Skip to main content

Οικισμοί της Κορινθίας που αρχίζουν από Μ-Ψ

 

Οικισμοί της Κορινθίας

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

Πληροφορίες για τους οικισμούς της περιοχής Κορινθίας

  

Μέρος δεύτερο: οικισμοί που αρχίζουν από Μ-Ψ

 

Πηγές:

Grimani 1700: Η βενετσιάνικη αυτή απογραφή υπάρχει στο έργο του Βασίλη Παναγιωτόπουλου, Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος18ος αιώνας, Ιστορικό Αρχείο Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1985. Η Κορινθία παρουσιάζεται στις σελίδες 240-242 και 291-292 του βιβλίου.

Nani 1703: Αρχείο Νάνι (1703-1705) Ανέκδοτο χειρόγραφο. Βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Τα στοιχεία υπάρχουν στο βιβλίο του Μιχαήλ Κορδώση, σελ. 395-398.

Alberghetti 1704: G. Alberghetti, Notizia delle quattro provincie, divise in ventiquattro territorii, con li nomi topografici delle ville. Υπάρχει στο έργο του A. Pacifico, Breve descrizzione corografika del Peloponneso o' Morea, Venezia, 1704, σελ. 118-119.

Pouqueville 1827: Voyage De La Grèce, par F. C. H. L. Pouqueville, consul général de France auprès d'Ali pacha de Janina, membre de l'Académie des inscriptions et Belles Lettres de l'Institut de France; avec cartes, vues et figures: deuxième édition, revue, corrigée et augmentée, tome cinquième, Paris, Chez Firmin Didot Père et Fils, Libraires, Rue Jacob No 24, MDCCCXXVII.

Πίνακας 1837: Παράρτημα του αριθ. 2 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως έτους 1837, Γενικός Πίναξ των Δήμων του Κράτους.

Σταματάκης 1846: Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος, περιέχων τα ονόματα, τας αποστάσεις και τον πληθυσμόν των Δήμων, Πόλεων Κωμοπόλεων και Χωρίων. Ερανισθείς εκ διαφόρων επισήμων εγγράφων της Β. Κυβερνήσεως και εκδοθείς υπό Ι. Δ. Σταματάκη, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Γ. Βλασσαρίδου, 1846.

Ραγκαβής 1853: Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδος, συνταχθείσα υπό Ιάκωβου Ρ. Ραγκαβή εις τρεις τόμους, ων ο Α' διαλαμβάνει την Στερεάν, Ανατολικήν και Δυτικήν Ελλάδα, ο Β' την Πελοπόννησον και ο Γ' τας νήσους τας τε ελευθέρας και μη, και τον πίνακα, και εκδοθείσα υπό Κωνσταντίνου Αντωνιάδου, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, κατά την οδόν Ερμού αριθ. 214, 1853-1854.

Μηλιαράκης 1886: Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του νομού Αργολίδος και Κορινθίας μετά γεωγραφικού πίνακος του νομού, υπό Αντωνίου Μηλιαράκη, εν Αθήναις, βιβλιοπωλείον της Εστίας – Τυπογραφείον Κορίννης, 1886.

Philippson 1890: Philipson Alferd, Zur Ethnographie des Peloponnes, 1890.

Νουχάκης 1901: Ελληνική χωρογραφία, Γεωγραφία Ιστορία Στατιστική πληθυσμού και αποστάσεων, συνταχθείσα και εκδοθείσα εγκρίσει της Α. Β. Υ. του Διαδόχου Γενικού Διοικητού του Στρατού, του Υπουργείου των Στρατιωτικών, αναγνωρισθείσα δε παρά του Υπουργείου των Εσωτερικών, υπό Ιωάννου Εμμ. Νουχάκη λοχαγού του Πεζικού, εκδότης Σπυρίδων Κουσουλίνος, εν Αθήναις, παρά τω εκδότη Σπ. Κουσουλίνω, τυπογραφείον-βιβλιοπωλείον παρά τω ναώ των Αγίων Θεοδώρων, 1901.

Απογραφή 1907: Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον των Εσωτερικών, Υπηρεσία Απογραφής, Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού κατά την 27η Οκτωβρίου 1907, τόμος 2ος , εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Μιχαήλ Νικολαΐδου, 1909.

Γεωργική Απογραφή 1911: Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Διεύθυνσις Στατιστικής, Γεωργική Απογραφή του έτους 1911, τόμοι δύο, εν Αθήναις 1914.

Πολίτης 1920: Επιτροπεία των Τοπωνυμίων της Ελλάδος, Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων, εκδιδομέναι αποφάσει του υπουργείου των Εσωτερικών, υπό Ν. Γ. Πολίτου προέδρου της επιτροπείας, εν Αθήναις , εκ του τυπογραφείου Δημητρίου Μ. Δελή, οδός Μιλτιάδου αριθ. 1, 1920.

Απογραφή 1920: Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Διεύθυνσις Στατιστικής, Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1920, εν Αθήναις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1923.

Απογραφή 1928: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928, Πραγματικός πληθυσμός, Αθήναι 1935.

Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939: Αρχείον γεωργοοικονομικών μελετών Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, Ν. Η. Αναγνωστοπούλου τμημ. γεωργοικονομικών μελετών Α.Τ.Ε. & Ν. Αϊβαλιωτάκη βοηθού γεωργοοικονομικών ερευνών Α.Τ.Ε, Η περιφέρεια Ξυλοκάστρου-Δερβενίου, Αθήναι 1939.

Vasmer 1941: Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1941, Philosophisch-historische Klasse, Nr. 12, Die Slaven in Griechenland, von Max Vasmer, Mit eine Karte, Berlin 1941, Verlag der Akademie der Wissenschaften, in Kommission bei Walter de Gruyter u. Co.

Πούλος 1950: Ιωάννου Πούλου, Η εποίκησις των Αλβανών εις Κορινθίαν, διδακτορική διατριβή, ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (1950). Χρησιμοποιήθηκε ο χάρτης με τα αλβανόφωνα χωριά.

ΚΕΔΚΕ 1962: Έκδοσις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των δήμων και κοινοτήτων (από της εφαρμογής του νόμου ΔΝΖ’ του έτους 1912 και εφεξής). Νομός Κορινθίας, Αθήναι, Ιούλιος 1962.

Συνθήκες Στεγάσεως 1961: Βασίλειον της Ελλάδος, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, τόμος ΙΙ, Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, συνθήκαι στεγάσεως των νοικοκυριών, τεύχος 3 Πελοπόννησος, Αθήναι 1963.

Γεωργική Απογραφή 1961: Βασίλειον της Ελλάδος, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Αποτελέσματα της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας της 19 Μαρτίου 1961, τόμος Ι, Αθήναι 1966.

Απογραφή 1971: Ελληνική Δημοκρατία, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος, επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1971, Αθήναι 1974.

Γιαννόπουλος 1972: Βασίλειος Γιαννόπουλος (διδάσκαλος), Συγκέντρωσις λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κορφιώτισσα ή Κούτσι, 1972, χειρόγραφο αριθμός 3.630 του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Χουλιαράκης: Μιχαήλ Χουλιαράκη, Γεωγραφική διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1971, ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Αθήναι 1974-1976, τέσσερις τόμοι (Α1, Α2, Β, Γ).

Σταματόπουλος 1979: Κώστας Σταματόπουλος, Λαογραφία του χωριού Πιτσά του νομού Κορινθίας, 1979, χειρόγραφο αριθμός 4.116 του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Απογραφή 1981: Ελληνική Δημοκρατία, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 5 Απριλίου 1981, Αθήναι 1982.

Κορδώσης 1981: Μιχαήλ Σ. Κορδώση, Συμβολή στην ιστορία και τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου στους μέσους χρόνους, διδακτορική διατριβή, βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα MCMLXXXI.

Σάλταρης 1986: Νίκου Ιω. Σάλταρη, Η ζωή των Αρβανιτών, εκδόσεις Γ. Γέρου, Αθήνα, 1986.

Τσίγκος 1991: Αθανασίου Σιδ. Τσίγκου, Κείμενα για τους Αρβανίτες, πρόλογος Αχ. Γ. Λαζάρου, Αθήνα 1991 (τα κείμενα γράφτηκαν προπολεμικά).

Απογραφή 1991: Ελληνική Δημοκρατία, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρτίου 1991, Αθήναι 1994.

Δορμπαράκης-Πανουτσοπούλου 1992: Παν. Χ. Δορμπαράκης – Κασ. Πανουτσοπούλου, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας, ιστορία-λαογραφία-γλώσσα, έκδοση Συλλόγου Ευρωστινίων – Gutenberg, Αθήνα 1992.

Σημείωση: Τα στοιχεία για τους οικισμούς Ευρωστίνης (που περιέχουν πληροφορίες και μετά το 1907) υπάρχουν δημοσιευμένα και σε χωριστό κείμενο

 

 

Μάζη (επώνυμο: Μάζης, Μαζιώτης) | Νεμέας | Masi: 10 φαμίλιες / 51 κάτοικοι [Grimani 1700]. Mazi: 10 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μάζι δήμου Κελεών: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Μάζι δήμου Νεμέας: 1 ώρα και 15 λεπτά από την Κόρινθο, 52 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Μάζι δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 10, Κάτοικοι 47 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Μάζι δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 109 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μάζι δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 109 [Μηλιαράκης 1886, 163]. Μάζι δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 178 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Màzi: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Μάζι δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 218 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μάζι δήμου Νεμέας: 10,30 ώρ. από Κόρινθο, 218 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Μάζι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 313 [Απογραφή 1907, 385].

Μάζη (επώνυμο: Μάζης, Μαζιώτης) | Τρικκάλων | Masi [Nani 1703]. Mazi [Alberghetti 1704]. Mazi: 10 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Mazi: 12 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μάζι δήμου Τρικάλων: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μάζι δήμου Τρικάλων: 1 ώρα και 30 λεπτά από τα Τρίκαλα, 112 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μάζι δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 313 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μάζι δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 313, σπίτια 100 [Μηλιαράκης 1886, 121]. Μάζι δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 334 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μάζι δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 402 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μάζιον, δήμου Τρικκάλων: 6,30 ώρ. από Κόρινθο, 402 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Μάζι δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 385 [Απογραφή 1907, 386].

Μανωλέικα | Τρικκάλων | Μανωλέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 5 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μανωλέικα, δήμου Τρικκάλων: 7 ώρ. από Κόρινθο, 5 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501].

Μάρκαση (επώνυμο: Μαρκασιώτης) | Πελλήνης | Marcassi [Nani 1703]. Marcazi [Alberghetti 1704]. Markasi: 37 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μάρκεσι δήμου Παναρήτης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μάρκεσι δήμου Πελλήνης: 2 ώρες από το Κλιμέντι, 307 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Μάρκεσι δήμου Πελλήνης: Πάνω στη λεωφόρο. Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Τρία ποτάμια άχρηστα, τρία μικρά ρυάκια χρήσιμα. Σπίτια 51, κάτοικοι 339 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Μάρκασι δήμου Πελλήνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 609 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μάρκασι δήμου Πελλήνης: Κάτοικοι 609 ελληνόφωνοι. Εδώ κατασκευάζουν κύπελα, κανάτια και βεδούρες από ξύλο βελανιδιάς [Μηλιαράκης 1886, 159]. Μάρκασι δήμου Πελλήνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 700 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μάρκαση δήμου Πελλήνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 892 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μαρκάσιον δήμου Πελλήνης: 10,30 ώρ. από Κόρινθο, 892 κάτοικοι. Παράγει σταφίδα, αραποσίτι και όσπρια [Νουχάκης 1901, 490]. Μαρκάσι δήμου Πελλήνης, κάτοικοι 949 [Απογραφή 1907, 386].

Μάστιζα | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Μάστιζα δήμου Σικυώνος: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386].

Μάτζανη (επώνυμο: Μάτζανης) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Mezani: 8 φαμίλιες / 35 κάτοικοι [Grimani 1700]. Matsani: 54 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μάτσανη δήμου Τιτάνης: Έδρα του δήμου. Δ. Θεοδώρου δήμαρχος, Α. Δήμου εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Μάτσανι δήμου Σικυώνος: 3 ώρες από το Κιάτο, 181 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μάζανι δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Ένα μικρό ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 100, Κάτοικοι 457 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Μάτζανι δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 590 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μάτζανι δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 560 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Μάτζανι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 654 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Màtzani: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Μάτζανη δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 721 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μάτσανη δήμου Σικυώνος: 8 ώρ. από Κόρινθο, 721 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Μάτζανη δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 795 [Απογραφή 1907, 386].

Μάτσιζα | Στυμφαλίας | Masica: 12 φαμίλιες / 52 κάτοικοι [Grimani 1700]. Μάτσιζα δήμου Στυμφαλίας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Μάτσεζα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 40 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μάτσιζα δήμου Στυμφαλίας: Μικρό χωριό (μάλλον καλύβια). Κάτοικοι Αλβανοί. [Μηλιαράκης 1886, 155]. Μάτζιεζα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 66 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μάτσιεζα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 91 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μάτσιεζα, δήμου Στυμφαλίας: 12,30 ώρ. από Κόρινθο, 91 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 500]. Μάτσιεζα δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 51 [Απογραφή 1907, 386].

Μαύρα Λιθάρια | Ευρωστίνης | Μαύρα Λιθάρια, της κοινότητας Στενοπόρου (Δερβενίου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 40 [Απογραφή 1928, 30]. Μαύρα Λιθάρια: απογραφή 1940 κάτοικοι 80, απογραφή 1951 κάτοικοι 70, απογραφή 1961 κάτοικοι 87 [ΚΕΔΚΕ 1962, 61]. Μαύρα Λιθάρια, Δερβενίου Κορινθίας: υψόμετρο 10, κάτοικοι 79 [Απογραφή 1971, 267]. Μαύρα Λιθάρια, Δερβενίου Κορινθίας: κάτοικοι 64 [Απογραφή 1981, 120]. Μαύρα Λιθάρια, Δερβενίου Κορινθίας: κάτοικοι 80 [Απογραφή 1991, 142]. Ως τοπωνύμιο υπάρχει από τις αρχές του 17ου αιώνα. Στην περιοχή βρέθηκε τάφος της ύστερης ρωμαϊκής εποχής [Κορδώσης 1981, 69, 312]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΔΕΛΗΣ, ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ, ΚΟΥΚΙΟΣ.

Μαυριάνικα (επώνυμο: Μαύρος, ή Μαυριάνος) | Ευρωστίνης | Μαυριάνικα δήμου Ζάχολης: 5 λεπτά από τον Πύργο, 542 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Μαυριάνικα δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί, κρασί, λάδι, μετάξι. Ένας μικρός ποταμός, ένα ρέμα χρήσιμο, ένα μικρό έλος. Σπίτια 145, Κάτοικοι 655 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Μαυριάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 656 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μαυριάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 635 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μαυριάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 513 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μαυριάνικα δήμου Ευρωστίνης: 2,30 ώρ. από Δερβένι, 513 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Μαυριάνικα δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 189 [Απογραφή 1907, 385]. Μαυριάνικα, οικισμός της κοινότητος Κουνιανίκων του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20].

Μαψός | Κλεωνών | Μαψός δήμου Κλεωνών: 1 ώρα και 15 λεπτά από το Χιλιομόδι, 32 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Μαψός δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 6, Κάτοικοι 35 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Μαζός , Χιλιομόδιον, Κουταλά, Νεοχώριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 563 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Αψός δήμου Κλεωνών: 10 σπίτια [Μηλιαράκης 1886, 168]. Μαψός, Χιλιομόδιον, Κουταλά, Νεοχώριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 669 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μαζός δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 69 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μαζός δήμου Κλεωνών: 2,30 ώρ. από Κόρινθο, συνοικία Χιλιομοδίου, 69 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486].

