Τα ονόματα των ψαριών στην Ελλάδα


 

Τα ονόματα των ψαριών στην  Ελλάδα

δημοτικές και διαλεκτικές ονομασίες 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

πρώτη δημοσίευση 1998

αναθεώρηση 14/1/1922

 Abramis brama: λεστιά, πλατάνι, πλατάνα, πλατσούκι, τσαπούκα, χανίAcipenser sturio: μυρσίνη, μουρούνα, ξυρίχι, στουριόνι


Acipenser naccarii: μουρούνα, στουριόνι


Alburnoides bipunctatus thessalicus: κόκκινη σαρδέλα, πλατίτσαAlburnus albidus belvica: μπελοβίτσα, τσιρώνι


Alburnus alburnus macedonicus: μπελοβίτσα, σίρκο


Alburnus alburnus strumicae: γραμπίνια


Alburnus alburnus thessalicus: μπίζι, ουγλί, πράσινη σαρδέλα

 Alopias vulpinus: αλεπόσκυλος, αλεπού τής θάλασσας, σκυλόψαρο


Alosa caspialosa macedonica: λιπαριάAlosa fallax nilotica: κέπα, σαρδελομάνα, φρίσσα

Anguilla anguilla: γλαβίτσι, καβάτσα, καθαρόχελο, σουβλομύταρο, χέλι


Aphanius fasciatus: ζαμπαρόλα, ζαχαριάς


Apogon imberbis: κρεμμύδι, τσιμπούκι


Argentina sphyraena: γουρλομάτης, λικουρίνοςArgyrosomus regius: κρανιός, μαγιάτικο, σολομός


Ariosoma balearicum: ζαλούπαρδος


Arnoglossus grohmanni: γλώσσα, ζαγκέτα 


Arnoglossus laterna: γλώσσα, ζαγκέτα 


Arnoglossus thori: γλώσσα, ζαγκέτα Aspitrigla cuculus: καπόνι, κούκος


Aspitrigla obscura: καπόνι, κούκος


Aspius aspius: αξαζάν, ασπρογρίβαδο, ασπρόψαρο, κυνηγός, χαραμήςAtherina boyeri: αθερίνα, αθερινός, σουβλί, σουβλίτηςAtherina hepsetus: αθερίνα, αθερινός, αθερίνος, αθέρνα, αθερνός, αθιρίνα, αθιρνός, αθρινός, αλαθρινός, ατερινός, ατθερνός, αφρίνα, εθερινός, εθερνός, θερίνα, θερινός, σουβλίτης, τερίνα, τερινός


Atherina mochon: αθερίνα, αθερινός, θερίνα, θερινός, σουβλίτης


Auxis thazard: βαρελάκι, κοπάνι, κοπανάκι, κοπανέλι, λαπόρδα, τουμπαρέλι

 Balistes carolinensis: γαϊδουρόψαρο, γουρουνόψαρο, μονόχοιρος


Barbus albanicus: μαρίτσα, μουστακάτο, στρωσίδιBarbus barbus macedonicus: λαυράκι, μουστακάτο, μπράνα, μπριάνα, ποταμολαύρακο


Barbus cyclolepis: μπριάνα


Barbus euboicus: κεφαλόπουλο, πετρόψαρο


Barbus euboicus sperhiensis: μπράνα


Barbus graecus: κέφαλος, μουστακάτο, σκαρούνι,


Barbus meridionalis peloponnesius: μουστακάτο, μπριάνα, μυλωνάς, χαμοσούρτης, χαμουζαίος


Barbus meridionalis petenyi: μαράνα, μπρέμκα, μπρένα


Barbus plebejus cycloperis: βιργιάνα, μπριγιάνα


Barbus prespensis: μπρέμκαBelone belone: βελανία, βελανίδα, βελίνι, βελόνα, βελονήθρα, βελονίδα, βελονίδι, ζαραγάνα, ζαρακάνα, ζαργάνη, ζαργόνα, ζαρκάνα, ζζαργάνα, ντζαργάνα, σαργάνα, σαργάνιν, τζζαργάνα


