

Σμένλλε

Κάστητε

Μπρέκαρατ

820

 

σκεπάζουν τα κρέατα

αμβαλέσκου κàρνιλλε

πωκρύβαατ μέσατα

μπουλώιννa μίσρατ

821

 

και η κοιλία

σσή πάντικλου

ή μέχοτ

εδέ μπάρκου

822

 

χωρεί πολλά.

γκάπε μούλτε.

σό ζέματ μνόγου.

ντζέ σσούμa .

823

 

Και τα έντερα

Σσή μάτζηλλε

Ή τζηβέρατα

Εδέ ζώρατ

824

 

είναι παχέα.

σούντου κράσε.

σέ πρέτελι κόενι.

γιάννa τaμάϊμa.

825

 

Όταν το συκότι

Κάντου χικάτλου

Κώκα τζίκεροτ

Κούρ μaλτζίτ

826

 

είναι γερό

έστε σaνaτόσου

ιέ στράβω

έστε σσaντόσσ

827

 

και όχι σάπιον

σσή νού πούτριτου

ή νέ κγίλω

εδέ ιώ ηκάλπουρa

828

 

τα νεφρά

αρίκλιλλε

πούμπρετζη

πουμπρέκκιτ

829

 

έχουν αξίγγι.

άου σέου.

ύμαατ λένη.

κάννa δγιάμ,

830

 

Και τα γουρούνια

Σσή πόρτζηλλι

Ή σφίννητε

Eδέ ντέρατa

831

 

έχουν λύγδαν.

άου ουσàντζε.

ίμαατ σουκ.

κάννa δγιάμ.

832

 

Οι φλέβες

Βίννλε

Ζήλητε

Tέντa

833

 

είναι δυναταίς.

σούντου βαρτοάσε.

σέ γιάκη.

γιάννa τaφόρτα

834

 

Και η πλευρά

Σσή κιάστα

Ή ρέμπρα

εδέ μπρήννια

835

 

εύκολα τζακίζεται.

κολάη σεφράντζε.

κόλλα σεσκάρσσιτ.

κολάη θούετa.

836

 

Και το κατασάγουνο

Σσή φάλκα

Ή βηλίτζατα

Eδέ νόφουλα

837

 

στέκεται συμμά

στά απροάπε

στόητ μπλίζα

ρή άφaρ

838

 

εις το πηγούνι.

νίγκα κράννιου.

οτ πράτατα.

ντà πηρούνν.

839

 

Η γάτα διώχνει

Κaτούσσια αγουνιάστε

Μάσκατα ίστερατ

Μάτζεα πaρζέ

840

 

τα ποντίκια

σσιράρισλλη

γλούτζητε

μήτa

841

 

και τα τρώγει

σσή λί μάκα

ή ιγιάτητ

εδέ ηχά

842

 

ευθύς οπού ευγαίνουν

μακaτ σεάσσa

τόκου τα ισλέζατ

πτα τζάσσ κήτa τάλνa

843

 

από την τρύπαν.

τέ τρού κούβa.

οτ τούπατα.

πέ βέρρα.

844

The shepherd

Έτζη και ο ποιστικός

Ασήτζε σσή πικουράγου

Τάκα όφτζαροτ

Αστιού εδέ τζοπάνη

845

guards the flock

φυλάγει το κοπάδι

βλιάκκε κουπία

βάρτητ στάτωτο

ρούανν τούφaννa

846

from the wolves,

από τους λύκους

τέ λούπη.

οτ βόλτζητε.

πέ ούλκησς.

847

and in the fold

Και εις το μανδρί

Σσή τρού τουρέστε

Ή να μπατζήλωτο

Εδέ ντà στάνν

848

sits

κάθηται

σσιάτε

σέτητ

ρή

849

with eyes open,

με μάτια ανοικτά.

κού όκλλι τεσφάπτζη.

σώ άτζη οτφόρενη.

μέ σιού χάπaτ.