Μελίσση (επώνυμο: Μελίσσης, Μελισσιώτης) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Μελίσσι δήμου Σικυώνος: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μελίσσι δήμου Σικυώνος: 15 λεπτά από το Κιάτο, 97 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μελίσσι δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα. Σπίτια 27, Κάτοικοι 125 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Μελίσσι δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 398 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μελίσσι δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 398 Έλληνες [Μηλιαράκης 1886, 115]. Μελίσσι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 450 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μελίσσι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 478 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μελίσσι δήμου Σικυώνος: 5,30 ώρ. από Κόρινθο, 478 κάτοικοι, ταχυδρομικό γραφείο, στάση σιδηροδρόμου. Περιβάλλεται από αμπέλια και κυπαρίσσια [Νουχάκης 1901, 496, 498]. Μελίσσι δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 559 [Απογραφή 1907, 386].

Μεντουργιάνικα | Ευρωστίνης | Κουτιώτικα δήμου Ευρωστίνης: 1 ώρ. από Δερβένι [Νουχάκης 1901, 484]. Τα Κουτιώτικα είναι η πρώτη ονομασία των Μεντουργιάνικων [Δορμπαράκης-Πανουτσοπούλου 1992, 255]. Μεντουργιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 690 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μεντουριάνι δήμου Ευρωστίνης: 2 ώρ. από Δερβένι, 690 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Μεντουριάνικα δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 196 [Απογραφή 1907, 385]. Μεντουργιάνικα δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 30, κριθάρι 15, φασόλια 20, κουκιά 10, ντομάτες 10, κρεμμύδια 10, άλλα λαχανικά 10, σανός βίκος 20, αγραναπαύσεις 15, σταφύλια κρασιού 15, σταφίδα κορινθιακή 35, λιόδεντρα 15 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Μεντουργιάνικα δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 3, μουλάρια 60, γαϊδούρια 20, βοοειδή 41, πρόβατα 350, κατσίκια 400, κότες 600, πάπιες 20, περιστέρια 50, κουνέλια 100, κυψέλες 25 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Μεντουριάνικα, οικισμός της κοινότητος Κούτου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 21]. Μεντουριάνικα της κοινότητας Χελυδορίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 74 [Απογραφή 1920, 70]. Μεντουριάνικα, της κοινότητας Χελυδορίου (Κούτου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 239 [Απογραφή 1928, 30]. Μεντουργιάνικα. Υψόμετρο 100, πηγές 1, πηγάδια 10 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13]. Μεντουργιάνικα: απογραφή 1940 κάτοικοι 239, απογραφή 1951 κάτοικοι 313, απογραφή 1961 κάτοικοι 375 [ΚΕΔΚΕ 1962, 257]. Μεντουργιάνικα, Χελυδορέου Κορινθίας: υψόμετρο 100, κάτοικοι 295 [Απογραφή 1971, 270]. Μεντουργιάνικα, Χελυδορέου Κορινθίας: κάτοικοι 226 [Απογραφή 1981, 122]. Μεντουργιάνικα, Χελυδορέου Κορινθίας: κάτοικοι 209 [Απογραφή 1991, 144]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΡΗΣ, ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΑΜΑΘΑΣ, ΜΟΥΓΙΟΣ.

Μερζάκη (επώνυμο: Μερζάκης) | Κλεωνών | Μερζάκιον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 85 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μερζάκιον δήμου Κλεωνών: 3,45 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 486].

Μέρτιζα | Κλεωνών | Μέρτιζα δήμου Κλεωνών: θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381].

Μερτικέικα (επώνυμο: Μερτίκας) | Τρικκάλων | Μερτικέικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Γεωργέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μερτικιέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 179 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μερτικέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 93 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μερτικέικα, δήμου Τρικκάλων: 6,30 ώρ. από Κόρινθο, 93 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Μερτικέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 166 [Απογραφή 1907, 386].

Μέσα Ξυλόκαστρο | Τρικκάλων | Μέσα Ξυλόκαστρο δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 775 κάτοικοι. Αποτελείται από τις συνοικίες Χαλκιάνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαλδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμιάνικα, Μερτικέικα, Γεωργέικα, Λασκέικα, Κυργιαννάκη ή Πετρακέικα και Μανωλέικα [Μηλιαράκης 1886, 122].

Μεσινό | Φενεού | Messino: 50 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Mesano: 35 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μεσσηνόν δήμου Μεσσηνού: Έδρα του δήμου. Α. Κουζόλας δήμαρχος, Α. Γκιόκα εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Μεσινόν δήμου Φενεού: 30 λεπτά από τη Γκούρα, 260 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Μεσινόν δήμου Φενεού: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, κρασί. Σπίτια 55, κάτοικοι 224 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Μεσινό δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 230 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μεσινό Ζευγολατειό δήμου Φενεού: μικρό χωριό [Μηλιαράκης 1886, 148]. Μεσινόν δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 215 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μεσινόν δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 267 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Μεσινόν, δήμου Φενεού: 15,30 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 267 [Νουχάκης 1901, 503]. Μεσινόν δήμου Φενεού, κάτοικοι 426 [Απογραφή 1907, 387].

Μετόχι Θεοτόκου | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Θεοτόκου Μετόχιον δήμου Περαχώρας: 3,20 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 491].

Μετόχι Λεχόβης | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Λεχόβης Μετόχιον δήμου Σικυώνος: Άγιος Στέφανος, 5,30 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 496].

Μετόχι μονής Λέχοβας | Πελλήνης | Μετόχι μονής Λέχοβας δήμου Πελλήνης [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387].

Μονή Άγιος Βλάσιος | Τρικκάλων | Μονή Άγιος Βλάσιος δήμου Τρικάλων: διαλυμένη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389].

Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού | Φενεού | Μονή Άγιος Γεώργιος δήμου Φενεού: 30 λεπτά από τη Γκούρα, 30 άτομα [Σταματάκης 1846, 75]. Μονή Φενεού ο Άγιος Γεώργιος δήμου Φενεού: διατηρούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Μονή Φενεού δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 24 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μονή Αγίου Γεωργίου δήμου Φενεού: 24 καλόγεροι. Εδώ υπάρχει πριονιστήριο σανίδων [Μηλιαράκης 1886, 149]. Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 30 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 22 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Άγιος Γεώργιος, δήμου Φενεού: 17,30 ώρ. από Κόρινθο, μονή, άτομα 22 [Νουχάκης 1901, 503]. Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού δήμου Φενεού, κάτοικοι 19 [Απογραφή 1907, 387].

Μονή Αγίου Νικόλαου | Κορίνθου (Κορινθίων) | Άγιος Νικόλαος Μονή δήμου Κορίνθου: 2 ώρ., από το δημόσιο δρόμο [Νουχάκης 1901, 477].

Μονή Αγίου Νικολάου των Καλών Νήσων | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Μονή Αγίου Νικολάου των Καλών Νήσων δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 άτομα 4 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μονή Αγίου Νικολάου των Καλών Νήσων δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 άτομα 8 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Άγιος Νικόλαος δήμου Περαχώρας: 3,30 ώρ. από Κόρινθο, 8 άτομα. Μονή Καλών Νήσων [Νουχάκης 1901, 491]. Μονή Αγίου Νικολάου δήμου Περαχώρας, άτομα 4 [Απογραφή 1907, 386].

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Λέχοβας | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Μονή Λέχοβας δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 άτομα 8 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μονή Λέχοβας (Κοίμησις Θεοτόκου) δήμου Σικυώνος: 28 καλόγεροι. [Μηλιαράκης 1886, 115]. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Λέχοβας δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 άτομα 9 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Λέχοβας δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 άτομα 30 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Λεχόβης Μονή δήμου Σικυώνος: Κοίμησις της Θεοτόκου, 9 ώρ. από Κόρινθο, 30 άτομα [Νουχάκης 1901, 496]. Μονή Λεχόβης δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 36 [Απογραφή 1907, 386].

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Παναγία Βράχου | Νεμέας | Παναγία Βράχου δήμου Νεμέας: Μονή διατηρούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Μονή Βράχου δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 άτομα 13 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Βράχου δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 άτομα 22 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Βράχου Μονή δήμου Νεμέας: Κοίμησις Θεοτόκου, 8,20 ώρ. από Κόρινθο, 22 άτομα [Νουχάκης 1901, 488].

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Σολυγείας | Σολυγείας | Μονή Σολυγείας δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 άτομα 7 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Σολυγείας δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 άτομα 5 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Σολυγείας δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 άτομα 6 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Σοφικού Μονή, δήμου Σολυγείας: 6 ώρ. από Κόρινθο, 6 άτομα (Κοίμησις Θεοτόκου) [Νουχάκης 1901, 499].

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Φανερωμένης | Κλεωνών | Μονή Φανερομένη δήμου Κλεωνών: 30 λεπτά από το Χιλιομόδι, 24 άτομα [Σταματάκης 1846, 76]. Μονή Φανερωμένης δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 άτομα 16 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Φανερωμένης δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 άτομα 13 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Φανερωμένης δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 άτομα 23 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Φανερωμένης δήμου Κλεωνών: 3,40 ώρ. από Κόρινθο, Κοίμησις Θεοτόκου, 23 άτομα Νουχάκης 1901, 487]. Μονή Φανερωμένης δήμου Κλεωνών, άτομα 25 [Απογραφή 1907, 385].

Μονή Παναγίας Κορυφής | Ευρωστίνης | Μονή Παναγίας Κορυφής δήμου Ζάχολης: διαλυμένη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385].

Μονή Πραθίου | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Πραθίου Μονή δήμου Περαχώρας: Κοίμησις Θεοτόκου, 3,30 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 491].

Μονή Προφήτη Ηλιού | Ευρωστίνης | Μονή Προφήτου Ηλιού δήμου Ζάχολης: διατηρούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385]. Μονή Προφήτου Ηλιού δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 10 άτομα [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μονή Προφήτου Ηλία δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 13 άτομα [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μονή Προφήτη Ηλία δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 15 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Προφήτης Ηλίας δήμου Ευρωστίνης: μονή, 2,15 ώρ. από Δερβένι, 15 άτομα [Νουχάκης 1901, 484]. Μονή Προφήτου Ηλιού, της κοινότητας Χελυδορίου (Κούτου), της επαρχίας Κορινθίας, άτομα 14 [Απογραφή 1928, 30].

Μονή Σοφικού | Σολυγείας | Μονή Σοφικού δήμου Σολυγείας: διατηρούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382].

Μονή Στεφανίου Άγιος Δημήτριος | Κλεωνών | Μονή Άγιος Δημήτριος δήμου Κλεωνών: 1 ώρα από το Χιλιομόδι, 9 άτομα [Σταματάκης 1846, 76]. Άγιος Δημήτριος Μονή Φανερωμένη δήμου Κλεωνών: διατηρούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Μονή Στεφάνιον δήμου Κλεωνών: διατηρούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Μονή Στεφανίου δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 άτομα 11 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μονή Αγίου Δημητρίου ή Στεφάνι δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 άτομα 9 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μονή Στεφανίου Άγιος Δημήτριος δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 άτομα 15 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Άγιος Δημήτριος δήμου Κλεωνών: 3,30 ώρ. από Κόρινθο, μονή Στεφανίου, 15 άτομα [Νουχάκης 1901, 486].

Μοσιά | Φενεού | Mosia: 1 φαμίλιες / 3 κάτοικοι [Grimani 1700]. Mossa [Nani 1703]. Moucha: 50 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Mosa: 41 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μουσιά δήμου Μεσσηνού: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μοσιά δήμου Φενεού: 30 λεπτά από τη Γκούρα, 298 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Μουζά δήμου Φενεού: Στο δρόμο δίπλα στη λίμνη του Φονιά. Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 55, κάτοικοι 97 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Μοσιά δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 247 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μοσιά Ζευγολατειό δήμου Φενεού: μικρό χωριό. Εδώ υπάρχει μεγάλος πύργος, άλλοτε ιδιοκτησία του Κιαμήλ Μπέη, στον οποίο ανήκαν παλιά τα χωριά της περιοχής [Μηλιαράκης 1886, 148]. Μοσιά δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 213 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μοσιά δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 249 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Μωσιά, δήμου Φενεού: 15 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 249 [Νουχάκης 1901, 503]. Μοσιά δήμου Φενεού, κάτοικοι 329 [Απογραφή 1907, 387].

Μούλκι (επώνυμο: Μουλκιώτης) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Moulki: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Moulki: 48 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μούλκι δήμου Σικυώνος: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μούλκι δήμου Σικυώνος: 30 λεπτά από το Κιάτο, 266 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Μούλκι δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένα ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 55, Κάτοικοι 252 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Μούλκι δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 395 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μούλκι δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 395 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Μούλκι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 459 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Mùlki: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Μούλκι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 433 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μούλκι δήμου Σικυώνος: 3,45 ώρ. από Κόρινθο, 433 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Μούλκι δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 466 [Απογραφή 1907, 386].

Μπάση (επώνυμο: Μπάσης, Μπασιώτης) | Στυμφαλίας | Bassi [Alberghetti 1704]. Basi: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Bazi: 40 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μπάσι δήμου Καστανέας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μπάσι δήμου Στύμφαλου: 2 ώρες από τα Δούσια, 358 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Μπάσι δήμου Στυμφαλίας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Τρία ρυάκια χρήσιμα, ένα μικρό δάσος. Σπίτια 62, Κάτοικοι 387 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Μπάσι και Κιόνια δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μπάσι και Κιόνια δήμου Στυμφαλίας: κάτοικοι 385 [Μηλιαράκης 1886, 155]. Μπάσι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 444 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μπάσι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 373 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μπάσιον δήμου Στυμφαλίας: 13,30 ώρ. από Κόρινθο, 373 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 500]. Μπάσι δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 404 [Απογραφή 1907, 386].

Μπέικο (επώνυμο: Μπέικος) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Μπέικον δήμου Σικυώνος: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386].

Μπεκιάνικα | Κορίνθου (Κορινθίων) | Μπεκιάνικα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 14 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μπεκιάνικα δήμου Κορίνθου: 1,40 ώρ., βατός δρόμος, πέρα από το Σολωμό, 14 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Μπεκιάνικα δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 22 [Απογραφή 1907, 385].

Μπίσια (επώνυμο: Μπίσιας, Μπίσσιας, Μπισιώτης) | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Pisa: 150 φαμίλιες, 1.050 κάτοικοι Αλβανοί [Pouqueville 1827, 171]. Πίσσα δήμου Λεχαίου: Έδρα του δήμου. Αθ. Ράτης δήμαρχος [Πίνακας 1837, 3]. Μπίσια δήμου Περαχώρας: 30 λεπτά από την Περαχώρα, 498 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μπίσια δήμου Περαχώρας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, κρασί, λάδι, ρετσίνι. Μία μικρή λίμνη, δυο μικρά ρυάκια άχρηστα, ένα λιμανάκι, οκτώ μεγάλα δάση. Σπίτια 102, Κάτοικοι 533 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385]. Μπίσα δήμου Περαχώρας: 60 οικογένειες. Πολλοί κάτοικοι του χωριού έχουν για χειμερινή κατοικία το Σχοίνο [Μηλιαράκης 1886, 140]. Πίσσα και Σχοίνος δήμου Περαχώρας: απογραφή 1879 κάτοικοι 330 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Πίσσα δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 326 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Πήσια δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 340 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Πήσια δήμου Περαχώρας: 3.30 ώρ. από Κόρινθο, 240 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 491]. Πήσια δήμου Περαχώρας, κάτοικοι 387 [Απογραφή 1907, 386].

