Skip to main content

Τρόπαια (Βερβίτσα) Αρκαδίας

 

Διαλεκτικές λέξεις από διάφορες πόλεις και χωριά

 

Τρόπαια (Βερβίτσα) Αρκαδίας


 

Δημήτρης Λιθοξόου


 

Οκτώβριος 2015

άθερος

αθέριστος

αλεστικό

πληρωμή στο λιοτρίβι, το λάδι, το 1/10, που κρατάει ο λιτρουβιάρης

αλησμονάου

λησμονάω

ανυφάντρα

υφάντρα

απάνου

απάνω

απέ

μετά

αποκρές

αποκριές

απού

από

αρνάδα

το θηλυκό αρνί

αρφανή

ορφανή

αυλατσιά

αυλακιά

άχιουρο

άχυρο

βακλέσια

προβατίνα που έχει μαύρη μούρη με ασπράδια

βάκρα

προβατίνα με μαύρη μούρη

βαρικό

τόπος όπου λιμνάζει το νερό

βγάνω

βγάζω

βετούλα

το θηλυκό βετούλι

βιλάρι

πανί στον αργαλειό

βοστσή

βοσκή

βουζούκα

κουδούνι για τράγους

βρατσί

βρακί

γελέτσι

γιλέκι, γιλέκο

γέννο

γέννα

γεράνιο

μπλε

γιαργούτι

γιαούρτι

γκαρδιόβεργα

εξάρτημα του αργαλειού

γκέσα

άσπρη γίδα με γαϊτάνια κάτω από τα μάτια και γυριστή μύτη

γλίνα

πηλός

γουρνοτσάρουχο

τσαρούχι από δέρμα γουρουνιού

γυναίτσα

γυναίκα

γω

εγώ

δευτέρι

κριάρι δύο χρονών

δικριάνι

δικράνι

διπλάρα

γίδα ή προβατίνα που γέννησε δυο φορές

δισάτσι

δισάκι

διτσή

δική

δραπάνι

δρεπάνι

δριμόνι

μεγάλο κόσκινο

εθέλω

θέλω

ετσεί

εκεί

ετσείνος

εκείνος

εφτούνος

αυτός

ζεγμένος

ζευγμένος

ζέπα

άσπρη γίδα με μαύρες γραμμές στα μούτρα και τα πόδια

ήμαρτο

μαρτύριο

θελά

θέλει να

θεμωνιά

θημωνιά

θρακοκούλι

κριθαρένια κουλούρα

ίστσιος

ίσκιος

κάθικο

καθίκι

κάθουμαι

κάθομαι

κάλεσια

προβατίνα με γαϊτάνια στη μούρη

καλοκουρίζω

κουρεύω τα πίσω πόδια και την ουρά τα προβάτων

καλοτσιέρι

καλοκαίρι

καλοτσιερινός

καλοκαιρινός

καπινός

καπνός

καρτερούλα

αγγειό για το μέτρημα του λαδιού

κατοσταράτσι

κατοσταράκι

κάτου

κάτω

κάτσενα

ξανθωπή προβατίνα

κατσή

κακή

κατσικάδα

το θηλυκό κατσίκι

καυκιά

καύκαλο

καυκιά

ξύλινη σουπιέρα

κλιτσοτσιέφαλο

κεφάλι της γκλίτσας

κοκορόβι

χαλάζι

κολομπρίνος

άστρο της αυγής

κοπρίβα

τσουκνίδα

κορίτος

κορίτα, ξύλινη ποτίστρα ζώων

κόρμπα

μαύρη γίδα

κορφή

η πέτσα στο γάλα

κόστσινο

κόκκινο

κοτσινάδι

κοκκινάδι

κοτσινόχωμα

κοκκινόχωμα

κούκια

γκρίζα γίδα

κουρεμάδα

δίχρονη κατσίκα

κουρουτή

γίδα χωρίς κέρατα

κουρούτι

καύκαλο

κουτσοκέρα

γίδα με κομμένα κέρατα

κραματζαλάς

κρεμαστάρι