850

until comes

Διά να έλθει

Τρά σέ γήνa

Ζά τά ίτητ

Κή τaβήνν

851

the time

ο καιρός

ζαμάννιa

βρέμετο

κόχα

852

to milk

να τα αμέλγει

σέ λέ μούλκa

ζά ταημέλτζη

κή τημιέλλ

853

the sheep (ewes)

τα πρόβατα

όιλλε

όφτζητε

δέντa

854

and the milk

και το γάλα

σσή λάπτιλε

ή μλέκωτο

εδέ κιούμaστητ

855

to coagulate

να το πήξει

σέ λού γκλιάκα

τά κώ σήρητ

τa γκίζην

856

(into) cheese.

τυρί.

κάσσου.

σίρηννε.

τιάθ.

857

If you masticate (your) food

Αν μασήσεις το φαγί

Σέ αρουμικάρη κέλλα

Άκω σβάκας μάτζατα

Ντέ πaρτρήπ γγέλaνa

858

 

εις τα δόντια

τρού τίντζη

βώ ζάπητε

ντàρ δέμπατ

859

very small

πολλά ψιλά

μούλτου σουπτζήρε

μνόγου κνόζκο

σούμμα τaχόλ

860

and swallow it,

το καταπίεις

ο γκλίτζη

ή κάλτασσ

εκαπρaζàν

861

 

δυνατά γλυκά.

βaρτόσσ ντούλτζε.

μόσνε μπλάγω.

φώρτ εμπλέ.

862

and if you sleep

Και αν κοιμηθείς

Σσή σέ τουρννέρη

Ή άκω σπίεσσ

Εδέ ντà φλέ

863

covered

σκεπασμένος

αμβaλίτου

πώκριεν

μπουλιούαρ

864

and with pillow

και με προσκέφαλον

σσή κού κaπιτύννιου

ή σώ πέρνιτζα

εδέ μέ γιαστήκ

865

below (the head),

αποκάτω

πρέ κιόσου

οτ ατόστωλα

πaρπώσσ

866

you may grow fat.

έχεις να παχύνεις.

άη σετεγκράσση.

ίμασσ τά σεπρέτηλησσ.

κκιέ τà γκιάλεσσ.

867

When you have a cold

Και όταν να κρυώσεις

Σσή κάντου σέ αρaτζεστη

Ή κώκα τά όστηνησσ

Εδέ κούρ τà μaρδήνσσ

868

pound

να στουμπίσεις

σέ κισέτζη

τά ίσταλτζησσ

τà στιούψ

869

in the mortar

εις το γουδί

τρού χαβάννε

βώ χάβανωτ

ντà χαβάν

870

some nutmeg

καμπόσο μοσκοκάρι

νaχιάμα τεμοσκοκάρε

τρούα μήση.

πάκaζ μήσκ.

871

and mix it

και να το ανακατώνεις

σσή σεονιντέστη

Ή τα γω μέσσησ

Εδέ τà τραζώνσσ

872

with warm water,

με χλιαρό νερό.

κού χάπινa άπa.

σώ μλάτζκα βότα.

μέ ταβάκaτ ούε.

873

and when you drink once

Και αφ' ου το πίνεις

Σσή τεκάρα σεοπέη

Ή κώκα τα γω πίεσσ

Εδέ ση τà πήσσ

874

you take (recover)

με μίαν φοράν

κού ούννa οάρα

σώ έτνωσσ

μέ ννί χέρa

875

your health.

παίρνεις την υγίαν σου.

λέη σασaτάτια ατά.

ζέμησσ τφόαατα στράβιε

μέρρ σσaντέτνa τέντε.

876

When you get lean

Και όταν αχαμνωθείς

Σσή κàντου σετε ατυχισέστη

ή κώκα τά σεόσλαμπησσ

Εδέ κούρ τaλίκεσσ

877

eat

να φας

σέ μάτζη

τά γιάτησσ

τaχάσσ

878

boiled fowl

βρασμένο πουλί

χέρτου πούλλιου

βάρεννα πήλε

τaζίερ ζώκκ

879

and roast meat.

και ψημένο κρέας.

σσή φρίπτα κάρνε.

ή πέτζηνο μέσω.

εδέ τà πχιέκουρ μήσσ .

