Χωριά της Κορινθίας

  

 

Οικισμοί της Κορινθίας

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

2010

 


Πηγές:

Grimani 1700: Η βενετσιάνικη αυτή απογραφή υπάρχει στο έργο του Βασίλη Παναγιωτόπουλου, Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος – 18ος αιώνας, Ιστορικό Αρχείο Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1985. Η Κορινθία παρουσιάζεται στις σελίδες 240-242 και 291-292 του βιβλίου.

Nani 1703: Αρχείο Νάνι (1703-1705) Ανέκδοτο χειρόγραφο. Βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Τα στοιχεία υπάρχουν στο βιβλίο του Μιχαήλ Κορδώση, σελ. 395-398.

Alberghetti 1704: G. Alberghetti, Notizia delle quattro provincie, divise in ventiquattro territorii, con li nomi topografici delle villeΥπάρχει στο έργο του A. Pacifico, Breve descrizzione corografika del Peloponneso o' Morea, Venezia, 1704, σελ. 118-119.

Pouqueville 1827: Voyage De La Grèce, par F. C. H. L. Pouqueville, consul général de France auprès d'Ali pacha de Janina, membre de l'Académie des inscriptions et Belles Lettres de l'Institut de France; avec cartes, vues et figures: deuxième édition, revue, corrigée et augmentée, tome cinquième, Paris, Chez Firmin Didot Père et Fils, Libraires, Rue Jacob No 24, MDCCCXXVII.

Πίνακας 1837: Παράρτημα του αριθ. 2 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως έτους 1837, Γενικός Πίναξ των Δήμων του Κράτους.

Σταματάκης 1846: Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος, περιέχων τα ονόματα, τας αποστάσεις και τον πληθυσμόν των Δήμων, Πόλεων Κωμοπόλεων και Χωρίων. Ερανισθείς εκ διαφόρων επισήμων εγγράφων της Β. Κυβερνήσεως και εκδοθείς υπό Ι. Δ. Σταματάκη, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Γ. Βλασσαρίδου, 1846.

Ραγκαβής 1853: Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδος, συνταχθείσα υπό Ιάκωβου Ρ. Ραγκαβή εις τρεις τόμους, ων ο Α' διαλαμβάνει την Στερεάν, Ανατολικήν και Δυτικήν Ελλάδα, ο Β' την Πελοπόννησον και ο Γ' τας νήσους τας τε ελευθέρας και μη, και τον πίνακα, και εκδοθείσα υπό Κωνσταντίνου Αντωνιάδου, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, κατά την οδόν Ερμού αριθ. 214, 1853-1854.

Μηλιαράκης 1886: Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του νομού Αργολίδος και Κορινθίας μετά γεωγραφικού πίνακος του νομού, υπό Αντωνίου Μηλιαράκη, εν Αθήναις, βιβλιοπωλείον της Εστίας – Τυπογραφείον Κορίννης, 1886.

Philippson 1890: Philipson Alferd, Zur Ethnographie des Peloponnes, 1890.

Νουχάκης 1901: Ελληνική χωρογραφία, Γεωγραφία Ιστορία Στατιστική πληθυσμού και αποστάσεων, συνταχθείσα και εκδοθείσα εγκρίσει της Α. Β. Υ. του Διαδόχου Γενικού Διοικητού του Στρατού, του Υπουργείου των Στρατιωτικών, αναγνωρισθείσα δε παρά του Υπουργείου των Εσωτερικών, υπό Ιωάννου Εμμ. Νουχάκη λοχαγού του Πεζικού, εκδότης Σπυρίδων Κουσουλίνος, εν Αθήναις, παρά τω εκδότη Σπ. Κουσουλίνω, τυπογραφείον-βιβλιοπωλείον παρά τω ναώ των Αγίων Θεοδώρων, 1901.

Απογραφή 1907: Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον των Εσωτερικών, Υπηρεσία Απογραφής, Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού κατά την 27η Οκτωβρίου 1907, τόμος 2ος , εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Μιχαήλ Νικολαΐδου, 1909.

Γεωργική Απογραφή 1911: Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Διεύθυνσις Στατιστικής, Γεωργική Απογραφή του έτους 1911, τόμοι δύο, εν Αθήναις 1914.

Πολίτης 1920: Επιτροπεία των Τοπωνυμίων της Ελλάδος, Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων, εκδιδομέναι αποφάσει του υπουργείου των Εσωτερικών, υπό Ν. Γ. Πολίτου προέδρου της επιτροπείας, εν Αθήναις , εκ του τυπογραφείου Δημητρίου Μ. Δελή, οδός Μιλτιάδου αριθ. 1, 1920.

Απογραφή 1920: Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Διεύθυνσις Στατιστικής, Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1920, εν Αθήναις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1923.

Απογραφή 1928: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928, Πραγματικός πληθυσμός, Αθήναι 1935.

Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939: Αρχείον γεωργοοικονομικών μελετών Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, Ν. Η. Αναγνωστοπούλου τμημ. γεωργοικονομικών μελετών Α.Τ.Ε. & Ν. Αϊβαλιωτάκη βοηθού γεωργοοικονομικών ερευνών Α.Τ.Ε, Η περιφέρεια Ξυλοκάστρου-Δερβενίου, Αθήναι 1939.

Vasmer 1941: Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1941, Philosophisch-historische Klasse, Nr. 12, Die Slaven in Griechenland, von Max Vasmer, Mit eine Karte, Berlin 1941, Verlag der Akademie der Wissenschaften, in Kommission bei Walter de Gruyter u. Co.

Πούλος 1950: Ιωάννου Πούλου, Η εποίκησις των Αλβανών εις Κορινθίαν, διδακτορική διατριβή, ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (1950). Χρησιμοποιήθηκε ο χάρτης με τα αλβανόφωνα χωριά.

ΚΕΔΚΕ 1962: Έκδοσις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των δήμων και κοινοτήτων (από της εφαρμογής του νόμου ΔΝΖ’ του έτους 1912 και εφεξής). Νομός Κορινθίας, Αθήναι, Ιούλιος 1962.

Συνθήκες Στεγάσεως 1961: Βασίλειον της Ελλάδος, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, τόμος ΙΙ, Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, συνθήκαι στεγάσεως των νοικοκυριών, τεύχος 3 Πελοπόννησος, Αθήναι 1963.

Γεωργική Απογραφή 1961: Βασίλειον της Ελλάδος, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Αποτελέσματα της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας της 19 Μαρτίου 1961, τόμος Ι, Αθήναι 1966.

Απογραφή 1971: Ελληνική Δημοκρατία, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος, επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1971, Αθήναι 1974.

Γιαννόπουλος 1972: Βασίλειος Γιαννόπουλος (διδάσκαλος), Συγκέντρωσις λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κορφιώτισσα ή Κούτσι, 1972, χειρόγραφο αριθμός 3.630 του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Χουλιαράκης: Μιχαήλ Χουλιαράκη, Γεωγραφική διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1971, ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Αθήναι 1974-1976, τέσσερις τόμοι (Α1, Α2, Β, Γ).

Σταματόπουλος 1979: Κώστας Σταματόπουλος, Λαογραφία του χωριού Πιτσά του νομού Κορινθίας, 1979, χειρόγραφο αριθμός 4.116 του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Απογραφή 1981: Ελληνική Δημοκρατία, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 5 Απριλίου 1981, Αθήναι 1982.

Κορδώσης 1981: Μιχαήλ Σ. Κορδώση, Συμβολή στην ιστορία και τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου στους μέσους χρόνους, διδακτορική διατριβή, βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα MCMLXXXI.

Σάλταρης 1986: Νίκου Ιω. Σάλταρη, Η ζωή των Αρβανιτών, εκδόσεις Γ. Γέρου, Αθήνα, 1986.

Τσίγκος 1991: Αθανασίου Σιδ. Τσίγκου, Κείμενα για τους Αρβανίτες, πρόλογος Αχ. Γ. Λαζάρου, Αθήνα 1991 (τα κείμενα γράφτηκαν προπολεμικά).

Απογραφή 1991: Ελληνική Δημοκρατία, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρτίου 1991, Αθήναι 1994.

Δορμπαράκης-Πανουτσοπούλου 1992: Παν. Χ. Δορμπαράκης – Κασ. Πανουτσοπούλου, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας, ιστορία-λαογραφία-γλώσσα, έκδοση Συλλόγου Ευρωστινίων – Gutenberg, Αθήνα 1992.

 

Σημείωση: Τα στοιχεία για τους οικισμούς Ευρωστίνη περιέχουν πληροφορίες και μετά το 1907.

Χάρτες του Δημήτρη Λιθοξόου (1984)


Αγγελόκαστρο (επώνυμο: Αγγελοκαστρίτης) | Σολυγείας | Angelo Castro [Nani 1703]. Angelo Castro [Alberghetti 1704]. Angelo-Castron: 120 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Angelokastro: 77 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Αγγελόκαστρον δήμου Υρνιθίου: Έδρα του δήμου. Β. Ειρήνης δήμαρχος, Α. Δάφνης εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Αγγελόκαστρον δήμου Σολυγείας: 1 ώρα και 30 λεπτά από το Σοφικό, 585 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Αγγελόκαστρον δήμου Σολυγείας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, όσπρια και λάδι. Ένα μεγάλο δάσος από λιόδεντρα και πεύκα. Κοντά και βορειοδυτικά υπάρχουν ερείπια αρχαίου οχυρού και νότια ερείπια ελληνικά. Σπίτια 110, Κάτοικοι 506 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Αγγελόκαστρον δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 758 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Αγγελόκαστρον δήμου Σολυγείας: Κάτοικοι 785 Αλβανοί, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι. Στην κορυφή του παραπλήσιου λόφου βρίσκεται βυζαντινό κάστρο [Μηλιαράκης 1886, 142-143]. Αγγελόκαστρον δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 542 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Αγγελόκαστρον δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 704 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Αγγελόκαστρον, δήμου Σολυγείας: 7 ώρ. από Κόρινθο, 704 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 498]. Αγγελόκαστρον δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 598 [Απογραφή 1907, 386].

Αγία Βαρβάρα | Τρικκάλων | Αγία Βαρβάρα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 33 [Απογραφή 1907, 386].

Αγιαννιώτικα (επώνυμο: Αγιαννίτης και ΑγιαννιώτηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Αγιαννιώτικα δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380].

Άγιοι Θεόδωροι | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Άγιοι Θεόδωροι δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 438 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Άγιοι Θεόδωροι δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 398 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Άγιοι Θεόδωροι δήμου Περαχώρας: 4,30 ώρ. από Κόρινθο, 398 κάτοικοι, σιδηροδρομικός σταθμός, εδώ ήταν η αρχαία Κρομμυών [Νουχάκης 1901, 491]. Άγιοι Θεόδωροι δήμου Περαχώρας, κάτοικοι 697 [Απογραφή 1907, 386].

Αγιονόρι | Κλεωνών | Agionori: 60 φαμίλιες / 248 κάτοικοι [Grimani 1700]. Agionori [Nani 1703]. Agio Nori [Alberghetti 1704]. Agionori: 110 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Hagionori: 107 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Αγιονόρι δήμου Αγιονορίου: Έδρα του δήμου. Σ. Λελέκος δήμαρχος, Α. Αθανασάκης εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Αγιονόρι δήμου Κλεωνών: 1 ώρα και 30 λεπτά από το Χιλιομόδι, 124 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Αγιονόρι δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 27, Κάτοικοι 149 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Αγιονόριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 204 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Αγιονόρι δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 204 [Μηλιαράκης 1886, 167]. Αγιονόριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 228 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Αγιονόρι δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 238 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Αγιονόριον δήμου Κλεωνών: 5 ώρ. από Κόρινθο, 238 κάτοικοι, ιστορικό μέρος [Νουχάκης 1901, 486]. Αγιονόρι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 345 [Απογραφή 1907, 385].

Άγιος Βασίλειος (επώνυμο: ΑγιοβασιλείωτηςΚλεωνών | S. Basillis: 27 φαμίλιες / 97 κάτοικοι [Grimani 1700]. San Baselio [Nani 1703]. San Vassili [Alberghetti 1704]. Agio-Vasili: 15 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Hagios Vasilios: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλαιωνών: Έδρα του δήμου. Γ. Μπαρλάς δήμαρχος, Γ. Δολφίνης εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών: 1 ώρα και 15 λεπτά από το Χιλιομόδι, 376 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Ένα χρήσιμο ρυάκι. Σε μικρή απόσταση νοτιοδυτικά ερείπια αρχαίου φρουρίου πάνω σε λόφο ύψους 500 μέτρων. Σπίτια 92, Κάτοικοι 497 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 446 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 446. Κοντά στο χωριό περνάει το υδραγωγείο του Ανδρειανού. Στην κορυφή γειτονικού λόφου βρίσκεται βενετσιάνικο κάστρο [Μηλιαράκης 1886, 169]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 661 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 720 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών: 5 ώρ. από Κόρινθο, ταχυδρομικό γραφείο, 720 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 732 [Απογραφή 1907, 385].

Άγιος Βλάσιος (επώνυμο: ΑγιοβλασίτηςΤρικκάλων | Άγιος Βλάσιος, δήμου Τρικκάλων: 12 ώρ. από Κόρινθο, αγροικίες [Νουχάκης 1901, 501].

Άγιος Γεράσιμος | Κορίνθου (Κορινθίων) | Άγιος Γεράσιμος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 15 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Άγιος Γεράσιμος δήμου Κορίνθου: - ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 15 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477].

Άγιος Γεώργιος | Νεμέας | San Giorgi [Alberghetti 1704]. Agios-Giorgios: 120 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Hagios-Georgios: 144 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: Έδρα του δήμου. Α. Χρηστόπουλος δήμαρχος, Α. Κούστος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: Έδρα του δήμου, 6 ώρες από την Κόρινθο, 943 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: Έδρα του δήμου. Βρίσκεται στους πρόποδες βουνού ύψους 750 μέτρων, που πάνω του είναι το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένας ποταμός χρήσιμος, ένα μικρό έλος. Ένα σχολείο δημοτικό Β΄ τάξεως. Εδώ υπάρχει δασονομείο και ειρηνοδικείο. Σπίτια 210, Κάτοικοι 960 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 1.517 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: Έδρα του Δήμου. Κάτοικοι 1.517, σπίτια 450. Το χωριό έχει δυο συνοικίες [Μηλιαράκης 1886, 162-163]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 1.974 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 2,189 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: 8 ώρ. από Κόρινθο, έδρα ειρηνοδικείου, αστυνομίας, ταχυδρομείου, τηλεγραφείου, υποταμείου και ελληνικού σχολείου, 2.189 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας, κάτοικοι 2.331 [Απογραφή 1907, 385].

Άγιος Ιωάννης | Κλεωνών | San Zuane [Nani 1703]. San Zuanne [Alberghetti 1704]. Hagios Ioannis: 48 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Άγιος Ιωάννης δήμου Ρυτού: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών: 2 ώρες και 45 λεπτά από το Χιλιομόδι, 369 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 70, Κάτοικοι 421 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 347 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 347 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 167]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 300 [Χουλιαράκης Α2, 122]. H. Joànnis: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 304 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών: 5,30 ώρ. από Κόρινθο, 304 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 339 [Απογραφή 1907, 385].

Άγιος Σώστης | Κλεωνών | Άγιος Σώστης δήμου Κλεωνών: εκκλησάκι [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381].

Αζίζι (επώνυμο: ΑζίζηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Azizi: 15 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Azizi: 15 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 33]. Αζίζι δήμου Απίας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Αζίζη, Άσσου, Μπόζια, δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 15 λεπτά από την Κόρινθο, 124 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. ΑζίζιΆσσουΜπόζια δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 61, Κάτοικοι 327 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Αζίζι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 108 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Αζίζι δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 108 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Αζίζι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 161 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Αζίζι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 189 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Αζίζιον δήμου Κορίνθου: 2 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 189 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Αζίζι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 187 [Απογραφή 1907, 385].

Αθίκια | Κλεωνών | Αθήκιον δήμου Κλεωνών: 1 ώρα από το Χιλιομόδι, 63 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Αθίκι δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 8, Κάτοικοι 60 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Αθήκιον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 755 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Αθήκια (Πέρα και Εδώθε) δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 755 Αλβανοί, καταγόμενοι από το παλιό ερημωμένο χωριό Ρειτό, που βρισκόταν σε βουνό ύψους 700 μέτρων. Εκεί υπάρχει ακόμα η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου [Μηλιαράκης 1886, 167]. Αθήκιον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 950 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Athìki: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Αθήκια δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 890 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Αθήκια δήμου Κλεωνών: 3 ώρ. από Κόρινθο, 890 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Αθήκια δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 1.126 [Απογραφή 1907, 385].

 


Ακροκόρινθος | Κορίνθου (Κορινθίων) | Fortezza di Corinto: 79 φαμίλιες / 280 κάτοικοι [Grimani 1700]. Ακροκόρινθος (οδήμου Κορίνθου: Ερείπια μεγάλου φρουρίου σε βουνού ύψους 575 μέτρων. Υπάρχουν ίχνη τουρκικού χωριό και τζαμιού [Μηλιαράκης 1886, 108]. Ακροκόρινθος δήμου Κορίνθου: 2 ώρ., από το δημόσιο δρόμο [Νουχάκης 1901, 477].

 

Αλαμάνι (επώνυμο: ΑλαμάνηςΑλιμανιώτηςΚλεωνών | Alamani: 12 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Αλαμάνι δήμου Κλεωνών: 15 λεπτά από το Χιλιομόδι, 17 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Αλαμάνι δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Νέο Αλίμανο και Παληαλέμανο του δήμου Κλεωνών: δυο μικρά χωριουδάκια (μάλλον καλύβια) [Μηλιαράκης 1886, 168]. Παληαλαμάνου δήμου Κλεωνών: 2,30 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 486].

Αλίκιζα | Νεμέας | Alichizza [Alberghetti 1704]. Αλίκιζα δήμου Νεμέας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383].

Αλμυρή (επώνυμο: ΑλμύρηςΑλμυριώτηςΣολυγείας | Αλμυροί δήμου Σολυγείας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Αλμυρή, Κατακαλιβλασέικα, Κατακάλιον, Ελέικα, Κεφιλέικα, Γαλατάκι, Ρητό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Αλμυρή δήμου Σολυγείας: μικρό χωριό με 10 σπίτια [Μηλιαράκης 1886, 143]. Αλμυρή δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 81 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Αλμυρή δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 102 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Αλμυρή, δήμου Σολυγείας: 2,30 ώρ. από Κόρινθο, 102 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 499]. Αλμυρή δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 167 [Απογραφή 1907, 386].

Αμονίου Λιμήν | Σολυγείας | Λιμήν Αμονίου, δήμου Σολυγείας: 7,30 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 499].

Αναπνοά | Κορίνθου (Κορινθίων) | Αναπνοά δήμου Κορίνθου: 1,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, θέση [Νουχάκης 1901, 477].

Άνω Αιγιαλός | Ευρωστίνης | Αιγιαλός Επάνω δήμου Ευρωστίνης: 1 ώρ. από Δερβένι [Νουχάκης 1901, 484]. Επάνω Αιγιαλός δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 263 [Απογραφή 1907, 385]. Επάνω Αιγιαλός, οικισμός της κοινότητος Κουνιανίκων του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Επάνω Αιγιαλός, της κοινότητας Ευρωστίνης, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 35 [Απογραφή 1920, 35]. Άνω Αιγιαλός, της κοινότητας Ευρωστίνης (Κουνιανίκων), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 128 [Απογραφή 1928, 25]. Επάνω Γυαλός. Υψόμετρο 200, πηγές 1, πηγάδια 8 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119]. Άνω Αιγιαλός: απογραφή 1940 κάτοικοι 200, απογραφή 1951 κάτοικοι 211, απογραφή 1961 κάτοικοι 317 [ΚΕΔΚΕ 1962, 65]. Άνω ΑιγιαλόςΕβροστίνης Κορινθίας: υψόμετρο 300, κάτοικοι 255 [Απογραφή 1971, 185]. Άνω ΑιγιαλόςΕβροστίνης Κορινθίας: κάτοικοι 209 [Απογραφή 1981, 120]. Άνω ΑιγιαλόςΕβροστίνης-Ροζενών Κορινθίας: κάτοικοι 236 [Απογραφή 1991, 142]. Στην περιοχή βρέθηκαν αποθηκευτικά πιθάρια των πρώτων χριστιανικών χρόνων [Κορδώσης 1981, 69]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΚΑΤΟΥΦΑΣ, ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ, ΤΣΟΚΑΝΑΣ, ΤΣΟΥΡΙΔΗΣ.

Απάνω Καμάρι

Αραχωβίτικα (επώνυμο: ΑράχωβαςΑραχωβίτηςΤρικκάλων | Αραχωβίτικα, Καμάρι Άνω, Παράλιον, Καρυώτικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 403 [Χουλιαράκης Α2, 60].Αραχωβήτικα, δήμου Τρικκάλων: 7,30 ώρ. από Κόρινθο, αγροικίες [Νουχάκης 1901, 501].

Άσου (επώνυμο: Άσσος και ΧάσοςΚορίνθου (Κορινθίων) | Chasso [Alberghetti 1704]. Khaso: 15 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Khasou: 22 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 33]. Άσσο δήμου Απίας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Άσσου, Μπόζια, Αζίζη δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 15 λεπτά από την Κόρινθο, 124 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. ΆσσουΜπόζιαΑζίζι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένας μεγάλος ελαιώνας, ένα ρέμα μικρό, ένα χρήσιμο ρυάκι. Σπίτια 60, Κάτοικοι 248 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Άσσου δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 353 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Άσου δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 353 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Άσσου δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 452 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Άσσος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 611 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Άσσος δήμου Κορίνθου: 2 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 611 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Άσσος δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 618 [Απογραφή 1907, 385].

Ασπρόκαμπος (επώνυμο: ΑσπροκαμπίτηςΣτυμφαλίας | Asprocambos: 15 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Asprokambos: 18 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ασπρόκαμπος δήμου Στυμφαλίας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Ασπρόκαμπος δήμου Στύμφαλου: 1 ώρα και 15 λεπτά από τα Δούσια, 176 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Ασπρόκαμπος δήμου Στυμφαλίας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα ρυάκι χρήσιμο. Σπίτια 25, Κάτοικοι 136 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Ασπρόκαμπος δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 308 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ασπρόκαμπος δήμου Στυμφαλίας: Κάτοικοι 308 [Μηλιαράκης 1886, 155]. Ασπρόκαμπος δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 342 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Ασπρόκαμπος δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 440 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ασπρόκαμπος, δήμου Στυμφαλίας: 10,50 ώρ. από Κόρινθο, 440 κάτοικοι. Βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Γραβιά, απ’ όπου πηγάζει το ρέμα Καμπάσης [Νουχάκης 1901, 499]. Ασπρόκαμπος δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 450 [Απογραφή 1907, 386].

