Τα ονόματα των ψαριών στην Ελλάδα


 

Τα ονόματα των ψαριών στην  Ελλάδα

δημοτικές και διαλεκτικές ονομασίες 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

πρώτη δημοσίευση 1998

αναθεώρηση 2020

 

Abramis brama


λεστιά, πλατάνι, πλατάνα, πλατσούκι, τσαπούκα, χανί

Acipenser sturio


μυρσίνη, μουρούνα, ξυρίχι, στουριόνι

Acipenser naccarii

μουρούνα, στουριόνι

Alburnoides bipunctatus thessalicus

κόκκινη σαρδέλα, πλατίτσα

Alburnus albidus belvica


μπελοβίτσα, τσιρώνι

Alburnus alburnus macedonicus

μπελοβίτσα, σίρκο

Alburnus alburnus strumicae

γραμπίνια

Alburnus alburnus thessalicus

μπίζι, ουγλί, πράσινη σαρδέλα

 


Alopias vulpinus

αλεπόσκυλος, αλεπού τής θάλασσας, σκυλόψαρο

Alosa caspialosa macedonica

λιπαριά

Alosa fallax nilotica


κέπα, σαρδελομάνα, φρίσσαAnguilla anguilla


γλαβίτσι, καβάτσα, καθαρόχελο, σουβλομύταρο, χέλι

Aphanius fasciatus

ζαμπαρόλα, ζαχαριάς

Apogon imberbis

κρεμμύδι, τσιμπούκι

Argentina sphyraena

γουρλομάτης, λικουρίνος

Argyrosomus regius


κρανιός, μαγιάτικο, σολομός

Ariosoma balearicum

ζαλούπαρδος

Arnoglossus grohmanni

γλώσσα, ζαγκέτα 

Arnoglossus laterna

γλώσσα, ζαγκέτα 

Arnoglossus thori

γλώσσα, ζαγκέτα 

Aspitrigla cuculus


καπόνι, κούκος

Aspitrigla obscura

καπόνι, κούκος

Aspius aspius

αξαζάν, ασπρογρίβαδο, ασπρόψαρο, κυνηγός, χαραμής

Atherina boyeri


αθερίνα, αθερινός, σουβλί, σουβλίτης

Atherina hepsetus


αθερίνα, αθερινός, αθερίνος, αθέρνα, αθερνός, αθιρίνα, αθιρνός, αθρινός, αλαθρινός, ατερινός, ατθερνός, αφρίνα, εθερινός, εθερνός, θερίνα, θερινός, σουβλίτης, τερίνα, τερινός

Atherina mochon

αθερίνα, αθερινός, θερίνα, θερινός, σουβλίτης

Auxis thazard

βαρελάκι, κοπάνι, κοπανάκι, κοπανέλι, λαπόρδα, τουμπαρέλι

 


Balistes carolinensis

γαϊδουρόψαρο, γουρουνόψαρο, μονόχοιρος

Barbus albanicus

μαρίτσα, μουστακάτο, στρωσίδιBarbus barbus macedonicus

λαυράκι, μουστακάτο, μπράνα, μπριάνα, ποταμολαύρακο

Barbus cyclolepis

μπριάνα

Barbus euboicus

κεφαλόπουλο, πετρόψαρο

Barbus euboicus sperhiensis

μπράνα

Barbus graecus

κέφαλος, μουστακάτο, σκαρούνι,

Barbus meridionalis peloponnesius

μουστακάτο, μπριάνα, μυλωνάς, χαμοσούρτης, χαμουζαίος

Barbus meridionalis petenyi

μαράνα, μπρέμκα, μπρένα

Barbus plebejus cycloperis

βιργιάνα, μπριγιάνα

Barbus prespensis

μπρέμκα

Belone belone


βελανία, βελανίδα, βελίνι, βελόνα, βελονήθρα, βελονίδα, βελονίδι, ζαραγάνα, ζαρακάνα, ζαργάνη, ζαργόνα, ζαρκάνα, ζζαργάνα, ντζαργάνα, σαργάνα, σαργάνιν, τζζαργάνα