Μποζικά (επώνυμο: Μποζίκας, Μποζίκης) | Νεμέας | Μπόζικα δήμου Κελεών: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Μπόζικα δήμου Νεμέας: 1 ώρα και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 181 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Μποζικά δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα μικρό δάσος. Σπίτια 30, Κάτοικοι 161 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Μποζικά δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 269 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μποζικά δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 269. Εδώ υπάρχει κεφαλάρι με πολύ νερό [Μηλιαράκης 1886, 163]. Μποζικά δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 344 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Bozikà: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Μποζικά δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 399 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μποζικά δήμου Νεμέας: 11 ώρ. από Κόρινθο, 399 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Μποζικά δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 427 [Απογραφή 1907, 385].

Μπολάτι | Κορίνθου (Κορινθίων) | Bolati [Alberghetti 1704]. Bolati: 2 φαμίλιες / 8 κάτοικοι [Grimani 1700]. Balati: 20 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Bolati: 15 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μπολάτι δήμου Απίας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Μπολάτι δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 45 λεπτά από την Κόρινθο, 113 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μπολάτι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 27, Κάτοικοι 120 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Μπολάτι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 183 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μπολάτι δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 183 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Μπολάτι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 215 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Μπολάτι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 286 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μπολάτι δήμου Κορίνθου: 2,20 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 286 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Μπολάτι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 260 [Απογραφή 1907, 385].

Μπόσνα (επώνυμο: Μπόσνας) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Bosouna: 16 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1 Μπόσνα δήμου Απίας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]., 34]. Μπόζια, Άσσου, Αζίζη δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 15 λεπτά από την Κόρινθο, 124 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μπόζια, Άσσου, Αζίζι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένας μεγάλος ελαιώνας, ένα ρέμα μικρό, ένα χρήσιμο ρυάκι. Σπίτια 60, Κάτοικοι 248 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379].

Μπότσικα (επώνυμο: Μπότσικας) | Νεμέας | Bosichieus [Nani 1703]. Bozzichieus [Alberghetti 1704]. Bosigei: 22 φαμίλιες / 95 κάτοικοι [Grimani 1700]. Botsika: 17 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μπότσικα δήμου Φλοιούντος: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μπότσικα δήμου Νεμέας: 1 ώρα και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 90 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Μπότσικα δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα μικρό ρυάκι χρήσιμο. Σπίτια 27, Κάτοικοι 110 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Μπότζικα δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 167 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Βοτζικά δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 167 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 163]. Μπότζικα δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 344 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μπότζικα δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 220 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μπότζικα δήμου Νεμέας: 9,30 ώρ. από Κόρινθο, 220 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Μπότσικα δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 297 [Απογραφή 1907, 385].

Μπούζη (επώνυμο: Μπούζης, Μπουζιώτης) | Στυμφαλίας | Busi: 10 φαμίλιες / 46 κάτοικοι [Grimani 1700]. Busi [Nani 1703]. Buzzi [Alberghetti 1704]. Bouzi: 31 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μπούζι δήμου Στυμφαλίας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μπούζι δήμου Στύμφαλου: 1 ώρα και 30 λεπτά από τα Δούσια, 234 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Μπούζι δήμου Στυμφαλίας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένας μικρός ποταμός, δυο ρυάκια χρήσιμα, ένα μικρό έλος, ένα μικρό δάσος. Σπίτια 43, Κάτοικοι 421 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Μπούζι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 355 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μπούζι δήμου Στυμφαλίας: Κάτοικοι 385 [Μηλιαράκης 1886, 155]. Μπούζι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 343 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μπούζι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 365 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μπούζιον, δήμου Στυμφαλίας: 12,20 ώρ. από Κόρινθο, 365 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 500]. Μπούζι δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 409 [Απογραφή 1907, 386].

Μπουσμπάρδι | Κλεωνών | Bousbardi: 10 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Bousbardi: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βουσμπάρδι δήμου Κλαιωνών: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Μποζουμπάρδι δήμου Κλεωνών: 5 ώρ. από Κόρινθο, συνοικία Χιλιομοδίου [Νουχάκης 1901, 486].

Μπούτση (επώνυμο: Μπούτσης) | Τρικκάλων | Μπούτσι δήμου Τρικάλων: Καλύβια Καρυωτών [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389].

Μύλος Ζευγολατειό | Φενεού | Milos: 30 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Mylo-Zevgolatio: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34].

 

Νέα Κόρινθος (επώνυμο λόγιο: Κορίνθιος). Από την Απογραφή του 1889 Κόρινθος | Κορίνθου (Κορινθίων) | Νέα Κόρινθος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 2,619 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Νέα Κόρινθος δήμου Κορίνθου: Έδρα του δήμου. Κάτοικοι 2.619. Κτίστηκε από την αρχή, με νόμο της 10ης Μαΐου 1858, μετά το μεγάλο σεισμό. Εδώ μετοίκησε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (Αλβανοί) από την Παλιά Κόρινθο και τα Εξαμίλια [Μηλιαράκης 1886, 107-108]. Κόρινθος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 4.124 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κόρινθος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 4.188 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Νέα Κόρινθος δήμου Κορίνθου: 4.188 κάτοικοι, μαζί με το λιμάνι. Έδρα νομαρχίας, πρωτοδικείου, ειρηνοδικείου, οικονομικής εφορίας, ταμείου, υποκαταστήματος Εθνικής Τραπέζης, ταχυδρομείο, τηλεγραφείο, αστυνομίας, επισκοπής, γυμνασίου, ελληνικών σχολείων, τάγματος Ευζώνων. Κτίστηκε το 1857 στη θέση Σχοινιάς, μετά το σεισμό, βάσει σχεδίου [Νουχάκης 1901, 477-478]. Κόρινθος δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 5.340 [Απογραφή 1907, 385].

Νέαι Βρυσούλαι | Ευρωστίνης | Νέαι Βρυσούλαι: απογραφή 1961 κάτοικοι 129 [ΚΕΔΚΕ 1962, 47]. Νέαι Βρυσούλαι, Νέων Βρυσουλών (Βρυσουλών) Κορινθίας: υψόμετρο 720, κάτοικοι 169 [Απογραφή 1971, 206]. Νέαι Βρυσούλαι, Νέων Βρυσουλών Κορινθίας: κάτοικοι 172 [Απογραφή 1981, 121]. Νέαι Βρυσούλαι, Νέων Βρυσουλών Κορινθίας: κάτοικοι 173 [Απογραφή 1991, 143]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ, ΚΑΡΑΒΑΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Νεζέικα (επώνυμο: Νέζας, Νέζης, Νέζος) | Σολυγείας | Νεζέικα δήμου Σολυγείας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Νεζέικα δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 113 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Νεζέικα δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 137 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Νεζέικα, δήμου Σολυγείας: 3 ώρ. από Κόρινθο, 137 κάτοικοι, συνοικία Κατακαλλίου [Νουχάκης 1901, 499]. Νεζέικα δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 177 [Απογραφή 1907, 386].

Νεοχώρι (επώνυμο: Νεοχωρίτης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Νεοχώριον δήμου Κορίνθου: 1,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο [Νουχάκης 1901, 478]. Νεοχώρι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 27 [Απογραφή 1907, 385].

Νεράντζα ή Τρικαλίτικα (επώνυμο: Νερατζάς) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Netrizza: 4 φαμίλιες / 13 κάτοικοι [Grimani 1700]. Neranza [Nani 1703]. Narunzè [Alberghetti 1704]. Neratza: 12 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Nerandza: 8 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Νεράντσια δήμου Απίας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Νεράντσα, Ροκώνι και Κυπαρίσσι δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 50 λεπτά από την Κόρινθο, 125 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Νεράντζι, Κοκόνι και Κυπαρίσσι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Στο Κυπαρίσσι υπάρχει τελωνειακό φυλάκιο Σπίτια 29, Κάτοικοι 99 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Τρικαλίτικα ή Νεράντζα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 136 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Νεράντζα ή Τρικαλίτικα δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 136 [Μηλιαράκης 1886, 111]. Τρικαλίτικα ή Νεραντζά δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 213 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Νεράντζα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 225 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Νεράτζα ή Τρικκαλίτικα δήμου Κορίνθου: 3 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 225 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Νεράντζα δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 249 [Απογραφή 1907, 385].

Νιοχώρι | Κλεωνών | Niocori: 10 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Νεοχώρι και Κουτάλαις δήμου Κλεωνών: 15 λεπτά από το Χιλιομόδι, 76 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Νεοχώρι και Κουταλάς δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 14, Κάτοικοι 81 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Νεοχώριον, Χιλιομόδιον, Κουταλά, Μαζός δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 563 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Νεοχώριον δήμου Κλεωνών: μικρό χωριό [Μηλιαράκης 1886, 168]. Νεοχώριον, Χιλιομόδιον, Κουταλά, Μαψός δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 669 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Νιοχώρι δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 61 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Νεοχώριον δήμου Κλεωνών: 2 ώρ. από Κόρινθο, συνοικία Χιλιομοδίου, 61 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486].

Ντούσια (επώνυμο: Ντούσιας, Ντούσας, Ντουσιώτης) | Στυμφαλίας | Dussa [Nani 1703]. Dussa [Alberghetti 1704]. Douche: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Dousa: 58 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ντούσια δήμου Στυμφαλίας: Έδρα του δήμου. Γ. Ζόγκας δήμαρχος, Δ. Παπαδόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Δούσια δήμου Στύμφαλου: Έδρα του δήμου, 8 ώρες από την Κόρινθο, 498 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Ντούσια δήμου Στυμφαλίας: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένας ποταμός μικρός, οκτώ ρυάκια, ένα μικρό έλος, ένα μικρό δάσος. Σπίτια 76, Κάτοικοι 451 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Δούσια δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 742 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ντούσα δήμου Στυμφαλίας: Κάτοικοι 742 Αλβανοί. Μπροστά του χωριού βρίσκεται ο κάμπος Κινέτα [Μηλιαράκης 1886, 155]. Δούσια δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 808 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Dùsia: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Δούσια δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 980 [Χουλιαράκης Α2, 190[. Δούσια, δήμου Στυμφαλίας: 11 ώρ. από Κόρινθο, 980 κάτοικοι. Ανατολικά της είναι ο κάμπος Κινέτα [Νουχάκης 1901, 499]. Δούσια δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 1.194 [Απογραφή 1907, 386].

 

Ξυλόκαστρο | Τρικκάλων | Cilocastro [Nani 1703]. Ξυλόκαστρον δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 467 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ξυλόκαστρον Έξω δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 467. Χειμερινή πρωτεύουσα του δήμου (1η Οκτωβρίου - τέλος Απριλίου). Νέα κωμόπολη. Κόσμημά της το πευκοδάσος, μισή ώρας έκτασης [Μηλιαράκης 1886, 122]. Ξυλόκαστρον δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 836. Πρωτεύουσα χειμερινή [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ξυλόκαστρον δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 1.070. Πρωτεύουσα χειμερινή [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ξυλόκαστρον δήμου Τρικκάλων: 6,30 ώρ. από Κόρινθο, 1.070 κάτοικοι. Έδρα του δήμου και του ειρηνοδικείου από 1η Οκτωβρίου μέχρι τέλους Μαΐου. Υπάρχει τελωνείο, ταχυδρομείο, τηλεγραφείο και ελληνικό σχολείο. Ο γύρος κάμπος είναι γεμάτος αμπέλια και ελιές [Νουχάκης 1901, 501-502]. Ξυλόκαστρον δήμου Τρικκάλων, πρωτεύουσα χειμερινή, κάτοικοι 1.760 [Απογραφή 1907, 386].

Ξυλόκαστρο λιμήν | Τρικκάλων | Ξυλόκαστρον λιμήν δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 13 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Λιμήν Ξυλοκάστρου, δήμου Τρικκάλων: 7 ώρ. από Κόρινθο, 13 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501].

Ξυλοκέριζα | Κορίνθου (Κορινθίων) | Xilodjara: 12 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Καλύβια Ξυλοκέριζας δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Ξυλοκέριζα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 127 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Ξυλοκέριζα δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 127 Αλβανοί. Βρίσκεται στους πρόποδες των βουνών της Ξυλοκέριζας [Μηλιαράκης 1886, 110]. Ξυλοκέριζα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 153 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Ξυλοκέριζα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 173 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Ξυλοκέριζα δήμου Κορίνθου: 1,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 173 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Ξυλοκέριζα δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 178 [Απογραφή 1907, 385].

Ομέρ Τσαούση (επώνυμο: Ομέρ και Τσαούσης) | Κλεωνών | Ομερτσαούση δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 27 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Ομερτσαούση δήμου Κλεωνών: 3 ώρ. από Κόρινθο, 27 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Ομέρ Τσαούσι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 56 [Απογραφή 1907, 385].

Οσταχασάνη (επώνυμο: Οσμάν; Χασάνης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Ωσταχασάνι δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380].

Παναρίτη (επώνυμο: Παναρίτης) | Πελλήνης | Panariti: 23 φαμίλιες / 92 κάτοικοι [Grimani 1700]. Panaritti [Nani 1703]. Panariti [Alberghetti 1704]. Phaneriti: 50 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Panariti: 36 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Παναρήτη δήμου Παναρήτης: Έδρα του δήμου. Α. Κοντογιάννης δήμαρχος, Α. Παύλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Παναρίτη δήμου Πελλήνης: 2 ώρες από το Κλιμέντι, 333 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Παναρίτι δήμου Πελλήνης: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Δυο μικρά ρέματα χρήσιμα. Σπίτια 46, κάτοικοι 323 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Παναρίτη δήμου Πελλήνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 549 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Παναρίτη δήμου Πελλήνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 633 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Παναρίτη δήμου Πελλήνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 680 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Παναρίτη δήμου Πελλήνης: 10 ώρ. από Κόρινθο, 680 κάτοικοι. Σε απόσταση 20 λεπτά ανατολικά υπάρχουν ερείπια ναού, μάλλον βυζαντινού, που οι αλβανόφωνοι κάτοικοι τα λένε «Κλίσι Μπούκουρα» (Όμορφη εκκλησιά) [Νουχάκης 1901, 490-491]. Παναρίτι δήμου Πελλήνης, κάτοικοι 776 [Απογραφή 1907, 386].

Παραδείση (επώνυμο: Παραδείσης) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Paradisi: 7 φαμίλιες / 33 κάτοικοι [Grimani 1700]. Paradissi [Nani 1703]. Paradisi [Alberghetti 1704]. Paradisi: 12 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Παραδείσι δήμου Τιτάνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Παραδείσι και Λιόπεσι δήμου Σικυώνος: 2 ώρες και 30 λεπτά από το Κιάτο, 356 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Παραδίσι και Λιόπεσι δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 46, Κάτοικοι 201 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Παραδείσι δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 100 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Παραδείσι δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 100 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Παραδείσιον δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 131 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Paradìsi: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Παραδείσι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 131 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Παραδείσι δήμου Σικυώνος: 8,30 ώρ. από Κόρινθο, 139 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Παραδείσι δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 132 [Απογραφή 1907, 386].

Παραλία Πεταλούς | Ευρωστίνης | Παραλία Πεταλούς: απογραφή 1961 κάτοικοι 84 [ΚΕΔΚΕ 1962, 199]. Παραλία Πεταλούς, Πεταλούς Κορινθίας: υψόμετρο 5, κάτοικοι 76 [Απογραφή 1971, 297].

Πασιά (επώνυμο: Πασιάς, Πασσιάς, Πασιώτης) | Κλεωνών | Πασιά δήμου Κλεωνών: 4 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 486].

Πεντασκούφη (επώνυμο: Πεντασκούφης και Πεντεσκούφης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Pene-Scouphia: 5 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Πεντασκούφι δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Πέντε Σκούφι, παραφθορά της γαλλικής ονομασίας Mont-Esquiou, που είχε δοθεί σε ένα κάστρο (ερειπωμένο πια) νότια του Ακροκόρινθου [Μηλιαράκης 1886, 109-110]. Πεντασκούφη δήμου Κορίνθου: 2,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, αγροικίες [Νουχάκης 1901, 478].