880

When dies

Αφ' ου αποθάνει

Τεκάρα σεμοάρa

Κώκα τά ούμιρητ

Σή τà βδέσσ

881

the man,

ο άνθρωπος

όμλου

τζόεκοτ

ννερίου

882

you must put him

πρέπει να τον βάλεις

πριψιάστε σέ λουπάτζη

πρίλεκατ τα γώ κλάασσ

γκιάν τά βέσσ

883

upon the mat

απάνω εις την ψάθαν

τεσούπρα πρε ρακόζ.

κώρε νά ρόκοζ.

σίπαρ μπà ροκόζ.

884

and let him remain

Και να σταθεί

σσή σεσσιάτε

Ή τά σέτητ

Εδέ τaρρή

885

twenty-four

είκοσι τέσσαραις

πάσπρa γίγγιτζ

οβάεσετ ητζέτιρη

ννηζέτ εκάτρa

886

hours,

ώραις.

τετaέρζη.

σάατ.

σαχάτ.

887

so bury him

Και έτζι να τον θάψεις

Σσή ασσήτζε σελουγκρόκη

Ή τάκα τά κωζάκοπασ

Εδέ αστιού ταγκροπόνσσ

888

in a tomb

εις μνημόρι

τρού μαρμήντου

βώ κρόπ

ντà βάρ

889

new,

καινούργιο.

ννàου.

νόβω.

τaρή.

890

and distribute

Και να μοιράσεις

Σσή σέ μπάρτζη

Ή τά ράστελησ

Εδέ τaντάσσ

891

bread

ψωμί.

πàννε.

λέπ.

μπούκ.

892

and small cakes,

Και μικρά κολούρια

Σσή ννίτζη κουλάτζη

Ή μαλέτζκαη κόλατζη

Εδέ ταβόγaλια κουλέτζ

893

and give

και να δώσεις

σσή σέ τάη

ή τά τάασσ

εδέ τà άπσσ

894

to the destitute,

εις ταις χήραις.

λά βέτουε.

νά δβοήτζητε.

ντà ταβέατ.

895

and in three years

Και εις τους τρεις χρόνους

Σσήτρου τρέηλη άννη

Ή βώ τρή κότιννη

Εδέ μπά τρή βγιέτ

896

open the sepulchre

να ανοίξης το μνήμα

σεστεσφάτζη μαρμίντουλ

τά ότφορησσ κρόποτ

τά χάπaνσσ

897

in order to see

διά να τον ιδείς

σέ λού βέτζη

ζά τά κώ βίτησσ

κή τά σσώσσ

898

how it (the body) is,

πως είναι

κουμ έστε

κάκω γιέτ

σή έστa

899

entire

ακέραιος

ντρέκου

τζέλ

ητάρa

900

or fallen to pieces.

ή λυομένος.

ή τουκίτου.

ή στόπεν.

ά ητρέτουρa.

901

 

Οι γέροντες οπού έχουν

Αούσλλη τζή άου

Στάρητε στώ ίμαετ

Πλέκιτa κή κάννa

902

 

μεγάλην γενειάδα

μάρρε πάρπα

κώλεμα μπράτα

τà μάδ μιέκaρη

903

 

όταν σφουγγίζουν

κàντου αστέρκου

κώκα ίζπρασαετ

κούρ φσήννa

904

 

ταις μύξαις των

μούσλλη αλόρου

νίχτητε μάρσουλη

κίρατ ετούρε

905

 

και τα συάλια των

σσή μπάλλε αλόρου

ή νίχτητε σούπλιβη

εδέ πστούμραρετ ετούρε

906

 

να κοιτάζουν καλά

σέ μουτριάσκα κήνε

τά κλέταετ χάρνω

τà βουστρώννε μίρα

907

 

διά να μη τους πέσει

τρά σε νουλά κάτa

ζά τά νε πάτναετ

κή τaμώσ ούπγιέρ

908

 

τίποτε εις ταις τρίχες.

τζηβά πρέ πέρρη.

νίστω ρώ βλάκνατα.

γκικαύσσ μπά κίμετ.