Αυγό ή Λυκοποριά | Ευρωστίνης | Αυγόν δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 180 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Αυγόν δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 180, [Μηλιαράκης 1886, 130]. Αυγόν δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 450 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Αυγόν δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 472 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Αυγόν δήμου Ευρωστίνης: 1,20 ώρ. από Δερβένι, 472 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Αυγόν δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 557 [Απογραφή 1907, 385]. Aυγόν δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 361, κριθάρι 9, φασόλια 42, κουκιά 2, βίκος 2, ντομάτες 1, παντζάρια 1, κρεμμύδια 2, σκόρδα 1, άλλα λαχανικά 2, καρπούζια και πεπόνια 1, σανός κριθάρι 2, σανός βίκος 11, σανός λαθούρι 1, τριφύλλι 3, αγραναπαύσεις 258, κήποι οπορωφόρων δέντρων 45, καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 2, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 1, σταφύλια φαγητού 1, σταφύλια κρασιού 152, σταφίδα κορινθιακή 800, σταφίδα σουλτανίνα 23, λιόδεντρα 83, ιδιωτικά δάση 84, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 122, άγονες εκτάσεις 88, βαλτοτόπια 2 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Αυγόν δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 26, μουλάρια 38, γαϊδούρια 30, βοοειδή 17, πρόβατα 247, γουρούνια 7, κατσίκια 97, κότες 791, γαλοπούλες 36, χήνες 1, πάπιες 108, φραγκόκοτες 3, περιστέρια 9, κουνέλια 383, κυψέλες 15, [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Αυγόν ή Λυκοποριά, έδρα της κοινότητος Αυγού ή Λυκοποριάς του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Αυγόν ή Λυκοποριά, της κοινότητας Αυγού ή Λυκοποριάς, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 633, οικογένειες 128 [Απογραφή 1920, 16, 136-137]. Αυγόν ή Λυκοποριά, της κοινότητας Αυγού ή Λυκοποριάς, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 721 [Απογραφή 1928, 25]. Λυκοποριά. Πηγές 1, πηγάδια 150. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 300, κριθάρι 25, βίκος 100. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 55.000, μηλιές 70, πορτοκαλιές και μανταρινιές 1.100, βερικοκιές 1.800, λεμονιές 3.000, ελιές 7.000, αμυγδαλιές 200. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 37, άλογα 54, γαϊδούρια 45, πρόβατα 220, κατσίκια 160 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 123]. Λυκοποριά: απογραφή 1940 κάτοικοι 797, απογραφή 1951 κάτοικοι 796, απογραφή 1961 κάτοικοι 992 [ΚΕΔΚΕ 1962, 147]. Λυκοποριάς κοινότης. Νοικοκυριά 226, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 3, χωρίς μαγειρείο 30, χωρίς λουτρό ή ντους 208, χωρίς ηλεκτρικό φως 8, χωρίς αποχωρητήριο 20, χωρίς πόσιμο νερό 22 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.19]. Λυκοποριάς κοινότης πεδινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 1.946, αμπέλια 304, ετήσια φυτά 450, αγραναπαύσεις 371, κοφτολίβαδα 1, βοσκοτόπια 10. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 14.900, εσπεριδοειδή 45.800, άλλα καρποφόρα 6.100. Αριθμός ζώων: άλογα 64, μουλάρια 17, γαϊδούρια 140, βοοειδή 22, πρόβατα 130, κατσίκια 258, γουρούνια 1, πουλερικά 2.254, κυψέλες 40 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. ΛυκοποριάΛυκοποριάς Κορινθίας: υψόμετρο 10, κάτοικοι 852 [Απογραφή 1971, 262]. ΛυκοποριάΛυκοποριάς Κορινθίας: κάτοικοι 864 [Απογραφή 1981, 121]. ΛυκοποριάΛυκοποριάς Κορινθίας: κάτοικοι 1.042 [Απογραφή 1991, 143]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΡΑΧΝΟΣ, ΒΥΖΑΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ, ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΑΜΑΛΑΣ, ΔΕΛΗΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΟΥΡΔΟΥΜΑΣ, ΔΟΥΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΑΖΗΣ, ΚΑΛΕΣΙΟΣ, ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ, ΚΑΡΑΒΑΣ, ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, ΚΑΣΣΙΟΣ, ΚΑΥΚΑΣ, ΚΕΚΕΡΗΣ, ΚΙΛΙΑΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ, ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ, ΛΙΟΡΔΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΟΥΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΛΑΣ, ΝΙΑΣΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΠΑΣ, ΠΑΥΛΟΥ, ΠΟΛΙΤΗΣ, ΣΙΕΤΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΤΑΜΠΟΥΚΟΣ, ΤΣΙΜΠΟΥΞΗΣ, ΦΑΤΟΥΡΟΣ, ΦΟΥΤΡΗΣ, ΨΥΧΟΓΙΟΣ.

Βάλτος | Τρικκάλων | Βάλτος δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 58 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Βάλτος, δήμου Τρικκάλων: 7,30 ώρ. από Κόρινθο, 58 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Βάλτος δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 57 [Απογραφή 1907, 386].

Βάλτσα Μεγάλη (επώνυμο: ΒαλτσιώτηςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Valza megali [Nani 1703]. Valza grande [Alberghetti 1704]. Valtza Trani: 30 φαμίλιες / 107 κάτοικοι [Grimani 1700]. Valtza-Trani: 15 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Valtsa-Megali: 36 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Τρανή Βάλτσα δήμου Πελλίνης: Έδρα του δήμου. Ν. Ιωάννου δήμαρχος, Α. Μιλιώτης εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Μεγάλη Βάλτσα δήμου Σικυώνος: 1 ώρα από το Κιάτο, 265 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μεγάλη Βάλτσα δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένα ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 50, Κάτοικοι 272 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Βάλτζα Μεγάλη δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 432 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μεγάλη Μπάλτζα δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 432 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Βάλτσα Μεγάλη δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 457 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Βάλτσα Μεγάλη δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 516 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Βάλτσα Μεγάλη δήμου Σικυώνος: 6,45 ώρ. από Κόρινθο, 516 κάτοικοι, υπήρχαν αρχαία ερείπια που χρησιμοποιήθηκαν για τις νέες οικοδομές [Νουχάκης 1901, 496, 498]. Μεγάλη Βάλτσα δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 632 [Απογραφή 1907, 386].

Βάλτσα Μικρή (επώνυμο: ΒαλτσιώτηςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Mino: 54 φαμίλιες / 196 κάτοικοι [Grimani 1700Valza Micri [Nani 1703]. Valza picciola [Alberghetti 1704].]. Valtza-Mikri: 15 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Valtsa Mikri: 26 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μικρή Βάλτσα δήμου Πελλίνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μικρά Βάλτσα δήμου Σικυώνος: 1 ώρα από το Κιάτο, 203 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μικρή Βάλτσα δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένα ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 24, Κάτοικοι 148 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Βάλτζα Μικρά δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 220 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μικρά Μπάλτζα δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 220 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Βάλτσα Μικρά δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 273 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Βάλτσα Μικρά δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 282 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Βάλτσα Μικρά δήμου Σικυώνος: 7 ώρ. από Κόρινθο, 282 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Βάλτσα Μικρά δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 350 [Απογραφή 1907, 386].

Βαρελά (επώνυμο: ΒαρελάςΚορίνθου (Κορινθίων) | Varella: 4 φαμίλιες / 16 κάτοικοι [Grimani 1700]. Varella [Nani 1703]. Varella [Alberghetti 1704]. Varela: 4 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Varela: 2 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βαρέλα δήμου Απίας: χωριό [Πίνακας 1837, 3].

Βασιλακαριώτικα | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Βασιλακαριώτικα δήμου Σικυώνος: 3,15 ώρ. από Κόρινθο, θέση [Νουχάκης 1901, 496].

Βασιλικά (επώνυμο: ΒασιλικιώτηςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Vassilica [Nani 1703]. Vasssilico (Sicyon) [Alberghetti 1704]. Vasilica (Sicyone): 60 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Vasilika: 58 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βασιλικά δήμου Σικυώνος: Έδρα του δήμου. Χ. Δωμετίου δήμαρχος, Γ. Ποδοχρίστου εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Βασιλικόν δήμου Σικυώνος: 1 ώρα από το Κιάτο, 316 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Βασιλικά (Σικυών) δήμου Σικυώνος: Δυτικά υπάρχουν ερείπια θεάτρου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένα ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 73, Κάτοικοι 359 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Βασιλικά δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 538 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Βασιλικό δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 538 Αλβανοί. Κοντά βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας Σικυώνος [Μηλιαράκης 1886, 115-116]. Vasilikò: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33].Βασιλικόν δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 698 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Βασιλικό δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 721 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Βασιλικόν δήμου Σικυώνος: 3,30 ώρ. από Κόρινθο, 721 κάτοικοι, δίπλα στα ερείπια της αρχαίας Σικυώνος [Νουχάκης 1901, 496]. Βασιλικόν δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 781 [Απογραφή 1907, 386].

Βελίνα (επώνυμο: Βελίνης και ΒελίνοςΠελλήνης | Veglines [Nani 1703]. Velines [Alberghetti 1704]. Velina: 30 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Velina: 37 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βελλίνα δήμου Κάτω Πελλίνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Βελήνα δήμου Πελλήνης: 1 ώρα και 20 λεπτά από το Κλιμέντι, 247 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Βελίνα δήμου Πελλήνης: Πάνω στη λεωφόρο. Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Δυο μικρά ρέματα χρήσιμα. Σπίτια 45, κάτοικοι 272 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Βελήνα δήμου Πελλήνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 351 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Βελίνα δήμου Πελλήνης: Κάτοικοι 351 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 159]. Βελήνα δήμου Πελλήνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 406 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Βελίνα δήμου Πελλήνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 390 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Βελλήνα δήμου Πελλήνης: 9,30 ώρ. από Κόρινθο, 390 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 490]. Βελλίνα δήμου Πελλήνης, κάτοικοι 424 [Απογραφή 1907, 386].

Βέλο (επώνυμο: Βέλος και ΒέλλοςΚορίνθου (Κορινθίων) | Velo: 12 φαμίλιες / 51 κάτοικοι [Grimani 1700]. Vello [Nani 1703]. Vello [Alberghetti 1704]. Velo: 24 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Velo: 28 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βέλλο δήμου Αιγιαλείας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Βάλου δήμου Κορίνθου: 2 ώρες από την Κόρινθο, 133 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Βάλου δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 33, Κάτοικοι 116 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Βέλλου δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 417 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Βέλλου δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 417 Αλβανοί. Κοντά στο χωριό βρίσκεται άξια λόγου αψιδωτή γέφυρα τουρκικής κατασκευής [Μηλιαράκης 1886, 110]. Βέλλου δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 760 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Βέλλου δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 756 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Βέλλου δήμου Κορίνθου: 3 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 756 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Βέλλον δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 1.110 [Απογραφή 1907, 385].

Βίλια (επώνυμο: Βίλιας, Βίλλιας, Βιλιώτης, ΒιλλιώτηςΦενεού | Viliaes: 23 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βίλιαις δήμου Άνω Φενεού: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Βύλια δήμου Φενεού: 15 λεπτά από τη Γκούρα, 82 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Βίλια δήμου Φενεού: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 10, κάτοικοι 57 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Βύλλια δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 49 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Βίλια δήμου Φενεού: μικρό χωριό με δέκα σπίτια [Μηλιαράκης 1886, 149]. Βύλια δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 24 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Βύλια δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 32 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Βίλλια, δήμου Φενεού: 16,40 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 32 [Νουχάκης 1901, 503]. Βύλλια δήμου Φενεού, κάτοικοι 43 [Απογραφή 1907, 387].

Βλαντούσια (επώνυμο: ΒλαντούσηςΠελλήνης | Viladusa: 16 φαμίλιες / 64 κάτοικοι [Grimani 1700]. Vladussa [Nani 1703]. Valadusa [Alberghetti 1704]. Vlandusa: 24 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βλατούσια δήμου Παναρήτης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Βλατούσα δήμου Πελλήνης: 2 ώρες και 15 λεπτά από το Κλιμέντι, 152 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Βλαντούσια δήμου Πελλήνης: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Τέσσερα ρυάκια, τρεις μικροί χείμαρροι άχρηστοι. Σπίτια 25, κάτοικοι 152 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Βλαντούσια δήμου Πελλήνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 205 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Βλαντούσα δήμου Πελλήνης: Κάτοικοι 205 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 159]. Βλαντούσια δήμου Πελλήνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 250 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Βλαντούσια δήμου Πελλήνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 272 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Βλαντούσια δήμου Πελλήνης: 10 ώρ. από Κόρινθο, 272 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 490]. Βλαντούσια δήμου Πελλήνης, κάτοικοι 333 [Απογραφή 1907, 386].

Βλασέικα (επώνυμο: Βλάσης και ΒλάσσηςΣολυγείας | Κατακαλιβλασέικα, Αλμυρή, Κατακάλιον, Ελέικα, Κεφιλέικα, Γαλατάκι, Ρητό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Βλασέικα δήμου Σολυγείας: μικρό χωριό με 20 σπίτια [Μηλιαράκης 1886, 143]. Βλασέικα και Κατακάλι δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 78 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Βλασέικα δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 73 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Βλασσέικα, δήμου Σολυγείας: 3 ώρ. από Κόρινθο, 73 κάτοικοι, συνοικία Κατακαλλίου [Νουχάκης 1901, 499]. Βλασέικα δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 88 [Απογραφή 1907, 386].

Βοϊβοντά (επώνυμο: ΒοϊβόνταςΝεμέας | Voivoda: 10 φαμίλιες / 38 κάτοικοι [Grimani 1700]. Voivodeus [Nani 1703]. Voivodeas [Alberghetti 1704]. Voivoda: 10 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βοϊβονδά δήμου Κελεών: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας: 1 ώρα και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 114 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 17, Κάτοικοι 92 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 135 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 135. Στο χωριό μιλάνε ανάμικτα ελληνικά και αλβανικά [Μηλιαράκης 1886, 163]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 150 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 159 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας: 10,30 ώρ. από Κόρινθο, 159 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας, κάτοικοι 189 [Απογραφή 1907, 385].

Βουλιαγμένη | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Βουλιαγμένη δήμου Περαχώρας: 2,45 ώρ. από Κόρινθο. Λίμνη αλμυρή που χωριζόταν από τη θάλασσα με ξηρά 6 μέτρων. Εταιρεία που ήθελε να κάνει ιχθυοτροφείο, ένωσε τη λίμνη με τη θάλασσα [Νουχάκης 1901, 491, 493].

Βραχάτη (επώνυμο: ΒραχάτηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Brachatei: 12 φαμίλιες / 49 κάτοικοι [Grimani 1700]. Vracateve [Nani 1703]. Vracat Bei [Alberghetti 1704]. Viachateica: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Vrakhati: 28 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βραχατέικα (Βραχάτι) δήμου Απίας: Έδρα του δήμου. Α. Πρωτόπαπα δήμαρχος, Ι. Γεωργίου εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Βραχάτι δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 181 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Βραχάτι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 50, Κάτοικοι 227 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Βραχάτι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 303 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Βραχάτι δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 303 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Βραχάτιον δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 404 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Βραχάτι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 595 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Βραχάτιον δήμου Κορίνθου: 2,15 ώρ., ταχυδρομικό γραφείο, 595 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Βραχάτι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 628 [Απογραφή 1907, 385].

Βραχάτι Όρμος (επώνυμο: ΒραχάτηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Βραχάτι Όρμος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 5 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Βραχατίου Όρμος δήμου Κορίνθου: 2 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 5 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477].

Βρυσούλα μετονομάστηκε Ευρωστίνης | Ceregugni [Nani 1703]. Tsirigouni: 8 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Τσερεγούνι δήμου Παναρήτης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Τσερεγούνι δήμου Ζάχολης: 2 ώρες από τον Πύργο, 72 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Τσερεγούνι δήμου Ζάχολης: Προϊόντα κριθάρι, ρόβι, κουκιά. Ένα μεγάλο δάσος. Σπίτια 21, Κάτοικοι 110 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Τσεραγανή δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 133 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Τσερεγούνι δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι Αλβανοί, [Μηλιαράκης 1886, 130]. Τσερεγανή δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 196 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Τσερεγούνι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 250 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Τσερεγούνη δήμου Ευρωστίνης: 4,30 ώρ. από Δερβένι, 250 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 485]. Τσερεούνι δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 272 [Απογραφή 1907, 385]. Τσερεούνι δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 676, κριθάρι 92, καλαμπόκι 34, φασόλια 3, κουκιά 3, φακή 11, βίκος 46, ντομάτες 1, παντζάρια 1, κρεμμύδια 2, σκόρδα 3, αγκινάρες 1, καρπούζια και πεπόνια 1, αγραναπαύσεις 583, κήποι οπορωφόρων δέντρων 5, σταφύλια κρασιού 103, σταφίδα κορινθιακή 208, λιόδεντρα 3 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Τσερεούνι δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 2, μουλάρια 36, γαϊδούρια 31, βοοειδή 57, πρόβατα 472, γουρούνια 3, κατσίκια 291, κότες 317 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Τσερεούνι, οικισμός της κοινότητος Κουτσίου-Τσερεουνίου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Τσερεγούνι της κοινότητας Τσερεγουνίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 247 [Απογραφή 1920, 112]. Η κοινότης Τσερεγούνι, μετονομάζεται εις κοινότητα Βρυσούλας και ο ομώνυμος αυτή οικισμός Τσερεγούνι εις Βρυσούλα (ΦΕΚ 206/28.9.1927) [Χουλιαράκης Β, 303]. Βρυσούλα (Τσερεγούνι), της κοινότητας Βρυσούλας (Τσερεγουνίου), κάτοικοι 263 [Απογραφή 1928, 25]. Βρυσούλα (Τσερεγούνι). Από τις 46 οικογένειες του χωριού οι 30 κατεβαίνουν το χειμώνα στην περιοχή Καρυά, που βρίσκεται σε μισή ώρα απόσταση. Υψόμετρο 800, πηγές 150, πηγάδια 9. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 800, κριθάρι 200, βίκος 600, φασόλια και καλαμπόκι 50. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 1.300, μηλιές 10, ελιές 15.000, κερασιές 5, βυσσινιές 70, δαμασκηνιές 50, αμυγδαλιές 800, καρυδιές 200. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 70, άλογα 4, γαϊδούρια 2, βοοειδή 2, πρόβατα 450, κατσίκια 140. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 5. Κυψέλες 50 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 19, 120, 121]. Βρυσούλαι: απογραφή 1940 κάτοικοι 245, απογραφή 1951 κάτοικοι 110, απογραφή 1961 κάτοικοι 52 [ΚΕΔΚΕ 1962, 47]. Βρυσουλών κοινότης. Νοικοκυριά 45, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 1, χωρίς λουτρό ή ντους 44, χωρίς ηλεκτρικό φως 44, χωρίς αποχωρητήριο 20 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.17]. Βρυσουλών κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 358, αμπέλια 623, ετήσια φυτά 1.310, αγραναπαύσεις 715, κοφτολίβαδα 29, βοσκοτόπια 698. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 6.800, εσπεριδοειδή 400, άλλα καρποφόρα 1.300. Αριθμός ζώων: άλογα 10, μουλάρια 70, γαϊδούρια 24, βοοειδή 1, πρόβατα 400, κατσίκια 121, πουλερικά 1.009 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56].

Βυζιάνικα (επώνυμο: ΒυζάςΕυρωστίνης | Βουζάνικα δήμου Ευρωστίνης: 2 ώρ. από Δερβένι [Νουχάκης 1901, 484]. Βουζάνικα δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 48 [Απογραφή 1907, 385]. Βιζιάνικα δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 50, φασόλια 3, ντομάτες 1 κρεμμύδια 1, άλλα λαχανικά 1, σανός βίκος 20, τριφύλλι 10, αγραναπαύσεις 50, σταφύλια κρασιού 60, σταφίδα κορινθιακή 100, λιόδεντρα 20 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Βουζάνικα ή Βυζιάνικα, οικισμός της κοινότητος Κούτου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 21]. Βουζάνικα ή Βυζιάνικα, της κοινότητας Χελυδορίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 21 [Απογραφή 1920, 21]. Βυζδιάνικα, της κοινότητας Χελυδορίου (Κούτου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 61 [Απογραφή 1928, 30]. Βυζιάνικα: απογραφή 1940 κάτοικοι 60, απογραφή 1951 κάτοικοι 73, απογραφή 1961 κάτοικοι 48 [ΚΕΔΚΕ 1962, 257]. ΒυζιάνικαΧελυδορέου Κορινθίας: υψόμετρο 110, κάτοικοι 13 [Απογραφή 1971, 206]. ΒυζιάνικαΧελυδορέου Κορινθίας: κάτοικοι 4 [Απογραφή 1981, 122]. ΒυζιάνικαΧελυδορέου Κορινθίας: κάτοικοι 13 [Απογραφή 1991, 144].

Γαλατά (επώνυμο: ΓαλατάςΝεμέας | Galata: 8 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Γαλατάς δήμου Φλοιούντος: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Γαλατά δήμου Νεμέας: 2 ώρες από την Κόρινθο, 77 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Γαλατά δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 17, Κάτοικοι 86 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Γαλατά δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 114 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Γαλατά δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 114 [Μηλιαράκης 1886, 163]. Γαλατά δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 146 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Γαλατά δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 150 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Γαλατά δήμου Νεμέας: 10 ώρ. από Κόρινθο, 150 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Γαλατά δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 196 [Απογραφή 1907, 385].

Γαλατάκι | Σολυγείας | Γαλατιάκη δήμου Σολυγείας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Γαλατάκι, Κατακαλιβλασέικα, Αλμυρή, Κατακάλιον, Ελέικα, Κεφιλέικα, Ρητό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Γαλατάκι δήμου Σολυγείας: μικρό χωριό [Μηλιαράκης 1886, 143]. Γαλατάκιον δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 109 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Γαλατάκι δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 120 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Γαλατάκι, δήμου Σολυγείας: 2,15 ώρ. από Κόρινθο, 120 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 499]. Γαλατάκι δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 153 [Απογραφή 1907, 386].

Γελίνι (επώνυμο: Γελήνος, Γελίνος ΓεληνιάτηςΤρικκάλων | Gelini: 45 φαμίλιες / 222 κάτοικοι [Grimani 1700]. Gelini [Nani 1703]. Gielini [Alberghetti 1704]. Γελήνη δήμου Γελήνης: Έδρα του δήμου. Α. Σγουρός δήμαρχος, Π. Γλάστρας εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Γελλήνη δήμου Τρικάλων: 1 ώρα και 30 λεπτά από τα Τρίκαλα, 722 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Γελίνι δήμου Τρικάλων: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, όσπρια, μήλα και δαμάσκηνα. Δύο χρήσιμα ρέματα, ένα μικρό δάσος. Σπίτια 137, Κάτοικοι 766 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389]. Γελήνη δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 963 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Γελήνη δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 963, σπίτια 250 [Μηλιαράκης 1886, 121].

Γελινιάτικα | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Γελινιάτικα δήμου Σικυώνος: 6 ώρ. από Κόρινθο, κατοικούν Γελινιάτες [Νουχάκης 1901, 496]. Γελλινιάτικα δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 248 [Απογραφή 1907, 386].

Γεωργαντέικα (επώνυμο: Γεωργαντάς και ΓεωργαντήςΤρικκάλων | Γεωργαντέικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Γεωργέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Γεωργαντέικα, Κατσουλέικα, Σκορδέικα, Φραγκέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 151 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Γεωργαντέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 17 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Γεωργαντέικα, δήμου Τρικκάλων: 7 ώρ. από Κόρινθο, 17 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Γεωργαντέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 83 [Απογραφή 1907, 386].

Γεωργέικα (επώνυμο: Γεωργάς και ΓεωργήςΤρικκάλων | Γεωργέικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60].

Γκιόζα (επώνυμο: Γκιόζης, Γκιώζης και ΓκιώζοςΦενεού | Gosa: 18 φαμίλιες / 62 κάτοικοι [Grimani 1700]. Ghiosa [Nani 1703]. Giozzia [Alberghetti 1704]. Ghiozza: 25 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Guioza: 23 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Γκιόζα δήμου Μεσσηνού: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Γκιόζα δήμου Φενεού: 1 ώρα και 15 λεπτά από τη Γκούρα, 218 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Γκιόζα δήμου Φενεού: Προϊόντα κρασί και κριθάρι. Μία βρύση. Ένα μικρό δάσος. Σπίτια 44, κάτοικοι 205 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387-388]. Γκιόζα δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Γκιόζα δήμου Φενεού: Κάτοικοι 385. Βρίσκεται δίπλα σε φαράγγι από το οποίο πηγάζει νερό [Μηλιαράκης 1886, 148]. Γκιόζα δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 350 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Γκιόζα δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 422 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Γκιόζα, δήμου Φενεού: 16 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 422 [Νουχάκης 1901, 503]. Γκιόζα δήμου Φενεού, κάτοικοι 502 [Απογραφή 1907, 387].

Γκιώνα (επώνυμο: ΓκιώνηςΦενεού | Γκόνα δήμου Φενεού: καλοκαιρινό βοσκοτόπι [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Γκιώνα δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 61 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Γκιώνα, δήμου Φενεού: 19 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 61. Παραθερίζουν σκηνίτες [Νουχάκης 1901, 503]. Γκιώνα δήμου Φενεού, κάτοικοι 38 [Απογραφή 1907, 387].

Γκούρα (επώνυμο: Γκούρας, ΓκουριώτηςΦενεού | Goura: 100 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Goura: 116 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Γκούρα δήμου Κυλλήνης: Έδρα του δήμου. Γ. Οικονομόπουλος δήμαρχος, Α. Λίτσας εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Γκούρα δήμου Φενεού: Έδρα του δήμου, 12 ώρες από την Κόρινθο, 573 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Γκούρα δήμου Φενεού: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί, κρασί. Μία πηγή χρήσιμη. Ένα μικρό δάσος. Ένα σχολείο δημοτικό Β’ τάξεως και ειρηνοδικείο. Σπίτια 120, κάτοικοι 609 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Γκούρα δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 918 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Γκούρα δήμου Φενεού: Έδρα του δήμου. Κάτοικοι 918. Έχει τρεχούμενα νερά και πολλούς κήπους [Μηλιαράκης 1886, 148]. Γκούρα δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 829 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Γκούρα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 1.070 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Γκούρα δήμου Φενεού: 16 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 1.070. Υπάρχει ειρηνοδικείο, ταχυδρομείο, ελληνικό σχολείο [Νουχάκης 1901, 503]. Γκούρα δήμου Φενεού, κάτοικοι 1.083 [Απογραφή 1907, 387].