Blennius cristatus: σαλιάρα


Blennius fluviatilis: γαϊδουρέλα, γλίνος, γλίτσα, γλιτσοκωβιός, λαβέρα, μαρκόβα, μελιχάνα, μυξού, πετρόψαρο, σαλιακούδα, σαλιάραBlennius galerita: γλινός, σαλαριά, σαλιάραBlennius gattorugine: γλινός, λεβέρα, σαλιακούδα, σαλιάρα, σαλιάρης

 
Blennius ocellaris: γλινός, λεβέρα, σαλιακούδα, σαλιάρα, σαλιάρης


Blennius pavo: γλινός, παπαγάλος, σαλιάραBlennius pholis: αγλενούσα, γαδουρέλα, γλάνος, γλαντίνος, γλιαντίνος, γλινούδα, γλινός, γλισοκωβιός, γλιστρίνος, γλίτσα, γλίτσης, γλιτσοκωβιός, λαβέρα, μελιχάνα, μυξού, σαλιακούδα, σαλιάρα


Blennius sanguinoletus: γλινός, λεβέρα, σαλιακούδα, σαλιάρα, σαλιάρης


Blennius sphynx: σαλιάρα


Blennius tentacularis: γλινός, γοργοσάλιαρος, λεβέρα, σαλιακούδα, σαλιάρα, σαλιάρης


Blennius trigloides: γλινός, σαλιάρα
Boops boops: βόπα, βοπάρα, βοπαρέντα, βόπαρος, βοπί, βοπίδι, βοπίτσα, βοπίτσι, βοπούλα, βοπουλάκι, βούπα, γιαλίτης, γιαλίτς, γόπα, γοπαδουλάκι, γοπάκι, γοπάλι, γοπαουλάκι, γοπάρα, γοπαρέλα, γοπαρέλι, γοπάρι, γόπαρος, γοπί, γοπίδι, γοπίτσα, γοπίτσι, γοπούδι, γοπούλα, γοπουλάκι, γούπα, γουπάα, γουπάκ, γουπάκι, γουπάλι, γουπάρα, γουπαρέλα, γουπάτσι, γουπί, γουπίδι, γουπούδ, μπόπα, μπουρούκιο, όπα, ούπα, σκατσογοπί


Boops salpa: σάλπα, σάρπα


Bothus podas: καλκάνι, πισί


brachyochirus pellucidus: γωβιουδάκι


Callionymus belenus: τζιτζίκι

 

Callionymus lyra: κροκοδείλι, τζιτζίκι


Callionymus maculatus: κροκοδείλι, τζιτζίκι


Campogramma vadigo: λέτσα, λίτσαCapros aper: βασιλάκης


Caranx dentex: κοκάλι


Caranx fusus: κοκάλι, τραχούρι


Caranx rhonchus: κοκάλι, σούροςCarassius auratus: κοκκινόψαρο, χρυσόψαρο


Carassius carassius: κουτσουράς, τεκέδι


Carassius carassius gibelio: ιταλικό, πεταλούδα


Carcharhinus plumbeus: σκυλόψαρο


Carcharodon carcharias: λάμια, σκυλόψαρο, σμπρίλιος


Centracanthus cirrus: σμαρίδαCentrolophus niger: μαυρόψαρο


Centrophorus granulosus: κεντρόνιCepola rubescens: κορδέλα, τσίπουλα


Cetorhinus maximus: παπάς, σκυλόψαρο


Chalcalburnus chalcoides macedonicus: αλάια, γελάρτζα

 
Chimaera monstrosa: γάτος, μούμπριζα


Chlorophthalmus agassizi: γουρλομάτης


Chondrostoma nasus: ασπρόψαρο, γουρουνομύτης, μπουρνόψαρο, σκουμπούζι, συρτάρι, σύρτης


Chondrostoma nasus prespense: σκουμπούζι, συρτάρι


Chondrostoma nasus vardarense: ασπρόψαρο, γιλάρι, γουρουνομύτης, μπουρνόψαρο, στραβομύτης, στραβόστομα, συρτάρι, σύρτης, σκουμπούζι