Blennius cristatus

σαλιάρα

Blennius fluviatilis

γαϊδουρέλα, γλίνος, γλίτσα, γλιτσοκωβιός, λαβέρα, μαρκόβα, μελιχάνα, μυξού, πετρόψαρο, σαλιακούδα, σαλιάρα

Blennius galerita


γλινός, σαλαριά, σαλιάρα

Blennius gattorugine


γλινός, λεβέρα, σαλιακούδα, σαλιάρα, σαλιάρης

 


Blennius ocellaris


γλινός, λεβέρα, σαλιακούδα, σαλιάρα, σαλιάρης

Blennius pavo

γλινός, παπαγάλος, σαλιάρα

Blennius pholis


αγλενούσα, γαδουρέλα, γλάνος, γλαντίνος, γλιαντίνος, γλινούδα, γλινός, γλισοκωβιός, γλιστρίνος, γλίτσα, γλίτσης, γλιτσοκωβιός, λαβέρα, μελιχάνα, μυξού, σαλιακούδα, σαλιάρα

Blennius sanguinoletus

γλινός, λεβέρα, σαλιακούδα, σαλιάρα, σαλιάρης

Blennius sphynx

σαλιάρα

Blennius tentacularis

γλινός, γοργοσάλιαρος, λεβέρα, σαλιακούδα, σαλιάρα, σαλιάρης

Blennius trigloides

γλινός, σαλιάραBoops boops

βόπα, βοπάρα, βοπαρέντα, βόπαρος, βοπί, βοπίδι, βοπίτσα, βοπίτσι, βοπούλα, βοπουλάκι, βούπα, γιαλίτης, γιαλίτς, γόπα, γοπαδουλάκι, γοπάκι, γοπάλι, γοπαουλάκι, γοπάρα, γοπαρέλα, γοπαρέλι, γοπάρι, γόπαρος, γοπί, γοπίδι, γοπίτσα, γοπίτσι, γοπούδι, γοπούλα, γοπουλάκι, γούπα, γουπάα, γουπάκ, γουπάκι, γουπάλι, γουπάρα, γουπαρέλα, γουπάτσι, γουπί, γουπίδι, γουπούδ, μπόπα, μπουρούκιο, όπα, ούπα, σκατσογοπί

Boops salpa

σάλπα, σάρπα

Bothus podas

καλκάνι, πισί

brachyochirus pellucidus

γωβιουδάκι

Callionymus belenus

τζιτζίκι

 
Callionymus lyra

κροκοδείλι, τζιτζίκι

Callionymus maculatus

κροκοδείλι, τζιτζίκι

Campogramma vadigo

λέτσα, λίτσα

Capros aper


βασιλάκης

Caranx dentex

κοκάλι

Caranx fusus

κοκάλι, τραχούρι

Caranx rhonchus

κοκάλι, σούρος

Carassius auratus


κοκκινόψαρο, χρυσόψαρο

Carassius carassius

κουτσουράς, τεκέδι

Carassius carassius gibelio

ιταλικό, πεταλούδα

Carcharhinus plumbeus

σκυλόψαρο

Carcharodon carcharias

λάμια, σκυλόψαρο, σμπρίλιος

Centracanthus cirrus

σμαρίδα

Centrolophus niger


μαυρόψαρο

Centrophorus granulosus

κεντρόνι

Cepola rubescens


κορδέλα, τσίπουλα

Cetorhinus maximus

παπάς, σκυλόψαρο

Chalcalburnus chalcoides macedonicus

αλάια, γελάρτζα

 


Chimaera monstrosa


γάτος, μούμπριζα

Chlorophthalmus agassizi

γουρλομάτης

Chondrostoma nasus

ασπρόψαρο, γουρουνομύτης, μπουρνόψαρο, σκουμπούζι, συρτάρι, σύρτης

Chondrostoma nasus prespense

σκουμπούζι, συρτάρι

Chondrostoma nasus vardarense

ασπρόψαρο, γιλάρι, γουρουνομύτης, μπουρνόψαρο, στραβομύτης, στραβόστομα, συρτάρι, σύρτης, σκουμπούζι