Περαχώρα (επώνυμο: Περαχωρίτης) | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Pera-Chora: 300 φαμίλιες, 2.100 κάτοικοι Αλβανοί [Pouqueville 1827, 171]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: Έδρα του δήμου. Α. Λογοθετόπλος δήμαρχος, Α. Λαμπαδάριος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: Έδρα του δήμου, 5 ώρες από την Κόρινθο, 1.371 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί, λάδι, αμύγδαλα, μέλι, ρετσίνι. Μία μεγάλη λίμνη άχρηστη, δυο λιμανάκια, δυο μικρά δάση. Εδώ υπάρχει δασονομείο. Σπίτια 279, Κάτοικοι 1.471 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: απογραφή 1879 κάτοικοι 1.455 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: Έδρα του δήμου. Κάτοικοι 1.455, σπίτια 400 [Μηλιαράκης 1886, 134]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 1.394, πρωτεύουσα χειμερινή [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 1361, πρωτεύουσα χειμερινή [Χουλιαράκης Α2, 190]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: Έδρα δήμου και αστυνομίας από 1η Οκτωβρίου έως τέλος Μαρτίου, 3,30 ώρ. από Κόρινθο, 1.361 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 491]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας, πρωτεύουσα χειμερινή, κάτοικοι 1.582 [Απογραφή 1907, 386].

Περγιάλι (επώνυμο: Περγιάλης, Περγιαλιώτης και Περιγιαλιώτης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Peragialiti [Alberghetti 1704]. Periali: 30 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Perigiali: 40 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 33]. Περγιάλι δήμου Κορίνθου: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Περγιάλι δήμου Κορίνθου: 30 λεπτά από την Κόρινθο, 83 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Περγιάλι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 22, Κάτοικοι 102 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Περιγιάλι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 218 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Περιγιάλι δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 218 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Περιγιάλι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 332 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Περιγιάλι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 398 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Περιγιάλι δήμου Κορίνθου: 1,45 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 398 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Περιγιάλι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 400 [Απογραφή 1907, 385].

Περιβόλι Τρύπου (επώνυμο: Τρύπος, Τρίπος) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Περιβόλι Τρύπου δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 9 [Χουλιαράκης Α2, 189].

Πεταλού (επώνυμο: Πεταλάς) | Ευρωστίνης | Πεταλού, Δερβένιον και Λυγιά δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 414 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Πεταλού δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 125 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Πεταλού δήμου Ευρωστίνης: 15 λεπτά από Δερβένι, 125 κάτοικοι, υπάρχουν ερείπια του ναού της Αφροδίτης [Νουχάκης 1901, 484]. Πεταλού δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 303 [Απογραφή 1907, 385]. Πεταλού δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 65, κριθάρι 11, φασόλια 50, κουκιά 15, φακή 1, ντομάτες 15, κρεμμύδια 15, σκόρδα 1, άλλα λαχανικά 15, καρπούζια και πεπόνια 1, σανός κριθάρι 4, σανός βρώμη 1, σανός βίκος 25, τριφύλλι 3, αγραναπαύσεις 50, κήποι οπορωφόρων δέντρων 2, σταφύλια φαγητού 4, σταφύλια κρασιού 88, σταφίδα κορινθιακή 212, σταφίδα σουλτανίνα 2, λιόδεντρα 106, συκιές 1, ιδιωτικά δάση 5, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 2, άγονες εκτάσεις 5 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Πεταλού δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 12, μουλάρια 28, γαϊδούρια 10, βοοειδή 3, πρόβατα 82, κατσίκια 46, κότες 220, γαλοπούλες 13, πάπιες 100, κουνέλια 100 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Πεταλού, οικισμός της κοινότητος Δερβενίου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Πεταλού της κοινότητας Δερβενίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 202 [Απογραφή 1920, 92]. Πεταλού, της κοινότητας Στενοπόρου (Δερβενίου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 153 [Απογραφή 1928, 30]. Β. Δ. 30.7.1950 (ΦΕΚ 170/7-8.1950) Ο οικισμός Πεταλούς της κοινότητος Δερβενίου, αναγνωρίζεται εις ιδίαν ομώνυμον κοινότητα (επαρχία Κορινθίας) [Χουλιαράκης Γ, 61]. Πεταλού: απογραφή 1940 κάτοικοι 268, απογραφή 1951 κάτοικοι 238, απογραφή 1961 κάτοικοι 158 [ΚΕΔΚΕ 1962, 61, 199]. Πεταλούς κοινότης. Νοικοκυριά 58, χωρίς μαγειρείο 6, χωρίς λουτρό ή ντους 56, χωρίς ηλεκτρικό φως 2, χωρίς αποχωρητήριο 3 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.19]. Πεταλούς κοινότης ημιορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 365, αμπέλια 166, ετήσια φυτά 371, αγραναπαύσεις 54. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 7.800, εσπεριδοειδή 11.400, άλλα καρποφόρα 1.900. Αριθμός ζώων: άλογα 3, μουλάρια 11, γαϊδούρια 38, βοοειδή 4, πρόβατα 39, κατσίκια 49, πουλερικά 508, κυψέλες 5 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Πεταλού, Πεταλούς Κορινθίας: υψόμετρο 50, κάτοικοι 128 [Απογραφή 1971, 297]. Πεταλού, Δερβενίου Κορινθίας: κάτοικοι 112 [Απογραφή 1981, 120]. Πεταλού, Δερβενίου Κορινθίας: κάτοικοι 112 [Απογραφή 1991, 142]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ, ΚΑΪΤΣΑΣ, ΚΟΥΝΗΣ, ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ, ΧΙΝΟΣ.

Πετρακέικα (επώνυμο: Πετράκης) | Τρικκάλων | Πετρακέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 66 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Πετρακέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 21 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Πετρακέικα, δήμου Τρικκάλων: 21 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Πετρακέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 44 [Απογραφή 1907, 386].

Πετρή (επώνυμο: Πετρής, Πετριώτης) | Νεμέας | Petri [Nani 1703]. Petri Rumeliotti [Alberghetti 1704]. Petri: 22 φαμίλιες / 87 κάτοικοι [Grimani 1700]. Petri: 21 φαμίλιες / 79 κάτοικοι [Grimani 1700]. Petri: 11 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Πετρί δήμου Φλοιούντος: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Πετρί δήμου Νεμέας: 1 ώρα και 15 λεπτά από την Κόρινθο, 62 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Πετρί δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα μικρό δάσος. Σπίτια 12, Κάτοικοι 62 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Πετρί δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 122 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Πετρή δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 122 [Μηλιαράκης 1886, 163]. Πετρί δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 141 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Πετρί δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 183 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Πετρή δήμου Νεμέας: 9 ώρ. από Κόρινθο, 183 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Πετρί δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 194 [Απογραφή 1907, 385].

Πιτσά (επώνυμο: Πιτσάς, Πιτσαδιώτης) | Ευρωστίνης | Petta: 23 φαμίλιες / 102 κάτοικοι [Grimani 1700]. Pizza [Nani 1703]. Pizza [Alberghetti 1704]. Pitsa: 45 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Πιτσά δήμου Αιγείρας: Έδρα του δήμου. Α. Κραβαρίτης δήμαρχος, Μ. Οικονόμου εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Πιτσά δήμου Ζάχολης: 1 ώρα από τον Πύργο, 485 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Πιτσά δήμου Ζάχολης: Προϊόντα κρασί, λάδι, κριθάρι. Ένα μικρό δάσος. Το υπερκείμενο βουνό έχει ύψος 1.144 μέτρα. Σπίτια 102, Κάτοικοι 417 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Πιτζά δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 616 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μπιτσά δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 216 Αλβανοί, [Μηλιαράκης 1886, 130]. Πιτσά δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 655 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Pitzà: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Πιτσά δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 712 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Πιτσά δήμου Ευρωστίνης: 2,30 ώρ. από Δερβένι, 712 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Πιτσά δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 749 [Απογραφή 1907, 385]. Πιτσά δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 2.396, κριθάρι 259, καλαμπόκι 159, φασόλια 2, κουκιά 25, φακή 6, ρόβι 1, βίκος 182, πατάτες 1, ντομάτες 7, παντζάρια 1, κρεμμύδια 8, σκόρδα 1, πράσα 1, αγκινάρες 1, άλλα λαχανικά 8, καρπούζια και πεπόνια 8, σανός βίκος 2, αγραναπαύσεις 1.744, κήποι οπορωφόρων δέντρων 17, σταφύλια φαγητού 12, σταφύλια κρασιού 345, σταφίδα κορινθιακή 800, σταφίδα σουλτανίνα 2, λιόδεντρα 54, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 51 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Πιτσά δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 9, μουλάρια 84, γαϊδούρια 99, βοοειδή 169, πρόβατα 887, γουρούνια 19, κατσίκια 436, κότες 1.364, γαλοπούλες 30, χήνες 3, πάπιες 5, περιστέρια 99, κουνέλια 20, κυψέλες 41 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Πιτσά, έδρα της κοινότητος Πιτσών του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 21]. Πιτσά της κοινότητας Πιτσά, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 837, οικογένειες 164 [Απογραφή 1920, 93, 218-219]. Πιτσά, της κοινότητας Πιτσά, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 816 [Απογραφή 1928, 29]. Πιτσά. Όλες οι οικογένειες αναβαίνουν στο Άνω Πιτσά το καλοκαίρι και μένουν ένα μήνα για το θερισμό των σιτηρών. Πηγές 1, πηγάδια 180. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 1.500, κριθάρι 50, βίκος 500. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 7.000, μηλιές 10, πορτοκαλιές και μανταρινιές 30, βερικοκιές 3.500, λεμονιές 300, ελιές 20.000, κερασιές 40, βυσσινιές 10, αμυγδαλιές 1.000. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 95, άλογα 66, γαϊδούρια 60, βοοειδή 9, πρόβατα 500, κατσίκια 550. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 10. Κυψέλες 10 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 19, 119, 121, 123]. Άνω Πιτσά: απογραφή 1940 κάτοικοι 106, απογραφή 1951 κάτοικοι 9, απογραφή 1961 κάτοικοι 19 [ΚΕΔΚΕ 1962, 205]. Άνω Πιτσά, Πιτσών Κορινθίας: υψόμετρο 960, κάτοικοι 4 [Απογραφή 1971, 300]. Άνω Πιτσά, Πιτσών Κορινθίας: κάτοικοι 5 [Απογραφή 1981, 121]. Άνω Πιτσά, Πιτσών Κορινθίας: κάτοικοι 2 [Απογραφή 1991, 143]. Το όνομα Πιτσά είναι αλβανικό [Κορδώσης 1981, 325]. Το Άνω Πιτσά είχε τρεις μαχαλάδες. Οι κάτοικοι του χωριού είναι Αρβανίτες. Οι πρώτοι Πιτσαδέοι ήταν κλέφτες. Μέχρι το 1900, η κλεψιά ήταν πολύ διαδεδομένη στο χωριό, ακόμα και για αστείο. Οι μεγαλύτεροι κλέφτες ήταν η φάρα των Χαντέων, που είχαν έρθει στον τόπο από την περιοχή Θηβών. Λόγω της αρβανίτικης γλώσσας οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν παλιά με τους Ζαχολίτες και τους Τρικαλίτες. Από τις αρχές του 20ου αιώνα τα αρβανίτικα δε τα μιλούσαν παρουσία ξένων. Τα ελληνικά οι Πιτσαδέοι τα έλεγαν «σκληρίτικα» επειδή είχαν δύσκολη προφορά. Όταν μιλούσαν ελληνικά, το γράμμα «κ» το πρόφεραν ως «τσ», π.χ. «θα σου τσατσίτσω το τσεφάλι». Γι’ αυτό οι κάτοικοι των γύρω χωριών τους έλεγαν «Τσετσέδες». Σύμφωνα με μια παράδοση ο πληθυσμός του οικισμού κατάγεται από το χωριό Πιτσάρι της Αλβανίας. Τοπωνύμια-θέσεις της περιοχής είναι τα: ρέμα Προλιοφάτα ή Ματσίνη, ρέμα Ντρεσούλη ή Σμερτιάς, ρέμα Στιφούγια, λόφος Τσούκα, σπηλιά Σαφτουλή, σπηλιά Γκολέμη, σπηλιά Σκαφιδιά, σπηλιά Μερέση, Καταφίδι, Σκεμπ Κούκι (Βράχος Κόκκινος), Ραπανά, Ντούσια, βρύση Κρόι Πάλη, βρύση Κρόι Πέτα, , βρύση Κρόι Κάλπη, βρύση Κρόι Νεζίρη, ρέμα Πρόι Τσάκα, ρέμα Πρόι Ντίελκρόι» σημαίνει βρύση και «πρόι» ρέμα) [Σταματόπουλος 1979].

Πιτσά Κάτω (επώνυμο: Πιτσάς, Πιτσαδιώτης) | Ευρωστίνης | Καλύβια του Μπιτσά ή Κάτω Μπιτσά δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 288, [Μηλιαράκης 1886, 130]. Πιτσαδέικα δήμου Ευρωστίνης: 2 ώρ. από Δερβένι, χειμερινή διαμονή [Νουχάκης 1901, 484]. Κάτω Πιτσά: απογραφή 1940 κάτοικοι 785, απογραφή 1951 κάτοικοι 717, απογραφή 1961 κάτοικοι 805 [ΚΕΔΚΕ 1962, 205]. Πιτσών κοινότης. Νοικοκυριά 210, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 3, χωρίς μαγειρείο 16, χωρίς λουτρό ή ντους 199, χωρίς ηλεκτρικό φως 27, χωρίς αποχωρητήριο 84, χωρίς πόσιμο νερό 19 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.19]. Πιτσών κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 1.498, αμπέλια 745, ετήσια φυτά 1.379, αγραναπαύσεις 543, βοσκοτόπια 105. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 19.900, εσπεριδοειδή 23.700, άλλα καρποφόρα 11.300. Αριθμός ζώων: άλογα 62, μουλάρια 67, γαϊδούρια 158, βοοειδή 7, πρόβατα 505, κατσίκια 291, πουλερικά 2.415, κυψέλες 13 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Κάτω Πιτσά, Πιτσών Κορινθίας: υψόμετρο 4, κάτοικοι 783 [Απογραφή 1971, 300]. Κάτω Πιτσά, Πιτσών Κορινθίας: κάτοικοι 780 [Απογραφή 1981, 121]. Κάτω Πιτσά, Πιτσών Κορινθίας: κάτοικοι 872 [Απογραφή 1981, 143]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΔΑΜ, ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΛΗΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΙΩΖΙΩΚΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ, ΚΑΡΑΒΑΣ, ΚΑΣΚΑΡΑΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ, ΜΕΡΤΙΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΑΛΗΣ, ΝΤΡΕΣ, ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΗΓΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΜΠΟΥΚΟΣ, ΦΙΛΗΣ, ΧΑΝΤΕΣ.

Πλάκα | Φενεού | Πλάκα δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 44 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Πλάκα, δήμου Φενεού: 15 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 44. Παραθερίζουν σκηνίτες [Νουχάκης 1901, 503].

Ποσειδωνία | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Ποσειδωνία δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 117 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Ποσειδωνία δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 16 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ποσειδωνία δήμου Περαχώρας: 30 λεπτά από Κόρινθο, 16 κάτοικοι. Δημιουργήθηκε μετά την έναρξη των εργασιών για τη διάνοιξη της διώρυγας το 1881 [Νουχάκης 1901, 491, 495]. Ποσειδωνία δήμου Περαχώρας, κάτοικοι 73 [Απογραφή 1907, 386].