Γκουριώτικα | Κορίνθου (Κορινθίων) | Γκουριώτικα δήμου Κορίνθου: 3 ώρ., χειμερινές κατοικίες [Νουχάκης 1901, 477].

Γκρούστι (επώνυμο: ΓκρουστιώτηςΝεμέας | Γρούστι δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 68 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Γρούστι δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 68, ασήμαντο χωριό [Μηλιαράκης 1886, 163]. Grùsti: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33].

Γουρουνοσπηλιά | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Γουρουνοσπηλιά δήμου Σικυώνος: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386].

Δαλματίνα | Νεμέας | Δαλματίνα δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 41 [Απογραφή 1907, 385].

Δενδρό | Τρικκάλων | Δενδρόν και Ζούγρα δήμου Τρικάλων: 1 ώρα από τα Τρίκαλα, 183 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Δενδρόν και Ζούγρα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 272 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Δενδρόν, και Ζούγρα δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 272 [Μηλιαράκης 1886, 121]. Δενδρόν δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 129 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Δενδρό δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 141 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Δενδρόν, δήμου Τρικκάλων: 9 ώρ. από Κόρινθο, 141 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Δενδρόν δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 149 [Απογραφή 1907, 386].

Δερβενάκι | Κλεωνών | Δερβενάκι δήμου Κλεωνών: θέση ιστορική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381].

Δερβενάκια | Νεμέας | Δερβενάκια δήμου Νεμέας: Θέση ακατοίκητη. Πανδοχείο [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382].

Δερβένι (επώνυμο: Δερβένης, ΔερβενιώτηςΕυρωστίνης | Δερβένιον, Πεταλού και Λυγιά δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 414, πρωτεύουσα χειμερινή [Χουλιαράκης Α2, 59]. Δερβένιον δήμου Ευρωστίνης: Χειμερινή πρωτεύουσα, κάτοικοι 414, σπίτια 150. Το τουρκικό όνομα του χωριού προήλθε από τη στενή διάβαση μεταξύ βουνού και θάλασσας. Το χωριό διασχίζει δρόμος, στον οποίο βρίσκονται αρκετά καλά σπίτια, αποθήκες και μαγαζιά. Συνοικίες του Δερβενίου είναι η Λυγιά και η Πεταλού [Μηλιαράκης 1886, 128]. Δερβένιον δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 796, πρωτεύουσα χειμερινή [Χουλιαράκης Α2, 121]. Δερβένι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 571, πρωτεύουσα χειμερινή [Χουλιαράκης Α2, 189]. Δερβένιον δήμου Ευρωστίνης: 10,30 ώρ. από Κόρινθο, 571 κάτοικοι. Έδρα δήμου από 1ης Νοεμβρίου μέχρι τέλος Μαρτίου. Έχει αστυνομία, ειρηνοδικείο, ταχυδρομείο, τηλεγραφείο, ελληνικό σχολείο [Νουχάκης 1901, 484-485]. Δερβένι δήμου Ευρωστίνης, πρωτεύουσα χειμερινή, κάτοικοι 910 [Απογραφή 1907, 385]. Δερβένι δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 85, κριθάρι 8, καλαμπόκι 1, φασόλια 49, κουκιά 9, ρεβίθια 1, μπιζέλια 1, βίκος 3, πατάτες 1, ντομάτες 4, παντζάρια 1, κρεμμύδια 4, σκόρδα 1, πράσα 1, άλλα λαχανικά 6, καρπούζια και πεπόνια 1, σανός κριθάρι 16, σανός βίκος 1, τριφύλλι 18, αγραναπαύσεις 6, κήποι οπορωφόρων δέντρων 1, κήποι λουλουδιών 1, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 2, σταφύλια φαγητού 1, σταφύλια κρασιού 306, σταφίδα κορινθιακή 516, σταφίδα σουλτανίνα 13, λιόδεντρα 360, ιδιωτικά δάση 95, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 104, άγονες εκτάσεις 3 [Γεωργική Απογραφή 1911, 658, 659, 738, 739, 818-819, 898, 899]. Δερβένι δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 16, μουλάρια 58, γαϊδούρια 39, βοοειδή 4, πρόβατα 685, γουρούνια 17, κατσίκια 223, κότες 1.205, γαλοπούλες 142, χήνες 2, πάπιες 21, φραγκόκοτες 7, περιστέρια 134, κουνέλια 83, κυψέλες 70, [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Δερβένι, έδρα της κοινότητος Σκούπας του τέως δήμου Δερβενίου (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Δερβένιον, της κοινότητας Δερβενίου της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 1237 [Απογραφή 1920, 30]. Η κοινότης Δερβενίου της επαρχίας Κορινθίας μετονομάζεται εις κοινότητα Στενοπόρου και ο ομώνυμος αυτή οικισμός Δερβένι εις Στενόπορον (ΦΕΚ 193/20.9 1928) [Χουλιαράκης Β, 337-338]. Στενόπορον (Δερβένι), της κοινότητας Στενοπόρου (Δερβενίου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 1.068 [Απογραφή 1928, 30]. Η κοινότης Στενοπόρου (πρώην Δερβένι) της επαρχίας Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας, μετονομάζεται εις κοινότητα Ακταίου και ο ομώνυμος αυτή οικισμός συνοικισμός Στενόπορον (Δερβένι) εις Ακταίον (ΦΕΚ 431/ 12/12/1929) [Χουλιαράκης Β, 355]. Η κοινότης Ακταίου μετονομάζεται εις Δερβενίου και ο οικισμός Ακταίον εις Δερβένι (ΦΕΚ 390/16.12.1933) [Χουλιαράκης Β, 378]. Δερβένιον και Πεταλού. Πηγάδια 250. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 60, κριθάρι 30. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 7.500, πορτοκαλιές και μανταρινιές 1.300, βερικοκιές 250, λεμονιές 7.500, ελιές 20.000, κερασιές 4.000, βυσσινιές 40, ροδακινιές 300, αμυγδαλιές 100. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 70, άλογα 34, γαϊδούρια 20, πρόβατα 250, κατσίκια 250. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 20. Κυψέλες 20 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 123]. Δερβένιον: απογραφή 1940 κάτοικοι 1.112, απογραφή 1951 κάτοικοι 1.022, απογραφή 1961 κάτοικοι 1.353 [ΚΕΔΚΕ 1962, 61]. Δερβενίου κοινότης. Νοικοκυριά 395, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 4, χωρίς μαγειρείο 42, χωρίς λουτρό ή ντους 368, χωρίς ηλεκτρικό φως 23, χωρίς αποχωρητήριο 19, χωρίς πόσιμο νερό 9 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.17]. Δερβενίου κοινότης πεδινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 2.057, αμπέλια 567, ετήσια φυτά 450, αγραναπαύσεις 148, κοφτολίβαδα 2, βοσκοτόπια 23. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 27.100, εσπεριδοειδή 39.700, άλλα καρποφόρα 8.000. Αριθμός ζώων: άλογα 16, μουλάρια 24, γαϊδούρια 125, βοοειδή 4, πρόβατα 47, κατσίκια 156, γουρούνια 10, πουλερικά 5.051, κυψέλες 111 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. ΔερβένιονΔερβενίου Κορινθίας: υψόμετρο 10, κάτοικοι 1.232 [Απογραφή 1971, 214]. ΔερβένιονΔερβενίου Κορινθίας: κάτοικοι 1.171 [Απογραφή 1981, 120]. ΔερβένιονΔερβενίου Κορινθίας: κάτοικοι 1.060 [Απογραφή 1991, 142]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ, ΑΡΦΑΡΙΩΤΗΣ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΥΖΑΣ, ΓΕΡΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΓΙΟΓΙΟΣ, ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ, ΓΚΟΚΟΣ, ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΙΒΑΣ, ΔΑΜΑΛΑΣ, ΔΕΛΗΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ, ΔΟΥΣΚΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, ΖΑΒΑΛΗΣ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ, ΚΑΪΤΣΑΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΟΥΖΟΣ, ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΚΕΚΕΡΗΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ, ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ, ΚΟΡΡΑΣ, ΚΟΥΚΙΟΣ, ΚΟΥΛΑΜΑΣ, ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ, ΛΑΖΑΝΑΣ, ΛΑΛΙΩΤΗΣ, ΛΑΛΟΣ, ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ, ΜΑΚΡΗΣ, ΜΑΝΕΤΑΣ, ΜΑΝΕΤΤΑΣ, ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΑΜΑΘΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΝΤΖΕΛΙΔΗΣ, ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ, ΜΟΥΓΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ, ΝΙΑΝΙΑΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ, ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΡΑΜΠΑΛΗΣ, ΣΙΑΠΙΚΑΣ, ΣΙΟΚΟΡΕΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΘΗΣ, ΤΟΛΙΑΣ, ΦΕΙΔΑΚΗΣ, ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ, ΧΙΝΟΣ, ΨΑΡΡΟΣ.

Δημηνιό Άνω (επώνυμο: Δημήνας και Διμήνας) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Διμινιό Άνω δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 412 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Δημηνιόν Άνω δήμου Σικυώνος: 4,45 ώρ. από Κόρινθο, 412 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Δημινιόν Άνω δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 422 [Απογραφή 1907, 386].

Δημηνιό Κάτω (επώνυμο: Δημήνας και Διμήνας) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Διμινιό Κάτω δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 311 [Χουλιαράκης Α2, 190].Δημηνιόν Κάτω δήμου Σικυώνος: 4,30 ώρ. από Κόρινθο, 311 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Δημινιόν Κάτω δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 287 [Απογραφή 1907, 386].

Δημηνιό (επώνυμο: Δημήνας και ΔιμήναςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Daimnico: 6 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Dimenio: 28 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Δημενιό δήμου Σικυώνος: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Δημηνιόν δήμου Σικυώνος: 15 λεπτά από το Κιάτο, 187 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Δημηνιόν δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένα ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 42, Κάτοικοι 191 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Κάτω Δημηνιόν δήμου Σικυώνος: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Δημηνιό Άνω και Κάτω δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 420 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Δημινιό (Άνω και Κάτω) δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 420 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Δημηνιόν Άνω και Κάτω δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 567 [Χουλιαράκης Α2, 122].

Εβροστιναίικα | Ευρωστίνης | Εβροστιναίικα: απογραφή 1940 κάτοικοι 60, απογραφή 1951 κάτοικοι 217, απογραφή 1961 κάτοικοι 127 [ΚΕΔΚΕ 1962, 65]. ΕβροστιναίικαΕβροστίνης Κορινθίας: υψόμετρο 320, κάτοικοι 102 [Απογραφή 1971, 219]. ΕβροστιναίικαΕβροστίνης Κορινθίας: κάτοικοι 91 [Απογραφή 1981, 120].

Ελληνικά μετονομάστηκε Ευρωστίνης | Lusi [Nani 1703]. Lussi [Alberghetti 1704]. Louzi: 17 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Λούζι δήμου Αιγείρας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Λούζι δήμου Ζάχολης: 1 ώρα και 15 λεπτά από τον Πύργο, 109 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Λούζι δήμου Ζάχολης: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, όσπρια. Ένα μικρό δάσος Σπίτια 20, Κάτοικοι 98 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 151 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 151 Αλβανοί, [Μηλιαράκης 1886, 128]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 160 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Lùzi: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 143 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης: 3 ώρ. από Δερβένι, 143 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 181 [Απογραφή 1907, 385]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 467, κριθάρι 73, καλαμπόκι 31, φασόλια 4, κουκιά 16, ρεβίθια 1, φακή 7, βίκος 64, ντομάτες 1, παντζάρια 1, κρεμμύδια 1, σκόρδα 1, αγκινάρες 1, καρπούζια και πεπόνια 1, αγραναπαύσεις 272, σταφύλια φαγητού 41, σταφύλια κρασιού 56, σταφίδα κορινθιακή 321, σταφίδα σουλτανίνα 11 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 1, μουλάρια 26, γαϊδούρια 19, βοοειδή 39, πρόβατα 211, γουρούνια 2, κατσίκια 68, κότες 289, γαλοπούλες 3, πάπιες 8, περιστέρια 10, κουνέλια 24, κυψέλες 11 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Λούζι, έδρα της κοινότητος Λουζίου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Λούζι της κοινότητας Λουζίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 176, οικογένειες 42 [Απογραφή 1920, 64, 190-191]. Λούζι, της κοινότητας Λουζίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 207 [Απογραφή 1928, 27]. Η κοινότης Λούζι της επαρχίας Κορινθίας του αυτού νομού, μετονομάζεται εις κοινότητα Ελληνικών και ο ομώνυμος αυτή οικισμός Λούζι εις Ελληνικά (ΦΕΚ 386/8.12.1939) [Χουλιαράκης Β, 365]. Ελληνικόν (Λούζι). Υψόμετρο 600, πηγές 3, πηγάδια 9. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 400, κριθάρι 30, βίκος 300, φασόλια και καλαμπόκι 70. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 500, βερικοκιές 150, λεμονιές 50, ελιές 7.000, βυσσινιές 300, ροδακινιές 50, αμυγδαλιές 50. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 43, άλογα 3, γαϊδούρια 3, βοοειδή 2, πρόβατα 90, κατσίκια 180. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 10. Κυψέλες 5 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 123]. Λούζι: Θα πρέπει να σχετίζεται με το σλαβικό luža, που σημαίνει «λακκούβα», λέξη που υπάρχει όμως μόνο στα σλοβένικα [Vasmer 1941, 125]. Ελληνικόν: απογραφή 1940 κάτοικοι 217, απογραφή 1951 κάτοικοι 196, απογραφή 1961 κάτοικοι 192 [ΚΕΔΚΕ 1962, 66]. Ελληνικού κοινότης. Νοικοκυριά 50, χωρίς μαγειρείο 1, χωρίς λουτρό ή ντους 50, χωρίς ηλεκτρικό φως 50, χωρίς αποχωρητήριο 24 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.17]. Ελληνικού κοινότης πεδινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 104, αμπέλια 516, ετήσια φυτά 881, αγραναπαύσεις 122. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 6.400, εσπεριδοειδή 2.200, άλλα καρποφόρα 6.700. Αριθμός ζώων: άλογα 12, μουλάρια 49, γαϊδούρια 20, βοοειδή 5, πρόβατα 75, κατσίκια 310, πουλερικά 574 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. ΕλληνικόνΕλληνικού Κορινθίας: υψόμετρο 510, κάτοικοι 140 [Απογραφή 1971, 220]. ΕλληνικόνΕλληνικού Κορινθίας: κάτοικοι 90 [Απογραφή 1981, 120]. ΕλληνικόνΕλληνικού Κορινθίας: κάτοικοι 114 [Απογραφή 1991, 142]. Σε έγγραφο της μονής του Προφήτη Ηλιού της Ζάχολης μνημονεύεται το τοπωνύμιο Παλιολούζι [Κορδώσης 1981, 300]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΔΕΛΗΣ, ΜΕΤΑΞΑΣ, ΧΑΝΤΗΣ.

Εξαμίλια (επώνυμο: Εξαμιλιώτης, Εξαμηλιώτης) Κορίνθου (Κορινθίων) | Xamili [Alberghetti 1704]. Examilia-Cato δήμου Κορίνθου: 25 φαμίλιες & Apano-Examilia: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Hexamilia: 14 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Εξαμίλια δήμου Κορίνθου: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Εξαμίλια δήμου Κορίνθου: 30 λεπτά από την Κόρινθο, 130 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Εξαμίλια δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 36, Κάτοικοι 151 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Εξαμήλια δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 353 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Εξαμίλια δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 353 Αλβανοί. Πήρε το όνομά του από τον Ισθμό (: Εξαμίλι) [Μηλιαράκης 1886, 110]. Εξαμήλια δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 416 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Εξαμήλια δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 489 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Εξαμίλια δήμου Κορίνθου: 1 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 489 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Εξαμήλλια δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 584 [Απογραφή 1907, 385].

Ζαρακά (επώνυμο: Ζαρακάς και ΖαρακιώτηςΣτυμφαλίας | Saracca: 11 φαμίλιες / 31 κάτοικοι [Grimani 1700]. Saraca [Nani 1703]. Zarachi [Alberghetti 1704]. Zaraka: 14 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ζαρακά δήμου Στυμφαλίας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Ζαρακά δήμου Στυμφαλίας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Ζαρακάς δήμου Στυμφαλίας: Μικρό χωριό, το ίδιο όνομα έχει και η περιοχή στο κέντρο της λίμνης [Μηλιαράκης 1886, 152 και 155].

Ζαχολιώτικα | Ευρωστίνης | Ζαχολιώτικα Καλύβια δήμου Ζάχολης [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385].

Ζάχουλη (επώνυμο: ΖάχουληςΖαχουλίτης και ΖαχολίτηςΕυρωστίνης | Zacoli: 300 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Zakholi: 357 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ζάχολη δήμου Ζαχόλης: Έδρα του δήμου. Α. Μετσελόπουλος δήμαρχος, Α. Σπυρόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Ζάχολη δήμου Ζάχολης: Έδρα του δήμου. Ένα σχολείο δημοτικό Β΄ τάξεως. Υγειονομικός και τελωνειακός σταθμός. Συμβολαιογραφείο. Σπίτια 208, Κάτοικοι 1.160 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Ζάχολη δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 1.926. Αποτελείται από τις συνοικίες Κουνιάνικα, Ζερβιάνικα, Μαυριάνικα, Φειδακιάνικα και Μελισσαρέικα. Στα Κουνιάνικα εδρεύει η δημοτική αρχή. Το χειμώνα οι κάτοικοι κατεβαίνουν στα πεδινά [Μηλιαράκης 1886, 128]. Ζάχολη (Ζερβιάνικα, Κουνιάνικα, Μαυριάνικα) δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 660, κριθάρι 19, καλαμπόκι 50, φασόλια 404, κουκιά 1, ρεβίθια 1, βίκος 1, πατάτες 1, ντομάτες 32, παντζάρια 1, κρεμμύδια 3, σκόρδα 2, άλλα λαχανικά 62, καρπούζια και πεπόνια 1, σανός κριθάρι 2, σανός βίκος 30, τριφύλλι 1, αγραναπαύσεις 450, κήποι οπορωφόρων δέντρων 46, καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 300, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 500, σταφύλια φαγητού 6, σταφύλια κρασιού 706, σταφίδα κορινθιακή 1.085, λιόδεντρα 254, ιδιωτικά δάση 39 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Ζάχολη (Ζερβιάνικα, Κουνιάνικα, Μαυριάνικα) δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 20, μουλάρια 240, γαϊδούρια 121, βοοειδή 45, πρόβατα 1.162, γουρούνια 1, κατσίκια 1.767, κότες 2.491, γαλοπούλες 31, κουνέλια 166, κυψέλες 30, [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Απόφασις Υπουργείου Εσωτερικών 34947/28.7.1915 (ΦΕΚ 273/11.8.1915). Οι οικισμός και η κοινότης Κουνιανίκων (Ζάχολης), μετωνομάσθησαν εις οικισμόν και κοινότητα Ευρωστίνης (επαρχία Κορινθίας) [Μηλιαράκης Β, 117]. Ζάχολη (Ευρωστίνη)Αρ. 147 (23 Ιουλίου 1915).- Επί του υπ’ αρ. 24439 εγγράφου του υπουργείου της 6 Ιουνίου.- Επιστρέφεται το αντίγραφον του υπ’ αρ. 6 πρακτικού του κοινοτικού συμβουλίου Ζάχολης. Η Ζάχολη, το περιληπτικόν όνομα πέντε συνοικισμών, εν οις και η έδρα της κοινότητος τα Κουνιάνικα, ορθόν είναι να μετονομασθή ως σλαβώνυμος, κατάλληλον δε νομίζομεν την εκλογήν του νέου ονόματος, ην απεφάσισε το κοινοτικόν συμβούλιον μετονομάσαν Ευρωστίνην, “επειδή, ως λέγει, ευρίσκεται εις τας υπωρείας του όρους Ευρωστίνης, ης το όνομα έφερεν άλλοτε ο δήμος”. Και το μεν όνομα του δήμου Ευρωστίνης, εις ον περιελαμβάνετο η Ζάχολη, δεν είναι αρχαίον (το αρχαίον του όρους όνομα είναι άγνωστον), αλλ’ επλάσθη υπό λογίων, μετασκευασάντων ούτω την δημώδην ονομασίαν Βροστίνα ή Βρεστίνα. Η τοπωνυμία αύτη, απαντώσα και εν Λακεδαίμονι υπό τον τύπον Βρέστενα (ίσως δε και εν Βοιωτία ως Βρεστεμίται), κατά πάσαν πιθανότητα, είναι ξενική, Αλλ’ είναι εύφωνος και έχει καθιερωθεί υπό της χρήσεως» [Πολίτης 1920 65-66]. Ευρωστίνη (Ζάχολη ή Κουνιάνικα), έδρα θερινή της κοινότητας Ευρωστίνης (Κουνιανίκων), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 601 [Απογραφή 1928, 25]. Ευρωστίνη (Ζάχολη). Από τις 190 οικογένειες που κατοικούν στη Ζάχολη το καλοκαίρι, το χειμώνα κατεβαίνουν οι 75 στον Επάνω Γυαλό, οι 104 στα Ροζενά και οι 5 σε διάφορα άλλα μέρη. Οι 6 παραμένουν μόνιμα στο χωριό. Υψόμετρο 850, πηγές 12. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 400, κριθάρι 80, βίκος 70, φασόλια και καλαμπόκι 500. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 1.000, ελιές 7.500, αμυγδαλιές 500. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 83, άλογα 17, γαϊδούρια 47, βοοειδή 2, πρόβατα 319, κατσίκια 610. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 20. Κυψέλες 20 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 19, 119, 121, 123]. ΖάχοληΜετά τον Μηλιαράκη και ο Ross αναφέρεται στο όνομα αυτό ως σλαβικό. Αν και είναι φυσικό να είναι ένα σύνθετο όνομα που περιέχει το σλαβικό za, που σημαίνει «πίσω», δεν μπορώ να εξηγήσω το όνομα [Vasmer 1941, 124]. Εβροστίνα: απογραφή 1940 κάτοικοι 636, απογραφή 1951 κάτοικοι 186, απογραφή 1961 κάτοικοι 13 [ΚΕΔΚΕ 1962, 65]. Εβροστίνης κοινότης ορεινή. Νοικοκυριά 95, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 3, χωρίς μαγειρείο 18, χωρίς λουτρό ή ντους 91, χωρίς ηλεκτρικό φως 13, χωρίς αποχωρητήριο 2 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.17]. Εβροστίνης κοινότης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 706, αμπέλια 551, ετήσια φυτά 677, αγραναπαύσεις 93. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 15.500, εσπεριδοειδή 5.000, άλλα καρποφόρα 6.400. Αριθμός ζώων: άλογα 29, μουλάρια 37, γαϊδούρια 76, βοοειδή 14, πρόβατα 255, κατσίκια 303, πουλερικά 1.059, κυψέλες 23 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. ΕβροστίναΕβροστίνης Κορινθίας: υψόμετρο 660, κάτοικοι 6 [Απογραφή 1971, 218]. ΕβροστίναΕβροστίνης Κορινθίας: κάτοικοι 114 [Απογραφή 1981, 120]. ΕβροστίναΕβροστίνης-Ροζενών Κορινθίας: κάτοικοι 123 [Απογραφή 1991, 142]. Η παλιά Ζάχολη βρισκόταν ανατολικά της σημερινής, στη θέση Αχούρι, όπου υπάρχει το τοπωνύμιο Παλιοζάχολη. Σε έγγραφα του γειτονικού μοναστηριού του Προφήτη Ηλία, γίνεται αναφορά στην οικογένεια των Μαμωνάδων, κατοίκων της περιοχής Ζάχολης. Πιθανόν να υπήρχε κάστρο Sachuli, που καταστράφηκε στο σεισμό του 1402 [Κορδώσης, 271-272]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΝΔΡΙΝΕΛΛΗΣ, ΚΑΪΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΣΟΚΑΝΑΣ.

Ζαχουλίτικα | Κορίνθου (Κορινθίων) | Ζαχουλίτικα δήμου Κορίνθου: 2,15 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, θέση [Νουχάκης 1901, 477].