Chromis chromis

καλογριά, καλογρίτσα, καστανάκι

Citharus linguatula

γλωσσάκι, ζαγκέτα

Cobitis taenia

βελονίτσα , βίνος, σκυλόψαρο, στέρβα, φιδόψαρο, ψαρόφιδο

Cobitis taenia meridionalis

στέρβα

 
Conger conger

δρόγκα, δρογκός, μουγγρί

Coregonus lavaretus

κορέγονοςCoris julis

γερανόζυλε, γερανόζυλος, γύλος, ιλάρι, λεμοναριά, πουρπουριά, σπετσιάς

 


Coryphaena equiselis

λαγός

Coryphaena hippurus

κυνηγός, λαγιάδα, λαγός, λαμπούγα, μανάλι, σύρτης

 


Crenilabrus cinereus

λαπίνα, φαγανέλι, χειλού

Crenilabrus mediterraneus

λάμπαινα, λαπίνα, χειλού

Crenilabrus melanocercus

λάμπαινα, λαπίνα, χειλού

Crenilabrus melops

λάμπαινα, λαπίνα, χειλού

Crenilabrus ocellatus

λάμπαινα, λαπίνα, χειλού

Crenilabrus quinquemaculatus

λαπίνα, φαγανέλι, χειλού

Crenilabrus scina

σουβλομύτικο, τσίχλα

Crenilabrus tinca

λαπίνα, κόσσυφος, χειλού

Ctenolabrus suillus

κατραβάνος, λαπίνα

Cyprinus carpio


γκοτζάρι, γκρεβάδ, γκρεβάδι, γκριβάδ, γκριβάδι, γραβαδέλι, γραβάδι, γρεβαδέλι, γρεβάδι, γριβάδ, γριβαδάκ, γριβαδάκι, γριβαδέλι, γριβαδέλι, γριβάδι, γριβάδι, γριβαδούδ, γριβαδούδι, δρομίτσα, ιταλικό,  ιταλός, καρλόψαρο, κυπρίνι, κυπρίνος, λαζάνι, μουρούνα, μουστάκι, μποτσικάρι, σαζάνι τσάφα, τσάφρα, , τσουκάνι

Dactylopterus volitans

χελιδονόψαρο

Dalatias licha

σκυλόψαρο

Dasyatis centroura

μούντριζα, μούτρουβα, σαλάχι, τρυγόνα

Dasyatis pastinaca

αγριόψαρο, μούντριζα, μούτροβα, μούτρουβα, παπλωματάς, σφυράτσα, τρυγόνα

Dasyatis violacea

μούντριζα, μούτρουβα, σαλάχι, τρυγόνα

 


Dentex dentex


συναγρίδα, συναγρίδι

Dentex gibbosus

τσαούσης (μικρό), φαγγρί κορωνάτο (μεγάλο αρσενικό)