Chromis chromis: καλογριά, καλογρίτσα, καστανάκι


Citharus linguatula: γλωσσάκι, ζαγκέτα


Cobitis taenia: βελονίτσα , βίνος, σκυλόψαρο, στέρβα, φιδόψαρο, ψαρόφιδο


Cobitis taenia meridionalis: στέρβα

 

Coregonus lavaretus: Conger conger: δρόγκα, δρογκός, μουγγρί


Coregonus lavaretus: κορέγονος
Coris julis: γερανόζυλε, γερανόζυλος, γύλος, ιλάρι, λεμοναριά, πουρπουριά, σπετσιάς

 Coryphaena equiselis: λαγός


Coryphaena hippurus: κυνηγός, λαγιάδα, λαγός, λαμπούγα, μανάλι, σύρτης

 Crenilabrus cinereus: λαπίνα, φαγανέλι, χειλού


Crenilabrus mediterraneus: λάμπαινα, λαπίνα, χειλού


Crenilabrus melanocercus: λάμπαινα, λαπίνα, χειλού


Crenilabrus melops: λάμπαινα, λαπίνα, χειλού


Crenilabrus ocellatus: λάμπαινα, λαπίνα, χειλού


Crenilabrus quinquemaculatus: λαπίνα, φαγανέλι, χειλού


Crenilabrus scina: σουβλομύτικο, τσίχλα


Crenilabrus tinca: λαπίνα, κόσσυφος, χειλού


Ctenolabrus suillus: κατραβάνος, λαπίναCyprinus carpio: γκοτζάρι, γκρεβάδ, γκρεβάδι, γκριβάδ, γκριβάδι, γραβαδέλι, γραβάδι, γρεβαδέλι, γρεβάδι, γριβάδ, γριβαδάκ, γριβαδάκι, γριβαδέλι, γριβαδέλι, γριβάδι, γριβάδι, γριβαδούδ, γριβαδούδι, δρομίτσα, ιταλικό,  ιταλός, καρλόψαρο, κυπρίνι, κυπρίνος, λαζάνι, μουρούνα, μουστάκι, μποτσικάρι, σαζάνι τσάφα, τσάφρα, , τσουκάνι


Dactylopterus volitans: χελιδονόψαρο


Dalatias licha: σκυλόψαρο


Dasyatis centroura: μούντριζα, μούτρουβα, σαλάχι, τρυγόνα


Dasyatis pastinaca: αγριόψαρο, μούντριζα, μούτροβα, μούτρουβα, παπλωματάς, σφυράτσα, τρυγόνα


Dasyatis violacea: μούντριζα, μούτρουβα, σαλάχι, τρυγόνα

 
Dentex dentex: συναγρίδα, συναγρίδι


Dentex gibbosus: τσαούσης (μικρό), φαγγρί κορωνάτο (μεγάλο αρσενικό)


Dentex macrophthalmus: μπαλάς


Dentex maroccanus: κεφαλάς, φαγγρί κορωνάτοDicentrarchus labrax: ασπρόψαρο, λαυράκι, λαυρακόπουλο


Dicentrarchus punctatus: λαυράκι, λαυρακόπουλο


Diplecogaster bimaculata: κολλητσίδαDiplodus annularis: σπάρος, σπάρους
Diplodus sargus: σαργός, χαρακίδα


Diplodus vulgaris: αυλιάς, κακαρέλος, καραγκιόζης, κραχατζής


Echelus myrus: φίδι της θάλασσας


Echeneis naucrates: κολαούζος, κολλησόψαρο
Engraulis encrasicolus: αντζούα, αντζούγα, αντζούγια, γαύρος, χαψί


Epinephelus aeneus: βλάχος, ροφός, σφυρίδα


Epinephelus alexandrinus: στήρα, σφυρίδα, σφυριδίτσα, σφυριδοπούλα


Epinephelus caninus: βλάχος, ροφός, σφυρίδαEpinephelus guaza: ορφός, ροφόςEsox lucius: ζούρνα, τούρνα


Euthynnus alletteratus: καρβούνα, καρβούνι, λεκατίκι, τάσκα, τονίνα, τουνίνα


Euthynnus pelamis: λακέρδα, παλαμίδαEutrigla gurnardus: καπόνι, κούκος

 