909

 

Και οι γυναίκες

Σσή μουλλέρλε

Ή ζέννητε

Εδέ κράτa

910

 

οπού έχουν

τζή άου

στώ ίμαατ

κή κάννa

911

 

πλεξήδια μεγάλα

κουσσήτζε μάρρη

κώση κώλεμη

γκρεσσέτ τaμaδά

912

 

να μη βλασφημούν

σε νού πλάστιμα

τά νέ κàλναετ

τaμώσ μαλaκέϊννa

913

 

μάταια.

γκότου.

τόκου τάκα

γκότ

914

 

Ότι αμαρτάνουν.

Κά στιψιέσκου.

ότε φταίσαετ.

σέ φαϊτώννa.

915

 

Και εκείνοι οπού έχουν

Σσή ατζέλλη τζή άου

ή τήε στώ ίμαατ

Εδέ ατά κή κάννa

916

 

εις την αμασχάλην

σουμσοάρε

ποτμήσκατα

ντaνà σιέτουλa

917

 

σφαίραν

τόπa

τόπ

τόπκα. πράστα

918

 

και εις τον κόρφον

σσή νσίνου

νά παζούατα

ντà κή

919

 

φίδι

ναπàρτικα

σμία

γκιάπaρ

920

 

αχαμνά κάμνουν.

ουρούτου φάκου.

λώσσω τζήναετ.

κκέκη μάϊννa.

921

When kill

Οπόταν να σφάζουν

Kàντου σέ τάλλε

Κώκα τά ζάκολιαετ

Κούρ τà θέρηννa

922

the butchers

οι χασάπηδες

χασάκλλη

κασάπητε

κασάπατ

923

fat meat

κρέας παχύ

κάρρα κριάσσa

μέσο τέπελω

μίσσ τaμάϊμa

924

take (a part)

να πάρεις

σέ λλέη

τά ζέμησσ

τà μάρσσ

925

of the tail.

από την ουράν.

τε λά κωάτa.

οτ οπάσκατα.

πέ μπίστητ.

926

When you construct

Όταν φτιάνεις

Σσή κàντου ατάρη

Ή κώκα νάπραησσ

Εδέ κούρ τaρτών

927

a cottage (or barn)

αχυρώνα

πλιάντζα

πλέμνα

πλεβίτζa

928

place

να βάλεις

σέ μπάτζη

τά κλάησσ

τa βέσσ

929

strong posts,

στύλους γερούς

στούρουρη σaνaτόσσι

τίρετζη στράβη

τουρέκ τaσaντόσσ

930

and throw (in) sand,

και να ρίξεις άμμον.

σσή σέ αρούτζη αρίνa.

ή τà φàρλησσ πέσωκ.

εδέ τà στίεσσ σούρ.

931

for (thus)

Ότι

Κά

Ότι

Σε

932

when the earth quakes,

αν σείηται η γη

σέ σε μινάρη λόκλου

άκω σεστρέσιτ ζέμια

ντού τούντ δέου

933

it is not throw down.

δεν κρημνίζεται.

νού σε ρaζουϊάστε.

νέ σεούρηβατ.

νούκa κρεμίσετ.

934

When is

Και όταν είναι

Σσή κàντου έστε

Ή κώκα έτ

Εδέ κούρ έστa

935

frozen the country,

παγωμένος ο τόπος

γκλιτζάτε λόκλου

ζάμπραζω μέστωτο

ηγκρήτ βέντη

936

walk

να περιπατείς

σέ ίμνη

τά χότησσ

τà έτζaνσσ

937

with slippers,

με παπούτζια.

κού πaπούτζε.

σώ τζέλη.

μέ κaπούτζ .

938

and when there is

Και σαν είναι

Σσή κàρρα σέ χίπα

Ή άκω μπίτατ

Εδέ ντà ιάννa

939

much mud

πόλλαις λάσπαις

μούλτε λλέσκη

μνόγου κάλωη

σσούμa μπάλτaρα

940

have

να έχεις

σέ άη

τά ίμασσ

τà κέσσ

941

boots.

υποδήματα.

τζίσμε.

σκόρνη.

τζίσμα.