κρούτα

γίδα με κέρατα

λάγια

μαύρη προβατίνα

λαδάτσι

λαδάκι

λαήνι

λαγήνι

λάκκος

αργαλειός

λαχανάτσι

λαχανάκι

λεβέτι

ξύλινο αγγειό

λειψή

φρατζόλα χωρίς προζύμι

λέου

λέω

λεφτό

νόμισμα

λιανοκούδουνα

κουδούνια για μικρά ζώα

λιανώματα

αρνοκάτσικα

λιάρα

μαύρη γίδα με άσπρα σημάδια

λιγνάω

λιχνίζω

λίμπα

λιμπί

λιτρουβιό

λιοτρίβι

λουλές

λουλάς

μαγαζά

μαγαζιά

μαγερεύω

μαγειρεύω

μανίτσα

μανίκα

μαντανία

μπατανία

μαξιλαράτσι

μαξιλαράκι

μαρμάρα

η στείρα γίδα ή προβατίνα

μάσια

μασιά

μεις

εμείς

μένα

εμένα

μερελιένω

τρελαίνομαι

μεστοπροβατίνα

προβατίνα μεγαλύτερη των τριών χρόνων

μηλιόρι

ζώο που δεν έχει γεννήσει

μπαιζοβγαίνω

μπαινοβγαίνω

μπάλια

προβατίνα με γαϊτάνια στη μούρη

μπαρδάλα

προβατίνα ασπρόμαυρη

μπαρμπατσιόλα

ολόκληρο κούρεμα των προβάτων

μπάρτζα

γίδα μπροστά άσπρη και πίσω ξανθιά

μπέλτσα

προβατίνα με άσπρα μούτρα

μπερνάτσι

αρνί μεγαλύτερο των έξι μηνών

μπίμπα

είδος κουδουνιού

μπίτι

μπιτ, ντιπ

μπουκαλάτσι

μπουκαλάκι

μπουλουγούρι

πλιγούρι

μπούτσικα

γίδα με καφετιά μούρη

μπουτσίτσα

μπουκίτσα

μπραζέρης

αδελφοποιτός

νέθω

γνέθω

νέμα

νήμα (λόγιο)

νιάκαρο

νιάνιαρο

νοικοτσύρης

νοικοκύρης

νοικοτσυριό

νοικοκυριό

ντουφεκορίνω

ντουφεκώ

ντουφετσιά

ντουφεκιά

ντρούμιζες

τριφτιάδες (είδος ζυμαρικού)

ξουρίζω

ξυρίζω

ξυλαράτσι

ξυλαράκι

ξυπολιάς

ξυπόλυτος (φτωχός)

όγιος

όποιος

όξω

έξω

ούθε

όπου

ούλος

όλος

οχίστρα

είδος χορταριού

παιδάτσι

παιδάκι

παλούτσι

παλούκι

πάνου

πάνω

πάντα

μπάντα (πλευρά)

παραπάνου

παραπάνω

πελετσημένος

πελεκημένος

πελετσητός

πελεκητός

πέρι

παρά

περνάου

περνάω

περσότερος

περισσότερος

πεστσέσι

πεσκέσι

πιδαμή

πιθαμή

πινάτσι

πινάκι

πινήγαμε

πνίγαμε

πισαντί

το πίσω αντί του αργαλειού

πισώτσερο

ζώο που τα κέρατά του γέρνουν προς τα πίσω

πλάντρα

σκαφίδι από πλάτανο

πλέγω

πλέκω

πλερώνω

πληρώνω

ποδόλα

γίδα με ασπράδια στα πόδια

πουγάνα

λαμαρινένιο σκέπασμα

πουκαμισάτσι

πουκαμισάκι

πραχάλι

τσατάλι, φούρκα

πρήσκομαι

πρήζομαι

προβατάτσι

προβατάκι

προστάντι

το μπροστινό αντί του αργαλειού

προύτζος

μπρούντζος

ρασάτσι

ρασάκι

ρατσή

ρακή

ριζάρι

είδος φυτού

ρίνω

ρίχνω

ρούσα

ξανθιά γίδα

σάλπα

σάρπα (εσάρπα)