Exocoetus volitans: χελιδονόψαρο


Gadiculus argenteus argenteus: γουρλομάτης, μπακαλιάρος
Gadus merlangus: μπακαλιάρος, νταούκι, ταούκι, τορνέτα, τουλίπι


Gadus minutus capelanus: γλιστρίδ, γλιστρίδι, μπακαλάος, μπακαλιαράκι, σύκο, φίγι, φιγιά


Gaidropsarus mediterraneus: γαδουρόψαρο, γλιστρίνος, γλιστρίνους, ποντίκι, ποντικός, σαλούβαρδος, σαραβάνος, σκορδαλόςGaleorhinus galeus: αλίχια, γαλέος, γαλιός, γάτος, σκυλόψαρο, δοντάς, δροσίτης, σκυλογαλέος, σκύλος


Galeus melastomus: γάτα, μπουρμπουτζης, σκυλάκι


Gambusia affinis: κουνουπόψαρο
Gasterosteus aculeatus: αγκαθερό, σκυλόψαρο, σταυρίδι


Gobio albipinnatus: βαζακριάτικο, μυλωνάκι, σκυλόψαρο


Gobio gobio: μουστάκας, μυλωνάς, περόνια, σέτσκα, σκυλόψαρο, χρύσκος


Gobio kessleri: σκυλόψαροGobius auratus: γωβιός, κωβιός


Gobius canestrinii: γωβιός, κοκωβιός, κωβιός


Gobius cobitis: γωβιός, κωβιός


Gobius colonianus: γωβιός, κωβιός


Gobius cruentatus: γωβιός, κωβιός


Gobius fallax: γωβιός, κωβιός


Gobius flavescens: γωβιός, κωβιός


Gobius geniporus: γωβιός, κωβιός


Gobius lesueuri: γωβιός, κωβιός


Gobius marmoratus: γωβιός, κωβιός
Gobius minutus: γωβιός, κωβιός


Gobius niger jozo: βώτσος, γωβιός, κωβιός, πετροκωβιόςGobius niger niger: γωβιός, κωβιός, πετρογωβιός


Gobius ophiocephalus: γωβιός, κωβιόςGobius paganellus: γωβιός, κωβιός, πετρογωβιός


Gobius quadrimaculatus: γωβιός, κωβιός


Gobius thessalus: γωβιός, κωβιός


Gymnammodytes cicerelus: αμμόχελο, λουτσάκι


Gymnothorax unicolor: σμέρνα


Gymnura altavela: σαλάχι


Helicolenus dactylopterus: λειψός, σκορπιδομάνα, σ: κορπιομάνα


Hemipteronotus novacula: γάτα, κατεργάρα, κατέργαρος, κατσούλα, κοκκινόγλωσσα, λειρί, παπαγάλος, ποντικόψαρο, ρουσέττα, τσατσάρα, χτένι


Heptranchias perlo: αλέτρι


Hexanchus griseus: αλέτρι


Hippocampus guttulatus: αλογατάκι, αλογάκι της θάλασσας


Hippocampus hippocampus: αλοατάκιν, αλοατόψαρο, αλογάκι, αλογατάκι, αλογάκι της θάλασσας, άλογο, απαρόψαρο


Huso huso: μουρούνα, στουριόνι


Isurus oxyrinchus: σκυλόψαροLabrus bergylta: λάμπαινα, παπαγάλος, φυκόψαρο, χειλού, χειλούτσα


Labrus bimaculatus: λάμπαινα, μαργιορή, χειλού, χειλούτσα


Labrus merula: λάμπαινα, χειλού, χειλούτσα


Labrus turdus: λάμπαινα, χειλού, χειλούτσα


Lamna nasus: λάμια, σκυλόψαρο


Leiognathus klunzingeri: σαπουνόψαροLepidopus caudatus: ασημόψαρο, ίλιος, ίλιακας, σπαθόψαρο