Ζεμενό | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Sameno: 16 φαμίλιες / 58 κάτοικοι [Grimani 1700]. Semeno [Nani 1703]. Zemeno [Alberghetti 1704]. Zemeno: 24 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ζεμενόν δήμου Πελλίνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Ζεμενόν δήμου Σικυώνος: 2 ώρες και 15 λεπτά από το Κιάτο, 197 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Ζεμενόν δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 38, Κάτοικοι 198 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Ζεμενόν δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 288 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ζεμενό δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 288 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Ζεμενόν δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 357 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Ζεμενό δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 414 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ζεμενόν δήμου Σικυώνος: 8 ώρ. από Κόρινθο, 414 κάτοικοι Νουχάκης [1901, 496]. Ζεμενόν δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 526 [Απογραφή 1907, 386].

Ζερβιάνικα (επώνυμο: Ζερβός και ΖέρβαςΕυρωστίνης | Ζερβιάνικα δήμου Ζάχολης: 5 λεπτά από τον Πύργο, 470 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Ζερβιάνικα δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί, κρασί, λάδι, μετάξι. Ένας μικρός ποταμός χρήσιμος. Σπίτια 122, Κάτοικοι 645 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Ζερβιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 570 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Ζερβιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 152 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Ζερβιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 229 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Ζερβιάνικα δήμου Ευρωστίνης: 2,30 ώρ. από Δερβένι, 229 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Ζερβιάνικα δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 167 [Απογραφή 1907, 385]. Ζερβιάνικα, οικισμός της κοινότητος Κουνιανίκων του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20].

Ζευγαλατιά | Κορίνθου (Κορινθίων) | Ζευγαλατιά δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380].

Ζητουλιάρικα (επώνυμο: ΖήτουλαςΤρικκάλων | Ζητουλιάρικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Γεωργέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ζητουλιαρέικα και Χαρδουλοπέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 216 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ζητουλιαρέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 84 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ζητουλιαρέικα, δήμου Τρικκάλων: 7,30 ώρ. από Κόρινθο, 84 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Ζητουλιαρέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 134 [Απογραφή 1907, 386].

Ζούγρα (επώνυμο: ΖούγραςΤρικκάλων | Sugra: 5 φαμίλιες / 10 κάτοικοι [Grimani 1700]. Sugra [Nani 1703]. Ζούγρα δήμου Τρικάλων: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Ζούγρα και Δενδρόν δήμου Τρικάλων: 1 ώρα από τα Τρίκαλα, 183 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Ζούγρα δήμου Τρικάλων: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, όσπρια, μήλα και δαμάσκηνα. Ένα δημοτικό σχολείο Β΄ τάξεως. Σπίτια 35, Κάτοικοι 171 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389]. Ζούγρα και Δενδρόν δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 272 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ζούγρα και Δενδρόν δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 272. Δυτικά από το χωρίο Ζούγρα, στο βουνό Τσέρκοβι, βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας Πελλήνης [Μηλιαράκης 1886, 121]. Ζούγρα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 103 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ζούγρα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 100 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ζούγρα, δήμου Τρικκάλων: 8,30 ώρ. από Κόρινθο, 100 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Ζούγρα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 108 [Απογραφή 1907, 386].

Ζουμέικα (επώνυμο: ΖουμήςΤρικκάλων | Ζουμανέικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Μερτικέικα, Γεωργέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ζουμέικα δήμου Τρικκάλων: 7 ώρ. από Κόρινθο, μικρός συνοικισμός [Νουχάκης 1901, 501].

Ηλέικα (επώνυμο: ΗλίαςΣολυγείας | Ηλιέικα δήμου Σολυγείας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Ελέικα, Κατακαλιβλασέικα, Αλμυρή, Κατακάλιον, Κεφιλέικα, Γαλατάκι, Ρητό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ελέικα δήμου Σολυγείας: μικρό χωριό [Μηλιαράκης 1886, 143]. Ηλέικα δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 22 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Ηλιέικα, δήμου Σολυγείας: 3 ώρ. από Κόρινθο, συνοικία Κατακαλλίου [Νουχάκης 1901, 499]. Ηλιαίικα δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 15 [Απογραφή 1907, 386].

Θελερό (επώνυμο: ΘελερίτηςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Folero: 15 φαμίλιες / 61 κάτοικοι [Grimani 1700]. Folero [Nani 1703]. Felero [Alberghetti 1704]. Thelero: 36 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Θελερόν δήμου Πελλίνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Θολερόν δήμου Σικυώνος: 1 ώρα από το Κιάτο, 121 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Θολερόν δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένα ποτάμι μέτριο χρήσιμο. Σπίτια 24, Κάτοικοι 86 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Θολερόν δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 149 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Θολερό δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 796 Έλληνες [Μηλιαράκης 1886, 115]. Θολερόν δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 178 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Θολερό δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 187 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Θολερόν δήμου Σικυώνος: 6 ώρ. από Κόρινθο, 187 κάτοικοι Νουχάκης [1901, 496]. Θολερόν δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 238 [Απογραφή 1907, 386].

Θεοδωρέικα | Τρικκάλων | Θεοδωρέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 4 [Απογραφή 1907, 386].

Θροφαρή | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Troffari [Nani 1703]. Trophari: 10 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Τροφαρί δήμου Πελλίνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Θροφαρί δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 114 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Θροφαρή δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 114 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Θροφαρί δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 134 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Θροφαρί δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 151 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Θροφάρι δήμου Σικυώνος: 7,15 ώρ. από Κόρινθο, 151 κάτοικοι Νουχάκης [1901, 496]. Θροφαροί δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 198 [Απογραφή 1907, 386].

Ιμπραΐμ Μπέη (επώνυμο: Ιμπραήμ και ΜπέηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Braim Bei: 9 φαμίλιες / 39 κάτοικοι [Grimani 1700]. Braim Bei [Nani 1703]. Braim Bei [Alberghetti 1704]. Ibrahim-Bey: 24 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Ibrahim-Bey: 27 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ιμπραΐμπεη δήμου Αιγιαλείας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Ιμπραΐμπεη δήμου Κορίνθου: 3 ώρες από την Κόρινθο, 168 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Ιμπραΐμπεη δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Δυο ποταμοί μικροί και χρήσιμοι, ένα ρέμα μικρό και ξερό. Σπίτια 30, Κάτοικοι 202 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Ιμβραήμπεη δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 286 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Ιμπραήμ Μπέη δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 286 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Ιμβραήμπεη δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 308 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Ιμπραήμπεη δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 347 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Ιμπραΐμπεη δήμου Κορίνθου: 2,45 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 347 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Ιμπραήμπεη δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 502 [Απογραφή 1907, 385].

Ίσθμια | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Ίσθμια δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 696 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Ίσθμια δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 220 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ίσθμια δήμου Περαχώρας: 2 ώρ. από Κόρινθο, 220 κάτοικοι, ταχυδρομείο και τηλεγραφείο. Δημιουργήθηκε μετά την έναρξη των εργασιών για τη διάνοιξη της διώρυγας το 1881 [Νουχάκης 1901, 491, 495]. Ισθμία δήμου Περαχώρας, κάτοικοι 485 [Απογραφή 1907, 386].

Καίσαρι (επώνυμο: Καίσαρης, Καίσσαρης, Καισαρίτης και ΚαισαριώτηςΠελλήνης | Gesari: 8 φαμίλιες / 34 κάτοικοι [Grimani 1700]. Chiessari [Nani 1703]. Chiess [Alberghetti 1704]. Kaiseri: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Kaesari: 49 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κέσσαροι δήμου Κάτω Πελλίνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Καίσσαρι δήμου Πελλήνης: 15 λεπτά από το Κλιμέντι, 402 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Καίσαρι δήμου Πελλήνης: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Μία λίμνη μεγάλη που ξεραίνεται το καλοκαίρι. Σπίτια 62, κάτοικοι 437 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Καίσαρι δήμου Πελλήνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 679 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Καίσαρι δήμου Πελλήνης: Κάτοικοι 679 Αλβανοί. Άφθονα νερά, πολλά μεγάλα δέντρα [Μηλιαράκης 1886, 159]. Καίσαρι δήμου Πελλήνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 824 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Καίσαρη δήμου Πελλήνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 897 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καίσαρι δήμου Πελλήνης: 9,15 ώρ. από Κόρινθο, 897 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 490]. Καίσαρι δήμου Πελλήνης, κάτοικοι 839 [Απογραφή 1907, 386].

Καλαμάκη (επώνυμο: Καλαμάκης και ΚαλαμακιώτηςΠεραχώρας (Περαχωριτών) | Kalamaki: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Καλαμάκι δήμου Περαχώρας: 30 λεπτά από την Περαχώρα, 42 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Καλαμάκι δήμου Περαχώρας: Προϊόντα στάρι. Ένα μικρό ρυάκι χρήσιμο. Ένα λιμανάκι. Κοντά και δυτικά υπάρχου ερείπια αρχαίου θεάτρου. Σπίτια 102, Κάτοικοι 533 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385]. Καλαμάκι δήμου Περαχώρας: Κάτοικοι 140. Είναι αποβάθρα ατμόπλοιων. Υπάρχουν εδώ αρκετά ξενοδοχεία και καφενεία για τους ταξιδιώτες [Μηλιαράκης 1886, 136]. Καλαμάκιον δήμου Περαχώρας: απογραφή 1879 κάτοικοι 140 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Καλαμάκιον δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 239 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Καλαμάκι δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 225 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καλαμάκιον δήμου Περαχώρας: 2,10 ώρ. από Κόρινθο, 225 κάτοικοι, τελωνείο. Πριν δημιουργηθεί η διώρυγα, εδώ αποβιβάζονταν όσοι περνούσαν τον Ισθμό για να συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλα πλοία από το Λουτράκι και (μετά τη ίδρυση της) από τη Νέα Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 491-492].

Καλέντρι | Κορίνθου (Κορινθίων) | Καλέντρι δήμου Κορίνθου: 3,30 ώρ., χειμερινές κατοικίες[Νουχάκης 1901, 477].

Καλιάνη (επώνυμο: Καλιάνης, Καλλιάνης Καλιανιώτης και ΚαλλλιανιώτηςΣτυμφαλίας | Kaliani: 35 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Καλλιάνη δήμου Στυμφαλίας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Καλλιανή δήμου Στύμφαλου: 30 λεπτά από τα Δούσια, 257 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Καλιάνι δήμου Στυμφαλίας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα ρυάκι χρήσιμο. Σπίτια 39, Κάτοικοι 137 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Καλιάνι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 264 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Καλιάνι δήμου Στυμφαλίας: Έδρα του δήμου. Φτωχό χωρίο. Κάτοικοι 264 [Μηλιαράκης 1886, 155]. Καλιάνη δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 305 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Kaliàni: Κάτοικοι Αλβανοί και Έλληνες [Philippson 1890, 33]. Καλιάνη δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 370 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καλιάνη, δήμου Στυμφαλίας: 11 ώρ. από Κόρινθο, 370 κάτοικοι. Φτωχό χωριό, έδρα ειρηνοδικείου και ταχυδρομείου [Νουχάκης 1901, 499]. Καλιάνη δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 388 [Απογραφή 1907, 386].

Καλύβια | Φενεού | Calivia-tis-Phonias: 300 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Kalyvia: 77 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Καλύβια δήμου Καλυβίων Φενεού: Έδρα του δήμου. Ν. Οικονόμου δήμαρχος, Ι. Παπ. Δημόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Καλύβια δήμου Φενεού: 45 λεπτά από τη Γκούρα, 856 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Καλύβια δήμου Φενεού: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα δάσος μέτριο. Σπίτια 180, κάτοικοι 260 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Καλύβια δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 517 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Καλύβια δήμου Φενεού: Κάτοικοι 517 [Μηλιαράκης 1886, 148]. Καλύβια δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 550 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Καλύβια, δήμου Φενεού: 17 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 550 [Νουχάκης 1901, 503]. Καλύβια δήμου Φενεού, κάτοικοι 696 [Απογραφή 1907, 387].

Καλύβια Αγίου Ιωάννου | Κλεωνών | Καλύβια Αγίου Ιωάννου δήμου Κλεωνών: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381].

Καλύβια Ταρσινά | Φενεού | Καλύβια Ταρσινά δήμου Φενεού [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388].

Καμάρη (επώνυμο: Καμάρης και ΚαμαριώτηςΤρικκάλων | Camari [Nani 1703]. Camari [Nani 1703]. Camari: 20 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Kamari: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Καμάρι δήμου Αιγείρας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Καμάρι δήμου Ζάχολης: 2 ώρες και 45 λεπτά από τον Πύργο, 71 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Καμάρι δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί, κρασί. Ένα μικρό ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 25, Κάτοικοι 108 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385]. Καμάρι Άνω, Παράλιον, Καρυώτικα, Αραχωβίτικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 403 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Άνω Καμαρι, Παράλιον, Καρυώτικα, Αραχωβίτικα δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 403 [Μηλιαράκης 1886, 122]. Καμάριον δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 503 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Καμάρι δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 390 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καμάριον, δήμου Τρικκάλων: 7 ώρ. από Κόρινθο, 390 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Καμάρι δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 544 [Απογραφή 1907, 386].

Καμπερέικα (επώνυμο: ΚαμπέρηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Καμπερέικα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 15 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Καμπερέικα δήμου Κορίνθου: 2,15 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 15 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477].

Καραβιάνικα (επώνυμο: ΚαραβιάςΕυρωστίνης | Καραβιάνικα και Πύργος δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 564 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Καραβιάνικα και Πύργος δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 564 [Μηλιαράκης 1886, 128]. Καραβιάνικα δήμου Ευρωστίνης: 2,30 ώρ. από Δερβένι [Νουχάκης 1901, 484].

Καρτέρη (επώνυμο: ΚαρτέρηςΣτυμφαλίας | Καρτέρι δήμου Στυμφαλίας: Μικρό χωριό (μάλλον καλύβια) [Μηλιαράκης 1886, 155].

Καρυά (επώνυμο: Καριώτης και ΚαργιώτηςΤρικκάλων | Churia: 54 φαμίλιες / 281 κάτοικοι [Grimani 1700]. Caries [Nani 1703]. Charia [Alberghetti 1704]. Karya: 187 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Καρυά δήμου Καρυάς: Έδρα του δήμου. Α. Οικονομόπουλος δήμαρχος, Χ. Πακολένας εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Καρυά δήμου Τρικάλων: 2 ώρες από τα Τρίκαλα, 1.153 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Καρυά δήμου Τρικάλων: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, όσπρια, μήλα και δαμάσκηνα. Ένα μικρό ποτάμι, δυο ρέματα που το νερό τους χύνεται στη λίμνη του Φενεού. Σπίτια 244, Κάτοικοι 1.122 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389]. Καρυά δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 799 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Καρυά δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 799 αγρότες και βοσκοί. Χωριό γνωστό για τα τυριά του [Μηλιαράκης 1886, 120-121]. Καρυά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 79 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Καρυά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 862 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καρυά, δήμου Τρικκάλων: 13,30 ώρ. από Κόρινθο, 862 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Καρυά δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 283 [Απογραφή 1907, 386].

Καρυώτικα | Τρικκάλων | Καρυώτικα Δυτικά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 308 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Καρυώτικα Δυτικά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 38 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καρυώτικα, δήμου Τρικκάλων: 6,40 ώρ. από Κόρινθο, 38 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501].

Καρυώτικα Ανατολικά | Τρικκάλων | Καρυώτικα, Καμάρι Άνω, Παράλιον, Αραχωβίτικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 403 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Καρυώτικα Ανατολικά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 407 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Καρυώτικα Ανατολικά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 46 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καρυώτικα, δήμου Τρικκάλων: 5,45 ώρ. από Κόρινθο, 46 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Καρυώτικα Ανατολικά δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 283 [Απογραφή 1907, 386]. Καρυώτικα Δυτικά δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 177 [Απογραφή 1907, 386].

Κασαβέτη (επώνυμο: ΚασαβέτηςΤρικκάλων | Κασαβέτη δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 36 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κασαβέτι δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 10 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κασαβέτη, δήμου Τρικκάλων: 10 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Κασαβέτι δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 10 [Απογραφή 1907, 386].

Καστανιά (επώνυμο: ΚαστανιώτηςΣτυμφαλίας | Castagna: 14 φαμίλιες / 55 κάτοικοι [Grimani 1700]. Castagna [Nani 1703]. Castagnia [Alberghetti 1704]. Castagna: 60 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Kastania: 53 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Καστανιά δήμου Καστανέας: Έδρα του δήμου. Ι. Καραγιάννης δήμαρχος, Α. Μουλόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Καστανιά δήμου Στύμφαλου: 3 ώρες από τα Δούσια, 639 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Καστανιά δήμου Στυμφαλίας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένας μικρός ποταμός, τρία ρυάκια χρήσιμα, δύο μικρά δάση. Σπίτια 126, Κάτοικοι 621 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Καστανέα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 895 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Καστανιά δήμου Στυμφαλίας: Κάτοικοι 895 Αλβανοί. Είναι γεμάτο μουριές και καστανιές [Μηλιαράκης 1886, 155]. Καστανέα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 882 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Kastanià: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Καστανιά δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 748 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καστανιά, δήμου Στυμφαλίας: 14,30 ώρ. από Κόρινθο, 748 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 499]. Καστανιά δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 622 [Απογραφή 1907, 386].

Κατακάλι (επώνυμο: ΚατάκαλοςΣολυγείας | Κατακάλη δήμου Σολυγείας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Κατακάλιον, Κατακαλιβλασέικα, Αλμυρή, Ελέικα, Κεφιλέικα, Γαλατάκι, Ρητό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Κατακάλι δήμου Σολυγείας: μικρό χωριό με 20 σπίτια [Μηλιαράκης 1886, 143]. Κατακάλι και Βλασέικα δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 78 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κατακάλλιον, δήμου Σολυγείας: 3 ώρ. από Κόρινθο, έχει τέσσερις συνοικίες [Νουχάκης 1901, 499].

Κατσουλέικα (επώνυμο: Κατσούλας, Κατσούλης, ΚατσούλοςΤρικκάλων | Κατσουλέικα, Γεωργαντέικα, Σκορδέικα, Φραγκέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 151 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κατσουλέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 43 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κατσουλέικα, δήμου Τρικκάλων: 7 ώρ. από Κόρινθο, 43 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Κατσουλέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 37 [Απογραφή 1907, 386].

Καψός | Κλεωνών | Καψός δήμου Κλεωνών: 4 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 486].

Κελί | Φενεού | Καλί δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 58 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Κελή, δήμου Φενεού: 17 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 58. Παραθερίζουν σκηνίτες [Νουχάκης 1901, 503]. Κελί δήμου Φενεού, κάτοικοι 75 [Απογραφή 1907, 387].

Κεφιλέικα (επώνυμο: ΚεφίληςΣολυγείας | Κεφιλέικα, Κατακαλιβλασέικα, Αλμυρή, Κατακάλιον, Ελέικα, Γαλατάκι, Ρητό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Κεφαλέικα δήμου Σολυγείας: μικρό χωριό [Μηλιαράκης 1886, 143]. Καφηλέικα δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 22 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κεφαλέικα δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 18 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κεφαλέικα, δήμου Σολυγείας: 3 ώρ. από Κόρινθο, 18 κάτοικοι, συνοικία Κατακαλλίου [Νουχάκης 1901, 499]. Κεφαλαίικα δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 31 [Απογραφή 1907, 386].

Κεχριές (επώνυμο: ΚεχριώτηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Kekhries δήμου Κορίνθου: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κεχριαίες δήμου Σολυγείας: Λιμάνι. Υπάρχει κοντά πηγή αλμυρού νερού (λουτρά της Ελένης) [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Κεχριαίς δήμου Κορίνθου: Νέο χωριουδάκι με λίγα σπίτια [Μηλιαράκης 1886, 110]. Κεχριές δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 27 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κεχρεαί δήμου Κορίνθου: 2 ώρ., δρόμος βατός, περνάει άμαξα, 27 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Κεχριαίς δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 24 [Απογραφή 1907, 385].

Κιάτο (επώνυμο: ΚιάτοςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Chiato [Alberghetti 1704]. Giatou: 6 φαμίλιες / 28 κάτοικοι [Grimani 1700]. Kiatou: 10 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Kiatou: 15 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κιάτο δήμου Σικυώνος: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Κιάτον δήμου Σικυώνος: Έδρα του δήμου, 3 ώρες από την Κόρινθο, 149 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Κιάτου δήμου Σικυώνος: Έδρα του δήμου. Προϊόντα σταφίδα και κρασί. Ένα μικρό έλος. ένα σχολείο δημοτικό Β’ τάξεως. Φυλάκιο υγειονομικό και τελωνειακός σταθμός Α’ τάξεως. Σπίτια 33, Κάτοικοι 137 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385-386]. Κιάτου δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 796 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Κιάτο δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 796 Έλληνες, γεωργοί και σταφιδοπαραγωγοί [Μηλιαράκης 1886, 114]. Κιάτον δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 1.315 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κιάτον δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 2.528 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κιάτον και όρμος δήμου Σικυώνος: 3,5 ώρ. από Κόρινθο, 2.528 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Κιάτον δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 1.903 [Απογραφή 1907, 386].

Κιόνια | Στυμφαλίας | Κυόνια δήμου Στυμφαλίας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Κιόνια και Μπάσι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Κιόνια και Μπάσι δήμου Στυμφαλίας: κάτοικοι 385 [Μηλιαράκης 1886, 155]. Kiònia: Κάτοικοι Αλβανοί και Έλληνες [Philippson 1890, 33]. Κιόνια, δήμου Στυμφαλίας: 11 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 499].

Κλένια (επώνυμο: Κλένιας, ΚλενιάτηςΚλεωνών | Clegna: 17 φαμίλιες / 47 κάτοικοι [Grimani 1700]. Clegna [Nani 1703]. Cheilnia [Alberghetti 1704]. Clegna: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Klenia: 25 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κλένιαι δήμου Αγιονορίου: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Άνω Κλένια δήμου Κλεωνών: 30 λεπτά από το Χιλιομόδι, 123 κάτοικοι. Κάτω Κλένια δήμου Κλεωνών: 30 λεπτά από το Χιλιομόδι, 130 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Άνω Κλένια δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 21, Κάτοικοι 102. Κάτω Κλένια δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 23, Κάτοικοι 227 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Κλένια Άνω και Κάτω δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 320 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κλένια (Άνω και Κάτω) δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 320 [Μηλιαράκης 1886, 169]. Κλένια δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 461 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κλένια δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 510 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κλένια (Άνω και Κάτω) δήμου Κλεωνών: 4 ώρ. από Κόρινθο, 510 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Κλένια δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 564 [Απογραφή 1907, 385].

Κλημεντέικα | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Κλημεντέικα δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 148 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κλημεντέικα Πάσου δήμου Σικυώνος: 4,30 ώρ. από Κόρινθο, 148 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496].

Κλημέντη (επώνυμο: Κλημέντος, ΚλημεντιώτηςΠελλήνης | Climendi: 13 φαμίλιες / 59 κάτοικοι [Grimani 1700]. Clemendi [Nani 1703]. Clemandi [Alberghetti 1704]. Climenti: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Klimendi: 73 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κλημέντι δήμου Κάτω Πελλίνης: Έδρα του δήμου. Γ. Μαγκαφάς δήμαρχος, Μ. Παπ. Ιωάννου εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Κλιμέντι δήμου Πελλήνης: Έδρα του δήμου, 7 ώρες από την Κόρινθο, 612 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Κλημέντι δήμου Πελλήνης: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Έντεκα μικροί χείμαρροι άχρηστοι. Ένα σχολείο δημοτικό Γ’ τάξεως. Σπίτια 115, κάτοικοι 710 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Κλημέντι δήμου Πελλήνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 882 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Κλημέντι δήμου Πελλήνης: Κάτοικοι 882 Αλβανοί. Άφθονα νερά, πολλά μεγάλα δέντρα [Μηλιαράκης 1886, 159]. Κλημέντη δήμου Πελλήνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 932 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κλημέντη δήμου Πελλήνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 739 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κλημέντιον δήμου Πελλήνης: 9 ώρ. από Κόρινθο, 739 κάτοικοι. Έχει ταχυδρομείο. Έχει πολλά νερά και είναι κατάφυτος από μεγάλα δέντρα. Παράγει σταφίδα, κρασί, αραποσίτι και στάρι [Νουχάκης 1901, 490]. Κλημέντι δήμου Πελλήνης, κάτοικοι 773 [Απογραφή 1907, 386].

Κλουτσινετέικα | Τρικκάλων | Κλουτσινετέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 145 [Απογραφή 1907, 386].

Κοκκινιά (επώνυμο: Κοκκινιάς και ΚοκκινιώτηςΚλεωνών | Κοκκινιά δήμου Κλεωνών: θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381].