942

When you throw

Αφ' ου βάλεις

Τεκάρα σέ πάτζη

Κώκα τά κλάησσ

Σή τaβέσσ

943

into the sacks

εις τα σακκιά

τρού σάτζη

βώ βρέστατα

ντà θέσατ

944

the corn,

το γέννημα

γίπτουλου

ζήτωτο

ντρίθaτ

945

bind it

να το δέσεις

σέ λού λέτζη

τά κώ βέρζησσ

τά λίθησσ

946

tight

σφικτά

στρέμπτου

στίνατω

στρaγκρούαρa

947

with the rope,

με το σκηνί.

κού φούννια.

σώ φορτώματα.

μέ λιτάρατ .

948

and when you loosen it,

Και όταν να το λύσεις

Σσή κàντου σελουτισλέτζη

Ή κώκα τακω ίζβaρζησ

Eδέ κούρ τά σγίδησσ

949

be not hurry,

να μη βιασθείς

σέ νουτεαγιουσέστη

τά νέ σεβίατσασσ

τaμώς ντζιτώεσσ

950

for it is poured down (spilt).

ότι χύνεται κάτω.

κά σεβεάρσa μπάτε.

ότι σετούρητ τόλω.

σέ τέρδετa πόστa.

951

When you mow

Όταν θερίζεις

Σσή κàντου σιάτζιρη

Ή κώκα σνίεσσ

Εδέ κούρ κόρρ

952

the meadow,

το λιβάδι

λειβάτια

λειβάδατα

λιούαδνa

953

dry

να στεγνώσεις

σέ ουσούτζη

τά ίσουσησσ

τà θάνσσ

954

the grass well,

το χορτάρι καλά.

ιάρπα γκήνε.

σένωτο άρνω.

μπάρa μήρa.

955

and thus load it.

Και έτζι να το φορτώσεις

Σσή ασσήτζε σεογκάρτζη

Ή τάκα τά κω τόaρησ

Εδέ αστιού ταγκaρκόνσ

956

 

συμμά εις ετούτα

νίγκα αΐστε

μπλίζου νά όβηε

άφαρ κaσόσσ

957

When you see

όταν ιδής

κàντου βέτζη

κώκα βίτησ

κούρ βουστρώνσ

958

any boy

κανένα παιδί

βέρρου φιτζόρου

νίκωε τέτε

ντωνί διάλλε

959

that he is bashful,

ότι εντρέπεται

κà λιορσσήνε

ότι σεστράμητ

σέ τουρπaρόχετ

960

and reddens

και κοκκινίζει

σσή αρουσιάστε

ή σετζàρβανητ

εδέ γκούκετ

961

in the cheek

εις το μάγουλον

τρού μέρου τεφάτζε

νά όμπραζοτ

ντà φάκιετ

962

he will turn out well.

θέλη προκόψει.

βά σε προυκουψιάσκα.

σάκατ τά πρόκοψατ.

ντώ τaπροκόψ.

963

 

Εκείνος οπού βράζει

Ατζέλου τζή χιάρπε

Τώη τώ βάρητ

Αϊού κή ζιένν

964

 

τα τζίπουρα

πaρσίελλε

κωμίνατα

μπaρσίτa

965

 

ας έχει την παγούραν

λά σέ άιπa μπότζα

νέκα ίματ πάγουρωτ

λετaκέτ μπότζaνa

966

 

εις ταις αγκάλαις

τρού μπριάτζε

νά γρέτητε

μπà κρaχαρούαρ

967

 

διά να την γεμίζει

τρά σε οούμπλa

τζά τά κώ πόλνητ

κή τa μπούσσ

968

 

από ρακήν.

τέ ρaκίε.

οτ ράκια

μέ ρακή.

969

 

Και με τους φίλους

Σσή κού οάσπισλη

ή σώ πριατέλητε

Εδέ μέ μίκκητ

970

 

να αγκαλιασθείς

σε τεπουστουάστη

τά σέ ζαγάρνησσ

τà πουστόεσσ

971

 

και να χορεύεις

σσή σετζότζη γκόρρου

ή τά ίκρασσ χόρωτ

εδέ τaλιούασσ βάλλε

972

 

εσύ

τύνε

τύ

τύ

973

 

οπού είσαι χαρούμενος.