Πουλίτσα (επώνυμο: Πουλίτσας και Πουλίτσης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Pulica: 6 φαμίλιες / 20 κάτοικοι [Grimani 1700]. Polizza [Nani 1703]. Polissa [Alberghetti 1704]. Poulitza: 12 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Poulitsa: 13 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Πουλίτσα δήμου Αιγιαλείας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Πολίτσα και Χατζή Μουσταφά δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 25, Κάτοικοι 176 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Πουλίτσα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 153 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Πουλίτσα δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 153 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Πουλίτσα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 195 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Πουλίτσα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 198 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Πουλίτσα δήμου Κορίνθου: 2,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 198 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Πουλίτσα δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 237 [Απογραφή 1907, 385].

Πουρνάρη (επώνυμο: Πουρνάρης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Πουρνάρι δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380].

Πύργος (επώνυμο: Πυργιώτης) | Ευρωστίνης | Πύργος δήμου Ζάχολης: Έδρα του δήμου, 12 ώρες και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 380 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Πύργος δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί, κρασί, λάδι, μετάξι. Ένας μικρός ποταμός χρήσιμος. Σπίτια 70, Κάτοικοι 430 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Πύργος και Καραβιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 564, κατάφυτο με καρυδιές, πεύκα, κυπαρίσσια. Υπάρχει παλιός πύργος [Χουλιαράκης Α2, 59]. Πύργος και Καραβιάνικα δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 564 [Μηλιαράκης 1886, 128]. Πύργος δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 624 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Πύργος δήμου Ευρωστίνης: 1,30 ώρ. από Δερβένι [Νουχάκης 1901, 484]. Πύργος δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 720 [Απογραφή 1907, 385]. Πύργος δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 1.162, κριθάρι 202, καλαμπόκι 80, βρώμη 27, φασόλια 65, κουκιά 21, φακή 33, φάβα 1, μπιζέλια 1, ρόβι 4, βίκος 44, πατάτες 2, ντομάτες 3, παντζάρια 1, κρεμμύδια 4, σκόρδα 2, άλλα λαχανικά 14, καρπούζια και πεπόνια 2, κανναβούρι 3, σανός κριθάρι 3, σανός βρώμη 2, σανός βίκος 29, τριφύλλι 2, αγραναπαύσεις 1.094, κήποι οπορωφόρων δέντρων 4, καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 7, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 7, σταφύλια φαγητού 3, σταφύλια κρασιού 349, σταφίδα κορινθιακή 1259, σταφίδα σουλτανίνα 4, λιόδεντρα 81, ιδιωτικά δάση 46, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 37, άγονες εκτάσεις 59 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Πύργος δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 6, μουλάρια 97, γαϊδούρια 33, βοοειδή 64, πρόβατα 360, γουρούνια 2, κατσίκια 448, κότες 862, γαλοπούλες 37, χήνες 6, πάπιες 59, περιστέρια 38, κουνέλια 212, κυψέλες 48 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Πύργος, έδρα της κοινότητος Πύργου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 21]. Πύργος της κοινότητας Πύργου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 695, οικογένειες 139 [Απογραφή 1920, 96, 222-223]. Πύργος, της κοινότητας Πύργου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 699 [Απογραφή 1928, 30]. Πύργος. Υψόμετρο 800, πηγές 15, πηγάδια 35. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 2.000, κριθάρι 500, βίκος 2.000, φασόλια και καλαμπόκι 100. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 3.000, βερικοκιές 500, ελιές 25.000, κερασιές 2.000, βυσσινιές 1.000, δαμασκηνιές 500, αμυγδαλιές 1.000, καρυδιές 1.000. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 140, άλογα 16, γαϊδούρια 60, βοοειδή 7, πρόβατα 400, κατσίκια 600. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 120. Κυψέλες 120 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 123]. Πύργος: απογραφή 1940 κάτοικοι 812, απογραφή 1951 κάτοικοι 738, απογραφή 1961 κάτοικοι 677 [ΚΕΔΚΕ 1962, 209]. Πύργου κοινότης. Νοικοκυριά 168, χωρίς λουτρό ή ντους 165, χωρίς ηλεκτρικό φως 168, χωρίς αποχωρητήριο 2 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.19]. Πύργου κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 1.424, αμπέλια 1.660, ετήσια φυτά 2.339, αγραναπαύσεις 595, βοσκοτόπια 60. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 29.300, εσπεριδοειδή 1.300, άλλα καρποφόρα 11.300. Αριθμός ζώων: άλογα 63, μουλάρια 131, γαϊδούρια 47, βοοειδή 22, πρόβατα 438, κατσίκια 384, γουρούνια 1, πουλερικά 1.846, κυψέλες 59 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Πύργος, Πύργου Κορινθίας: υψόμετρο 640, κάτοικοι 622 [Απογραφή 1971, 308]. Πύργος, Πύργου Κορινθίας: κάτοικοι 612 [Απογραφή 1981, 121]. Πύργος, Πύργου Κορινθίας: κάτοικοι 529 [Απογραφή 1991, 143]. Τοπωνύμια-θέσεις της περιοχής: Βελτσιές, Στύλος, Πεπελίτσα, Μουσενά, Κάπερνα, Κουτσούρι [Δορμπαράκης-Πανουτσοπούλου 1992, 250]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΝΔΡΙΚΟΥ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΑΡΟΥΦΟΣ, ΓΚΕΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΡΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ, ΚΑΡΑΒΑΣ, ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ, ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΗΡΗΣ, ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ, ΜΟΥΓΙΟΣ, ΜΠΟΥΖΑΣ, ΝΙΑΡΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΘΑΙΝΟΣ, ΣΑΡΤΖΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΦΟΥΤΡΗΣ.

Ραψωμάτη (επώνυμο: Ραψωματιώτης) | Πελλήνης | Rapsomati [Nani 1703]. Rapsomati: 10 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Rhapsomati: 3 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ραψομάτη δήμου Τιτάνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Ραψομάτι δήμου Πελλήνης: Θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387].

Ρέθεζα | Σολυγείας | Ρέθεζα, δήμου Σολυγείας: 7,30 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 499].

Ρέθι | Τρικκάλων | Ρέθι δήμου Τρικάλων: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389]. Ρέθι, Τσιούκα, Λυκουρδά δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 257 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ρέθι, Τσιούκα, Λυκουρδά δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 257 [Μηλιαράκης 1886, 121]. Ρέθη δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 124 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ρέθι δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 188 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ρέθη, δήμου Τρικκάλων: 10 ώρ. από Κόρινθο, 188 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Ρέθι δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 225 [Απογραφή 1907, 386].

Ρητό (επώνυμο: Ρητός) | Κλεωνών | Ritto [Nani 1703]. Ritò [Alberghetti 1704]. Rito: 29 φαμίλιες / 107 κάτοικοι [Grimani 1700]. Rito: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Rhito: 53 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ρυτόν δήμου Ρυτού: Έδρα του δήμου. Α. Διδασκόπλος δήμαρχος, Α. Σταμάτης εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Ρυτόν δήμου Κλεωνών: 2 ώρες και 15 λεπτά από το Χιλιομόδι, 407 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Ρυτόν δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Δυο μικρά δάση. Σπίτια 70, Κάτοικοι 463 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380].

Ρητό (επώνυμο: Ρητός) | Σολυγείας | Ρυτόν δήμου Σολυγείας: Καλύβια χειμερινά του Σοφικού [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Ρητό, Κατακαλιβλασέικα, Αλμυρή, Κατακάλιον, Ελέικα, Κεφιλέικα, Γαλατάκι, δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ρειτό δήμου Σολυγείας: μικρό χωριό με 10 σπίτια. Κάτοικοι βοσκοί και ρετσινάδες [Μηλιαράκης 1886, 143]. Ρητό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 57 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Ρατό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 77 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ρατόν, δήμου Σολυγείας: 3.30 ώρ. από Κόρινθο, 77 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 499]. Ρατόν δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι Σολυγείας [Απογραφή 1907, 386].

Ρίζα | Τρικκάλων | Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρακιώνικα, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Γεωργέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ρίζα Ξυλοκάστρου δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 188 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ρίζα Ξυλοκάστρου δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 72 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ρίζα Ξυλοκάστρου, δήμου Τρικκάλων: 7,30 ώρ. από Κόρινθο, 72 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Ρίζα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 153 [Απογραφή 1907, 386].

Ροδιά | Ευρωστίνης | Ροδιά, της κοινότητας Στενοπόρου (Δερβενίου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 214 [Απογραφή 1928, 30]. Ροδέα: απογραφή 1940 κάτοικοι 203. Ροδιά: απογραφή 1951 κάτοικοι 209 [ΚΕΔΚΕ 1962, 61].

Ροζενά | Ευρωστίνης | Ροζενά δήμου Ευρωστίνης: 20 λεπτά από Δερβένι, χειμερινή διαμονή [Νουχάκης 1901, 484]. Ροζενά δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 419 [Απογραφή 1907, 385]. Ροζενά, οικισμός της κοινότητος Κουνιανίκων του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Ροζενά, έδρα χειμερινή της κοινότητας Ευρωστίνης, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 875 [Απογραφή 1920, 98]. Ροζενά έδρα χειμερινή της κοινότητας Ευρωστίνης (Κουνιανίκων), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 464 [Απογραφή 1928, 25]. Δ. 11.7.1929 (ΦΕΚ 228/12.7.1929). Αναγνωρίζεται ως κοινότης ο συνοικισμός Ροζενά της επαρχίας Κορινθίας, υπό το όνομα κοινότης Ροζενών με έδραν τον ομώνυμον συνοικισμόν, αποσπώμενος της κοινότητος Ευρωστίνης [Χουλιαράκης Β, 349]. Ροζενά. Υψόμετρο 100, πηγές 2, πηγάδια 40. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 400, κριθάρι 100, βίκος 100. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 2.000, λεμονιές 200, ελιές 4.500. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 27, άλογα 21, γαϊδούρια 35, πρόβατα 250, κατσίκια 100. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 10 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 123]. Ροζενά: απογραφή 1940 κάτοικοι 402, απογραφή 1951 κάτοικοι 577, απογραφή 1961 κάτοικοι 592 [ΚΕΔΚΕ 1962, 217]. Ροζενών κοινότης. Νοικοκυριά 143, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 1, χωρίς μαγειρείο 8, χωρίς λουτρό ή ντους 141, χωρίς ηλεκτρικό φως 4 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.20]. Ροζενών κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 1.304, αμπέλια 701, ετήσια φυτά 601, αγραναπαύσεις 146. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 20.200, εσπεριδοειδή 8.300, άλλα καρποφόρα 9.600. Αριθμός ζώων: άλογα 30, μουλάρια 30, γαϊδούρια 109, βοοειδή 15, πρόβατα 394, κατσίκια 448, γουρούνια 1, πουλερικά 1.362, κυψέλες 104 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Ροζενά, Ροζενών Κορινθίας: υψόμετρο 160, κάτοικοι 557 [Απογραφή 1971, 311]. Ροζενά, Ροζενών Κορινθίας: κάτοικοι 452 [Απογραφή 1981, 121]. Ροζενά, Εβροστίνης-Ροζενών Κορινθίας: κάτοικοι 705 [Απογραφή 1991, 142]. Το όνομα του χωριού είναι σλάβικο (Rozen) [Κορδώσης, 328]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΔΑΜ, ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ, ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΝΔΡΙΝΕΛΛΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΚΑΪΤΣΑΣ, ΚΑΡΑΒΑΣ, ΚΑΤΟΥΦΑΣ, ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ, ΚΟΥΛΑΜΑΣ, ΛΟΓΙΟΣ, ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΝΤΖΕΛΙΔΗΣ, ΜΥΛΩΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΚΑΡΠΕΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΤΟΛΙΑΣ, ΤΣΕΝΕΣ, ΤΣΟΚΑΝΑΣ, ΦΕΙΔΑΚΗΣ.

Σαϊτά | Τρικκάλων | Σαϊτά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 62 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Σαϊτά, δήμου Τρικκάλων: 10 ώρ. από Κόρινθο, μικρός συνοικισμός [Νουχάκης 1901, 502].

Σαράμπαλη (επώνυμο: Σαράμπαλης) | Νεμέας | Σαράπαλη δήμου Νεμέας: χωριό [Πίνακας 1837, 3].

Σαρανταπηχιώτικα | Ευρωστίνης | Σαρανταπηχιώτικα δήμου Ευρωστίνης: 1,10 ώρ. από Δερβένι, χειμερινή διαμονή [Νουχάκης 1901, 485]. Σαρανταπηχιώτισσα, της κοινότητας Σαρανταπήχου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 157 [Απογραφή 1928, 29]. Σαρανταπηχιώτικα: πηγάδια 30 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 14]. Σαρανταπηχιώτικα: απογραφή 1940 κάτοικοι 157, απογραφή 1951 κάτοικοι 155, απογραφή 1961 κάτοικοι 171 [ΚΕΔΚΕ 1962, 219]. Σαρανταπηχιώτικα, Σαρανταπήχου Κορινθίας: υψόμετρο 15, κάτοικοι 149 [Απογραφή 1971, 313]. Σαρανταπηχιώτικα, Σαρανταπήχου Κορινθίας: κάτοικοι 144 [Απογραφή 1981, 121]. Σαρανταπηχιώτικα, Σαρανταπήχου Κορινθίας: κάτοικοι 221 [Απογραφή 1991, 14]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΝΤΖΕΛΙΔΗΣ, ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Σαραντάπηχο | Ευρωστίνης | Sarandapulo: 16 φαμίλιες / 70 κάτοικοι [Grimani 1700]. Sarandapico [Nani 1703]. Sarandapico [Alberghetti 1704]. Saranta-Apicos: 30 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Sarandapikhon: 65 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Σαραντάπηχον δήμου Χελυδορέας: Έδρα του δήμου. Δ. Σακελαριάδης δήμαρχος, Γ. Βασιλόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Σαραντάπηχον δήμου Ζάχολης: 1 ώρα και 30 λεπτά από τον Πύργο, 378 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Σαραντάπηχον δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα μικρό δάσος. Σπίτια 85, Κάτοικοι 340 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 280 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 288, [Μηλιαράκης 1886, 130]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 132 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 166 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης: 4,15 ώρ. από Δερβένι, 166 κάτοικοι, καλοκαιρινή διαμονή [Νουχάκης 1901, 485]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 140 [Απογραφή 1907, 385]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 70, καλαμπόκι 15, φασόλια 15, φακή 20, ρόβι 25, αγραναπαύσεις 60, καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 500, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 3.000, σταφύλια κρασιού 5, ιδιωτικά δάση 10.000, άγονες εκτάσεις 150 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 2, μουλάρια 25, γαϊδούρια 20, βοοειδή 38, πρόβατα 1.800, κατσίκια 730, κότες 530, πάπιες 30, κουνέλια 50, κυψέλες 20 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Σαραντάπηχον, έδρα της κοινότητος Σαρανταπήχου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 21]. Σαραντάπηχον της κοινότητας Σαρανταπήχου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 223, οικογένειες 46 [Απογραφή 1920, 99, 228-229]. Σαραντάπηχον, της κοινότητας Σαρανταπήχου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 95 [Απογραφή 1928, 29]. Σαραντάπηχον. Υψόμετρο 1.250, πηγές 12 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 14]. Σαραντάπηχον και Σαρανταπηχιώτικα. Από τις 57 οικογένειες που ζουν το χειμώνα στα Σαρανταπηχιώτικα, οι 40 αναβαίνουν το καλοκαίρι στο Σαραντάπηχο. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 200, κριθάρι 30, βίκος 40. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 10.000, μηλιές 50, βερικοκιές 1.000, λεμονιές 700, ελιές 3.000, κερασιές 500, καρυδιές 150. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 16, άλογα 9, γαϊδούρια 6, πρόβατα 1.050, κατσίκια 200. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 25. Κυψέλες 20 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 19, 120, 121]. Σαραντάπηχον: απογραφή 1940 κάτοικοι 71, απογραφή 1951 κάτοικοι 3, απογραφή 1961 κάτοικοι 0 [ΚΕΔΚΕ 1962, 219]. Σαρανταπήχου κοινότης. Νοικοκυριά 56, χωρίς μαγειρείο 1, χωρίς λουτρό ή ντους 55, χωρίς αποχωρητήριο 1 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.20]. Σαρανταπήχου κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 291, αμπέλια 138, ετήσια φυτά 215, αγραναπαύσεις 116, κοφτολίβαδα 1. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 2.400, εσπεριδοειδή 10.800, άλλα καρποφόρα 1.300. Αριθμός ζώων: άλογα 6, μουλάρια 10, γαϊδούρια 22, βοοειδή 7, πρόβατα 102, κατσίκια 39, πουλερικά 371, κυψέλες 37 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Σαραντάπηχον, Σαρανταπήχου Κορινθίας: υψόμετρο 1.260, κάτοικοι 0 [Απογραφή 1971, 313]. Σαραντάπηχον, Σαρανταπήχου Κορινθίας: κάτοικοι 0 [Απογραφή 1981, 121]. Σαραντάπηχον, Σαρανταπήχου Κορινθίας: κάτοικοι 131 [Απογραφή 1991, 144]. Το όνομα του χωριού ίσως συνδέεται με τη βυζαντινή οικογένεια των Σαραντάπηχων [Κορδώσης 1981, 330].