Lepidorhombus boscii: γλώσσα, ζαγκέτα 


Lepidorhombus whiffiagonis: γλώσσα


Lepidotrigla cavillone: καπονάκι, καπόνι


Lepodogaster lepodogaster: τζιτζίκι


Lepomis gibbosus: σπαράκι


Leucaspius stymphalicus: μαρίδα, ντάσκα, τσίμα, τσιρωνάκι, ψαρίδα


Leuciscus cephalus alba: δροσίνα, κεφάλι, κέφαλος, κλένι, κλωνίτσα, τιλιανός, τσαϊλάκι, χασκώνα, ψαρίδαLeuciscus cephalus macedonicus: τσαϊλάκι


Leuciscus cephalus vardarensis: κέφαλος, τυλινάρι


Leuciscus souffia keadicus: μενίδα, μαύρη μενίδα


Lichia amia: λέτσα, λίτσα


Lithognathus mormyrus: βασιλόψαρο, μουρμούρα, μουρμούρι


Lophius budegassa: βατραχόψαρο, πεσκαντρίτσα

 
Lophius piscatorius: βαθρακόψαρο, βαρθακόψαρο, βάτραχος, βατραχόψαρο, πεσκαντρίτσα, σκλεμπού, σπερκελέτσο, φανάρι, φλάσκαMacroramphosus scolopax: μπεκάτσα, τρομπέτα


Maena chryselis: γαμιάς (αρσενικό), τσέρουλαMaena Maena: γρέντζος, γρέντζος, γρέτζα, γρέτζος, γρέτσα, κόντουρα, μανόλι, μεζίκι, μέλενα, μέλονα, μενίδα, μενόλι, μένουλα, στρογγύλα


Maena smaris: μαρίδα, μαύρη μαρίδα, σμαΐδα, σμαρία, σμαρίδα

 

Merluccius merluccius: κόγκλανος, κόκλανος, μπακαλάς, μπακαλάος, μπακαλάρος, μπακαλάρους, μπακαλέος, μπακαλιάρος, μπακαλιάρους, μπακαλιέρος, μπακαλκιέρος, μπακαλιόρος, μπακκαλιάρος


Micromesistius poutassou: γαϊδουρόψαρο, γουρλομάτα, προσφυγάκι, σκαρμός, σκάρος, τσιπλάκι


Mobula mobular: διάβολος, κερατάς


Mola mola: προπέλα, φεγγαρόψαροMolva molva: μουρούνα, ποντίκι


Monochirus hispidus: γλώσσα, καψώρα


Mugil auratus: μυξινάρι, μυξίνος


Mugil capito: βελάνισα, βιλάντζα, βιλάντσαMugil cephalus: γομβίλι, γομβίλι, γουμπίλ, κεφαλοπουλο, κέφαλος, κούτουλας, μακόπουλο, νιακόπουλο (μικρό), μπάφα (θηλυκό), στειράδι (αρσενικό)


Mugil labeo: γρέντζος, γρέτζοςMugil labrosus: βελάνισα, βελάντσα, βελάνιτσα, πλαταρίδα


Mugil ramada: λαυκίνος, λαγιάδα, μαυράκι, τζεράνι


Mugil saliens: γάστρος, γάστρους, κεφαλάς, κούτουλας, μπάφα

 
Mullus barbatus: κουτσομούρα, λασπομπάρμπουνο
Mullus surmuletus: μπαρμπούν [Λέσβος, Μαγνησία, Σάμος, Τήνος], μπαρμπούνι [Somavera 1709 & Αχαΐα, Ζάκυνθος, Θήρα, Ιθάκη, Κάσος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύπρος, Λακωνία, Μεσσηνία, Νίσυρος, Πάργα, Σύρος, Τσακωνιά, Χίος], μπαρμπούνιν [Ρόδος], παρμπούνι [Ρόδος, Χάλκη], παρπούνιν [Κύπρος], πετρομπάρμπουνο [Οικονομίδης 1973], τριγλί [Φιλήντας 1927 & Αρτάκη*, Χίος], τριόλα [Κεφαλονιά], τριολί [Κεφαλονιά].