Dentex macrophthalmus

μπαλάς

Dentex maroccanus

κεφαλάς, φαγγρί κορωνάτο

Dicentrarchus labrax


ασπρόψαρο, λαυράκι, λαυρακόπουλο

Dicentrarchus punctatus

λαυράκι, λαυρακόπουλο

Diplecogaster bimaculata

κολλητσίδα

Diplodus annularis


σπάρος, σπάρουςDiplodus sargus

σαργός, χαρακίδα

Diplodus vulgaris

αυλιάς, κακαρέλος, καραγκιόζης, κραχατζής

Echelus myrus

φίδι της θάλασσας

Echeneis naucrates

κολαούζος, κολλησόψαροEngraulis encrasicolus

αντζούα, αντζούγα, αντζούγια, γαύρος, χαψί

Epinephelus aeneus

βλάχος, ροφός, σφυρίδα

Epinephelus alexandrinus

στήρα, σφυρίδα, σφυριδίτσα, σφυριδοπούλα

Epinephelus caninus

βλάχος, ροφός, σφυρίδα

Epinephelus guaza


ορφός, ροφός

Esox lucius


ζούρνα, τούρνα

Euthynnus alletteratus

καρβούνα, καρβούνι, λεκατίκι, τάσκα, τονίνα, τουνίνα

Euthynnus pelamis

λακέρδα, παλαμίδα

Eutrigla gurnardus


καπόνι, κούκος

 
Exocoetus volitans

χελιδονόψαρο

Gadiculus argenteus argenteus

γουρλομάτης, μπακαλιάροςGadus merlangus

μπακαλιάρος, νταούκι, ταούκι, τορνέτα, τουλίπι

Gadus minutus capelanus

γλιστρίδ, γλιστρίδι, μπακαλάος, μπακαλιαράκι, σύκο, φίγι, φιγιά

Gaidropsarus mediterraneus

γαδουρόψαρο, γλιστρίνος, γλιστρίνους, ποντίκι, ποντικός, σαλούβαρδος, σαραβάνος, σκορδαλός

Galeorhinus galeus


αλίχια, γαλέος, γαλιός, γάτος, σκυλόψαρο, δοντάς, δροσίτης, σκυλογαλέος, σκύλος

Galeus melastomus

γάτα, μπουρμπουτζης, σκυλάκι

Gambusia affinis

κουνουπόψαροGasterosteus aculeatus

αγκαθερό , σκυλόψαρο, σταυρίδι

Gobio albipinnatus

βαζακριάτικο, μυλωνάκι, σκυλόψαρο

Gobio gobio

μουστάκας, μυλωνάς, περόνια, σέτσκα, σκυλόψαρο, χρύσκος

Gobio kessleri

σκυλόψαρο

Gobius auratus


γωβιός, κωβιός

Gobius canestrinii

γωβιός, κοκωβιός, κωβιός

Gobius cobitis

γωβιός, κωβιός

Gobius colonianus

γωβιός, κωβιός

Gobius cruentatus

γωβιός, κωβιός

Gobius fallax

γωβιός, κωβιός

Gobius flavescens

γωβιός, κωβιός

Gobius geniporus

γωβιός, κωβιός

Gobius lesueuri

γωβιός, κωβιός

Gobius marmoratus

γωβιός, κωβιόςGobius minutus

γωβιός, κωβιός

Gobius niger jozo

βώτσος, γωβιός, κωβιός, πετροκωβιός

Gobius niger niger


γωβιός, κωβιός, πετρογωβιός

Gobius ophiocephalus

γωβιός, κωβιός

Gobius paganellus


γωβιός, κωβιός, πετρογωβιός

Gobius quadrimaculatus

γωβιός, κωβιός

Gobius thessalus

γωβιός, κωβιός

Gymnammodytes cicerelus

αμμόχελο, λουτσάκι

Gymnothorax unicolor

σμέρνα

Gymnura altavela

σαλάχι

Helicolenus dactylopterus

λειψός, σκορπιδομάνα, σκορπιομάνα

hemipteronotus novacula

γάτα, κατεργάρα, κατέργαρος, κατσούλα, κοκκινόγλωσσα, λειρί, παπαγάλος, ποντικόψαρο, ρουσέττα, τσατσάρα, χτένι

Heptranchias perlo

αλέτρι

Hexanchus griseus

αλέτρι

Hippocampus guttulatus

αλογατάκι, αλογάκι της θάλασσας

Hippocampus hippocampus

αλοατάκιν, αλοατόψαρο, αλογάκι, αλογατάκι, αλογάκι της θάλασσας, άλογο, απαρόψαρο