Σιβίστα | Φενεού | Sivitza: 60 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Sivista: 78 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Συβίστα δήμου Άνω Φενεού: Έδρα του δήμου. Ν. Φιστόπουλος δήμαρχος, Κ. Παπασταθόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Συβίστα δήμου Φενεού: 1 ώρα από τη Γκούρα, 400 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Σιβίστα δήμου Φενεού: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα πηγή χρήσιμη, ένα ρέμα χρήσιμο. Σπίτια 95, κάτοικοι 255 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Συβίστα δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 601 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Σιβίστα δήμου Φενεού: Κάτοικοι 601. Εδώ γίνεται ετήσιο εμπορικό πανηγύρι στις 4 Σεπτεμβρίου [Μηλιαράκης 1886, 148]. Συβίστα δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 507 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Συβίστα δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 697 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Συβίστα, δήμου Φενεού: 17 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 697 [Νουχάκης 1901, 503]. Συβίστα δήμου Φενεού, κάτοικοι 691 [Απογραφή 1907, 387].

Σκετζιάνικα (επώνυμο: Σκέντζας, Σκέντζης, Σκέντζιος, Σκέντζος) | Τρικκάλων | Σκετζιάνικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 20 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Σκεντζιάνικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 13 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Σκεντσιάνικα, δήμου Τρικκάλων: 13 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Σκεντζάνικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 31 [Απογραφή 1907, 386].

Σκορδέικα (επώνυμο: Σκορδάς) | Τρικκάλων | Σκορδέικα, Γεωργαντέικα, Κατσουλέικα, Φραγκέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 151 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Σκορδέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 15 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Σκορδέικα, δήμου Τρικκάλων: 15 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Σκορδάικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 20 [Απογραφή 1907, 386].

Σκούπα (επώνυμο: Σκούπας, Σκουπιώτης) | Ευρωστίνης | Scupa: 34 φαμίλιες / 139 κάτοικοι [Grimani 1700]. Scuppa [Nani 1703]. Scuppa [Alberghetti 1704]. Skoupa: 31 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Σκούπο δήμου Αιγείρας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Σκούπα δήμου Ζάχολης: 30 λεπτά από τον Πύργο, 188 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Σκούπα δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένας ποταμός μικρό χρήσιμος. Σπίτια 50, Κάτοικοι 225 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 280 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 414 Αλβανοί, [Μηλιαράκης 1886, 128]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 322 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 351 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης: 3,30 ώρ. από Δερβένι, 351 κάτοικοι, καλοκαιρινή διαμονή [Νουχάκης 1901, 485]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 338 [Απογραφή 1907, 385]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 863, κριθάρι 31, καλαμπόκι 157, φασόλια 66, κουκιά 9, φακή 11, βίκος 12, πατάτες 5, ντομάτες 3, κρεμμύδια 3, σκόρδα 2, σανός βίκος 1, τριφύλλι 1, αγραναπαύσεις 688, κήποι οπορωφόρων δέντρων 1, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 13, σταφύλια φαγητού 7, σταφύλια κρασιού 194, σταφίδα κορινθιακή 355, σταφίδα σουλτανίνα 2, λιόδεντρα 3, ιδιωτικά δάση 51, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 69 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: μουλάρια 43, γαϊδούρια 26, βοοειδή 96, πρόβατα 478, γουρούνια 5, κατσίκια 133, κότες 429, γαλοπούλες 13, χήνες 3, πάπιες 17, φραγκόκοτες 5 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Σκούπα, οικισμός της κοινότητος Σκούπας του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Σκούπα της κοινότητας Σκούπας, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 406, οικογένειες 92 [Απογραφή 1920, 103, 232-233]. Σκούπα, της κοινότητας Σκούπας, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 230 [Απογραφή 1928, 30]. Σκούπα και Σκουπέικα. Οι 98 οικογένειες που ζουν στη Σκούπα το καλοκαίρι το χειμώνα κατεβαίνουν στα Σκουπέικα. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 500, κριθάρι 30, βίκος 250, φασόλια και καλαμπόκι 100. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 15.000, μηλιές 100, πορτοκαλιές και μανταρινιές 120, βερικοκιές 600, λεμονιές 1.100, ελιές 7.000, κερασιές 300, βυσσινιές 1.500, ροδακινιές 50, δαμασκηνιές 40, αμυγδαλιές 100, καρυδιές 100. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 87, άλογα 9, γαϊδούρια 40, βοοειδή 3, πρόβατα 400, κατσίκια 170. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 20. Κυψέλες 45 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 19, 119, 121, 123]. Β. Δ. 23.7.1953 (ΦΕΚ 195/31.7.1953). Ο συνοικισμός Σκούπα της κοινότητος Σκούπας, εν τη επαρχία και νομώ Κορινθίας, μετονομάζεται Καλλιθέα, η δε ομώνυμος κοινότης, κοινότης Καλλιθέας [Χουλιαράκης Γ, 84]. Σκούπα: απογραφή 1941 κάτοικοι 186, απογραφή 1951 κάτοικοι 0. Καλλιθέα (Σκούπα): απογραφή 1961 κάτοικοι 0 [ΚΕΔΚΕ 1962, 89]. Καλλιθέας (Σκούπας) κοινότης. Νοικοκυριά 100, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 1, χωρίς λουτρό ή ντους 99, χωρίς ηλεκτρικό φως 11, χωρίς αποχωρητήριο 9 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.18]. Καλλιθέα, Καλλιθέας Κορινθίας: υψόμετρο 860, κάτοικοι 0 [Απογραφή 1971, 230]. Καλλιθέα, Καλλιθέας Κορινθίας: κάτοικοι 338 [Απογραφή 1981, 120]. Καλλιθέα, Καλλιθέας Κορινθίας: κάτοικοι 273 [Απογραφή 1991, 142]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΔΟΥΡΗΣ, ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ, ΛΙΟΡΔΟΣ, ΜΠΑΡΛΑΣ, ΠΕΘΑΙΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΗΓΑΣ,

Σκουπέικα (επώνυμο: Σκούπας, Σκουπιώτης) | Ευρωστίνης | Σκουπέικα δήμου Ευρωστίνης: 1,15 ώρ. από Δερβένι, χειμερινή διαμονή [Νουχάκης 1901, 485]. Σκουπέικα, της κοινότητας Σκούπας, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 172 [Απογραφή 1928, 30]. Σκουπέικα. Υψόμετρο 300, πηγές 40, πηγάδια 4 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13]. Σκουπαίικα: απογραφή 1940 κάτοικοι 255, απογραφή 1951 κάτοικοι 423, απογραφή 1961 κάτοικοι 430 [ΚΕΔΚΕ 1962, 89]. Σκουπαίικα, Καλλιθέας Κορινθίας: υψόμετρο 60, κάτοικοι 340 [Απογραφή 1971, 230]. Σκουπαίικα, Καλλιθέας Κορινθίας: κάτοικοι 0 [Απογραφή 1981, 120]. Σκουπαίικα, Καλλιθέας Κορινθίας: κάτοικοι 0 [Απογραφή 1991, 142].

Σκούρογλι (επώνυμο: Σκούρογλου) | Κλεωνών | Σκούρογλι και Κουρτέσσα δήμου Κλεωνών: 1 ώρα από το Χιλιομόδι, 17 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Σκούρογλι δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Σκούρογλι δήμου Κλεωνών: 4,40 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 487].

Σόικα | Κλεωνών | Σόικα δήμου Κλεωνών: μετόχι Φανερωμένης [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Σόικα δήμου Κλεωνών: μετόχι της μονής Φανερωμένης (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) [Μηλιαράκης 1886, 169]. Σέικα δήμου Κλεωνών: 3,40 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 487].

Σολωμού (επώνυμο: Σολομός, Σολομώς) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Σολωμού δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 84 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Σολωμού δήμου Κορίνθου: 1,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 84 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Σολωμός δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 94 [Απογραφή 1907, 385].

Σούλη (επώνυμο: Σούλης, Σουλιώτης) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Sulli [Nani 1703]. Suli: 8 φαμίλιες / 25 κάτοικοι [Grimani 1700]. Souli: 15 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Souli: 32 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Σούλι δήμου Τιτάνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Σούλι δήμου Σικυώνος: 2 ώρες και 30 λεπτά από το Κιάτο, 254 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Σούλι δήμου Σικυώνος: Πάνω στη λεωφόρο, στους πρόποδες λόφου 638 μέτρων. Προϊόντα δημητριακοί καρποί, αραποσίτι. Ένα ποτάμι μικρό χρήσιμο. Σπίτια 42, Κάτοικοι 233 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Σούλι δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 368 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Σούλι δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 368 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Σούλιον δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 439 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Sùli: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Σούλι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 471 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Σούλι, δήμου Σικυώνος: 7 ώρ. από Κόρινθο, 471 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Σούλι δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 482 [Απογραφή 1907, 386].

Σουλινάρη (επώνυμο: Σουλινάρης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Σουλινάρι δήμου Στυμφαλίας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Σουλινάρι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 86 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Σουλινάρι δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 86. Μαζί με το Χαλκί ονομάζεται και Ζαπάντι [Μηλιαράκης 1886, 111]. Σουλινάριον δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 125 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Σουληνάρι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 140 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Σουλινάριον δήμου Κορίνθου: 3,10 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 140 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Σουλινάρι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 184 [Απογραφή 1907, 385].

Σοφιανά (επώνυμο: Σοφιανός) | Τρικκάλων | Sofiana: 11 φαμίλιες / 48 κάτοικοι [Grimani 1700]. Soffiana [Nani 1703]. Soffiana [Alberghetti 1704]. Σοφιανά δήμου Γελήνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Σοφιανά δήμου Τρικάλων: 1 ώρα από τα Τρίκαλα, 87 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Σοφιανά δήμου Τρικάλων: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, όσπρια, μήλα και δαμάσκηνα. Σπίτια 16, Κάτοικοι 91 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389]. Σοφιανά δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 136 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Σοφιανά δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 136, σπίτια 15 [Μηλιαράκης 1886, 121]. Σοφιανά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 145 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Σοφιανά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 153 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Σοφιανά, δήμου Τρικκάλων: 11 ώρ. από Κόρινθο, 153 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Σοφιανά δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 164 [Απογραφή 1907, 386].

Σοφικό (επώνυμο: Σοφικίτης) | Σολυγείας | Soffico [Nani 1703]. Soffico [Alberghetti 1704]. Sophico: 300 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Sophiko: 291 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Σοφικόν δήμου Σολυγείας: Έδρα του δήμου. Α. Νόρδας δήμαρχος, Ν. Μαρκέλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Σοφικόν δήμου Σολυγείας: Έδρα του δήμου, 6 ώρες από την Κόρινθο, 1.770 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Σοφικόν δήμου Σολυγείας: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί, όσπρια και λάδι. Ένα μεγάλο δάσος από λιόδεντρα και πεύκα. Ένα σχολείο δημοτικά Β’ τάξεως, υγειονομικό φυλάκιο, τελωνιακό φυλάκιο και συμβολαιογραφείο. Σπίτια 356, Κάτοικοι 1.993 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Σοφικόν και Κόρφος δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 1.802 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Σοφικόν δήμου Σολυγείας: Έδρα του δήμου. Σπίτια 250, κάτοικοι 1.802 Αλβανοί (μαζί με το επίνειο Κόρφος 40 σπίτια). Το χωριό βρίσκεται στους πρόποδες του χωριού Τσαλίκι, υψόμετρο 735. Τα μέρη του παρακείμενου κάμπου λέγονται Ζαρακάς, Παλιάμπελο και Λαρίσι [Μηλιαράκης 1886, 142]. Σοφικόν δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 1.549 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Σοφικόν δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 1.700 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Σοφικόν, δήμου Σολυγείας: 5 ώρ. από Κόρινθο, 1.700 κάτοικοι. Έδρα ειρηνοδικείου, αστυνομίας, τελωνείου, ταχυδρομείου, ελληνικού σχολείου. Βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Τσάλκα, υψόμετρο 735 [Νουχάκης 1901, 498]. Σοφικόν δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 1.681 [Απογραφή 1907, 386].

Σπαρτινέικα (επώνυμο: Σπαρτινός) | Τρικκάλων | Γελήνης Σπαρτινέικα, Λαγκαδέικα, Τουρτουρέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 857 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Γελήνης Σπαρτινέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 476 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Γελήνης Σπαρτέικα, δήμου Τρικκάλων: 12 ώρ. από Κόρινθο, 476 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Σπαρτινέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 246 [Απογραφή 1907, 386].

Στενό (επώνυμο: Στενός, Στενιώτης) | Φενεού | Steno: 13 φαμίλιες / 59 κάτοικοι [Grimani 1700]. Steno [Nani 1703]. Steno: 30 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Steno: 41 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Στενόν δήμου Στενού: Έδρα του δήμου. Α. Χαλκιόπουλος δήμαρχος, Ι. Λαδόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Στενόν δήμου Φενεού: 1 ώρα και 15 λεπτά από τη Γκούρα, 262 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Στενόν δήμου Φενεού: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα ρυάκι χρήσιμο. Σπίτια 50, κάτοικοι 257 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Στενόν δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 347 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Στενό δήμου Φενεού: Κάτοικοι 347 [Μηλιαράκης 1886, 148]. Στενόν δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 310 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Στενόν δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 379 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Στενόν, δήμου Φενεού: 16,30 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 379 [Νουχάκης 1901, 503]. Στενόν δήμου Φενεού, κάτοικοι 342 [Απογραφή 1907, 387].

Στένωμα | Φενεού | Στένωμα δήμου Φενεού, κάτοικοι 17 [Απογραφή 1907, 387].