Muraena helena: σμέρνα, σμύρενα, σμύρνα

 Mustelus asterias: γαλέος, δροσίτηςMustelus mustelus: γαλέος, γαλιός, δροσίτης


Mycteroperca rubra: πίγκαMyliobatis aquila: αετός, αετόψαρο, αϊτόπουλο, αϊτός, χελιδόνα, χελιδόνι

 Myliobatis bovinus: αετός, χελιδόνα, χελιδόνι


Naucrates ductor: κολαγούζος,


Noemacheilus angorae: πετροχείλι


Oblada melanura: μελανούρι, μελάνουρο


Odontaspis ferox: σκυλόψαρο


Odontaspis taurus: σκυλόψαρο
Onos mediteranneus: γαϊδουρόψαρο, ποντικός


Onos tricirratus: γαϊδουρόψαρο


Ophisurus serpens: φίδι της θάλασσας


Orcynopsis unicolor: κοπάνι, μαγιάτικος γκόφος


Oxynotus centrina: αχινόγατος, γουρουνάκι, γουρούνι, γουρουνόψαρο, κεντρόνι

 Pagellus acarne: κατεργάρης, μούκι, μουσμούλι


Pagellus bogaraveo: λυθρίνι του πελάγουςPagellus erythrinus: λεθρίνι, λιθρινάρι, λιθρίνιPagrus ehrenbergi: φαγγρί

 Pagrus pagrus: μερτζάνι, φαγγρί, φαγγρόπουλο


Paraphoxinus eperoticus: τσίμα


Parapristipoma mediterraneum: μαύρο φαγγρί


Parophidion vassali: γιλάρι, χιλάρι, χιλιάρι

 

Perca fluviatilis: κακοξύστρα, πέρκα, περκί, πρικί, χανίPeristedion cataphractum: κερατάς, κερατόψαρο

 
Petromyzon marinus: λάμπρενα, λάμπρινα, λάμπενα, γαλιάPhycis blennoides: ποντίκι, ποντικός, ποντικόψαρο, σαλούβαρδος


Phycis phycis: γούτος, μιχάλης, ποντικόψαρο, σαλούβαρδος, σαραβάνος, σαραβάς, σκορδαλός,Platichthys flesus flesus: χειμάρα, χωματίδα


Platichthys flesus italicus: χειμάρα, χωματίδα


Polyprion americanus: βλάχος 


Pomatomus saltatrix: γοφάρι, γουφάρι, λουφάρι
Psetta maxima: καλκάνι


Puntazzo puntazzo: μυτάκι, ούαινα, ούγαινα, χιώνα


Raja alba: σαλάχι


Raja asterias: βάτος, σαλάχιRaja batis: βατί, βάτος, ρίνα, σαλάχι


Raja brachyura: σαλάχιRaja circularis: σαλάχιRaja clavata: βατί, βάτος, βάτους, καρκαβάκα, ράσα, σαλάχι


Raja fullonica: μπαστανάκα, ράγια, σαλάχι
Raja miraletus: βάτος, ράγια, ρίνα, σαλάχι


Raja montagui: βάτος, σαλάχι


Raja naevus: βατί, ράγια, σαλάχιRaja oxyrhynchus: αετός, βατί, νόνα, σαλάχι


Raja radula: βατί, βάτος, ρίνα, σαλάχι


Raja undulata: ρίνα, σαλάχιRemora remora: κολαούζος, κολλησόψαρο


Rhinobatos rhinobatos: άγγελος, καλκάνι, κιθάρα, ρίνα, σαλάχι


Rhodeus sericeus amarus: βαβούκι, κοκκινομάτης, μουρμουρίτσα, φλασκούνι


Rutilus beoticus: πασκόβιζα


Rutilus rubilio ylikiensis: χιροκόβα


Rutilus rutilus hellenicus: γουρνάρα


Rutilus rutilus maritza: κοκκινοφτέρα


Rutilus pleurobipunctatus: γκέλμπα, λιάρα, μπούλκα, ψαρίδα


Rutilus rubilio: δρομίτσα


Rutilus rubilio ohridanus: δροσίνα


Rutilus rubilio prespensis: πλατίκαRutilus rutilus: ασπρίτσα, πλατίτσα


Rutilus rutilus dojranensis: πλατίκα, τσιρώνι


Rutilus spartiaticus: μενίδα, μπάφα


Salmo gairdneri: πέστροφα


Salmo trutta dentex: πέστροφαSalmo trutta macrostigma: πέστροφα


Salmo trutta peristericus: πέστροφαSarda sarda: ντορίκι, παλαμίδα, ρίκι


Sardina pilchardus sardina: παπαλίνα,σαρδέλα


Sardinella aurita: φρίσσα, σαρδελομάνα, τριχιάς (η μικρή)