Κοκόνι (επώνυμο: Κοκόνης, Κοκκόνης, Κοκώνης, ΚοκκώνηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Cocogni [Nani 1703]. Coconi: 24 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Kokoni: 16 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ροκόνι δήμου Απίας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Ροκώνι, Νεράντσα και Κυπαρίσσι δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 50 λεπτά από την Κόρινθο, 125 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. ΚοκόνιΝεράντζι και Κυπαρίσσι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Στο Κυπαρίσσι υπάρχει τελωνειακό φυλάκιο Σπίτια 29, Κάτοικοι 99 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Κοκώνι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 224 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κοκώνι δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 224 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Κοκκώνι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 341 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κοκκώνι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 562 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κοκκώνι δήμου Κορίνθου: 2,30 ώρ., ταχυδρομικό γραφείο, 562 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Κοκκώνι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 486 [Απογραφή 1907, 385].

Κολομπότσι | Κορίνθου (Κορινθίων) | Κολομπότσι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 248 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κολομπότσι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 281 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κολομπότσι δήμου Κορίνθου: 1,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 281 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Κολομπότσι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 373 [Απογραφή 1907, 385].

Κοντόσταυλος (επώνυμο: ΚοντόσταυλοςΚλεωνών | Kondostavlo: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κοντοσταύλου δήμου Κλαιωνών: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών: 2 ώρες από το Χιλιομόδι, 407 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 15, Κάτοικοι 70 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 160 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 160 [Μηλιαράκης 1886, 169]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 228 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 247 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών: 6 ώρ. από Κόρινθο, 247 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 303 [Απογραφή 1907, 385].

Κόρινθος (επώνυμο λόγιο: Κορίνθιος). Από την απογραφή του 1879 Παλαιά ΚόρινθοςΚορίνθου (Κορινθίων) | Calivia sotto la Fortezza: 11 φαμίλιες / 47 κάτοικοι [Grimani 1700]. Corinthe: 400 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Corinthe: 154 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κόρινθος δήμου Κορίνθου: Έδρα του δήμου. Στ. Καμπερόπλος δήμαρχος, Δ. Αραβαντινός εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Κόρινθος δήμου Κορίνθου: Έδρα του δήμου, 16 ώρες από την πρωτεύουσα, 1.096 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Κόρινθος δήμου Κορίνθου: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί, κρασί, σταφίδα, λάδι, δυο ποταμοί μεγάλοι και χρήσιμοι. Σπίτια 238, κάτοικοι 1.250 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Παλαιά Κόρινθος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 606 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Παλαιά Κόρινθος δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 606 Αλβανοί. Φτωχό χωριό που χτυπήθηκε από το σεισμό. Την οθωμανική περίοδο περιτριγυριζόταν από τείχος. Εδώ βρίσκονται όρθιοι επτά μονόλιθοι στύλοι αρχαίου δωρικού ναού. Άφθονα νερά [Μηλιαράκης 1886, 110-111]. Παλαιά Κόρινθος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 883 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Παλαιά Κόρινθος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 861 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Παλαιά Κόρινθος δήμου Κορίνθου: 1 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 861 κάτοικοι. Καταστράφηκε από το σεισμό του 1857. Πολλοί κάτοικοί της μετεγκαταστάθηκαν στη Νέα Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 478 και 483]. Παλαιά Κόρινθος δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 1.018 [Απογραφή 1907, 385].

Κορφιώτισσα μετονομάστηκε Ευρωστίνης | Chuci [Alberghetti 1704]. Kouki: 6 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κούτσι δήμου Παναρήτης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Κούτσι δήμου Ζάχολης: Προϊόντα κριθάρι, ρόβι, κουκιά. Σπίτια 18, Κάτοικοι 95 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Κούτσι δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 154 Αλβανοί, [Μηλιαράκης 1886, 130]. Κούτσι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 154 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κούτσι δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 135 [Μηλιαράκης 1886, 163]. Κούτσιον δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 202 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κούτσι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 229 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κούτσι δήμου Ευρωστίνης: 1 ώρ. από Δερβένι, 229 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Κούτσι δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 263 [Απογραφή 1907, 385]. Κούτσι δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 707, κριθάρι 314, καλαμπόκι 24, φασόλια 4, κουκιά 22, ρεβίθια 1, φακή 16, ρόβι 22, βίκος 26, ντομάτες 12, κρεμμύδια 3, σκόρδα 2, άλλα λαχανικά 2, καρπούζια και πεπόνια 1, αγραναπαύσεις 971, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 45, σταφύλια φαγητού 4, σταφύλια κρασιού 105, σταφίδα κορινθιακή 327, σταφίδα σουλτανίνα 14, λιόδεντρα 4, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 15 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Κούτσι δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 1, μουλάρια 34, γαϊδούρια 24, βοοειδή 69, πρόβατα 527, κατσίκια 290, κότες 477, γαλοπούλες 4, περιστέρια 4, κουνέλια 12, κυψέλες 3 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Κούτσι, οικισμός της κοινότητος Κουτσίου-Τσερεουνίου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Κούτσι της κοινότητας Κουτσίου-Τσερεγουνίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 258, οικογένειες 48 [Απογραφή 1920, 58, 182-183]. Β. Δ. 17.3.1922 (ΦΕΚ 40/21.3.1922). Ο οικισμός Κούτσι, της κοινότητος Κούτσι-Τσερεούνι, ανεγνωρίσθη εις ιδίαν ομώνυμον κοινότητα (νομός Αργολίδος και Κορινθίας) [Χουλιαράκης Β, 191]. Η κοινότης Κούτσι, μετονομάζεται εις κοινότητα Κορφιωτίσσης και ο ομώνυμος αυτή οικισμός Κούτσι εις Κορφιώτισσα (ΦΕΚ 206/28.9.1927) [Χουλιαράκης Β, 303]. Κορφιώτισσα (Κούτσι), της κοινότητας Κορφιωτίσσης (Κουτσίου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 283 [Απογραφή 1928, 27]. Κορφιώτισσα (Κούτσι). Υψόμετρο 700, πηγές 15, πηγάδια 15. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 800, βίκος 300. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 200, ελιές 5.000. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 75, άλογα 3, γαϊδούρια 3, πρόβατα 250, κατσίκια 160. Κυψέλες 20 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 120, 121, 123]. Κορφιώτισσα: απογραφή 1940 κάτοικοι 278, απογραφή 1951 κάτοικοι 259, απογραφή 1961 κάτοικοι 235 [ΚΕΔΚΕ 1962, 47, 123]. Κορφιωτίσσης κοινότης. Νοικοκυριά 53, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 2, χωρίς μαγειρείο 7, χωρίς λουτρό ή ντους 51, χωρίς ηλεκτρικό φως 51, χωρίς αποχωρητήριο 7 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.18]. Κορφιωτίσσης κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 142, αμπέλια 866, ετήσια φυτά 883, αγραναπαύσεις 469, βοσκοτόπια 173. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 9.400, εσπεριδοειδή 500, άλλα καρποφόρα 1.000. Αριθμός ζώων: άλογα 12, μουλάρια 66, γαϊδούρια 25, πρόβατα 140, κατσίκια 311, γουρούνια 1, πουλερικά 1.001, κυψέλες 65 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. ΚορφιώτισσαΚορφιωτίσσης Κορινθίας: υψόμετρο 740, κάτοικοι 168 [Απογραφή 1971, 247]. ΚορφιώτισσαΚορφιωτίσσης Κορινθίας: κάτοικοι 144 [Απογραφή 1981, 120]. ΚορφιώτισσαΚορφιωτίσσης Κορινθίας: κάτοικοι 149 [Απογραφή 1991, 142]. Το όνομα Κούτσι είναι Αλβανικό [Κορδώσης 1981, 344]. Σύμφωνα μια παράδοση η κάτοικοι του χωριού Κούτσι ήρθαν από κάποιο άλλο χωριό της Ηπείρου με το ίδιο όνομα. Είναι Αρβανίτες, αλλά μετά το 1860, δε μιλούσαν δημόσια τα αρβανίτικα. Ιδρυτές του χωριού θεωρούνται δυο βοσκοί, οι Μήτρος και Γεωργάκης πού έφτασαν εδώ με τις οικογένειές και τα πρόβατα τους. Τοπωνύμια-θέσεις: Βαρ Γιάννη (βαρ = μνήμα), Βορό (= αυλή), Βίδι (= φτελιά), Γκούμα, Θέκριζα (= ρίζα σίκαλης), Κατουνίστρα, Κάνταλη, Κουγουγέρες, Κιαφιλιάζορι, Κεραμίδα, Κρο-Λουζί, Κρογιάρα, Κρόριζα, Κρόι Πάλη (κρο & κρόι = βρύση), Λαταριά, Μάρτιζα, Μανουσάκιζα, Μπρόσιακας, Μουζάλα, Ντούσια-Ντούσκα, Ντουφεκιάρι, Ντρες Βαρκό (ντρες = είδος χόρτου, βαρκό = ελώδες), Παθίστρα, Σπατ-Μάδι (= μεγάλη πλάτη), Σιέλτι (= ιτιά), Σιάλεζα, Σκουμουντέρι (σκουμ = αφρός, ντέρι = γουρουνιού), Τρανό Ρέμα, Χούνη, Χαρ Μπόρι [Γιαννόπουλος 1972]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΣΥΡΗΣ, ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ.

Κόρφος Όρμος | Σολυγείας | Κόρφος Όρμος δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 25 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κόρφου Όρμος, δήμου Σολυγείας: 7,20 ώρ. από Κόρινθο, 25 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 499].

Κόρφος (επώνυμο: Κορφιάτης, Κορφίτης, ΚορφιώτηςΣολυγείας | Κόρφος δήμου Σολυγείας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Κόρφος και Σοφικόν δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 1.802 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Κόρφος δήμου Σολυγείας: επίνειο του Σοφικού, κάτοικοι Αλβανοί, 40 σπίτια και μεγάλος ελαιώνας [Μηλιαράκης 1886, 142]. Κόρφος δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 188 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κόρφος δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 64 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κόρφος, δήμου Σολυγείας: 7,30 ώρ. από Κόρινθο, 64 κάτοικοι (και μονή Αγίων Πάντων) [Νουχάκης 1901, 499]. Κόρφος δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 223 [Απογραφή 1907, 386].

Κορωνιατέικα (επώνυμο: Κορώνας, ΚορώνηςΤρικκάλων | Κορωνιοτέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 12 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κορωνιατέικα, δήμου Τρικκάλων: 12 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Κορωνιατέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 17 [Απογραφή 1907, 386].

Κουλαντζίκι | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Κουλαντζίκι δήμου Περαχώρας: Κάτοικοι 377. Ο πληθυσμός του χωριού μαζί με αυτόν του Σέσι μετοικεί στην παραλία στη θέση Άγιοι Θεόδωροι [Μηλιαράκης 1886, 140]. Κολαντζίκι δήμου Περαχώρας: απογραφή 1879 κάτοικοι 377 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Κολαντζίκιον δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 58 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κολαντζίκι δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 99 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κολατζίκι δήμου Περαχώρας: 4,15 ώρ. από Κόρινθο, 99 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 491].

Κουνιάνικα (επώνυμο: Κούνιας, ΚούνιοςΕυρωστίνης | Κουνιάνικα δήμου Ζάχολης: 15 λεπτά από τον Πύργο, 767 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Κουνιάνικα δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί, κρασί, λάδι, μετάξι. Ένας μικρός ποταμός χρήσιμος. Σπίτια 145, Κάτοικοι 655 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Κουνιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 700, πρωτεύουσα θερινή [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κουνιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 610, πρωτεύουσα θερινή [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κουνιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 716, πρωτεύουσα θερινή [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κουνιάνικα δήμου Ευρωστίνης: 2,30 ώρ. από Δερβένι, 716 κάτοικοι. Έδρα δήμου από 1ης Απριλίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι του χωριού το χειμώνα κατεβαίνουν στα πεδινά [Νουχάκης 1901, 484]. Κουνιάνικα δήμου Ευρωστίνης, πρωτεύουσα θερινή, κάτοικοι 228 [Απογραφή 1907, 385]. Κουνιάνικα, έδρα της κοινότητος Κουνιανίκων του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Κουνιάνικα ή Ευρωστίνη, έδρα θερινή της κοινότητας Ευρωστίνης, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 0 [Απογραφή 1920, 57]. Κουνιάνικα: Ένα δύσκολο όνομα. Πιθανότατη σύνδεση με το σλαβικό Konjь, που σημαίνει «άλογο» [Vasmer 1941, 124].

Κουρτέσα (επώνυμο: Κουρτέσας, Κουρτέσης, ΚουρτεσιώτηςΚλεωνών | Κουρτέσσα και Σκούρογλι δήμου Κλεωνών: 1 ώρα από το Χιλιομόδι, 17 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Κουρτέσα δήμου Κλεωνών: θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη, [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Κουρτέσα δήμου Κλεωνών: 4,40 ώρ. από Κόρινθο, χάνι [Νουχάκης 1901, 486].

Κουταλάς (επώνυμο: ΚουταλάςΚλεωνών | Κουτάλαις και Νεοχώρι δήμου Κλεωνών: 15 λεπτά από το Χιλιομόδι, 76 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Κουταλάς και Νεοχώρι δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 14, Κάτοικοι 81 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Κουταλά, Χιλιομόδιον, Μαζός, Νεοχώριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 563 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κουταλά δήμου Κλεωνών: μικρό χωριό [Μηλιαράκης 1886, 168]. ΚουταλάΧιλιομόδιονΜαψόςΝεοχώριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 669 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κουταλά δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 116 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κουταλά δήμου Κλεωνών: 4 ώρ. από Κόρινθο, συνοικία Χιλιομοδίου, 116 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Κουταλά δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 108 [Απογραφή 1907, 385].

Κουτουμάτσα | Κορίνθου (Κορινθίων) | Κουτουμάτσα δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380].

Κούτση (επώνυμο: Κούτσης, ΚουτσιώτηςΝεμέας | Cuzzi [Nani 1703]. Koutsi: 16 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κούτισι δήμου Νεμέας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Καύκι δήμου Νεμέας: 30 λεπτά από την Κόρινθο, 62 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Κούτσι δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 15, Κάτοικοι 68 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Κούτσι δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 135 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κούτσι δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 135 [Μηλιαράκης 1886, 163]. Κούτσιον δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 131 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Kùtsi: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κούτσι δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 155 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κούτσι δήμου Νεμέας: 9 ώρ. από Κόρινθο, 155 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Κούτσι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 176 [Απογραφή 1907, 385].

Κουτσομάδι | Νεμέας | Cuzzomandi [Nani 1703]. Cuzzumadi [Alberghetti 1704]. Coutzaomati: 20 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Koutzomati: 34 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κουτσομάδη δήμου Νεμέας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Κουτσομάδι δήμου Νεμέας: 30 λεπτά από την Κόρινθο, 98 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Κουτσομάδι δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 26, Κάτοικοι 140 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Κουτσομάδι δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 216 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κουτσομάδι δήμου Νεμέας: Καταστράφηκε από το μεγάλο σεισμό του 1875. Οι κάτοικοί του έχτισαν το νέο χωρίο Ηράκλειον στον κάμπο, κοντά στα ερείπια αρχαίου ναού του Νεμείου Διός. Το νέο χωριό έχει 15 σπίτια. Κουτσομάδι και Ηράκλειο έχουν μαζί 216 κατοίκους [Μηλιαράκης 1886, 163]. Κοτσουμάδιον δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 315 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κουτσομάδι δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 387 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κουτσομάδι ή Ηράκλειον δήμου Νεμέας: 7,40 ώρ. από Κόρινθο, 387 κάτοικοι (μαζί με το Κουτσομάδι ή Λινός) [Νουχάκης 1901, 488]. Κουτσομάδι ή Λινός δήμου Νεμέας: 7,50 ώρ. από Κόρινθο, 387 κάτοικοι (μαζί με το Κουτσομάδι ή Ηράκλειον) [Νουχάκης 1901, 488]. Κουτσομάδι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 490 [Απογραφή 1907, 385].

Κυπαρίσση (επώνυμο: Κυπαρίσσης, ΚυπαρίσηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Gipurisia: 7 φαμίλιες / 25 κάτοικοι [Grimani 1700]. Chiparissa [Nani 1703]. Ciparis [Alberghetti 1704]. Kyparissi: 8 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Kyparissi: 13 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κυπαρίσσι δήμου Αιγιαλείας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Κυπαρίσσι, Ροκώνι και Νεράντσα δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 50 λεπτά από την Κόρινθο, 125 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. ΚυπαρίσσιΚοκόνι και Νεράντζι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Στο Κυπαρίσσι υπάρχει τελωνειακό φυλάκιο Σπίτια 29, Κάτοικοι 99 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379].

Κυράς Βρύση | Κορίνθου (Κορινθίων) | Κυράς Βρύση δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 68 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Βρύσις Κυράς δήμου Κορίνθου: 1,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 68 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Κυράς Βρύσι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 85 [Απογραφή 1907, 385].

Λαγκαδέικα (επώνυμο: Λαγκαδάς, Λαγκαδίτης, Λαγκαδιώτης, ΛαγκαδινόςΤρικκάλων | Γελήνης Λαγκαδέικα, Σπαρτινέικα, Τουρτουρέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 857 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Γελήνης Λαγκαδέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 255 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Γελήνης Λαγκαδέικα, δήμου Τρικκάλων: 12 ώρ. από Κόρινθο, 255 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Λαγκαδέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 185 [Απογραφή 1907, 386].

Λαλιώτη (επώνυμο: Λαλιώτης, ΛαλιωτίτηςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Lalotti: 20 φαμίλιες / 92 κάτοικοι [Grimani 1700]. Lalloti [Nani 1703]. Lolotti [Alberghetti 1704]. Lalioti: 27 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Λαλιώτη δήμου Πελλίνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Λαλιώτη δήμου Σικυώνος: 1 ώρα από το Κιάτο, 137 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Λαλιώτη δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 28, Κάτοικοι 149 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Λαλιώτη δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 204 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Λαλιώτη δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 204 Έλληνες [Μηλιαράκης 1886, 115]. Λαλιώτη δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 261 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Λαλιώτη δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 291 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Λαλιώτη δήμου Σικυώνος: 5,30 ώρ. από Κόρινθο, 291 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Λαλιώτη δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 331 [Απογραφή 1907, 386].

Λασκέικα (επώνυμο: Λάσκας, Λάσκης, ΛάσκοςΤρικκάλων | Λασκέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 50 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Λασκάνικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 37 [Απογραφή 1907, 386].

Λαύκα (επώνυμο: Λαύκας, ΛαυκιώτηςΣτυμφαλίας | Lafca: 15 φαμίλιες / 68 κάτοικοι [Grimani 1700]. Lefca [Nani 1703]. Lavca: 50 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Lafka: 53 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Λαύκα δήμου Ορεξίου: Έδρα του δήμου. Α. Οικονομόπουλος δήμαρχος, Α. Αποστολόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Λαύκα δήμου Στύμφαλου: 2 ώρες και 30 λεπτά από τα Δούσια, 620 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Λαύκα δήμου Στυμφαλίας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Τρία ρυάκια χρήσιμα. Μια μικρή λίμνη, δυο μικρά δάση. Σπίτια 110, Κάτοικοι 494 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Λούκα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 882 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Λαύκα δήμου Στυμφαλίας: Κάτοικοι 882 Αλβανοί. Γεμάτο καρυδιές και μουριές [Μηλιαράκης 1886, 155]. Λούκα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 919 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Làvka: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Λεύκα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 954 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Λεύκα, δήμου Στυμφαλίας: 14 ώρ. από Κόρινθο, 954 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 500]. Λεύκα δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 862 [Απογραφή 1907, 386].

Λαυκέντια | Κορίνθου (Κορινθίων) | Λαυκέντια δήμου Κορίνθου: 1 ώρ., βατός δρόμος, θέση [Νουχάκης 1901, 478].

Λέριζα | Νεμέας | Λέριζα δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 33 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Λέριζα δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 33, ασήμαντο χωριό [Μηλιαράκης 1886, 163]. Λέριζα δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 47 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Lèriza: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Λέριζα δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 491 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Λέριζα δήμου Νεμέας: 9,30 ώρ. από Κόρινθο, 51 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Λέριζα δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 134 [Απογραφή 1907, 385].

Λεύκα (επώνυμο: ΛεύκαςΚλεωνών | Λεύκα δήμου Κλεωνών: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381].

Λεύκα (επώνυμο: ΛεύκαςΚορίνθου (Κορινθίων) | Lefco [Nani 1703]. Lefco [Alberghetti 1704]. Λεύκα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 28 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Λεύκα δήμου Κορίνθου: 1,50 ώρ., βατός δρόμος, πέρα από το Σολωμό, 28 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Λεύκα δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 40 [Απογραφή 1907, 385].

Λέχαιο | Κορίνθου (Κορινθίων) | Λέχαιον δήμου Κορίνθου: 45 λεπτά, θέση [Νουχάκης 1901, 478].

Λιμοχώρι | Κορίνθου (Κορινθίων) | Λιμοχώρι δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Λιμοχώρι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 75 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Λιμοχώρι δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 75 [Μηλιαράκης 1886, 111]. Λιμοχώριον δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 100 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Λιμοχώρι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 117 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Λιμοχώριον δήμου Κορίνθου: 4 ώρ., βατός δρόμος, 117 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Λοιμοχώρι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 133 [Απογραφή 1907, 385].

Λιόντη (επώνυμο: ΛιόντηςΝεμέας | Leonti: 26 φαμίλιες / 120 κάτοικοι [Grimani 1700].Liondi [Nani 1703]. Liondi [Alberghetti 1704]. Liondi: 45 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Λιόντι δήμου Φλοιούντος: Έδρα του δήμου. Γ. Πούφας δήμαρχος, Α. Οικονόμου εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Λιόντι δήμου Νεμέας: 1 ώρα και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 276 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Λιόντι Γεώργιος δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 69, Κάτοικοι 308 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Λιόντι δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 332 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Λιόντι δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 332 [Μηλιαράκης 1886, 163]. Λιόντι δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 380 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Λιόντι δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 491 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Λιόντι δήμου Νεμέας: 9,30 ώρ. από Κόρινθο, 491 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Λιόντι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 485 [Απογραφή 1907, 385].

Λιόπεσι | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Lopesi: 28 φαμίλιες / 127 κάτοικοι [Grimani 1700]. Lopessi [Nani 1703]. Lopesi [Alberghetti 1704]. Liopesi: 30 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Liopesi: 28 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Λιόπεσι δήμου Κελεών: Έδρα του δήμου. Σ. Πιστευόπουλος δήμαρχος, Π. Οικονόμου εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Λιόπεσι και Παραδείσι δήμου Σικυώνος: 2 ώρες και 30 λεπτά από το Κιάτο, 356 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Λιόπεσι και Παραδίσι δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 46, Κάτοικοι 201 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Λιόπεσι δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 298 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Λιόπεσι δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 298 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Λιόπεσι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 354 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Liòpesi: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Λιόπεσι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 414 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Λιόπεσι δήμου Σικυώνος: 9 ώρ. από Κόρινθο, 414 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Λιόπεσι δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 486 [Απογραφή 1907, 386].

Λούζη (επώνυμο: Λούζης, ΛουζιώτηςΦενεού | Pagliolusi [Nani 1703]. Λούζι δήμου Φενεού: καλοκαιρινό βοσκοτόπι [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388].

Λουκέικα (επώνυμο: Λουκάς ή Λούκος ή ΛούκηςΤρικκάλων | Λουκέικα, Γεωργέικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Συγερίτση δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60].

Λουτράκι (επώνυμο: ΛουτράκηςΠεραχώρας (Περαχωριτών) | Loutraki: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Λουτράκι δήμου Περαχώρας: Κάτοικοι 335. Γίνεται γνωστό για τα ιαματικά λουτρά του. Πρόσφατα ορίστηκε καλοκαιρινή πρωτεύουσα του δήμου (1η Απριλίου – τέλος Σεπτεμβρίου) [Μηλιαράκης 1886, 135-136]. Λουτράκιον δήμου Περαχώρας: απογραφή 1879 κάτοικοι 335 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Λουτράκιον δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 758, πρωτεύουσα θερινή [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Λουτράκι δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 685, πρωτεύουσα θερινή [Χουλιαράκης Α2, 190]. Λουτράκιον δήμου Περαχώρας: Έδρα δήμου και αστυνομίας από 1η Απριλίου έως τέλος Σεπτεμβρίου 1,30 ώρ. από Κόρινθο, 685 κάτοικοι. Μέχρι τη δημιουργία της Νέας Κορίνθου, ήταν λιμάνι για τα καράβια. Πριν δημιουργηθεί η διώρυγα, εδώ αποβιβάζονταν όσοι περνούσαν τον Ισθμό για να συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλα πλοία από το Καλαμάκι. Αναπτύσσεται λόγω των θερμών λουτρών [Νουχάκης 1901, 491-492]. Λουτράκι δήμου Περαχώρας, πρωτεύουσα θερινή, κάτοικοι 1.179 [Απογραφή 1907, 386].