σαλωνίτικα

είδος κουδουνιού για τράγους

σατσί

σακκί

σεντονάτσι

σεντονάκι

σηκώνουμε

σηκώνομαι

σιαδώ

ίσια εδώ

σιάμπα

γίδα μισή μαύρη και μισό άσπρη

σκαλούνι

σκαλοπάτι

σκαμνάτσι

σκαμνάκι

σκούτσια

προβατίνα με άσπρη μούρη και κοκκινάδια στα μάγουλα

σουπέρα

σουπιέρα

σποριά

λουρίδα

στερφόγιδα

η δευτορόγενη κατσίκα

στσιεπάζω

σκεπάζω

στσιέπασμα

σκέπασμα

στσιεπασμένος

σκεπασμένος

στσιεπή

σκεπή

στσιέτος

σκέτος

στσιέφτουμαι

σκέφτομαι

στσυλί

σκυλιά

συ

εσύ

συγκάθι

το βγάζουν από την πέτσα που έχει γάλα

συτζενής

συγγενής

τάβλα

ράσινο σκουτί

τεζάχι

κατασκευή από ξύλα, την χρησιμοποιούσαν στην κεραμική

τετζέρια (τα)

τα τεντζερέδια

τέτικος

τέτοιος

τεψί

ταψί

τζιαμαρία

τζαμαρία

τζιάμι

τζάμι

τζιάτσι

τζάκι

τζιουβέρες

πλεγμένα ξύλα για να κουβαλάς πάνω τους πράγματα

τζουρλάς

φλογέρα

τραγί

κατσίκι μεγαλύτερο από το βεργάδι

τρανή

γιαγιά

τραπεζάτσι

τραπεζάκι

τριτέρι

κριάρι τριών χρονών

τροκάνα

είδος κουδουνιού για πρόβατα

τροκάνι

είδος κουδουνιού για πρόβατα

τρούμπα

κουβάρι

τρούπα

τρύπα

τρουπάω

τρυπάω

τσαγκάδες

όσες προβατίνες τους ψόφησε ή σφάξανε  το αρνί τους

τσαγκόρλα

κάλτσα

τσαι

και

τσαίγαμε

καίγαμε

τσαιρός

καιρός

τσει

εκεί

τσείνος

εκείνο

τσείνος

εκείνος

τσεφάλι

κεφάλι

τσι

κι

τσιακάλι

τσακάλι

τσιατάλι

τσατάλι

τσιέγεται

καίγεται

τσιενό

κενό

τσιέπι

κέρατο

τσιεραμίδι

κεραμίδια

τσιερί

κερί

τσιερό

καιρό

τσινώ

κινώ (λόγιο)

τσιοκάνα

είδος κουδουνιού για γίδια

τσιοκάνι

είδος κουδουνιού για γίδια

τσιόλας

κιόλας

τσιοπάνης

τσοπάνης

τσιοπανόπουλα

τσοπανόπουλα

τσιούλα

γίδα με μικρά αυτιά

τσιούλος

αρρώστια των ζώων

τσιούπα

τσούπα, κορίτσι

τσίπα

γίδα χωρίς αυτιά

τσιτσίδι

κικίδι, πρινοκόκκι

τσοιμάμαι

κοιμάμαι

υφάδινη

υφαντή

υφαμένος

υφασμένος

φαγούρα

γκρίνια

φαρματσίλα

φαρμακίλα

φέγω

φεύγω

φίλα

βδέλλα των προβάτων

φλιώρα

προβατίνα με άσπρο κορμί

φλιώρα

άσπρη γίδα

φούρτσια

φούρκα

φτερίνα

φτέρη

χαλίτσι

χαλίκι

χάμου

χάμω

χελωνότρουπα

χελωνότρυπα

χιλιόλογα

χίλιων λογιών

χοντροκούδουνα (τα)

είδος κουδουνιού για γίδια

χοντροτρόκανα (τα)

κουδούνια για τα κριάρια

χοντροχουρχούρες

κουδούνια για τα  πιο γερά πρόβατα

χούμουρη

γίδα με ανοιχτό ξανθό χρώμα

χουρχούρες

κουδούνια για τα  πρόβατα

ψιλοτρόκανα

κουδούνια για τα μικρά πρόβατα

ψωμάτσι

ψωμάκι