Scardinius erythrophthalmus: αγριοτσιρόνι, αγριοτσίρονο, καραπλατίτσα, κοκκινοφτερίτσα, κοκκινοφτέρι, ξοβρέσα, παπαδιά, πλατίτσα, πετροτσιρόνι, πλατίτσα, τσερνίτσα, τσερνούχα
Scardinius erythrophthalmus scardafa: τσερούκλα


Scardinius graecus: καλαμίθρα, χιώναSciaena umbra: απόσκι, καλιακούδα, σικιός, σκιός


Scomber japonicus colias: κολιός

 
Scomber scombrus: σκουμπρί, τσίρος


Scomberesox saurus: βελονίδα, ζαργάνα 


Scophthalmus rhombus: καλκάνι, πισί


Scorpaena notata: σκορπίδι, σκορπιός


Scorpaena porcus: καφετιά σκορπίνα, σκορπίδι, σκορπιός, χάφτης


Scorpaena scrofa: κόκκινη σκορπίνα, σκορπίνα, χάφτης


Scyliorhinus caniculus: κουτάβι, σκυλάκι, σκυλί, σκυλοψαράκι, σκυλόψαρο


Scyliorhinus stellaris: γατάκι, γάτος, γατόψαρο, γατόψαρου, γούτος, σκυλάκι, σκυλόψαρο


Seriola dumerili: κυνηγός, μαγιάτικο, μανάλι (μικρό), πετράγγουροSerranus cabrilla: χάνος


Serranus hepatus: καψομούλα, πέρδικα, πέρκα, περκάκι, χανάκι

 
Serranus scriba: γραμματικός, μπογιατζής, πέρδικα, πέρκα, σπέρκα


Siganus luridus: αγριόσαλπα μαύρη, γερμανός, προσφυγοπούλα μαύρη


Siganus rivulatus: αγριόσαλπα άσπρη, γερμανός, προσφυγοπούλα άσπρη


Silurus aristotelis: γλανίδι, γλανός


Silurus glanis: γιαγίν, γιαγίνι, γιαΐν, γιγίνι, γιαΐνι, γουλιανός, κέτιλα, μυρσίνι, γλανός


Solea kleini: γλώσσα 


Solea lascaris: γλώσσα 


Solea lutea: γλώσσα 


Solea ocellata: γλώσσα 


Solea variegata: γλώσσα 

 
Solea vulgaris: γλώσσα, γλωσσάκα, παταράκι, τσολόχι, χωματίδα
Sparisoma cretense: σκάροςSparus aurata: αγριόφαγρος, καμπανάρα, κότσα, κοτσί, λίγδα, μαρίδα, τσιπούρα, χρυσόφα, χρυσοφί, χρυσόψαρο


Sphyraena sphyraena: λούτσος


Sphyrna tudes: πατερίτσα, προπέλα, σφύρναSphyrna zygaena: αγριόψαρο, δεκανίκι, ζύαινα, ζύγαινα, πατερίτσα, προπέλα, σφύρναSpondyliosoma cantharus: ασκάθαρος, βαγιούνο, σκαθάρι


Sprattus sprattus phalericus: παπαλίνα,σαρδέλαqualus acanthias: αγκαθίτης, κεντρόνι, κοκαλάρης, κοκαλάς, κοκάλας, σκύλος, σκυλόψαρο


Squalus fernandinus: κοκαλάς,κοκάλας, κεντρόνι, σκυλόψαρο


Squatina oculata: άγγελος, βιολί, ρίνα
Squatina squatina: άγγελος, βιολί, βιολόψαρο, κούβακας, λύρα, ρίνα