Λουτρέικα | Ευρωστίνης | Λουτρέικα δήμου Ευρωστίνης: 2 ώρ. από Δερβένι [Νουχάκης 1901, 484]. Λουτρέικα, της κοινότητας Κάτω Λουτρού, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 124 [Απογραφή 1928, 26].

Λουτρό Κάτω | Ευρωστίνης | Λουτρός Κάτω και Άνω δήμου Ευρωστίνης: 2,10 ώρ. από Δερβένι, 385 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Λουτρόν Κάτω δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 285 [Απογραφή 1907, 385]. Κάτω Λουτρόν δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 116, κριθάρι 1, φασόλια 3, κουκιά 2, ρεβίθια 1, φακή 1, φάβα 1, μπιζέλια 1, λούπινα 1, πατάτες 1, ντομάτες 2, παντζάρια 1, κρεμμύδια 2, σκόρδα 2, πράσα 1, άλλα λαχανικά 2, καρπούζια και πεπόνια 2, σανός βίκος 1, τριφύλλι 1, αγραναπαύσεις 65, κήποι οπορωφόρων δέντρων 1, σταφύλια φαγητού 1, σταφύλια κρασιού 43, σταφίδα κορινθιακή 124, λιόδεντρα 20, συκιές 2 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Κάτω Λουτρόν δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 3, μουλάρια 10, γαϊδούρια 11, βοοειδή 6, πρόβατα 37, γουρούνια 2, κατσίκια 18, κότες 154, γαλοπούλες 4, χήνες 7, πάπιες 1, κουνέλια 28, [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Κάτω Λουτρόν, έδρα της κοινότητος Κάτω Λουτρού του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Κάτω Λουτρόν της κοινότητας Κάτω Λουτρού, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 212 [Απογραφή 1920, 64]. Κάτω Λουτρόν, της κοινότητας Κάτω Λουτρού, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 204 (συνυπολογίστηκαν και 40 άτομα που βρίσκονταν στο «λιμάνι») [Απογραφή 1928, 26]. Κάτω Λουτρόν: απογραφή 1940 κάτοικοι 313, απογραφή 1951 κάτοικοι 321, απογραφή 1961 κάτοικοι 379 [ΚΕΔΚΕ 1962, 107]. Κάτω Λουτρού κοινότης. Νοικοκυριά 122, χωρίς μαγειρείο 7, χωρίς λουτρό ή ντους 113, χωρίς ηλεκτρικό φως 10, χωρίς αποχωρητήριο 3 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.18]. Κάτω Λουτρού κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 880, αμπέλια 580, ετήσια φυτά 600, αγραναπαύσεις 277, βοσκοτόπια 58. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 11,900, εσπεριδοειδή 14.500, άλλα καρποφόρα 11.900. Αριθμός ζώων: άλογα 18, μουλάρια 23, γαϊδούρια 86, πρόβατα 107, κατσίκια 78, πουλερικά 2.804, κυψέλες 128 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Κάτω ΛουτρόνΚάτω Λουτρού Κορινθίας: υψόμετρο 5, κάτοικοι 421 [Απογραφή 1971, 262]. Κάτω ΛουτρόνΚάτω Λουτρού Κορινθίας: κάτοικοι 396 [Απογραφή 1981, 120]. Κάτω ΛουτρόνΚάτω Λουτρού Κορινθίας: κάτοικοι 661 [Απογραφή 1991, 142]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΑΒΑΣ, ΚΑΡΟΥΚΗΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΚΕΛΛΑΡΗΣ, ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ, ΚΟΥΡΗΣ, ΜΕΡΤΙΚΑΣ, ΜΕΤΑΞΑΣ, ΝΑΤΣΙΟΣ, ΞΕΝΟΣ, ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ, ΦΙΛΗΣ, ΨΥΛΛΑΣ.

Λουτρό (επώνυμο: Λουτριώτης). Από την απογραφή του 1907 Άνω Λουτρόν. | Ευρωστίνης | Lutro [Nani 1703]. Loutro: 20 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Loutro: 9 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Λουτρά δήμου Αιγείρας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Λουτρόν δήμου Ζάχολης: 2 ώρες και 15 λεπτά από τον Πύργο, 44 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Λουτρό δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί, κρασί. Σπίτια 30, Κάτοικοι 140 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385]. Λουτρόν (Άνω και Κάτω) δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 266 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Λουτρό (Άνω και Κάτω) δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 266 Αλβανοί, [Μηλιαράκης 1886, 130]. Λουτρόν δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 413 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Lutrà: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Λουτρόν δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Λουτρός Άνω και Κάτω δήμου Ευρωστίνης: 2,15 ώρ. από Δερβένι 385 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Άνω Λουτρόν δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 148 [Απογραφή 1907, 385]. Άνω Λουτρόν δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 314, κριθάρι 2, φασόλια 6, κουκιά 10, ρεβίθια 1, φακή 6, βίκος 6, ντομάτες 1, κρεμμύδια 1, σκόρδα 1, άλλα λαχανικά 1, καρπούζια και πεπόνια 1, σανός κριθάρι 3, αγραναπαύσεις 297, σταφύλια κρασιού 43, σταφίδα κορινθιακή 118, σταφίδα σουλτανίνα 4, λιόδεντρα 6 [Γεωργική Απογραφή 1911, 658, 659, 738, 739, 818-819, 898, 899]. Άνω Λουτρόν δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 2, μουλάρια 14, γαϊδούρια 17, βοοειδή 18, πρόβατα 207, γουρούνια 14, κατσίκια 31, κότες 222, γαλοπούλες 9, περιστέρια 5, κουνέλια 12, κυψέλες 5, [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Άνω Λουτρόν, οικισμός της κοινότητος Κάτω Λουτρού του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Άνω Λουτρόν της κοινότητας Κάτω Λουτρού, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 131 [Απογραφή 1920, 64]. Άνω Λουτρόν, της κοινότητας Κάτω Λουτρού, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 122 [Απογραφή 1928, 26]. Λουτρόν. Πηγές 2, πηγάδια 100. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 600, κριθάρι 20, βίκος 400. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 4.300, μηλιές 10, πορτοκαλιές και μανταρινιές 100, βερικοκιές 900, λεμονιές 250, ελιές 3.000, κερασιές 100, βυσσινιές 300, αμυγδαλιές 1.000. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 25, άλογα 17, γαϊδούρια 50, πρόβατα 230, κατσίκια 120. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 20. Κυψέλες 25 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 122]. Άνω Λουτρόν: απογραφή 1940 κάτοικοι 141, απογραφή 1951 κάτοικοι 128, απογραφή 1961 κάτοικοι 133 [ΚΕΔΚΕ 1962, 107]. Άνω ΛουτρόνΚάτω Λουτρού Κορινθίας: υψόμετρο 210, κάτοικοι 13 [Απογραφή 1971, 262]. Άνω ΛουτρόνΚάτω Λουτρού Κορινθίας: κάτοικοι 8 [Απογραφή 1981, 120]. Άνω ΛουτρόνΚάτω Λουτρού Κορινθίας: κάτοικοι 113 [Απογραφή 1991, 142]. Το όνομα Λουτρό οφείλεται σε θερμά λουτρά ή σε αρχαία ερείπια που οι ντόπια θεώρησαν για λουτρά. Στις αρχές του 19ου αιώνα υπήρχαν ερείπια κτηριακών εγκαταστάσεων, αλλά όχι νερά [Κορδώσης 1981, 310].

Λουτρόν της Ελένης | Κορίνθου (Κορινθίων) | Λουτρόν της Ελένης δήμου Κορίνθου: Θέση όπου χύνονται στη θάλασσα ζεστά νερά [Μηλιαράκης 1886, 110].

Λυγιά | Ευρωστίνης | Λυγιά και Δερβένιον δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 414 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Λυγιά δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 499 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Λυγιά δήμου Ευρωστίνης: 20 λεπτά από Δερβένι, 499 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Λυγιά δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 350 [Απογραφή 1907, 385]. Λυγιά δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 53, κριθάρι 1, φασόλια 50, κουκιά 10, ρεβίθια 1, μπιζέλια 1, βίκος 1, πατάτες 1, ντομάτες 17, παντζάρια 1, κρεμμύδια 17, άλλα λαχανικά 17, καρπούζια και πεπόνια 1, σανός κριθάρι 2, σανός βίκος 25, τριφύλλι 1, αγραναπαύσεις 25, κήποι οπορωφόρων δέντρων 80, σταφύλια κρασιού 40, σταφίδα κορινθιακή 153, λιόδεντρα 450, ιδιωτικά δάση 5, άγονες εκτάσεις 30 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Λυγιά δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 8, μουλάρια 29, γαϊδούρια 12, βοοειδή 5, πρόβατα 60, κατσίκια 40, κότες 300, γαλοπούλες 13, πάπιες 50, κουνέλια 150 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Λυγιά, οικισμός της κοινότητος Σκούπας του τέως δήμου Δερβενίου (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Λυγιά της κοινότητας Δερβενίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 369 [Απογραφή 1920, 64]. Λυγιάτης κοινότητας Λυγιάς, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 470 [Απογραφή 1928, 27]. Λυγιά. Πηγάδια 100. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 200, κριθάρι 100, βίκος 200. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 25.000, πορτοκαλιές και μανταρινιές 1.100, βερικοκιές 1.100, λεμονιές 6.500, ελιές 15.000, κερασιές 500, ροδακινιές 500. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 34, άλογα 24, γαϊδούρια 40, πρόβατα 150, κατσίκια 150. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 30. Κυψέλες 10 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 123]. Λυγιά: απογραφή 1940 κάτοικοι 515, απογραφή 1951 κάτοικοι 485, απογραφή 1961 κάτοικοι 561 [ΚΕΔΚΕ 1962, 145]. Λυγιάς κοινότης. Νοικοκυριά 121, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 1, χωρίς μαγειρείο 6, χωρίς λουτρό ή ντους 104, χωρίς ηλεκτρικό φως 9, χωρίς αποχωρητήριο 8, χωρίς πόσιμο νερό 4 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.19]. Λυγιάς κοινότης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 940, αμπέλια 431, ετήσια φυτά 356, αγραναπαύσεις 380, κοφτολίβαδα 4, βοσκοτόπια 85. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 11.800, εσπεριδοειδή 24.900, άλλα καρποφόρα 2.000. Αριθμός ζώων: άλογα 27, μουλάρια 25, γαϊδούρια 46, βοοειδή 1, πρόβατα 84, κατσίκια 101, πουλερικά 966, κυψέλες 5 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. ΛυγιάΛυγιάς Κορινθίας: υψόμετρο 10, κάτοικοι 413 [Απογραφή 1971, 262]. ΛυγιάΛυγιάς Κορινθίας: κάτοικοι 345 [Απογραφή 1981, 121]. ΛυγιάΛυγιάς Κορινθίας: κάτοικοι 458 [Απογραφή 1991, 143]. Ο Κορδώσης θεωρεί το Λυγιά φυτώνυμο [Κορδώσης 1981, 342]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΛΕΞΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΩΜΑΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑΣ, ΚΕΚΕΡΗΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ, ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ, ΚΟΥΡΤΖΗΣ, ΛΑΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, ΛΑΤΣΙΝΟΣ, ΜΑΓΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΟΥΓΙΟΣ, ΜΠΟΪΛΕΣ, ΠΑΠΑΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΥΛΗΣ, ΣΙΩΡΗΣ, ΣΚΕΡΟΣ, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΡΝΑΡΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ.

Λυκουρδά | Τρικκάλων | Λυκουρδά, Ρέθι, Τσιούκα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 257 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Λυκουρδά, Ρέθι, Τσιούκα δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 257 [Μηλιαράκης 1886, 121]. Λυκουρδά, δήμου Τρικκάλων: 9 ώρ. από Κόρινθο, μικρός συνοικισμός [Νουχάκης 1901, 501].

Μάζη (επώνυμο: Μάζης, ΜαζιώτηςΝεμέας | Masi: 10 φαμίλιες / 51 κάτοικοι [Grimani 1700]. Mazi: 10 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μάζι δήμου Κελεών: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Μάζι δήμου Νεμέας: 1 ώρα και 15 λεπτά από την Κόρινθο, 52 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Μάζι δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 10, Κάτοικοι 47 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Μάζι δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 109 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μάζι δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 109 [Μηλιαράκης 1886, 163]. Μάζι δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 178 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Màzi: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Μάζι δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 218 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μάζι δήμου Νεμέας: 10,30 ώρ. από Κόρινθο, 218 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Μάζι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 313 [Απογραφή 1907, 385].

Μάζη (επώνυμο: Μάζης, ΜαζιώτηςΤρικκάλων Masi [Nani 1703]. Mazi [Alberghetti 1704]. Mazi: 10 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Mazi: 12 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μάζι δήμου Τρικάλων: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μάζι δήμου Τρικάλων: 1 ώρα και 30 λεπτά από τα Τρίκαλα, 112 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μάζι δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 313 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μάζι δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 313, σπίτια 100 [Μηλιαράκης 1886, 121]. Μάζι δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 334 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μάζι δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 402 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μάζιον, δήμου Τρικκάλων: 6,30 ώρ. από Κόρινθο, 402 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Μάζι δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 385 [Απογραφή 1907, 386].

Μανωλέικα | Τρικκάλων Μανωλέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 5 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μανωλέικα, δήμου Τρικκάλων: 7 ώρ. από Κόρινθο, 5 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501].

Μάρκαση (επώνυμο: ΜαρκασιώτηςΠελλήνης | Marcassi [Nani 1703]. Marcazi [Alberghetti 1704]. Markasi: 37 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μάρκεσι δήμου Παναρήτης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μάρκεσι δήμου Πελλήνης: 2 ώρες από το Κλιμέντι, 307 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Μάρκεσι δήμου Πελλήνης: Πάνω στη λεωφόρο. Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Τρία ποτάμια άχρηστα, τρία μικρά ρυάκια χρήσιμα. Σπίτια 51, κάτοικοι 339 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Μάρκασι δήμου Πελλήνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 609 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μάρκασι δήμου Πελλήνης: Κάτοικοι 609 ελληνόφωνοι. Εδώ κατασκευάζουν κύπελα, κανάτια και βεδούρες από ξύλο βελανιδιάς [Μηλιαράκης 1886, 159]. Μάρκασι δήμου Πελλήνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 700 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μάρκαση δήμου Πελλήνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 892 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μαρκάσιον δήμου Πελλήνης: 10,30 ώρ. από Κόρινθο, 892 κάτοικοι. Παράγει σταφίδα, αραποσίτι και όσπρια [Νουχάκης 1901, 490]. Μαρκάσι δήμου Πελλήνης, κάτοικοι 949 [Απογραφή 1907, 386].

Μάστιζα | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Μάστιζα δήμου Σικυώνος: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386].

Μάτζανη (επώνυμο: ΜάτζανηςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Mezani: 8 φαμίλιες / 35 κάτοικοι [Grimani 1700]. Matsani: 54 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μάτσανη δήμου Τιτάνης: Έδρα του δήμου. Δ. Θεοδώρου δήμαρχος, Α. Δήμου εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Μάτσανι δήμου Σικυώνος: 3 ώρες από το Κιάτο, 181 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μάζανι δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Ένα μικρό ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 100, Κάτοικοι 457 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Μάτζανι δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 590 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μάτζανι δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 560 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Μάτζανι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 654 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Màtzani: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Μάτζανη δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 721 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μάτσανη δήμου Σικυώνος: 8 ώρ. από Κόρινθο, 721 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Μάτζανη δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 795 [Απογραφή 1907, 386].

Μάτσιζα | Στυμφαλίας Masica: 12 φαμίλιες / 52 κάτοικοι [Grimani 1700]. Μάτσιζα δήμου Στυμφαλίας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Μάτσεζα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 40 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μάτσιζα δήμου Στυμφαλίας: Μικρό χωριό (μάλλον καλύβια). Κάτοικοι Αλβανοί. [Μηλιαράκης 1886, 155]. Μάτζιεζα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 66 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μάτσιεζα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 91 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μάτσιεζα, δήμου Στυμφαλίας: 12,30 ώρ. από Κόρινθο, 91 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 500]. Μάτσιεζα δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 51 [Απογραφή 1907, 386].

Μαύρα Λιθάρια | Ευρωστίνης | Μαύρα Λιθάρια, της κοινότητας Στενοπόρου (Δερβενίου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 40 [Απογραφή 1928, 30]. Μαύρα Λιθάρια: απογραφή 1940 κάτοικοι 80, απογραφή 1951 κάτοικοι 70, απογραφή 1961 κάτοικοι 87 [ΚΕΔΚΕ 1962, 61]. Μαύρα ΛιθάριαΔερβενίου Κορινθίας: υψόμετρο 10, κάτοικοι 79 [Απογραφή 1971, 267]. Μαύρα ΛιθάριαΔερβενίου Κορινθίας: κάτοικοι 64 [Απογραφή 1981, 120]. Μαύρα ΛιθάριαΔερβενίου Κορινθίας: κάτοικοι 80 [Απογραφή 1991, 142]. Ως τοπωνύμιο υπάρχει από τις αρχές του 17ου αιώνα. Στην περιοχή βρέθηκε τάφος της ύστερης ρωμαϊκής εποχής [Κορδώσης 1981, 69, 312]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΔΕΛΗΣ, ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ, ΚΟΥΚΙΟΣ.

Μαυριάνικα (επώνυμο: Μαύρος, ή ΜαυριάνοςΕυρωστίνης | Μαυριάνικα δήμου Ζάχολης: 5 λεπτά από τον Πύργο, 542 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Μαυριάνικα δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί, κρασί, λάδι, μετάξι. Ένας μικρός ποταμός, ένα ρέμα χρήσιμο, ένα μικρό έλος. Σπίτια 145, Κάτοικοι 655 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Μαυριάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 656 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μαυριάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 635 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μαυριάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 513 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μαυριάνικα δήμου Ευρωστίνης: 2,30 ώρ. από Δερβένι, 513 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Μαυριάνικα δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 189 [Απογραφή 1907, 385]. Μαυριάνικα, οικισμός της κοινότητος Κουνιανίκων του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20].

Μαψός | Κλεωνών | Μαψός δήμου Κλεωνών: 1 ώρα και 15 λεπτά από το Χιλιομόδι, 32 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Μαψός δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 6, Κάτοικοι 35 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Μαζός , Χιλιομόδιον, Κουταλά, Νεοχώριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 563 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Αψός δήμου Κλεωνών: 10 σπίτια [Μηλιαράκης 1886, 168]. ΜαψόςΧιλιομόδιονΚουταλάΝεοχώριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 669 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μαζός δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 69 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μαζός δήμου Κλεωνών: 2,30 ώρ. από Κόρινθο, συνοικία Χιλιομοδίου, 69 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486].

Μελίσση (επώνυμο: Μελίσσης, ΜελισσιώτηςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Μελίσσι δήμου Σικυώνος: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μελίσσι δήμου Σικυώνος: 15 λεπτά από το Κιάτο, 97 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μελίσσι δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα. Σπίτια 27, Κάτοικοι 125 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Μελίσσι δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 398 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μελίσσι δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 398 Έλληνες [Μηλιαράκης 1886, 115]. Μελίσσι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 450 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μελίσσι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 478 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μελίσσι δήμου Σικυώνος: 5,30 ώρ. από Κόρινθο, 478 κάτοικοι, ταχυδρομικό γραφείο, στάση σιδηροδρόμου. Περιβάλλεται από αμπέλια και κυπαρίσσια [Νουχάκης 1901, 496, 498]. Μελίσσι δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 559 [Απογραφή 1907, 386].

Μεντουργιάνικα | Ευρωστίνης | Κουτιώτικα δήμου Ευρωστίνης: 1 ώρ. από Δερβένι [Νουχάκης 1901, 484]. Τα Κουτιώτικα είναι η πρώτη ονομασία των Μεντουργιάνικων [Δορμπαράκης-Πανουτσοπούλου 1992, 255]. Μεντουργιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 690 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μεντουριάνι δήμου Ευρωστίνης: 2 ώρ. από Δερβένι, 690 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Μεντουριάνικα δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 196 [Απογραφή 1907, 385]. Μεντουργιάνικα δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 30, κριθάρι 15, φασόλια 20, κουκιά 10, ντομάτες 10, κρεμμύδια 10, άλλα λαχανικά 10, σανός βίκος 20, αγραναπαύσεις 15, σταφύλια κρασιού 15, σταφίδα κορινθιακή 35, λιόδεντρα 15 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Μεντουργιάνικα δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 3, μουλάρια 60, γαϊδούρια 20, βοοειδή 41, πρόβατα 350, κατσίκια 400, κότες 600, πάπιες 20, περιστέρια 50, κουνέλια 100, κυψέλες 25 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Μεντουριάνικα, οικισμός της κοινότητος Κούτου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 21]. Μεντουριάνικα της κοινότητας Χελυδορίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 74 [Απογραφή 1920, 70]. Μεντουριάνικα, της κοινότητας Χελυδορίου (Κούτου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 239 [Απογραφή 1928, 30]. Μεντουργιάνικα. Υψόμετρο 100, πηγές 1, πηγάδια 10 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13]. Μεντουργιάνικα: απογραφή 1940 κάτοικοι 239, απογραφή 1951 κάτοικοι 313, απογραφή 1961 κάτοικοι 375 [ΚΕΔΚΕ 1962, 257]. ΜεντουργιάνικαΧελυδορέου Κορινθίας: υψόμετρο 100, κάτοικοι 295 [Απογραφή 1971, 270]. ΜεντουργιάνικαΧελυδορέου Κορινθίας: κάτοικοι 226 [Απογραφή 1981, 122]. ΜεντουργιάνικαΧελυδορέου Κορινθίας: κάτοικοι 209 [Απογραφή 1991, 144]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΡΗΣ, ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΑΜΑΘΑΣ, ΜΟΥΓΙΟΣ.

Μερζάκη (επώνυμο: ΜερζάκηςΚλεωνών | Μερζάκιον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 85 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μερζάκιον δήμου Κλεωνών: 3,45 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 486].

Μέρτιζα | Κλεωνών | Μέρτιζα δήμου Κλεωνών: θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381].

Μερτικέικα (επώνυμο: ΜερτίκαςΤρικκάλων Μερτικέικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Γεωργέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μερτικιέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 179 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μερτικέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 93 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μερτικέικα, δήμου Τρικκάλων: 6,30 ώρ. από Κόρινθο, 93 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Μερτικέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 166 [Απογραφή 1907, 386].

Μέσα Ξυλόκαστρο | Τρικκάλων | Μέσα Ξυλόκαστρο δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 775 κάτοικοι. Αποτελείται από τις συνοικίες Χαλκιάνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαλδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμιάνικα, Μερτικέικα, Γεωργέικα, Λασκέικα, Κυργιαννάκη ή Πετρακέικα και Μανωλέικα [Μηλιαράκης 1886, 122].

Μεσινό | Φενεού Messino: 50 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Mesano: 35 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μεσσηνόν δήμου Μεσσηνού: Έδρα του δήμου. Α. Κουζόλας δήμαρχος, Α. Γκιόκα εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Μεσινόν δήμου Φενεού: 30 λεπτά από τη Γκούρα, 260 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Μεσινόν δήμου Φενεού: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, κρασί. Σπίτια 55, κάτοικοι 224 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Μεσινό δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 230 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μεσινό Ζευγολατειό δήμου Φενεού: μικρό χωριό [Μηλιαράκης 1886, 148]. Μεσινόν δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 215 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μεσινόν δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 267 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Μεσινόν, δήμου Φενεού: 15,30 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 267 [Νουχάκης 1901, 503]. Μεσινόν δήμου Φενεού, κάτοικοι 426 [Απογραφή 1907, 387].

Μετόχι Θεοτόκου | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Θεοτόκου Μετόχιον δήμου Περαχώρας: 3,20 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 491].

Μετόχι Λεχόβης | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Λεχόβης Μετόχιον δήμου ΣικυώνοςΆγιος Στέφανος, 5,30 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 496].

Μετόχι μονής Λέχοβας | Πελλήνης | Μετόχι μονής Λέχοβας δήμου Πελλήνης [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387].