Στεφάνη (επώνυμο: Στεφάνης, Στεφανιώτης) | Κλεωνών | Stefagni: 61 φαμίλιες / 233 κάτοικοι [Grimani 1700].Stephani [Nani 1703]. Steffagni [Alberghetti 1704]. Stephani: 80 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Stephani: 80 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Στεφάνι δήμου Κλαιωνών: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Στεφάνι δήμου Κλεωνών: 2 ώρες από το Χιλιομόδι, 223 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Στεφάνι δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Βρίσκεται στους πρόποδες βουνού ύψους 1079 μέτρα. Σπίτια 39, Κάτοικοι 205 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Στεφάνιον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 250 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Στεφάνι δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 250. Βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Νυφίτσα [Μηλιαράκης 1886, 167]. Στεφάνιον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 347 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Στεφάνι δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 371 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Στεφάνιον δήμου Κλεωνών: 5,30 ώρ. από Κόρινθο, 371 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 487]. Στεφάνη δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 447 [Απογραφή 1907, 385].

Στιμάγκα (επώνυμο: Στιμαγκιώτης) | Νεμέας | Stimagua: 44 φαμίλιες / 210 κάτοικοι [Grimani 1700]. Stimanga [Nani 1703]. Stunancha [Alberghetti 1704]. Stimanga: 30 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Stimanga: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Στιμάγκα δήμου Νεμέας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Στιμάγκα δήμου Νεμέας: 2 ώρες από την Κόρινθο, 175 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Στιμάγκα δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 35, Κάτοικοι 173 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Στιμάγκα δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 275 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Στημάγγα δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 275 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 163]. Στιμάγκα δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 377 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Stimànga: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Στιμάγκα δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 455 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Στιμάγκα δήμου Νεμέας: 10,45 ώρ. από Κόρινθο, 455 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Στιμάγκα δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 521 [Απογραφή 1907, 385].

Στίρι | Σολυγείας | Στήριον, δήμου Σολυγείας: 7,30 ώρ. από Κόρινθο, μετόχι [Νουχάκης 1901, 499].

Στόγκα | Φενεού | Στόγκα δήμου Φενεού, κάτοικοι 15 [Απογραφή 1907, 387].

Στόμη (επώνυμο: Στόμης) | Ευρωστίνης | Στόμι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 345 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Στόμι δήμου Ευρωστίνης [Μηλιαράκης 1886, 131]. Στόμιον δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 459 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Στόμι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 404 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Στόμιον δήμου Ευρωστίνης: 1,05 ώρ. από Δερβένι, 404 κάτοικοι, ταχυδρομικό γραφείο [Νουχάκης 1901, 485]. Στόμιον δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 626 [Απογραφή 1907, 385]. Στόμιον δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 306, φασόλια 1, κουκιά 1, μπιζέλια 17, πατάτες 1, ντομάτες 1, κρεμμύδια 1, σκόρδα 1, άλλα λαχανικά 24, καρπούζια και πεπόνια 14, σανός βίκος 2, αγραναπαύσεις 7, κήποι οπορωφόρων δέντρων 1, σταφύλια κρασιού 160, σταφίδα κορινθιακή 512, σταφίδα σουλτανίνα 19, λιόδεντρα 127, ιδιωτικά δάση 26 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Στόμιον δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 12, μουλάρια 15, γαϊδούρια 14, βοοειδή 5, πρόβατα 67, γουρούνια 8, κατσίκια 62, κότες 475, γαλοπούλες 74, πάπιες 17, φραγκόκοτες 6, περιστέρια 1, κουνέλια 11 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Στόμιον, έδρα της κοινότητος Στομίου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 21]. Στόμιον της κοινότητας Στομίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 341, οικογένειες 73 [Απογραφή 1920, 106, 236-237]. Στόμιον, της κοινότητας Στομίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 298 [Απογραφή 1928, 30]. Στόμιον. Πηγάδια 50. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 140, κριθάρι 130, βίκος 130, φασόλια και καλαμπόκι 20. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 3.500, μηλιές 200, πορτοκαλιές και μανταρινιές 1.100, βερικοκιές 1.300, λεμονιές 1.620, ελιές 7.500, κερασιές 300, βυσσινιές 600. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 7, άλογα 15, γαϊδούρια 25, πρόβατα 150, κατσίκια 100. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 25. Κυψέλες 50 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 123]. Στόμιον: απογραφή 1940 κάτοικοι 317, απογραφή 1951 κάτοικοι 262, απογραφή 1961 κάτοικοι 279 [ΚΕΔΚΕ 1962, 219]. Στομίου κοινότης. Νοικοκυριά 73, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 1, χωρίς μαγειρείο 2, χωρίς λουτρό ή ντους 72, χωρίς ηλεκτρικό φως 5, χωρίς αποχωρητήριο 4, χωρίς πόσιμο νερό 9 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.20]. Στομίου κοινότης ημιορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 478, αμπέλια 282, ετήσια φυτά 51, αγραναπαύσεις 81. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 4.000, εσπεριδοειδή 15.800, άλλα καρποφόρα 1.700. Αριθμός ζώων: άλογα 6, μουλάρια 4, γαϊδούρια 42, πρόβατα 89, κατσίκια 72, γουρούνια 1, πουλερικά 1.239 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Στόμιον, Στομίου Κορινθίας: υψόμετρο 10, κάτοικοι 250 [Απογραφή 1971, 322]. Στόμιον, Στομίου Κορινθίας: κάτοικοι 216 [Απογραφή 1981, 121]. Στόμιον, Στομίου Κορινθίας: κάτοικοι 359 [Απογραφή 1981, 144]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΡΑΧΝΟΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ, ΚΙΑΦΑΣ, ΚΟΥΡΗΣ, ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ, ΤΣΑΟΥΣΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ.

Συγερίτσα | Τρικκάλων | Συγυρίτσα δήμου Τρικάλων: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389]. Συγερίτση, Γεωργέικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Συγερίτσα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 3 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Συγερίτσα, δήμου Τρικκάλων: 8 ώρ. από Κόρινθο, 3 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502].

Συκιά (επώνυμο: Συκιώτης) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Συκιά δήμου Σικυώνος: 45 λεπτά από το Κιάτο, 13 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Συκιά δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Δυο ποτάμια χρήσιμα. Σπίτια 12, Κάτοικοι 39 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Συκιά δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 92 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Το μισό χωριό Συκιά ανήκει στο δήμο Σικυώνος: Κάτοικοι 92 Έλληνες [Μηλιαράκης 1886, 115]. Το άλλο μισό χωρίο Συκιά ανήκει στο δήμο Τρικάλων: Κάτοικοι 293 [Μηλιαράκης 1886, 122]. Συκιά δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 255 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Συκιά δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 208 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Συκιά δήμου Σικυώνος: 6 ώρ. από Κόρινθο, 208 κάτοικοι, ταχυδρομικό γραφείο [Νουχάκης 1901, 496]. Συκιά δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 115 [Απογραφή 1907, 386].

Συκιά | Τρικκάλων | Συκιά δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 293 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Συκιά δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 293 [Μηλιαράκης 1886, 123]. Συκιά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 216 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Συκιά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 205 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Συκιά, δήμου Τρικκάλων: 5,40 ώρ. από Κόρινθο, 205 κάτοικοι. Γεμάτη με δέντρα και αμπέλια [Νουχάκης 1901, 502]. Συκιά δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 189 [Απογραφή 1907, 386].

Σχοίνος (επώνυμο: Σχοινιώτης) | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Σχοίνος και Πίσσα δήμου Περαχώρας: απογραφή 1879 κάτοικοι 330 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Σχοίνος δήμου Περαχώρας: 5,30 ώρ. από Κόρινθο Νουχάκης 1901, 491].

Ταρσινά (επώνυμο: Ταρσής, Ταρσινός) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Καλύβια Ταρσινών ή Ζαπάντη δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Ταρσινά δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 145 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Ταρσινά δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 145 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 111]. Ταρσινά δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 185 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Ταρσινά δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 162 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Ταρσινά δήμου Κορίνθου: 3 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 162 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Ταρσινά δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 181 [Απογραφή 1907, 385].

Ταρσός (επώνυμο: Ταρσής, Ταρσινός) | Φενεού | Tarso Romeico: 8 φαμίλιες / 49 κάτοικοι [Grimani 1700]. Vlachico Tarso & Romeico Tarso [Nani 1703]. Tarso Vlachico & Tarso Romeico [Alberghetti 1704]. Romaeici-Stasous: 50 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Tarsos: 75 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ταρσός δήμου Ταρσού: Έδρα του δήμου. Ν. Γεωργίου δήμαρχος, Β. Νικολόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Ταρσός δήμου Φενεού: 2 ώρες και 15 λεπτά από τη Γκούρα, 533 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Ταρσός δήμου Φενεού: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 108, κάτοικοι 169 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Ταρσός (Άνω και Κάτω) δήμου Φενεού: Κάτοικοι 429 [Μηλιαράκης 1886, 148].

Ταρσός Άνω (επώνυμο: Ταρσής, Ταρσινός) | Φενεού | Ταρσός Άνω δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 154 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ταρσός Άνω δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 137 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ταρσός Άνω δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 135 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Ταρσός Άνω, δήμου Φενεού: 17 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 135 [Νουχάκης 1901, 503]. Ταρσός Άνω δήμου Φενεού, κάτοικοι 130 [Απογραφή 1907, 387].

Ταρσός Κάτω (επώνυμο: Ταρσής, Ταρσινός) | Φενεού | Ταρσός Κάτω δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 275 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ταρσός Κάτω δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 262 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ταρσός Κάτω δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 283 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Ταρσός Κάτω, δήμου Φενεού: 17 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 283 [Νουχάκης 1901, 503]. Ταρσός Κάτω δήμου Φενεού, κάτοικοι 250 [Απογραφή 1907, 387].

Τουρτουρέικα (επώνυμο: Τούρτουρας και Τούρτουρης) | Τρικκάλων | Γελήνης Τουρτουρέικα, Σπαρτινέικα, Λαγκαδέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 857 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Γελήνης Τουρτουρέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 275 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Γελήνης Τουτουρέικα, δήμου Τρικκάλων: 12 ώρ. από Κόρινθο, 275 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Τουρτουρέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 197 [Απογραφή 1907, 386].

Τραγάνα (επώνυμο: Τραγάνας, Τραγάνης, Τραγανίτης) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Τραγάνα δήμου Σικυώνος: 4,15 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι Περιθιώτες Φολόης [Νουχάκης 1901, 496].

Τρανό Ζευγολατιό. Από την απογραφή του 1879 Ζευγολατιό. | Κορίνθου (Κορινθίων) | Megalo Seguoalatio: 14 φαμίλιες / 55 κάτοικοι [Grimani 1700]. Megalo Segul(ati)o [Nani 1703]. Trano-Zevgalatio: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Trano-Zevgolatio: 39 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 33]. Τρανοζευγαλατιό δήμου Αιγιαλείας: Έδρα του δήμου. Αναγ. Πάνου δήμαρχος, [Πίνακας 1837, 3]. Τρανό Ζευγολατιό δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 15 λεπτά από την Κόρινθο, 395 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Ζευγολατιόν δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, μπαμπάκι, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 64, Κάτοικοι 464 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Ζευγολατιό δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 684 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Τρανό Ζευγολατειό δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 684 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Ζευγολατιό δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 868 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Ζευγολατιό δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 963 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Ζευγολατείον δήμου Κορίνθου: 2,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 963 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Ζευγολατιόν δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 1.114 [Απογραφή 1907, 385].

Τριανταφυλλιά (επώνυμο: Τριανταφυλλιάς) | Φενεού | Τριανταφυλλίτσα δήμου Φενεού: Θέση λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Τριανταφυλλιά δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 24 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Τριανταφυλλιά, δήμου Φενεού: 19 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 24. Παραθερίζουν σκηνίτες [Νουχάκης 1901, 503]. Τριανταφυλλιά δήμου Φενεού, κάτοικοι 8 [Απογραφή 1907, 387].

Τρίκαλα (επώνυμο: Τρικάλης, Τρικαλίτης, Τρικαλιώτης, Τρικκαλιώτης, Τρικαλινός) | Τρικκάλων | Tricalla: 218 φαμίλιες / 947 κάτοικοι [Grimani 1700]. Tricala (3 Macala) [Nani 1703]. Tricala [Alberghetti 1704]. Tricala: 200 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Trikala: 420 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Τρίκαλα δήμου Τρικάλων: Έδρα του δήμου. Σ. Δασίου δήμαρχος, Π. Παναγόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Τρίκαλα δήμου Τρικάλων: Έδρα του δήμου, 10 ώρες από την Κόρινθο, 2.615 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Τρίκαλα δήμου Τρικάλων: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Δυο ποτάμια χρήσιμα, τρία ρέματα χρήσιμα, δυο δάση μικρά και πετρώδη. Ένα σχολείο Ελληνικό και ένα δημοτικό σχολείο. Και τα δύο Β΄ τάξεως. Εδώ υπάρχει δασονομείο και ειρηνοδικείο. Σπίτια 549, Κάτοικοι 2.579 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388-389]. Τρικάλων (Άνω, Μέση και Κάτω Συνοικία) δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι αντίστοιχα 313, 355, 534 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Τρίκαλα δήμου Τρικάλων: Έδρα του δήμου. Κάτοικοι 1.202. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1030. Χωρίζεται σε τρεις συνοικίες [Μηλιαράκης 1886, 120]. Τρίκκαλα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 817. Πρωτεύουσα θερινή [Χουλιαράκης Α2, 123]. Τρίκκαλα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 1.662. Πρωτεύουσα θερινή [Χουλιαράκης Α2, 190]. Τρίκκαλα δήμου Τρικκάλων: 11,45 ώρ. από Κόρινθο, 1.662 κάτοικοι. Έδρα του δήμου και του ειρηνοδικείου από 1η Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου. Διαιρείται σε τρεις συνοικίες. Από πολλών αιώνων κατοικία της ιστορικής οικογένειας των Νοταράδων [Νουχάκης 1901, 501-502]. Τρίκκαλα δήμου Τρικκάλων, πρωτεύουσα θερινή, κάτοικοι 1.016 [Απογραφή 1907, 386].

Τρικαλίτικα | Κορίνθου (Κορινθίων) | Τρικαλίτικα δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380].

Τσερβιάνικα | Τρικκάλων | Τσερβιάνικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 50 [Χουλιαράκης Α2, 123].

Τσιούκα (επώνυμο: Τσιούκας) | Τρικκάλων | Τσούκα δήμου Τρικάλων: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389]. Τσιούκα, Ρέθι, Λυκουρδά δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 257 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Τσιούκα, Ρέθι, Λυκουρδά δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 257 [Μηλιαράκης 1886, 121]. Τσιούκα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 127 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Τσιούκα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 108 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Τσιούκα, δήμου Τρικκάλων: 10 ώρ. από Κόρινθο, 108 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Τσιούκα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 122 [Απογραφή 1907, 386].

Υψηλά Αλώνια | Τρικκάλων | Υψηλά Αλώνια δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 120 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Υψηλά Αλώνια δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 53 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Υψηλά Αλώνια, δήμου Τρικκάλων: 53 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Υψηλά Αλώνια δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 32 [Απογραφή 1907, 386].

Φακουλάζου | Τρικκάλων | Φακουλάζου, δήμου Τρικκάλων: 9,30 ώρ. από Κόρινθο, μικρός συνοικισμός [Νουχάκης 1901, 502]. Φακουλάζον δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 7 [Απογραφή 1907, 386].

Φιαμεγκιάνικα (επώνυμο: Φιαμέγκος) | Τρικκάλων | Φιαμαγκιάνικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 32 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Φιαμεγκιάνικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 26 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Φιαμεγκιάνικα δήμου Τρικκάλων: 26 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Φιαμεγκιάνικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 31 [Απογραφή 1907, 386].

Φλαμπουρίτσα | Τρικκάλων | Φλαμπουρίτσα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 4 [Απογραφή 1907, 386].