τζή έστη χαριώσσοτ.

στώ σύ ράτωσεν.

κιέ γκaζούαρ.

974

When you have

Αμή όταν έχεις

Άμα κάντου άη

Τόκου κώκα ίμασσ

Πώ κούρ κκέ

975

the feet

τα ποδάρια

τζιτζοάρλε

νότζητε

κàμπaτa

976

swelled

φουσκωμένα

ουμφλάττε

ποτέτζενα. Νατουένη

τaέντουρητ

977

collect

να μαζώνεις

σέ ατούννη

τά μπέρησσ

τaμπλιέθσσ

978

snails

σαλιάγκους

σμέλτζη

πόλζαη

κρaμμίνν

979

and tortoises

και αχελώναις

σσή κàθε

ή ζέλκη

εδέ μπρέσκα

980

and split then

και να ταις σχίζεις

σσή σέ λετισίτζη

ή τα η ράσκινησσ

εδέ τh τζάννσσ

981

in the middle,

εις την μέσην

πρέ νάμισα

νά πωλένηνατα

ντà μέσ

982

and out them

και να ταις βάλεις

σσή σέ λεμπάτζη

ή τα η κλάησσ

εδέ τηβέσσ

983

upon

απάνω

τεσούπρα

κώρρε

σίπaρ

984

your feet.

εις τα ποδάρια.

πρέ τζιτζοάρε.

νά νότζητε.

μπί κàμπaτa.

985

Red cloth

Το κόκκινο ρούχο

Ρόσλιου βέστιου

Τζaρβένετα σφήτα

Τζόχα εκούκκιε

986

is fit for the young,

κάμνει διά τους νέους

φάτζε τρά τήννυρι

τζίνατ ζά μλάτητε

μπàνν πρέ τaρήντ

987

blue cloth

και το μαβί ρούχο

σσή βίνητλου βέστιου

ή μάβηατα σφήτα

εδέ μαβήα τζόχα

988

is

είναι

έστε

γιέτ

έστa

989

for Monks,

διά τους καλογήρους

τρà κaλούγκaρη

ζά καλογέρητε

πρà καλόγηρητ

990

and for Nuns,

και διά ταις καλογρήαις

σσή τρà κaλκaρίτζε

ή ζα καλογηρίτζητε

εδέ πρà καλογηρίτζητε

991

sky-blue

και το γαλάζιο

σσή βηνιτάλυκλου

ή ατζήκ μαβή

εδέ ατζήκ μαβήου

992

is for brides,

είναι διά ταις νύμφαις

έστε τrà νβιάστε

γιέτ ζά νεβέστητε

έστa πρà νούσιατ

993

green

και το πράσινο

σσή βιάρτηλε

ή ζέλενω

εδέ ισσήλλι

994

for the Turks,

διά τους αγαρηνούς.

τρà τούρτζη.

ζά τούρτζητε.

πρà τούρκητ.

995

and other colours

Και τα άλλα χρώματα

Σσή αλάντε μπόη

Ή τρούγητε μπόη

Εδέ τaτχιàρατ πόηρα

996

are suitable

αρμόζουν

ουμζιέσκου

πρίλεγατ

γκιάηνa

997

to all;

εις όλους.

λά τότζη.

νά σφήτε.

μπà τaγκίθa.

998

but at Easter

Αμή εις το πάσχα

Μa τρà πάστε

Αμή νά βέληγδεν

Πώ πρà πάσκa

999

wear

να φορέσεις

σέ πόρτζη

τά όπλετζησσ

τa νβέσσησσ

1000

white clothes

άσπρα φορέματα

άλπε στράννιε

μπέλη ρούπιστη

τa πάρδα ρώπε

1001

and hunt

και να κυνηγής

σσή σέ αβήννη

ή τά λώησσ

εδέ τaγκιάνσσ

1002

in the bushes

εις την βατζουνιάν

τρού ρούκου

βώ καπίνατα

ντà φέρατ

1004

hares.