Μονή Άγιος Βλάσιος | Τρικκάλων | Μονή Άγιος Βλάσιος δήμου Τρικάλων: διαλυμένη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389].

Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού | Φενεού Μονή Άγιος Γεώργιος δήμου Φενεού: 30 λεπτά από τη Γκούρα, 30 άτομα [Σταματάκης 1846, 75]. Μονή Φενεού ο Άγιος Γεώργιος δήμου Φενεού: διατηρούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Μονή Φενεού δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 24 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μονή Αγίου Γεωργίου δήμου Φενεού: 24 καλόγεροι. Εδώ υπάρχει πριονιστήριο σανίδων [Μηλιαράκης 1886, 149]. Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 30 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 22 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Άγιος Γεώργιος, δήμου Φενεού: 17,30 ώρ. από Κόρινθο, μονή, άτομα 22 [Νουχάκης 1901, 503]. Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού δήμου Φενεού, κάτοικοι 19 [Απογραφή 1907, 387].

Μονή Αγίου Νικόλαου | Κορίνθου (Κορινθίων) | Άγιος Νικόλαος Μονή δήμου Κορίνθου: 2 ώρ., από το δημόσιο δρόμο [Νουχάκης 1901, 477].

Μονή Αγίου Νικολάου των Καλών Νήσων | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Μονή Αγίου Νικολάου των Καλών Νήσων δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 άτομα 4 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μονή Αγίου Νικολάου των Καλών Νήσων δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 άτομα 8 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Άγιος Νικόλαος δήμου Περαχώρας: 3,30 ώρ. από Κόρινθο, 8 άτομα. Μονή Καλών Νήσων [Νουχάκης 1901, 491]. Μονή Αγίου Νικολάου δήμου Περαχώρας, άτομα 4 [Απογραφή 1907, 386].

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Λέχοβας | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Μονή Λέχοβας δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 άτομα 8 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μονή Λέχοβας (Κοίμησις Θεοτόκου) δήμου Σικυώνος: 28 καλόγεροι. [Μηλιαράκης 1886, 115]. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Λέχοβας δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 άτομα 9 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Λέχοβας δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 άτομα 30 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Λεχόβης Μονή δήμου ΣικυώνοςΚοίμησις της Θεοτόκου, 9 ώρ. από Κόρινθο, 30 άτομα [Νουχάκης 1901, 496]. Μονή Λεχόβης δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 36 [Απογραφή 1907, 386].

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Παναγία Βράχου | Νεμέας | Παναγία Βράχου δήμου Νεμέας: Μονή διατηρούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Μονή Βράχου δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 άτομα 13 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Βράχου δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 άτομα 22 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Βράχου Μονή δήμου Νεμέας: Κοίμησις Θεοτόκου, 8,20 ώρ. από Κόρινθο, 22 άτομα [Νουχάκης 1901, 488].

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Σολυγείας | Σολυγείας Μονή Σολυγείας δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 άτομα 7 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Σολυγείας δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 άτομα 5 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Σολυγείας δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 άτομα 6 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Σοφικού Μονή, δήμου Σολυγείας: 6 ώρ. από Κόρινθο, 6 άτομα (Κοίμησις Θεοτόκου) [Νουχάκης 1901, 499].

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Φανερωμένης | Κλεωνών | Μονή Φανερομένη δήμου Κλεωνών: 30 λεπτά από το Χιλιομόδι, 24 άτομα [Σταματάκης 1846, 76]. Μονή Φανερωμένης δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 άτομα 16 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Φανερωμένης δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 άτομα 13 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Φανερωμένης δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 άτομα 23 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Φανερωμένης δήμου Κλεωνών: 3,40 ώρ. από Κόρινθο, Κοίμησις Θεοτόκου, 23 άτομα Νουχάκης 1901, 487]. Μονή Φανερωμένης δήμου Κλεωνών, άτομα 25 [Απογραφή 1907, 385].

Μονή Παναγίας Κορυφής | Ευρωστίνης | Μονή Παναγίας Κορυφής δήμου Ζάχολης: διαλυμένη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385].

Μονή Πραθίου | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Πραθίου Μονή δήμου Περαχώρας: Κοίμησις Θεοτόκου, 3,30 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 491].

Μονή Προφήτη Ηλιού | Ευρωστίνης | Μονή Προφήτου Ηλιού δήμου Ζάχολης: διατηρούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385]. Μονή Προφήτου Ηλιού δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 10 άτομα [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μονή Προφήτου Ηλία δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 13 άτομα [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μονή Προφήτη Ηλία δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 15 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Προφήτης Ηλίας δήμου Ευρωστίνης: μονή, 2,15 ώρ. από Δερβένι, 15 άτομα [Νουχάκης 1901, 484]. Μονή Προφήτου Ηλιού, της κοινότητας Χελυδορίου (Κούτου), της επαρχίας Κορινθίας, άτομα 14 [Απογραφή 1928, 30].

Μονή Σοφικού | Σολυγείας | Μονή Σοφικού δήμου Σολυγείας: διατηρούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382].

Μονή Στεφανίου Άγιος Δημήτριος | Κλεωνών | Μονή Άγιος Δημήτριος δήμου Κλεωνών: 1 ώρα από το Χιλιομόδι, 9 άτομα [Σταματάκης 1846, 76]. Άγιος Δημήτριος Μονή Φανερωμένη δήμου Κλεωνών: διατηρούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Μονή Στεφάνιον δήμου Κλεωνών: διατηρούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Μονή Στεφανίου δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 άτομα 11 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μονή Αγίου Δημητρίου ή Στεφάνι δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 άτομα 9 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μονή Στεφανίου Άγιος Δημήτριος δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 άτομα 15 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Άγιος Δημήτριος δήμου Κλεωνών: 3,30 ώρ. από Κόρινθο, μονή Στεφανίου, 15 άτομα [Νουχάκης 1901, 486].

Μοσιά | Φενεού Mosia: 1 φαμίλιες / 3 κάτοικοι [Grimani 1700]. Mossa [Nani 1703]. Moucha: 50 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Mosa: 41 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μουσιά δήμου Μεσσηνού: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μοσιά δήμου Φενεού: 30 λεπτά από τη Γκούρα, 298 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Μουζά δήμου Φενεού: Στο δρόμο δίπλα στη λίμνη του Φονιά. Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 55, κάτοικοι 97 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Μοσιά δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 247 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μοσιά Ζευγολατειό δήμου Φενεού: μικρό χωριό. Εδώ υπάρχει μεγάλος πύργος, άλλοτε ιδιοκτησία του Κιαμήλ Μπέη, στον οποίο ανήκαν παλιά τα χωριά της περιοχής [Μηλιαράκης 1886, 148]. Μοσιά δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 213 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μοσιά δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 249 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Μωσιά, δήμου Φενεού: 15 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 249 [Νουχάκης 1901, 503]. Μοσιά δήμου Φενεού, κάτοικοι 329 [Απογραφή 1907, 387].

Μούλκι (επώνυμο: ΜουλκιώτηςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Moulki: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Moulki: 48 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μούλκι δήμου Σικυώνος: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μούλκι δήμου Σικυώνος: 30 λεπτά από το Κιάτο, 266 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Μούλκι δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένα ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 55, Κάτοικοι 252 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Μούλκι δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 395 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μούλκι δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 395 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Μούλκι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 459 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Mùlki: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Μούλκι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 433 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μούλκι δήμου Σικυώνος: 3,45 ώρ. από Κόρινθο, 433 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Μούλκι δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 466 [Απογραφή 1907, 386].

Μπάση (επώνυμο: Μπάσης, ΜπασιώτηςΣτυμφαλίας Bassi [Alberghetti 1704]. Basi: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Bazi: 40 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μπάσι δήμου Καστανέας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μπάσι δήμου Στύμφαλου: 2 ώρες από τα Δούσια, 358 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Μπάσι δήμου Στυμφαλίας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Τρία ρυάκια χρήσιμα, ένα μικρό δάσος. Σπίτια 62, Κάτοικοι 387 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Μπάσι και Κιόνια δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μπάσι και Κιόνια δήμου Στυμφαλίας: κάτοικοι 385 [Μηλιαράκης 1886, 155]. Μπάσι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 444 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μπάσι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 373 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μπάσιον δήμου Στυμφαλίας: 13,30 ώρ. από Κόρινθο, 373 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 500]. Μπάσι δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 404 [Απογραφή 1907, 386].

Μπέικο (επώνυμο: ΜπέικοςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Μπέικον δήμου Σικυώνος: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386].

Μπεκιάνικα | Κορίνθου (Κορινθίων) | Μπεκιάνικα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 14 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μπεκιάνικα δήμου Κορίνθου: 1,40 ώρ., βατός δρόμος, πέρα από το Σολωμό, 14 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Μπεκιάνικα δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 22 [Απογραφή 1907, 385].

Μπίσια (επώνυμο: Μπίσιας, Μπίσσιας, ΜπισιώτηςΠεραχώρας (Περαχωριτών) | Pisa: 150 φαμίλιες, 1.050 κάτοικοι Αλβανοί [Pouqueville 1827, 171]. Πίσσα δήμου Λεχαίου: Έδρα του δήμου. Αθ. Ράτης δήμαρχος [Πίνακας 1837, 3]. Μπίσια δήμου Περαχώρας: 30 λεπτά από την Περαχώρα, 498 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μπίσια δήμου Περαχώρας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, κρασί, λάδι, ρετσίνι. Μία μικρή λίμνη, δυο μικρά ρυάκια άχρηστα, ένα λιμανάκι, οκτώ μεγάλα δάση. Σπίτια 102, Κάτοικοι 533 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385]. Μπίσα δήμου Περαχώρας: 60 οικογένειες. Πολλοί κάτοικοι του χωριού έχουν για χειμερινή κατοικία το Σχοίνο [Μηλιαράκης 1886, 140]. Πίσσα και Σχοίνος δήμου Περαχώρας: απογραφή 1879 κάτοικοι 330 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Πίσσα δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 326 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Πήσια δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 340 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Πήσια δήμου Περαχώρας: 3.30 ώρ. από Κόρινθο, 240 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 491]. Πήσια δήμου Περαχώρας, κάτοικοι 387 [Απογραφή 1907, 386].

Μποζικά (επώνυμο: Μποζίκας, ΜποζίκηςΝεμέας | Μπόζικα δήμου Κελεών: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Μπόζικα δήμου Νεμέας: 1 ώρα και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 181 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Μποζικά δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα μικρό δάσος. Σπίτια 30, Κάτοικοι 161 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Μποζικά δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 269 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μποζικά δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 269. Εδώ υπάρχει κεφαλάρι με πολύ νερό [Μηλιαράκης 1886, 163]. Μποζικά δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 344 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Bozikà: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Μποζικά δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 399 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μποζικά δήμου Νεμέας: 11 ώρ. από Κόρινθο, 399 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Μποζικά δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 427 [Απογραφή 1907, 385].

Μπολάτι | Κορίνθου (Κορινθίων) | Bolati [Alberghetti 1704]. Bolati: 2 φαμίλιες / 8 κάτοικοι [Grimani 1700]. Balati: 20 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Bolati: 15 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μπολάτι δήμου Απίας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Μπολάτι δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 45 λεπτά από την Κόρινθο, 113 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μπολάτι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 27, Κάτοικοι 120 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Μπολάτι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 183 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μπολάτι δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 183 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Μπολάτι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 215 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Μπολάτι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 286 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μπολάτι δήμου Κορίνθου: 2,20 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 286 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Μπολάτι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 260 [Απογραφή 1907, 385].

Μπόσνα (επώνυμο: ΜπόσναςΚορίνθου (Κορινθίων) | Bosouna: 16 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1 Μπόσνα δήμου Απίας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]., 34]. Μπόζια, Άσσου, Αζίζη δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 15 λεπτά από την Κόρινθο, 124 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. ΜπόζιαΆσσουΑζίζι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένας μεγάλος ελαιώνας, ένα ρέμα μικρό, ένα χρήσιμο ρυάκι. Σπίτια 60, Κάτοικοι 248 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379].

Μπότσικα (επώνυμο: ΜπότσικαςΝεμέας | Bosichieus [Nani 1703]. Bozzichieus [Alberghetti 1704]. Bosigei: 22 φαμίλιες / 95 κάτοικοι [Grimani 1700]. Botsika: 17 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μπότσικα δήμου Φλοιούντος: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μπότσικα δήμου Νεμέας: 1 ώρα και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 90 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Μπότσικα δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα μικρό ρυάκι χρήσιμο. Σπίτια 27, Κάτοικοι 110 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Μπότζικα δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 167 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Βοτζικά δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 167 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 163]. Μπότζικα δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 344 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Μπότζικα δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 220 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Μπότζικα δήμου Νεμέας: 9,30 ώρ. από Κόρινθο, 220 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Μπότσικα δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 297 [Απογραφή 1907, 385].

Μπούζη (επώνυμο: Μπούζης, ΜπουζιώτηςΣτυμφαλίας Busi: 10 φαμίλιες / 46 κάτοικοι [Grimani 1700]. Busi [Nani 1703]. Buzzi [Alberghetti 1704]. Bouzi: 31 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μπούζι δήμου Στυμφαλίας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μπούζι δήμου Στύμφαλου: 1 ώρα και 30 λεπτά από τα Δούσια, 234 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Μπούζι δήμου Στυμφαλίας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένας μικρός ποταμός, δυο ρυάκια χρήσιμα, ένα μικρό έλος, ένα μικρό δάσος. Σπίτια 43, Κάτοικοι 421 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Μπούζι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 355 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μπούζι δήμου Στυμφαλίας: Κάτοικοι 385 [Μηλιαράκης 1886, 155]. Μπούζι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 343 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Μπούζι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 365 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Μπούζιον, δήμου Στυμφαλίας: 12,20 ώρ. από Κόρινθο, 365 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 500]. Μπούζι δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 409 [Απογραφή 1907, 386].

Μπουσμπάρδι | Κλεωνών | Bousbardi: 10 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Bousbardi: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βουσμπάρδι δήμου Κλαιωνών: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Μποζουμπάρδι δήμου Κλεωνών: 5 ώρ. από Κόρινθο, συνοικία Χιλιομοδίου [Νουχάκης 1901, 486].

Μπούτση (επώνυμο: ΜπούτσηςΤρικκάλων | Μπούτσι δήμου Τρικάλων: Καλύβια Καρυωτών [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389].

Μύλος Ζευγολατειό | Φενεού | Milos: 30 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Mylo-Zevgolatio: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34].

Νέα Κόρινθος (επώνυμο λόγιο: Κορίνθιος). Από την Απογραφή του 1889 Κόρινθος | Κορίνθου (Κορινθίων) | Νέα Κόρινθος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 2,619 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Νέα Κόρινθος δήμου Κορίνθου: Έδρα του δήμου. Κάτοικοι 2.619. Κτίστηκε από την αρχή, με νόμο της 10ης Μαΐου 1858, μετά το μεγάλο σεισμό. Εδώ μετοίκησε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (Αλβανοί) από την Παλιά Κόρινθο και τα Εξαμίλια [Μηλιαράκης 1886, 107-108]. Κόρινθος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 4.124 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κόρινθος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 4.188 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Νέα Κόρινθος δήμου Κορίνθου: 4.188 κάτοικοι, μαζί με το λιμάνι. Έδρα νομαρχίας, πρωτοδικείου, ειρηνοδικείου, οικονομικής εφορίας, ταμείου, υποκαταστήματος Εθνικής Τραπέζης, ταχυδρομείο, τηλεγραφείο, αστυνομίας, επισκοπής, γυμνασίου, ελληνικών σχολείων, τάγματος Ευζώνων. Κτίστηκε το 1857 στη θέση Σχοινιάς, μετά το σεισμό, βάσει σχεδίου [Νουχάκης 1901, 477-478]. Κόρινθος δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 5.340 [Απογραφή 1907, 385].

Νέαι Βρυσούλαι | Ευρωστίνης | Νέαι Βρυσούλαι: απογραφή 1961 κάτοικοι 129 [ΚΕΔΚΕ 1962, 47]. Νέαι ΒρυσούλαιΝέων Βρυσουλών (Βρυσουλών) Κορινθίας: υψόμετρο 720, κάτοικοι 169 [Απογραφή 1971, 206]. Νέαι ΒρυσούλαιΝέων Βρυσουλών Κορινθίας: κάτοικοι 172 [Απογραφή 1981, 121]. Νέαι ΒρυσούλαιΝέων Βρυσουλών Κορινθίας: κάτοικοι 173 [Απογραφή 1991, 143]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ, ΚΑΡΑΒΑΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Νεζέικα (επώνυμο: Νέζας, Νέζης, ΝέζοςΣολυγείας Νεζέικα δήμου Σολυγείας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Νεζέικα δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 113 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Νεζέικα δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 137 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Νεζέικα, δήμου Σολυγείας: 3 ώρ. από Κόρινθο, 137 κάτοικοι, συνοικία Κατακαλλίου [Νουχάκης 1901, 499]. Νεζέικα δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 177 [Απογραφή 1907, 386].

Νεοχώρι (επώνυμο: ΝεοχωρίτηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Νεοχώριον δήμου Κορίνθου: 1,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο [Νουχάκης 1901, 478]. Νεοχώρι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 27 [Απογραφή 1907, 385].

Νεράντζα ή Τρικαλίτικα (επώνυμο: ΝερατζάςΚορίνθου (Κορινθίων) | Netrizza: 4 φαμίλιες / 13 κάτοικοι [Grimani 1700]. Neranza [Nani 1703]. Narunzè [Alberghetti 1704]. Neratza: 12 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Nerandza: 8 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Νεράντσια δήμου Απίας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. ΝεράντσαΡοκώνι και Κυπαρίσσι δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 50 λεπτά από την Κόρινθο, 125 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. ΝεράντζιΚοκόνι και Κυπαρίσσι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Στο Κυπαρίσσι υπάρχει τελωνειακό φυλάκιο Σπίτια 29, Κάτοικοι 99 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Τρικαλίτικα ή Νεράντζα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 136 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Νεράντζα ή Τρικαλίτικα δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 136 [Μηλιαράκης 1886, 111]. Τρικαλίτικα ή Νεραντζά δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 213 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Νεράντζα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 225 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Νεράτζα ή Τρικκαλίτικα δήμου Κορίνθου: 3 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 225 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Νεράντζα δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 249 [Απογραφή 1907, 385].

Νιοχώρι | Κλεωνών | Niocori: 10 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Νεοχώρι και Κουτάλαις δήμου Κλεωνών: 15 λεπτά από το Χιλιομόδι, 76 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Νεοχώρι και Κουταλάς δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 14, Κάτοικοι 81 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Νεοχώριον, Χιλιομόδιον, Κουταλά, Μαζός δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 563 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Νεοχώριον δήμου Κλεωνών: μικρό χωριό [Μηλιαράκης 1886, 168]. ΝεοχώριονΧιλιομόδιονΚουταλάΜαψός δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 669 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Νιοχώρι δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 61 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Νεοχώριον δήμου Κλεωνών: 2 ώρ. από Κόρινθο, συνοικία Χιλιομοδίου, 61 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486].

Ντούσια (επώνυμο: Ντούσιας, Ντούσας, ΝτουσιώτηςΣτυμφαλίας Dussa [Nani 1703]. Dussa [Alberghetti 1704]. Douche: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Dousa: 58 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ντούσια δήμου Στυμφαλίας: Έδρα του δήμου. Γ. Ζόγκας δήμαρχος, Δ. Παπαδόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Δούσια δήμου Στύμφαλου: Έδρα του δήμου, 8 ώρες από την Κόρινθο, 498 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Ντούσια δήμου Στυμφαλίας: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένας ποταμός μικρός, οκτώ ρυάκια, ένα μικρό έλος, ένα μικρό δάσος. Σπίτια 76, Κάτοικοι 451 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Δούσια δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 742 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ντούσα δήμου Στυμφαλίας: Κάτοικοι 742 Αλβανοί. Μπροστά του χωριού βρίσκεται ο κάμπος Κινέτα [Μηλιαράκης 1886, 155]. Δούσια δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 808 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Dùsia: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Δούσια δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 980 [Χουλιαράκης Α2, 190[. Δούσια, δήμου Στυμφαλίας: 11 ώρ. από Κόρινθο, 980 κάτοικοι. Ανατολικά της είναι ο κάμπος Κινέτα [Νουχάκης 1901, 499]. Δούσια δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 1.194 [Απογραφή 1907, 386].


Ξυλόκαστρο| Τρικκάλων Cilocastro [Nani 1703]. Ξυλόκαστρον δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 467 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ξυλόκαστρον Έξω δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 467. Χειμερινή πρωτεύουσα του δήμου (1η Οκτωβρίου - τέλος Απριλίου). Νέα κωμόπολη. Κόσμημά της το πευκοδάσος, μισή ώρας έκτασης [Μηλιαράκης 1886, 122]. Ξυλόκαστρον δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 836. Πρωτεύουσα χειμερινή [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ξυλόκαστρον δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 1.070. Πρωτεύουσα χειμερινή [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ξυλόκαστρον δήμου Τρικκάλων: 6,30 ώρ. από Κόρινθο, 1.070 κάτοικοι. Έδρα του δήμου και του ειρηνοδικείου από 1η Οκτωβρίου μέχρι τέλους Μαΐου. Υπάρχει τελωνείο, ταχυδρομείο, τηλεγραφείο και ελληνικό σχολείο. Ο γύρος κάμπος είναι γεμάτος αμπέλια και ελιές [Νουχάκης 1901, 501-502]. Ξυλόκαστρον δήμου Τρικκάλων, πρωτεύουσα χειμερινή, κάτοικοι 1.760 [Απογραφή 1907, 386].

Ξυλόκαστρο λιμήν | Τρικκάλων Ξυλόκαστρον λιμήν δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 13 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Λιμήν Ξυλοκάστρου, δήμου Τρικκάλων: 7 ώρ. από Κόρινθο, 13 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501].

Ξυλοκέριζα | Κορίνθου (Κορινθίων) | Xilodjara: 12 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Καλύβια Ξυλοκέριζας δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Ξυλοκέριζα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 127 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Ξυλοκέριζα δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 127 Αλβανοί. Βρίσκεται στους πρόποδες των βουνών της Ξυλοκέριζας [Μηλιαράκης 1886, 110]. Ξυλοκέριζα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 153 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Ξυλοκέριζα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 173 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Ξυλοκέριζα δήμου Κορίνθου: 1,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 173 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Ξυλοκέριζα δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 178 [Απογραφή 1907, 385].

Ομέρ Τσαούση (επώνυμο: Ομέρ και ΤσαούσηςΚλεωνών | Ομερτσαούση δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 27 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Ομερτσαούση δήμου Κλεωνών: 3 ώρ. από Κόρινθο, 27 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Ομέρ Τσαούσι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 56 [Απογραφή 1907, 385].

Οσταχασάνη (επώνυμο: Οσμάν; ΧασάνηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Ωσταχασάνι δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380].

Παναρίτη (επώνυμο: ΠαναρίτηςΠελλήνης | Panariti: 23 φαμίλιες / 92 κάτοικοι [Grimani 1700]. Panaritti [Nani 1703]. Panariti [Alberghetti 1704]. Phaneriti: 50 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Panariti: 36 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Παναρήτη δήμου Παναρήτης: Έδρα του δήμου. Α. Κοντογιάννης δήμαρχος, Α. Παύλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Παναρίτη δήμου Πελλήνης: 2 ώρες από το Κλιμέντι, 333 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Παναρίτι δήμου Πελλήνης: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Δυο μικρά ρέματα χρήσιμα. Σπίτια 46, κάτοικοι 323 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Παναρίτη δήμου Πελλήνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 549 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Παναρίτη δήμου Πελλήνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 633 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Παναρίτη δήμου Πελλήνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 680 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Παναρίτη δήμου Πελλήνης: 10 ώρ. από Κόρινθο, 680 κάτοικοι. Σε απόσταση 20 λεπτά ανατολικά υπάρχουν ερείπια ναού, μάλλον βυζαντινού, που οι αλβανόφωνοι κάτοικοι τα λένε «Κλίσι Μπούκουρα» (Όμορφη εκκλησιά) [Νουχάκης 1901, 490-491]. Παναρίτι δήμου Πελλήνης, κάτοικοι 776 [Απογραφή 1907, 386].