Huso huso

μουρούνα, στουριόνι

Isurus oxyrinchus

σκυλόψαρο

Labrus bergylta


λάμπαινα, παπαγάλος, φυκόψαρο, χειλού, χειλούτσα

Labrus bimaculatus

λάμπαινα, μαργιορή, χειλού, χειλούτσα

Labrus merula

λάμπαινα, χειλού, χειλούτσα

Labrus turdus

λάμπαινα, χειλού, χειλούτσα

Lamna nasus

λάμια, σκυλόψαρο

Leiognathus klunzingeri

σαπουνόψαρο

Lepidopus caudatus


ασημόψαρο, ίλιος, ίλιακας, σπαθόψαρο

Lepidorhombus boscii

γλώσσα, ζαγκέτα 

Lepidorhombus whiffiagonis

γλώσσα

Lepidotrigla cavillone

καπονάκι, καπόνι

Lepodogaster lepodogaster

τζιτζίκι

Lepomis gibbosus

σπαράκι

Leucaspius stymphalicus

μαρίδα, ντάσκα, τσίμα, τσιρωνάκι, ψαρίδα

Leuciscus cephalus alba

δροσίνα, κεφάλι, κέφαλος, κλένι, κλωνίτσα, τιλιανός, τσαϊλάκι, χασκώνα, ψαρίδα

Leuciscus cephalus macedonicus


τσαϊλάκι

Leuciscus cephalus vardarensis

κέφαλος, τυλινάρι

Leuciscus souffia keadicus

μενίδα, μαύρη μενίδα

Lichia amia

λέτσα, λίτσα

Lithognathus mormyrus

βασιλόψαρο, μουρμούρα, μουρμούρι

Lophius budegassa

βατραχόψαρο, πεσκαντρίτσα

 


Lophius piscatorius


βαθρακόψαρο, βαρθακόψαρο, βάτραχος, βατραχόψαρο, πεσκαντρίτσα, σκλεμπού, σπερκελέτσο, φανάρι, φλάσκα

Macroramphosus scolopax


μπεκάτσα, τρομπέτα

Maena chryselis

γαμιάς (αρσενικό), τσέρουλα

Maena Maena


γρέντζος, γρέντζος, γρέτζα, γρέτζος, γρέτσα, κόντουρα, μανόλι, μεζίκι, μέλενα, μέλονα, μενίδα, μενόλι, μένουλα, στρογγύλα

Maena smaris

μαρίδα, μαύρη μαρίδα, σμαΐδα, σμαρία, σμαρίδα

 
Merluccius merluccius

κόγκλανος, κόκλανος, μπακαλάς, μπακαλάος, μπακαλάρος, μπακαλάρους, μπακαλέος, μπακαλιάρος, μπακαλιάρους, μπακαλιέρος, μπακαλκιέρος, μπακαλιόρος, μπακκαλιάρος

Micromesistius poutassou

γαϊδουρόψαρο, γουρλομάτα, προσφυγάκι, σκαρμός, σκάρος, τσιπλάκι

Mobula mobular

διάβολος, κερατάς

Mola mola

προπέλα, φεγγαρόψαρο

Molva molva


μουρούνα, ποντίκι

Monochirus hispidus

γλώσσα, καψώρα

Mugil auratus

μυξινάρι, μυξίνος

Mugil capito

βελάνισα, βιλάντζα, βιλάντσα

Mugil cephalus


γομβίλι, γομβίλι, γουμπίλ, κεφαλοπουλο, κέφαλος, κούτουλας, μακόπουλο, νιακόπουλο (μικρό), μπάφα (θηλυκό), στειράδι (αρσενικό)

Mugil labeo

γρέντζος, γρέτζος

Mugil labrosus


βελάνισα, βελάντσα, βελάνιτσα, πλαταρίδα

Mugil ramada

λαυκίνος, λαγιάδα, μαυράκι, τζεράνι

Mugil saliens

γάστρος, γάστρους, κεφαλάς, κούτουλας, μπάφα

 


Mullus barbatus


κουτσομούρα, λασπομπάρμπουνοMullus surmuletus

μπαρμπούν, μπαρμπούνι, παρμπούνι, πετρομπάρμπουνο

Muraena helena
σμέρνα, σμύρενα, σμύρνα

 


Mustelus asterias

γαλέος, δροσίτης

Mustelus mustelus


γαλέος, γαλιός, δροσίτης

Mycteroperca rubra

πίγκα

Myliobatis aquila


αετός, αετόψαρο, αϊτόπουλο, αϊτός, χελιδόνα, χελιδόνι

 