Φονιά (επώνυμο: Φονιάς) | Φενεού | Fogna: 20 φαμίλιες / 62 κάτοικοι [Grimani 1700]. Fogna [Nani 1703]. Fonia [Alberghetti 1704]. Phonia: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Phonia: 42 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Φονιά δήμου Φενεού: 10 λεπτά από τη Γκούρα, 316 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Φονιάς δήμου Φενεού: Σε πρόποδες λόφου 737 μέτρων. Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα μεγάλο δάσος. Σπίτια 50, κάτοικοι 199 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Φονιά δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 144 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Φονιάς δήμου Φενεού: Κάτοικοι 144. Στους πρόποδες του βουνού Καστανοβούνι [Μηλιαράκης 1886, 148]. Φονιά δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 163 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Φονιά δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 183 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Φονιά, δήμου Φενεού: 17,10 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 183 [Νουχάκης 1901, 503]. Φονιά δήμου Φενεού, κάτοικοι 224 [Απογραφή 1907, 387].

Φραγκέικα (επώνυμο: Φράγκος και Φράγγος) | Τρικκάλων | Φραγκέικα, Γεωργαντέικα, Κατσουλέικα, Σκορδέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 151 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Φραγκέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 10 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Φραγκέικα, δήμου Τρικκάλων: 40 λεπτά από Ξυλόκαστρο, 10 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502].

Χαλκή (επώνυμο: Χαλκής) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Calchi [Alberghetti 1704]. Khalki: 4 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Χαλκί δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 164 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Χαλκί δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 164 Αλβανοί. Μαζί με το Σουλινάρι ονομάζεται και Ζαπάντι [Μηλιαράκης 1886, 111]. Χαλκί δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 231 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Χαλκί δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 239 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Χαλκί δήμου Κορίνθου: 4 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 239 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Χαλκί δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 251 [Απογραφή 1907, 385].

Χαρδαλουπέικα | Τρικκάλων | Χαρδαλουπέικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Γεωργέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Χαρδουλοπέικα και Ζητουλιαρέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 216 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Χαρδαλουπέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 3 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Χαρδαλουπέικα, δήμου Τρικκάλων: 1,30 ώρ. από Ξυλόκαστρο, 3 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Χαρδαλουπέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 11 [Απογραφή 1907, 386].

Χαρκιάνικα (επώνυμο: Χάρκας) | Τρικκάλων | Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Γεωργέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Χαρκιάνικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 49 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Χαρκιάνικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 23 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Χαρακιώνικα δήμου Τρικκάλων: 2 ώρ. από Ξυλόκαστρο, 23 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Χαρκιάνικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 33 [Απογραφή 1907, 386].

Χασάναγας (επώνυμο: Χασάναγας) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Cassan Aga [Nani 1703]. Sagrihassan: 20 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Chair-Hassan-Aga: 17 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Χασάναγα δήμου Αιγιαλείας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Χασάναγα δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 111 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Χασάναγα δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, μπαμπάκι, σταφίδα και κρασί. Ένα ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 20, Κάτοικοι 130 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Χασάναγα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 225 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Χασάν Αγά δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 225 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Χασάναγα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 267 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Χασάναγα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 326 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Χασάναγα δήμου Κορίνθου: 2,20 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 3,26 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Χασάναγα δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 354 [Απογραφή 1907, 385].

Χατζή Ανέστη (επώνυμο: Χατζής και Ανέστης) | Κλεωνών | Χατζή Ανέστη δήμου Κλεωνών: σταθμός [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381].

Χατζή Μουσταφά (επώνυμο: Χατζής Μουσταφάς) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Hadgi-Moustapha: 10 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Hadji-Moustapha: 18 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Χατζή Μουσταφά δήμου Αιγιαλείας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Χατζή Μουσταφά και Πολίτσα δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 140 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Χατζή Μουσταφά και Πολίτσα δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 25, Κάτοικοι 176 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Χατζή Μουσταφά δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 99 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Χατζή Μουσταφά δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 169 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Χατζή Μουσταφά δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 90 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Χατζή Μουσταφά δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 184 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Χατζή Μουσταφά δήμου Κορίνθου: 2,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 184 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Χατζημουσταφά δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 188 [Απογραφή 1907, 385].

Χατούπη (επώνυμο: Χατούπης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Χατούπη δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 12 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Χαντούπη δήμου Κορίνθου: 1 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 12 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478].

Χελυδόριον μετονομάστηκε | Ευρωστίνης | Κόντου δήμου Ζάχολης: 5 λεπτά από τον Πύργο, 515 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Κόντου δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί, κρασί, λάδι, μετάξι. Ένα ρέμα χρήσιμο. Σπίτια 90, Κάτοικοι 495 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Κούτος δήμου Ευρωστίνης, χωριό [Μηλιαράκης 1886, 128-129]. Κούτος δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 500 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κούτος δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 567 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κούτος δήμου Ευρωστίνης: 2 από Δερβένι, 567 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Κούτος δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 348 [Απογραφή 1907, 385]. Κούτος δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 1.038, κριθάρι 4, καλαμπόκι 15, φασόλια 132, κουκιά 1, φακή 2, μπιζέλια 1, πατάτες 1, ντομάτες 4, παντζάρια 6, κρεμμύδια 3, άλλα λαχανικά 29, καρπούζια και πεπόνια 3, σανός κριθάρι 1, τριφύλλι 1, αγραναπαύσεις 390, κήποι οπορωφόρων δέντρων 5, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 3, σταφύλια φαγητού 4, σταφύλια κρασιού 305, σταφίδα κορινθιακή 577, σταφίδα σουλτανίνα 36, λιόδεντρα 24, ιδιωτικά δάση 303, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 30, άγονες εκτάσεις 51 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Κούτος δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 1, μουλάρια 53, γαϊδούρια 19, βοοειδή 46, πρόβατα 269, γουρούνια 1, κατσίκια 336, κότες 667, γαλοπούλες 65, περιστέρια 140, κουνέλια 26, κυψέλες 6 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Κούτος, έδρα της κοινότητος Κούτου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 21]. Απόφασις Υπουργείου Εσωτερικών 11075/9.4.1915 (ΦΕΚ 135/1915). Ο οικισμός και η κοινότης Κούτου μετωνομάσθησαν εις συνοικισμόν και κοινότητα Χελυδορίου (επαρχία Κορινθίας) [Χουλιαράκης Β, 114]. Κούτου (Χελυδόριον): «Αρ. 81. (13 Μαρτίου 1915).- Επί του υπ’ αρ.. 3986 εγγράφου του υπουργείου της 29 Ιανουαρίου.- Επιστρέφεται η υπ’ αρ. 1097 αναφορά της νομαρχίας Αργολίδος και Κορινθίας μετά των συνημμένων αυτή. Δεν είναι μεν ακριβής ο ισχυρισμός του κοινοτικού συμβουλίου Κούτου, ότι η κοινότης αυτών κείται εγγύτερον πάσης άλλης εις τους πρόποδας του όρους Χελυδορέων, διότι ο κλάδος ούτος της Κυλλήνης τα Χελυδόρεα, είναι το νυν καλούμενον Μαύρον Όρος, πλησιέστερα δ’ εις αυτό και επ’ αυτού είναι άλλα χωρία (Γελίνη, Σοφιανά, Σκούπα). Αλλ’ επειδή τα χωρία ταύτα δεν πρόκειται να μεταβάλωσιν όνομα, ενώ η κοινότης Κούτου φαίνεται θεωρούσα αναγκαίον την αποβολήν του σημερινού ονόματος αυτής, ως δυσφήμου ίσως, δεν κρίνομεν άτοπον την απόφασιν αυτής. Προτιμότερον δ’ όμως νομίζομεν να δοθεί εις την κοινότητα όνομα εσχηματισμένον από του όρους, να ονομασθεί δηλ. Χελυδόριον, όπως μη άνευ ανάγκης η αυτή τοπωνυμία χρησιμοποιείται προς δήλωσιν δύο διαφόρων εγγύς τόπων. Άλλως δε ο προτεινόμενος υπό του κοινοτικού συμβουλίου τύπος του ονόματος η Χελυδόρεα είναι πλημμελής, διότι η ορθή εκφορά είναι κατά πληθυντικόν αριθμόν του ουδετέρου (τα Χελυδόρεα) [Πολίτης 1920, 63-64]. Χελυδόριον της κοινότητας Χελυδορίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 369 [Απογραφή 1920, 119]. Χελιδόριον (Κούτος), της κοινότητας Χελυδορίου (Κούτου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 281 [Απογραφή 1928, 30]. Χελυδόριον (Κούτος). Από τις 105 οικογένειες του χωριού, το χειμώνα κατεβαίνουν, οι 90 στα Μεντουργιάνικα και οι 15 στα Βυζιάνικα. Υψόμετρο 800, πηγές 20. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 6.500, μηλιές 50, πορτοκαλιές και μανταρινιές 100, βερικοκιές 50, λεμονιές 600, ελιές 6.500, κερασιές 300, βυσσινιές 200, ροδακινιές 30, δαμασκηνιές 15, αμυγδαλιές 50, καρυδιές 300. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 87, άλογα 12, γαϊδούρια 35, βοοειδή 4, πρόβατα 250, κατσίκια 250. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 20. Κυψέλες 30[Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 19, 121, 123]. Χελυδόριον (Κούτος) και Μεντουργιάνικα. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 300, κριθάρι 100, βίκος 100, φασόλια και καλαμπόκι 100 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 119]. Χελυδόριον: απογραφή 1940 κάτοικοι 248. Χελυδόρεον: απογραφή 1951 κάτοικοι 89, απογραφή 1961 κάτοικοι 25 [ΚΕΔΚΕ 1962, 257]. Χελυδορέου κοινότης. Νοικοκυριά 107, χωρίς μαγειρείο 14, χωρίς λουτρό ή ντους 107, χωρίς ηλεκτρικό φως 107, χωρίς αποχωρητήριο 12, χωρίς πόσιμο νερό 6 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.20]. Χελυδορέου κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 1.182, αμπέλια 545, ετήσια φυτά 445, αγραναπαύσεις 137, βοσκοτόπια 3. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 14.700, εσπεριδοειδή 11.200, άλλα καρποφόρα 4.000. Αριθμός ζώων: άλογα 39, μουλάρια 53, γαϊδούρια 34, βοοειδή 3, πρόβατα 103, κατσίκια 106, πουλερικά 929, κυψέλες 50 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Χελυδόρεον, Χελυδορέου Κορινθίας: υψόμετρο 660, κάτοικοι 11 [Απογραφή 1971, 335]. Χελυδόρεον, Χελυδορέου Κορινθίας: κάτοικοι 9 [Απογραφή 1981, 122]. Χελυδόρεον, Χελυδορέου Κορινθίας: κάτοικοι 23 [Απογραφή 1991, 144].

Χιλιομόδι | Κλεωνών | Chilia-Modi: 20 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Χιλιομόδι δήμου Αγιονορίου: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Χιλιομόδι δήμου Κλεωνών: Έδρα του δήμου, 2 ώρες από την Κόρινθο, 311 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Χιλιομόδι δήμου Κλεωνών: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 33, Κάτοικοι 116 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Χιλιομόδιον, Κουταλά, Μαζός, Νεοχώριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 563 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Χιλιομόδιον δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 200, σπίτια 100. Το χωριό χτίστηκε κυρίως μετά το 1837 [Μηλιαράκης 1886, 167]. Χιλιομόδιον, Κουταλά, Μαψός, Νεοχώριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 669 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Χιλιομόδι δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 601 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Χιλιομόδιον δήμου Κλεωνών: 3,30 ώρ. από Κόρινθο, ταχυδρομικό γραφείο, 601 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Χιλιομόδι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 607 [Απογραφή 1907, 385].

Ψάρη (επώνυμο: Ψάρης) | Στυμφαλίας | Pisari: 12 φαμίλιες / 40 κάτοικοι [Grimani 1700]. Psari [Nani 1703]. Psari [Alberghetti 1704]. Psari: 18 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Psari: 37 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ψάρι δήμου Στυμφαλίας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Ψάρι δήμου Στύμφαλου: 1 ώρα και 30 λεπτά από τα Δούσια, 248 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Ψάρι δήμου Στυμφαλίας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 44, Κάτοικοι 224 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Ψάρι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 544 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ψάρι δήμου Στυμφαλίας: Κάτοικοι 544 [Μηλιαράκης 1886, 155]. Ψάρι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 637 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ψάρι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 857 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ψάρι, δήμου Στυμφαλίας: 11 ώρ. από Κόρινθο, 857 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 500]. Ψάρι δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 914 [Απογραφή 1907, 386].

Ψώρα (επώνυμο: Ψώρας) | Νεμέας | Ψώρα δήμου Νεμέας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382].

 

Μετονομασίες οικισμών της Κορινθίας

μετονομασία

παλαιό όνομα

έτος

Άγιος Γεώργιος

Νεμέα

1923

Αζίζι

Κάτω Άσσος

1927

Άκταιο

Δερβένι

1933

Άνω Συνοικία Τρικάλων

Άνω Τρίκαλα

1981

Ασωπεία

Κροκιδά

1930

Βασιλικόν

Σικιών

1920

Βλαντούσια

Στύλια

1927

Βοϊβοντά

Τιτάνη

1927

Βρυσούλαι

Νέαι Βρυσούλαι

1971

Γκιόζα

Μάτι

1927

Δερβένι

Στενόπορον

1928

Δούσια

Ζευγαλατή

1927

Ζευγαλατή (Δούσια)

Κεφαλάρι

1928

Ζούγρα

Πελλήνη

1930

Ηράκλειο

Αρχαία Νεμέα

1958

Θολερό

Θαλερόν

1955

Ιμπραΐμπεη

Κρήναι

1918

Καλύβια

Αρχαία Φενεός

1981

Κιάτον

Σικιών

1913

Κολομπότσι

Λέχαιον

1925

Κοντόσταυλος

Αρχαίαι Κλεωναί

1963

Κουνιάνικα Ζάχολης

Ευρωστίνη

1915

Κούτος

Χελυδόριον

1915

Κουτρουμπούχι

Δάφνη

1967

Κούτσι

Κορφιώτισσα

1927

Κροκιδά (Χασάν Αγά)

Ασωπία

1930

Κροκιδάς

Βοχαϊκόν

1933

Λέριζα

Δάφνη

1955

Λιμοχώρι

Ελληνοχώρι

1933

Λίοπεσι

Γοννούσα

1928

Λιούτι

Λεόντι

1915

Λοπέσι

Αχλαδέαι

1957

Λούζι

Ελληνικά

1930

Μάζι Νεμέας

Καστράκι

1928

Μάζι Τρικκάλων

Ξανθοχώρι

1928

Μάρκασι

Μάνα

1927

Μάτζανη

Κρυονέριον

1955

Μάτσιζα

Στυμφαλία

1927

Μεγάλη Βάλτσα

Μεγάλη Βάλτα

1927

Μικρά Βάλτσα

Μικρά Βάλτα

1927

Μπάσι

Δροσοπηγή

1964

Μπότσικα

Αηδόνια

1927

Μπούζι

Κυλλήνη

1981

Μπουζμπάρδι

Βελανιδιές

1927

Νεζέικα

Κατακάλιον

1915

Ομέρ Τσαούση

Σπαθούνι

1927

Παλαιά Κόρινθος

Αρχαία Κόρινθος

1951

Σιβίστα

Φενεός

1927

Σικυών

Κιάτο

1936

Σκούπα

Καλλιθέα

1953

Σπαρτιναίικα

Γελινιάτικα

1966

Στενόπορον (Δερβένι)

Ακταίον

1929

Τουρτουραίικα

Κρυσταλλοπηγή

1955

Τσερεγούνι

Βρυσούλα

1927

Φικουλάζο

Αμφιθέα

1955

Φονιάς

Πανόραμα

1951

Χασάναγά

Κροκιδάς

1928

Χατζημουσταφά

Ευαγγελίστρια

1915