Stizostedion lucioperca: ποταμολαύρακο


Syngnathus abaster: κατουρλίδα, σακοράφα


Syngnathus acus: κατουρλίδα, σακοράφα


Syngnathus agassizi: σακοράφα


Syngnathus thyphle: κατουρλίδα


Synodus saurus: σκαρμός


Thalassoma pavo: γαϊτάνα, γαϊτανάρι, γαϊτάνης, γαϊτανιά, γαϊτανία, γάιτανος, γαϊτανούραγαϊτανούρι, γαϊτανούρος, γαργαλίκι, γιούλος, γλος, γραβανάς, γραμματικός, γυαλίζα, γυαλίνα, γυλ, γύλα, γύλιους, γύλντος, γυλός, γύλος, γύλους, γύλτος, δύλος, ζιβιλίο (ο), ζύλε, ζύλος, λεμοναριά, λύλος, πρασινάλι, ραβανάς, τζύλιος, ύλιος, ύλος, φιάμουλα, φραγκόγυλοςThunnus alalunga: αγνάφισκας, αγναφίσκος, αθιά, αθιάς, αρνάφισκας, αρναφίσκι, αρναφίσκος, γκοφάρα, γκόφαρος, γκοφόπλο, γκοφόπουλο, γκόφος, γναφίσκος, γούφαινα, γουφαρουμάνα, γόφαινα, γοφάρα, γοφαρομάνα, γόφαρος, γόφινα, γοφόπουλο, όρκυνος, τουνάκι
Thunnus thynnus: γλουπέας, γόφος, κόπανος, μαγιάτικο, όρκυνος, ορτσίνι, τόνοςTinca tinca: γιούφτος, γληνάρι, γληνί, γύφτος, γυφτόψαρο, γυφτόψαρου, λασπόψαρο, μαυρόψαρο, χρυσόψαροTorpedo marmorata: μάργα, μαργωτήρα, μουδιάστρα


Torpedo nobiliana: μάργα, μαργωτήρα, μουδιάστρα

 Torpedo torpedo: μάργα, μαργωτήρα, μουδιάστραTrachinotus ovatus: γκοφαράκι, γκοφαρέλι, γκοφάρι, γκοφαρόπλο, γκοφαρόπουλο, γκοφόπλο, γκοφόπουλο, γουφάρι, γοφαράκι, γοφαρέλι, γοφάρι, γοφαρόπουλο, γοφόπουλο, λουφάρ, λουφαράκι


Trachinus araneus: δράκαινα Trachinus draco: βαρσάμι, γρούζα, δράκαινα 


Trachinus glaucus: γουφάρι, λέτσα, λίτσα

 Trachinus radiatus: δράκαινα Trachinus vipera: βαρσάμι, δράκαινα 


Trachipterus trachipterus: χαρτόψαρο


Trachurus mediterraneus: γούστερας, γουστερέλι, γουστερόπουλο, γουστερόψαρο, σαμπανιός (μικρό), σαυρίδι


Trachurus picturatus: μαυροσαύριδο
rachurus trachurus: σαμπανιός (μικρό), σαυρίδι, σταυρίδιTrichiurus lepturus: σπαθόψαρο
Trigla lucerna: ζαφειρίτσα, καπόνι
Trigla lyra: καπόνι


Trigloporus lastoviza: καπόνι, κούκοςUmbrina cirrosa: μυλοκόπι, παντελής, σολομός


Upeneus moluccensis: λοχίας, μπαρμπούνι της ανατολής


Uranoscopus scaber: αμμόκοκος, αμμουδύτης, λιχνί, λίχνος, τσιγαράς


Valencia hispnica: ζουρνάς 


Vimba melanops: γκαντίνα, λόκβα, μαλαμίδα, μαυρομάτα,  μαυρόψαρο, ποταμόψαρο

 
Xiphias gladius: ξιφίας, ξιφιός

 

Zeus faber: ρέτουλα, σανπιέρης, σανπιέρος, χριστόψαρο