Myliobatis bovinus

αετός, χελιδόνα, χελιδόνι

Naucrates ductor

κολαγούζος,

Noemacheilus angorae

πετροχείλι

Oblada melanura

μελανούρι, μελάνουρο

Odontaspis ferox

σκυλόψαρο

Odontaspis taurus

σκυλόψαροOnos mediteranneus

γαϊδουρόψαρο, ποντικός

Onos tricirratus

γαϊδουρόψαρο

Ophisurus serpens

φίδι της θάλασσας

Orcynopsis unicolor

κοπάνι, μαγιάτικος γκόφος

Oxynotus centrina

αχινόγατος, γουρουνάκι, γουρούνι, γουρουνόψαρο, κεντρόνι

 


Pagellus acarne

κατεργάρης, μούκι, μουσμούλι

Pagellus bogaraveo

λυθρίνι του πελάγους

Pagellus erythrinus


λεθρίνι, λιθρινάρι, λιθρίνι

Pagrus ehrenbergi


φαγγρί

 


Pagrus pagrus

μερτζάνι, φαγγρί, φαγγρόπουλο

Paraphoxinus eperoticus

τσίμα

Parapristipoma mediterraneum

μαύρο φαγγρί

Parophidion vassali

γιλάρι, χιλάρι, χιλιάρι

 
Perca fluviatilis

κακοξύστρα, πέρκα, περκί, πρικί, χανί

Peristedion cataphractum


κερατάς, κερατόψαρο

 


Petromyzon marinus


λάμπρενα, λάμπρινα, λάμπενα, γαλιά

Phycis blennoides


ποντίκι, ποντικός, ποντικόψαρο, σαλούβαρδος

Phycis phycis

γούτος, μιχάλης, ποντικόψαρο, σαλούβαρδος, σαραβάνος, σαραβάς, σκορδαλός,

Platichthys flesus flesus


χειμάρα, χωματίδα

Platichthys flesus italicus

χειμάρα, χωματίδα

Polyprion americanus

βλάχος 

Pomatomus saltatrix

γοφάρι, γουφάρι, λουφάριPsetta maxima

καλκάνι

Puntazzo puntazzo

μυτάκι, ούαινα, ούγαινα, χιώνα

Raja alba

σαλάχι

Raja asterias

βάτος, σαλάχι

Raja batis


βατί, βάτος, ρίνα, σαλάχι

Raja brachyura

σαλάχι

Raja circularis


σαλάχι

Raja clavata


βατί, βάτος, βάτους, καρκαβάκα, ράσα, σαλάχι

Raja fullonica

μπαστανάκα, ράγια, σαλάχι

Raja fullonica

μπαστανάκα, ράγια, σαλάχι

Raja miraletus


βάτος, ράγια, ρίνα, σαλάχι

Raja montagui

βάτος, σαλάχι

Raja naevus

βατί, ράγια, σαλάχι

Raja oxyrhynchus


αετός, βατί, νόνα, σαλάχι

Raja radula

βατί, βάτος, ρίνα, σαλάχι

Raja undulata

ρίνα, σαλάχι

Remora remora


κολαούζος, κολλησόψαρο

Rhinobatos rhinobatos

άγγελος, καλκάνι, κιθάρα, ρίνα, σαλάχι

Rhodeus sericeus amarus

βαβούκι, κοκκινομάτης, μουρμουρίτσα, φλασκούνι

Rutilus beoticus

πασκόβιζα

Rutilus rubilio ylikiensis

χιροκόβα

Rutilus rutilus hellenicus

γουρνάρα

Rutilus rutilus maritza

κοκκινοφτέρα

Rutilus pleurobipunctatus

γκέλμπα, λιάρα, μπούλκα, ψαρίδα

Rutilus rubilio

δρομίτσα

Rutilus rubilio ohridanus

δροσίνα

Rutilus rubilio prespensis

πλατίκα

Rutilus rutilus


ασπρίτσα, πλατίτσα

Rutilus rutilus dojranensis

πλατίκα, τσιρώνι

Rutilus spartiaticus

μενίδα, μπάφα

Salmo gairdneri

πέστροφα

Salmo trutta dentex

πέστροφα

Salmo trutta macrostigma


πέστροφα

Salmo trutta peristericus

πέστροφα

Sarda sarda


ντορίκι, παλαμίδα, ρίκι

Sardina pilchardus sardina

παπαλίνα,σαρδέλα

Sardinella aurita

φρίσσα, σαρδελομάνα, τριχιάς (η μικρή)