λαγωούς

λλιέπουρη

ζάιτζη

λλιέπουρ

1004

 

δια να τρώγεις.

τρά σέ μàτζη.

ζά τά ιάτησσ.

τa χάσσ.

1005

One

Ένα

Ούνου

Έτνω

Ννύ

1006

two

δύο

τώη

δβέ

τιού

1007

three

τρία

τρέη

τρή

τρή

1008

four

τέσσερα

πάτρου

τζέτιρη

κάτρa

1009

five

πέντε

τζίντζη

πέτ

πέσa

1010

six

έξη

σσιάσε

σιέσσ

γκιάστa

1011

seven

επτά

σσιάπτε

σέτουμ

στάτa

1012

eight

οκτώ

όπτου

όσουμ

τέτa

1013

nine

εννέα

νάω

τέβετ

νàντa

1014

ten

δέκα

τζάτζε

τέσετ

δγιέτ

1015

eleven

ένδεκα

ουσπρaτζάτζε

ετενάησετ

νιμπaδγιέτ

1016

twelve

δώδεκα

τάω σπρaτζάτζε

δβανάεσετ

τουμπaδγιέτ

1017

thirteen

δέκα τρία

τρέη σπρaτζάτζε

τρινάεσετ

τριμπaδγιέτ

1018

fourteen

δέκα τέσσερα

πάσπρa τζάτζε

τζέτιρη νάεσετ

κατρaμπaδγιέτ

1019

fifteen

δέκα πέντε

τζισπρa τζάτζε

πετνάεσετ

πεσaμπaδγιέτ

1020

sixteen

δέκα έξη

σσιάπρα τζάτζε

σσεσσνάεσετ

γκιαστaμπaδγιέτ

1021

seventeen

δέκα επτά

σσιάπτε σπρaτζάτζε

σέτουμ νάεσετ

στατaμπaδγιέτ

1022

eighteen

δέκα οκτώ

όπτου σπρaτζάτζε

όσουμ νάεσετ

τετaμπaδγιέτ

1023

nineteen

δέκα εννέα

ναωσ σπρατζάτζε

τέβετ νάεσετ

νεντaμπaδγιέτ

1024

twenty

είκοσι

γίνγιτζ

δβάεσετ

ννιζιέτ

1025

twenty-one

είκοσι ένα

ούσπρα γίνγιτζ

δβάεσετ ή έτνω

ννιζέτ έ ννύ

1026

twenty-two

είκοσι δύο

τώησπρα γίνγιτζ

δβάεσετ ή δβέ

ννιζέτ έ τιού

1027

twenty-three

είκοσι τρία

τρέησπρa γίνγιτζ

δβάεσετ ή τρή

ννιζέτ έ τρή

1028

twenty-four

είκοσι τέσσερα

πάσπρa γίνγιτζ

δβάεσετ ή  τζέτιρη

ννιζέτ έ κάτρa

1029

twenty-five

είκοσι πέντε

τζίσπρa γίνγιτζ

δβάεσετ ή πέτ

ννιζέτ έ πέσa

1030

twenty-six

είκοσι έξη

σσιάσπρa γίνγιτζ

δβάεσετ ή σσέσσ

ννιζέτ έ γκιάστa

1031

twenty-seven

είκοσι επτά

σσιάπτεσπρa γίνγιτζ

δβάεσετ ή σέτουμ

ννιζέτ έ στάτa

1032

twenty-eight

είκοσι οκτώ

όπτουσπρa γίνγιτζ

δβάεσετ ή όσουμ

ννιζέτ έ τέτa

1033

twenty-nine

είκοσι εννέα

ναωσπρa γίνγιτζ

δβάεσετ ή τέβετ

ννιζέτ έ νέντa

1034

thirty

τριάντα

τρεητζίτζη

τρίεσετ

τριδγιέτ

1035

forty

σαράντα

πατρουτζίτζη

τζετιρήεσετ

τιουζέτ

1036

fifty

πενήντα

τζιντζίτζη

πέτεσετ

πεσaδγιέτ

1037

sixty

εξήντα

σσιαετζιίζη

σσέτεσετ

γκιάστa δγιέτ

1038

seventy

εβδομήντα

σσιάπτε τζίτζη

σέτουμ τέσετ

στάτa δγιέτ

1039

eighty

ογδόντα

όπτου τζίτζη