Scardinius erythrophthalmus

αγριοτσιρόνι, αγριοτσίρονο, καραπλατίτσα, κοκκινοφτερίτσα, κοκκινοφτέρι, ξοβρέσα, παπαδιά, πλατίτσα, πετροτσιρόνι, πλατίτσα, τσερνίτσα, τσερνούχαScardinius erythrophthalmus scardafa

τσερούκλα

Scardinius graecus

καλαμίθρα, χιώνα

Sciaena umbra


απόσκι, καλιακούδα, σικιός, σκιός

Scomber japonicus colias

κολιός

 


Scomber scombrus


σκουμπρί, τσίρος

Scomberesox saurus

βελονίδα, ζαργάνα 

Scophthalmus rhombus

καλκάνι, πισί

Scorpaena notata

σκορπίδι, σκορπιός

Scorpaena porcus

καφετιά σκορπίνα, σκορπίδι, σκορπιός, χάφτης

Scorpaena scrofa

κόκκινη σκορπίνα, σκορπίνα, χάφτης

Scyliorhinus caniculus

κουτάβι, σκυλάκι, σκυλί, σκυλοψαράκι, σκυλόψαρο

Scyliorhinus stellaris

γατάκι, γάτος, γατόψαρο, γατόψαρου, γούτος, σκυλάκι, σκυλόψαρο

Seriola dumerili

κυνηγός, μαγιάτικο, μανάλι (μικρό), πετράγγουρο

Serranus cabrilla


χάνος

Serranus hepatus

καψομούλα, πέρδικα, πέρκα, περκάκι, χανάκι

 


Serranus scriba


γραμματικός, μπογιατζής, πέρδικα, πέρκα, σπέρκα

Siganus luridus

αγριόσαλπα μαύρη, γερμανός, προσφυγοπούλα μαύρη

Siganus rivulatus

αγριόσαλπα άσπρη, γερμανός, προσφυγοπούλα άσπρη

Silurus aristotelis

γλανίδι, γλανός

Silurus glanis

γιαγίν, γιαγίνι, γιαΐν, γιγίνι, γιαΐνι, γουλιανός, κέτιλα, μυρσίνι, γλανός

Solea kleini

γλώσσα 

Solea lascaris

γλώσσα 

Solea lutea

γλώσσα 

Solea ocellata

γλώσσα 

Solea variegata

γλώσσα 

 


Solea vulgaris


γλώσσα, γλωσσάκα, παταράκι, τσολόχι, χωματίδαSparisoma cretense

σκάρος


Sparus aurata

αγριόφαγρος, καμπανάρα, κότσα, κοτσί, λίγδα, μαρίδα, τσιπούρα, χρυσόφα, χρυσοφί, χρυσόψαρο

Sphyraena sphyraena

λούτσος

Sphyrna tudes

πατερίτσα, προπέλα, σφύρνα

Sphyrna zygaena


αγριόψαρο, δεκανίκι, ζύαινα, ζύγαινα, πατερίτσα, προπέλα, σφύρνα

Spondyliosoma cantharus


ασκάθαρος, βαγιούνο, σκαθάρι

Sprattus sprattus phalericus

παπαλίνα,σαρδέλα

Squalus acanthias


αγκαθίτης, κεντρόνι, κοκαλάρης, κοκαλάς, κοκάλας, σκύλος, σκυλόψαρο

Squalus fernandinus

κοκαλάς,κοκάλας, κεντρόνι, σκυλόψαρο

Squatina oculata

άγγελος, βιολί, ρίναSquatina squatina

άγγελος, βιολί, βιολόψαρο, κούβακας, λύρα, ρίνα

Stizostedion lucioperca

ποταμολαύρακο

Syngnathus abaster

κατουρλίδα, σακοράφα

Syngnathus acus

κατουρλίδα, σακοράφα

Syngnathus agassizi

σακοράφα

Syngnathus thyphle

κατουρλίδα

Synodus saurus

σκαρμός

Thalassoma pavo

γαϊτάνα, γαϊτανάρι, γαϊτάνης, γαϊτανιά, γαϊτανία, γάιτανος, γαϊτανούραγαϊτανούρι, γαϊτανούρος, γαργαλίκι, γιούλος, γλος, γραβανάς, γραμματικός, γυαλίζα, γυαλίνα, γυλ, γύλα, γύλιους, γύλντος, γυλός, γύλος, γύλους, γύλτος, δύλος, ζιβιλίο (ο), ζύλε, ζύλος, λεμοναριά, λύλος, πρασινάλι, ραβανάς, τζύλιος, ύλιος, ύλος, φιάμουλα, φραγκόγυλος

Thunnus alalunga


αγνάφισκας, αγναφίσκος, αθιά, αθιάς, αρνάφισκας, αρναφίσκι, αρναφίσκος, γκοφάρα, γκόφαρος, γκοφόπλο, γκοφόπουλο, γκόφος, γναφίσκος, γούφαινα, γουφαρουμάνα, γόφαινα, γοφάρα, γοφαρομάνα, γόφαρος, γόφινα, γοφόπουλο, όρκυνος, τουνάκιThunnus thynnus

γλουπέας, γόφος, κόπανος, μαγιάτικο, όρκυνος, ορτσίνι, τόνος

Tinca tinca


γιούφτος, γληνάρι, γληνί, γύφτος, γυφτόψαρο, γυφτόψαρου, λασπόψαρο, μαυρόψαρο, χρυσόψαρο

Torpedo marmorata


μάργα, μαργωτήρα, μουδιάστρα

Torpedo nobiliana

μάργα, μαργωτήρα, μουδιάστρα

 


Torpedo torpedo

μάργα, μαργωτήρα, μουδιάστρα

Trachinotus ovatus


γκοφαράκι, γκοφαρέλι, γκοφάρι, γκοφαρόπλο, γκοφαρόπουλο, γκοφόπλο, γκοφόπουλο, γουφάρι, γοφαράκι, γοφαρέλι, γοφάρι, γοφαρόπουλο, γοφόπουλο, λουφάρ, λουφαράκι

Trachinus araneus

δράκαινα 

Trachinus draco


βαρσάμι, γρούζα, δράκαινα 

Trachinus glaucus

γουφάρι, λέτσα, λίτσα

 


Trachinus radiatus

δράκαινα 

Trachinus vipera


βαρσάμι, δράκαινα 

Trachipterus trachipterus

χαρτόψαρο

Trachurus mediterraneus

γούστερας, γουστερέλι, γουστερόπουλο, γουστερόψαρο, σαμπανιός (μικρό), σαυρίδι

Trachurus picturatus

μαυροσαύριδοTrachurus trachurus

σαμπανιός (μικρό), σαυρίδι, σταυρίδι

Trichiurus lepturus


σπαθόψαροTrigla lucerna

ζαφειρίτσα, καπόνιTrigla lyra

καπόνι

Trigloporus lastoviza

καπόνι, κούκος

Umbrina cirrosa


μυλοκόπι, παντελής, σολομός

Upeneus moluccensis

λοχίας, μπαρμπούνι της ανατολής

Uranoscopus scaber

αμμόκοκος, αμμουδύτης, λιχνί, λίχνος, τσιγαράς

Valencia hispnica

ζουρνάς 

Vimba melanops

γκαντίνα, λόκβα, μαλαμίδα, μαυρομάτα,  μαυρόψαρο, ποταμόψαρο

 


Xiphias gladius


ξιφίας, ξιφιός

 
Zeus faber

ρέτουλα, σανπιέρης, σανπιέρος, χριστόψαρο