όσουμ τέσετ

τέτa δγιέτ

1040

ninety

ενενήντα

νάω τζίτζη

τέβετ τέσετ

νέντa δγιέτ

1041

hundred

εκατόν

σούτα

στώ

ννυκίντ

1042

two hundred

διακόσια

τάω σούτε

βέστα

τιού κίντ

1043

three hundred

τριακόσια

τρέη σούτε

τρίστα

τρέ κίντ

1044

four hundred

τετρακόσια

πάτρου σούτε

τζέτρι στά

κάτρa κίντ

1045

 

πεντακόσια

τζίντζη σούτε

πέτ στά

πέσa κίντ

1046

 

εξακόσια

σιάσσε σούτε

σσέσ στά

γκιάστa κίντ

1047

 

επτακόσια

σιάπτε σούτε

σέτουμ στά

στάτa κίντ

1048

 

οκτακόσια

όπτου σούτε

όσουμ στά

τέτa κίντ

1049

 

εννεακόσια

νάω σούτε

τέβετ στά

νέντa κίντ

1050

thousand

χίλια

ούνa ννίλε

χίλιατα

ννύ μίε

1051

 

δύο χιλιάδες

τάω ννίλη

δβέ χίλιατι

τιού μίε

1052

 

και μετράς

σσή νούμερη

ή πρώησσ

εδέ νουμιρών

1053

 

όσον θέλεις

κàτου βρέη

κόλκου σάκασσ

σά τατούασσ

1054

 

έως τα μιλιούνια.

πaν λά μιλιούνια.

τούρη νά μιλιούν.

γκίρ μπà μιλιούν.

1055

 

Πλην σε ερωτώ

Μα τέ ντρέπου

Τόκκου τεόπιτβαμ

Πώ τà πιούεσσ

1056

 

που ήσουν

ίου φούσση

κάτε μπέσσε

κού κιέ

1057

 

που χάθηκες

ίου κυρούσση

κάτε ζάγηνα

κού χούμπε

1058

 

που κρύφθηκες

ίου τεασκουμσέσση

κάτε σεσκρύ

κού ουμψέε

1059

 

που σεργιάνησες;

ίου τεπριημνάσση

κάτε σεσσέτασσε

κού ουμπαρίτε

1060

Now come

Τώρα ελάτε

Τώρα βηνίτζη

σέκα τώητιτε

τανύ ιάκaννι

1061

let us hold

να κρατώμεν

σετζàνιμου

τà τέρζημε

τà μπάημa

1062

the rosary

τα κομπολόγια

όρλλε

πρωηνίτζητε

τaσπίτa

1063

and kneel

και να γονατίσωμεν

σσή σεντζινουκλέρμου

ή τά σέτιμε νά κολέντζη

εδέ τaπaργκιούνεμι

1064

to God,

εις τον θεόν

λά τουμνιτζàου

νά κώσποτ

ντà περaντίτ

1065

and pray to him

και να τον παρακαλούμεν

σσή σελουπaλaκρασίμου

ή τά κώ μόλημε

εδέ τά λιούτεμι

1066

that we may receive

διά να πάρωμεν

σέ λόμου

ζά τά ζέμημε

τà μάρμa

1067

of him

από αυτόν

τέ λα νέσου

οτ τώη

γκά αή

1068

the pardon

την συγχώρησιν

λλιρτaτζιούνια

πρωστάαννετο

τaντιέρατ

1069

of our sins

των αμαρτιών

α αμαρτύελερ

οτ κρεχόητε

τaγκηνάχaβετ

1070

and attain

και να αποκτήσωμεν

σσή σέ αμηντàμου

ή τά στέτζημε

εδέ τà φυτόημa

1071

paradise.

τον παράδεισον

παράδεισλου

παράδεισοτ ρράκωτ

παραδείσνa

1072

Amen.

αμήν.

ασσήτζε σέ χίπα.

τάκα τά πίτητ.

αστιού τaγιέτ.