Παραδείση (επώνυμο: ΠαραδείσηςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Paradisi: 7 φαμίλιες / 33 κάτοικοι [Grimani 1700]. Paradissi [Nani 1703]. Paradisi [Alberghetti 1704]. Paradisi: 12 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Παραδείσι δήμου Τιτάνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Παραδείσι και Λιόπεσι δήμου Σικυώνος: 2 ώρες και 30 λεπτά από το Κιάτο, 356 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Παραδίσι και Λιόπεσι δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 46, Κάτοικοι 201 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Παραδείσι δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 100 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Παραδείσι δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 100 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Παραδείσιον δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 131 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Paradìsi: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Παραδείσι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 131 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Παραδείσι δήμου Σικυώνος: 8,30 ώρ. από Κόρινθο, 139 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Παραδείσι δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 132 [Απογραφή 1907, 386].

Παραλία Πεταλούς | Ευρωστίνης | Παραλία Πεταλούς: απογραφή 1961 κάτοικοι 84 [ΚΕΔΚΕ 1962, 199]. Παραλία ΠεταλούςΠεταλούς Κορινθίας: υψόμετρο 5, κάτοικοι 76 [Απογραφή 1971, 297].

Πασιά (επώνυμο: Πασιάς, Πασσιάς, ΠασιώτηςΚλεωνών | Πασιά δήμου Κλεωνών: 4 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 486].

Πεντασκούφη (επώνυμο: Πεντασκούφης και ΠεντεσκούφηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Pene-Scouphia: 5 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Πεντασκούφι δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Πέντε Σκούφι, παραφθορά της γαλλικής ονομασίας Mont-Esquiou, που είχε δοθεί σε ένα κάστρο (ερειπωμένο πια) νότια του Ακροκόρινθου [Μηλιαράκης 1886, 109-110]. Πεντασκούφη δήμου Κορίνθου: 2,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, αγροικίες [Νουχάκης 1901, 478].

Περαχώρα (επώνυμο: ΠεραχωρίτηςΠεραχώρας (Περαχωριτών) | Pera-Chora: 300 φαμίλιες, 2.100 κάτοικοι Αλβανοί [Pouqueville 1827, 171]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: Έδρα του δήμου. Α. Λογοθετόπλος δήμαρχος, Α. Λαμπαδάριος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: Έδρα του δήμου, 5 ώρες από την Κόρινθο, 1.371 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί, λάδι, αμύγδαλα, μέλι, ρετσίνι. Μία μεγάλη λίμνη άχρηστη, δυο λιμανάκια, δυο μικρά δάση. Εδώ υπάρχει δασονομείο. Σπίτια 279, Κάτοικοι 1.471 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: απογραφή 1879 κάτοικοι 1.455 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: Έδρα του δήμου. Κάτοικοι 1.455, σπίτια 400 [Μηλιαράκης 1886, 134]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 1.394, πρωτεύουσα χειμερινή [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 1361, πρωτεύουσα χειμερινή [Χουλιαράκης Α2, 190]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας: Έδρα δήμου και αστυνομίας από 1η Οκτωβρίου έως τέλος Μαρτίου, 3,30 ώρ. από Κόρινθο, 1.361 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 491]. Περαχώρα δήμου Περαχώρας, πρωτεύουσα χειμερινή, κάτοικοι 1.582 [Απογραφή 1907, 386].

Περγιάλι (επώνυμο: Περγιάλης, Περγιαλιώτης και ΠεριγιαλιώτηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Peragialiti [Alberghetti 1704]. Periali: 30 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Perigiali: 40 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 33]. Περγιάλι δήμου Κορίνθου: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Περγιάλι δήμου Κορίνθου: 30 λεπτά από την Κόρινθο, 83 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Περγιάλι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 22, Κάτοικοι 102 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Περιγιάλι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 218 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Περιγιάλι δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 218 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Περιγιάλι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 332 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Περιγιάλι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 398 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Περιγιάλι δήμου Κορίνθου: 1,45 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 398 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Περιγιάλι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 400 [Απογραφή 1907, 385].

Περιβόλι Τρύπου (επώνυμο: Τρύπος, ΤρίποςΚορίνθου (Κορινθίων) | Περιβόλι Τρύπου δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 9 [Χουλιαράκης Α2, 189].

Πεταλού (επώνυμο: ΠεταλάςΕυρωστίνης | Πεταλού, Δερβένιον και Λυγιά δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 414 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Πεταλού δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 125 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Πεταλού δήμου Ευρωστίνης: 15 λεπτά από Δερβένι, 125 κάτοικοι, υπάρχουν ερείπια του ναού της Αφροδίτης [Νουχάκης 1901, 484]. Πεταλού δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 303 [Απογραφή 1907, 385]. Πεταλού δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 65, κριθάρι 11, φασόλια 50, κουκιά 15, φακή 1, ντομάτες 15, κρεμμύδια 15, σκόρδα 1, άλλα λαχανικά 15, καρπούζια και πεπόνια 1, σανός κριθάρι 4, σανός βρώμη 1, σανός βίκος 25, τριφύλλι 3, αγραναπαύσεις 50, κήποι οπορωφόρων δέντρων 2, σταφύλια φαγητού 4, σταφύλια κρασιού 88, σταφίδα κορινθιακή 212, σταφίδα σουλτανίνα 2, λιόδεντρα 106, συκιές 1, ιδιωτικά δάση 5, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 2, άγονες εκτάσεις 5 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Πεταλού δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 12, μουλάρια 28, γαϊδούρια 10, βοοειδή 3, πρόβατα 82, κατσίκια 46, κότες 220, γαλοπούλες 13, πάπιες 100, κουνέλια 100 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Πεταλού, οικισμός της κοινότητος Δερβενίου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Πεταλού της κοινότητας Δερβενίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 202 [Απογραφή 1920, 92]. Πεταλού, της κοινότητας Στενοπόρου (Δερβενίου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 153 [Απογραφή 1928, 30]. Β. Δ. 30.7.1950 (ΦΕΚ 170/7-8.1950) Ο οικισμός Πεταλούς της κοινότητος Δερβενίου, αναγνωρίζεται εις ιδίαν ομώνυμον κοινότητα (επαρχία Κορινθίας) [Χουλιαράκης Γ, 61]. Πεταλού: απογραφή 1940 κάτοικοι 268, απογραφή 1951 κάτοικοι 238, απογραφή 1961 κάτοικοι 158 [ΚΕΔΚΕ 1962, 61, 199]. Πεταλούς κοινότης. Νοικοκυριά 58, χωρίς μαγειρείο 6, χωρίς λουτρό ή ντους 56, χωρίς ηλεκτρικό φως 2, χωρίς αποχωρητήριο 3 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.19]. Πεταλούς κοινότης ημιορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 365, αμπέλια 166, ετήσια φυτά 371, αγραναπαύσεις 54. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 7.800, εσπεριδοειδή 11.400, άλλα καρποφόρα 1.900. Αριθμός ζώων: άλογα 3, μουλάρια 11, γαϊδούρια 38, βοοειδή 4, πρόβατα 39, κατσίκια 49, πουλερικά 508, κυψέλες 5 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. ΠεταλούΠεταλούς Κορινθίας: υψόμετρο 50, κάτοικοι 128 [Απογραφή 1971, 297]. ΠεταλούΔερβενίου Κορινθίας: κάτοικοι 112 [Απογραφή 1981, 120]. ΠεταλούΔερβενίου Κορινθίας: κάτοικοι 112 [Απογραφή 1991, 142]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ, ΚΑΪΤΣΑΣ, ΚΟΥΝΗΣ, ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ, ΧΙΝΟΣ.

Πετρακέικα (επώνυμο: ΠετράκηςΤρικκάλων Πετρακέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 66 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Πετρακέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 21 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Πετρακέικα, δήμου Τρικκάλων: 21 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Πετρακέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 44 [Απογραφή 1907, 386].

Πετρή (επώνυμο: Πετρής, ΠετριώτηςΝεμέας | Petri [Nani 1703]. Petri Rumeliotti [Alberghetti 1704]. Petri: 22 φαμίλιες / 87 κάτοικοι [Grimani 1700]. Petri: 21 φαμίλιες / 79 κάτοικοι [Grimani 1700]. Petri: 11 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Πετρί δήμου Φλοιούντος: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Πετρί δήμου Νεμέας: 1 ώρα και 15 λεπτά από την Κόρινθο, 62 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Πετρί δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα μικρό δάσος. Σπίτια 12, Κάτοικοι 62 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Πετρί δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 122 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Πετρή δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 122 [Μηλιαράκης 1886, 163]. Πετρί δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 141 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Πετρί δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 183 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Πετρή δήμου Νεμέας: 9 ώρ. από Κόρινθο, 183 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Πετρί δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 194 [Απογραφή 1907, 385].

Πιτσά Κάτω (επώνυμο: Πιτσάς, ΠιτσαδιώτηςΕυρωστίνης | Καλύβια του Μπιτσά ή Κάτω Μπιτσά δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 288, [Μηλιαράκης 1886, 130]. Πιτσαδέικα δήμου Ευρωστίνης: 2 ώρ. από Δερβένι, χειμερινή διαμονή [Νουχάκης 1901, 484]. Κάτω Πιτσά: απογραφή 1940 κάτοικοι 785, απογραφή 1951 κάτοικοι 717, απογραφή 1961 κάτοικοι 805 [ΚΕΔΚΕ 1962, 205]. Πιτσών κοινότης. Νοικοκυριά 210, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 3, χωρίς μαγειρείο 16, χωρίς λουτρό ή ντους 199, χωρίς ηλεκτρικό φως 27, χωρίς αποχωρητήριο 84, χωρίς πόσιμο νερό 19 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.19]. Πιτσών κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 1.498, αμπέλια 745, ετήσια φυτά 1.379, αγραναπαύσεις 543, βοσκοτόπια 105. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 19.900, εσπεριδοειδή 23.700, άλλα καρποφόρα 11.300. Αριθμός ζώων: άλογα 62, μουλάρια 67, γαϊδούρια 158, βοοειδή 7, πρόβατα 505, κατσίκια 291, πουλερικά 2.415, κυψέλες 13 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Κάτω ΠιτσάΠιτσών Κορινθίας: υψόμετρο 4, κάτοικοι 783 [Απογραφή 1971, 300]. Κάτω ΠιτσάΠιτσών Κορινθίας: κάτοικοι 780 [Απογραφή 1981, 121]. Κάτω ΠιτσάΠιτσών Κορινθίας: κάτοικοι 872 [Απογραφή 1981, 143]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΔΑΜ, ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΛΗΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΙΩΖΙΩΚΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ, ΚΑΡΑΒΑΣ, ΚΑΣΚΑΡΑΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ, ΜΕΡΤΙΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΑΛΗΣ, ΝΤΡΕΣ, ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΗΓΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΜΠΟΥΚΟΣ, ΦΙΛΗΣ, ΧΑΝΤΕΣ.

Πιτσά (επώνυμο: Πιτσάς, ΠιτσαδιώτηςΕυρωστίνης | Petta: 23 φαμίλιες / 102 κάτοικοι [Grimani 1700]. Pizza [Nani 1703]. Pizza [Alberghetti 1704]. Pitsa: 45 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Πιτσά δήμου Αιγείρας: Έδρα του δήμου. Α. Κραβαρίτης δήμαρχος, Μ. Οικονόμου εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Πιτσά δήμου Ζάχολης: 1 ώρα από τον Πύργο, 485 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Πιτσά δήμου Ζάχολης: Προϊόντα κρασί, λάδι, κριθάρι. Ένα μικρό δάσος. Το υπερκείμενο βουνό έχει ύψος 1.144 μέτρα. Σπίτια 102, Κάτοικοι 417 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Πιτζά δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 616 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Μπιτσά δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 216 Αλβανοί, [Μηλιαράκης 1886, 130]. Πιτσά δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 655 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Pitzà: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Πιτσά δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 712 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Πιτσά δήμου Ευρωστίνης: 2,30 ώρ. από Δερβένι, 712 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Πιτσά δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 749 [Απογραφή 1907, 385]. Πιτσά δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 2.396, κριθάρι 259, καλαμπόκι 159, φασόλια 2, κουκιά 25, φακή 6, ρόβι 1, βίκος 182, πατάτες 1, ντομάτες 7, παντζάρια 1, κρεμμύδια 8, σκόρδα 1, πράσα 1, αγκινάρες 1, άλλα λαχανικά 8, καρπούζια και πεπόνια 8, σανός βίκος 2, αγραναπαύσεις 1.744, κήποι οπορωφόρων δέντρων 17, σταφύλια φαγητού 12, σταφύλια κρασιού 345, σταφίδα κορινθιακή 800, σταφίδα σουλτανίνα 2, λιόδεντρα 54, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 51 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Πιτσά δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 9, μουλάρια 84, γαϊδούρια 99, βοοειδή 169, πρόβατα 887, γουρούνια 19, κατσίκια 436, κότες 1.364, γαλοπούλες 30, χήνες 3, πάπιες 5, περιστέρια 99, κουνέλια 20, κυψέλες 41 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Πιτσά, έδρα της κοινότητος Πιτσών του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 21]. Πιτσά της κοινότητας Πιτσά, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 837, οικογένειες 164 [Απογραφή 1920, 93, 218-219]. Πιτσάτης κοινότητας Πιτσά, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 816 [Απογραφή 1928, 29]. Πιτσά. Όλες οι οικογένειες αναβαίνουν στο Άνω Πιτσά το καλοκαίρι και μένουν ένα μήνα για το θερισμό των σιτηρών. Πηγές 1, πηγάδια 180. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 1.500, κριθάρι 50, βίκος 500. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 7.000, μηλιές 10, πορτοκαλιές και μανταρινιές 30, βερικοκιές 3.500, λεμονιές 300, ελιές 20.000, κερασιές 40, βυσσινιές 10, αμυγδαλιές 1.000. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 95, άλογα 66, γαϊδούρια 60, βοοειδή 9, πρόβατα 500, κατσίκια 550. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 10. Κυψέλες 10 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 19, 119, 121, 123]. Άνω Πιτσά: απογραφή 1940 κάτοικοι 106, απογραφή 1951 κάτοικοι 9, απογραφή 1961 κάτοικοι 19 [ΚΕΔΚΕ 1962, 205]. Άνω ΠιτσάΠιτσών Κορινθίας: υψόμετρο 960, κάτοικοι 4 [Απογραφή 1971, 300]. Άνω ΠιτσάΠιτσών Κορινθίας: κάτοικοι 5 [Απογραφή 1981, 121]. Άνω ΠιτσάΠιτσών Κορινθίας: κάτοικοι 2 [Απογραφή 1991, 143]. Το όνομα Πιτσά είναι αλβανικό [Κορδώσης 1981, 325]. Το Άνω Πιτσά είχε τρεις μαχαλάδες. Οι κάτοικοι του χωριού είναι Αρβανίτες. Οι πρώτοι Πιτσαδέοι ήταν κλέφτες. Μέχρι το 1900, η κλεψιά ήταν πολύ διαδεδομένη στο χωριό, ακόμα και για αστείο. Οι μεγαλύτεροι κλέφτες ήταν η φάρα των Χαντέων, που είχαν έρθει στον τόπο από την περιοχή Θηβών. Λόγω της αρβανίτικης γλώσσας οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν παλιά με τους Ζαχολίτες και τους Τρικαλίτες. Από τις αρχές του 20ου αιώνα τα αρβανίτικα δε τα μιλούσαν παρουσία ξένων. Τα ελληνικά οι Πιτσαδέοι τα έλεγαν «σκληρίτικα» επειδή είχαν δύσκολη προφορά. Όταν μιλούσαν ελληνικά, το γράμμα «κ» το πρόφεραν ως «τσ», π.χ. «θα σου τσατσίτσω το τσεφάλι». Γι’ αυτό οι κάτοικοι των γύρω χωριών τους έλεγαν «Τσετσέδες». Σύμφωνα με μια παράδοση ο πληθυσμός του οικισμού κατάγεται από το χωριό Πιτσάρι της Αλβανίας. Τοπωνύμια-θέσεις της περιοχής είναι τα: ρέμα Προλιοφάτα ή Ματσίνη, ρέμα Ντρεσούλη ή Σμερτιάς, ρέμα Στιφούγια, λόφος Τσούκα, σπηλιά Σαφτουλή, σπηλιά Γκολέμη, σπηλιά Σκαφιδιά, σπηλιά ΜερέσηΚαταφίδιΣκεμπ Κούκι (Βράχος Κόκκινος), ΡαπανάΝτούσια, βρύση Κρόι Πάλη, βρύση Κρόι Πέτα, , βρύση Κρόι Κάλπη, βρύση Κρόι Νεζίρη, ρέμα Πρόι Τσάκα, ρέμα Πρόι Ντίελ («κρόι» σημαίνει βρύση και «πρόι» ρέμα) [Σταματόπουλος 1979].

Πλάκα | Φενεού Πλάκα δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 44 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Πλάκα, δήμου Φενεού: 15 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 44. Παραθερίζουν σκηνίτες [Νουχάκης 1901, 503].

Ποσειδωνία | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Ποσειδωνία δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 117 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Ποσειδωνία δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 16 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ποσειδωνία δήμου Περαχώρας: 30 λεπτά από Κόρινθο, 16 κάτοικοι. Δημιουργήθηκε μετά την έναρξη των εργασιών για τη διάνοιξη της διώρυγας το 1881 [Νουχάκης 1901, 491, 495]. Ποσειδωνία δήμου Περαχώρας, κάτοικοι 73 [Απογραφή 1907, 386].

Πουλίτσα (επώνυμο: Πουλίτσας και ΠουλίτσηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Pulica: 6 φαμίλιες / 20 κάτοικοι [Grimani 1700]. Polizza [Nani 1703]. Polissa [Alberghetti 1704]. Poulitza: 12 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Poulitsa: 13 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Πουλίτσα δήμου Αιγιαλείας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Πολίτσα και Χατζή Μουσταφά δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 25, Κάτοικοι 176 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Πουλίτσα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 153 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Πουλίτσα δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 153 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Πουλίτσα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 195 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Πουλίτσα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 198 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Πουλίτσα δήμου Κορίνθου: 2,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 198 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Πουλίτσα δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 237 [Απογραφή 1907, 385].

Πουρνάρη (επώνυμο: ΠουρνάρηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Πουρνάρι δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380].

Πύργος (επώνυμο: ΠυργιώτηςΕυρωστίνης | Πύργος δήμου Ζάχολης: Έδρα του δήμου, 12 ώρες και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 380 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Πύργος δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί, κρασί, λάδι, μετάξι. Ένας μικρός ποταμός χρήσιμος. Σπίτια 70, Κάτοικοι 430 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Πύργος και Καραβιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 564, κατάφυτο με καρυδιές, πεύκα, κυπαρίσσια. Υπάρχει παλιός πύργος [Χουλιαράκης Α2, 59]. Πύργος και Καραβιάνικα δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 564 [Μηλιαράκης 1886, 128]. Πύργος δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 624 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Πύργος δήμου Ευρωστίνης: 1,30 ώρ. από Δερβένι [Νουχάκης 1901, 484]. Πύργος δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 720 [Απογραφή 1907, 385]. Πύργος δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 1.162, κριθάρι 202, καλαμπόκι 80, βρώμη 27, φασόλια 65, κουκιά 21, φακή 33, φάβα 1, μπιζέλια 1, ρόβι 4, βίκος 44, πατάτες 2, ντομάτες 3, παντζάρια 1, κρεμμύδια 4, σκόρδα 2, άλλα λαχανικά 14, καρπούζια και πεπόνια 2, κανναβούρι 3, σανός κριθάρι 3, σανός βρώμη 2, σανός βίκος 29, τριφύλλι 2, αγραναπαύσεις 1.094, κήποι οπορωφόρων δέντρων 4, καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 7, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 7, σταφύλια φαγητού 3, σταφύλια κρασιού 349, σταφίδα κορινθιακή 1259, σταφίδα σουλτανίνα 4, λιόδεντρα 81, ιδιωτικά δάση 46, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 37, άγονες εκτάσεις 59 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Πύργος δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 6, μουλάρια 97, γαϊδούρια 33, βοοειδή 64, πρόβατα 360, γουρούνια 2, κατσίκια 448, κότες 862, γαλοπούλες 37, χήνες 6, πάπιες 59, περιστέρια 38, κουνέλια 212, κυψέλες 48 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Πύργος, έδρα της κοινότητος Πύργου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 21]. Πύργος της κοινότητας Πύργου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 695, οικογένειες 139 [Απογραφή 1920, 96, 222-223]. Πύργος, της κοινότητας Πύργου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 699 [Απογραφή 1928, 30]. Πύργος. Υψόμετρο 800, πηγές 15, πηγάδια 35. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 2.000, κριθάρι 500, βίκος 2.000, φασόλια και καλαμπόκι 100. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 3.000, βερικοκιές 500, ελιές 25.000, κερασιές 2.000, βυσσινιές 1.000, δαμασκηνιές 500, αμυγδαλιές 1.000, καρυδιές 1.000. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 140, άλογα 16, γαϊδούρια 60, βοοειδή 7, πρόβατα 400, κατσίκια 600. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 120. Κυψέλες 120 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 123]. Πύργος: απογραφή 1940 κάτοικοι 812, απογραφή 1951 κάτοικοι 738, απογραφή 1961 κάτοικοι 677 [ΚΕΔΚΕ 1962, 209]. Πύργου κοινότης. Νοικοκυριά 168, χωρίς λουτρό ή ντους 165, χωρίς ηλεκτρικό φως 168, χωρίς αποχωρητήριο 2 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.19]. Πύργου κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 1.424, αμπέλια 1.660, ετήσια φυτά 2.339, αγραναπαύσεις 595, βοσκοτόπια 60. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 29.300, εσπεριδοειδή 1.300, άλλα καρποφόρα 11.300. Αριθμός ζώων: άλογα 63, μουλάρια 131, γαϊδούρια 47, βοοειδή 22, πρόβατα 438, κατσίκια 384, γουρούνια 1, πουλερικά 1.846, κυψέλες 59 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. ΠύργοςΠύργου Κορινθίας: υψόμετρο 640, κάτοικοι 622 [Απογραφή 1971, 308]. ΠύργοςΠύργου Κορινθίας: κάτοικοι 612 [Απογραφή 1981, 121]. ΠύργοςΠύργου Κορινθίας: κάτοικοι 529 [Απογραφή 1991, 143]. Τοπωνύμια-θέσεις της περιοχής: Βελτσιές, Στύλος, Πεπελίτσα, Μουσενά, Κάπερνα, Κουτσούρι [Δορμπαράκης-Πανουτσοπούλου 1992, 250]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΝΔΡΙΚΟΥ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΑΡΟΥΦΟΣ, ΓΚΕΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΡΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ, ΚΑΡΑΒΑΣ, ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ, ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΗΡΗΣ, ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ, ΜΟΥΓΙΟΣ, ΜΠΟΥΖΑΣ, ΝΙΑΡΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΘΑΙΝΟΣ, ΣΑΡΤΖΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΦΟΥΤΡΗΣ.

Ραψωμάτη (επώνυμο: ΡαψωματιώτηςΠελλήνης | Rapsomati [Nani 1703]. Rapsomati: 10 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Rhapsomati: 3 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ραψομάτη δήμου Τιτάνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Ραψομάτι δήμου Πελλήνης: Θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387].

Ρέθεζα | Σολυγείας Ρέθεζα, δήμου Σολυγείας: 7,30 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 499].

Ρέθι | Τρικκάλων Ρέθι δήμου Τρικάλων: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389]. Ρέθι, Τσιούκα, Λυκουρδά δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 257 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ρέθι, Τσιούκα, Λυκουρδά δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 257 [Μηλιαράκης 1886, 121]. Ρέθη δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 124 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ρέθι δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 188 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ρέθη, δήμου Τρικκάλων: 10 ώρ. από Κόρινθο, 188 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Ρέθι δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 225 [Απογραφή 1907, 386].

Ρητό (επώνυμο: ΡητόςΚλεωνών | Ritto [Nani 1703]. Ritò [Alberghetti 1704]. Rito: 29 φαμίλιες / 107 κάτοικοι [Grimani 1700]. Rito: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Rhito: 53 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ρυτόν δήμου Ρυτού: Έδρα του δήμου. Α. Διδασκόπλος δήμαρχος, Α. Σταμάτης εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Ρυτόν δήμου Κλεωνών: 2 ώρες και 15 λεπτά από το Χιλιομόδι, 407 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Ρυτόν δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Δυο μικρά δάση. Σπίτια 70, Κάτοικοι 463 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380].

Ρητό (επώνυμο: ΡητόςΣολυγείας Ρυτόν δήμου Σολυγείας: Καλύβια χειμερινά του Σοφικού [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Ρητό, Κατακαλιβλασέικα, Αλμυρή, Κατακάλιον, Ελέικα, Κεφιλέικα, Γαλατάκι, δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ρειτό δήμου Σολυγείας: μικρό χωριό με 10 σπίτια. Κάτοικοι βοσκοί και ρετσινάδες [Μηλιαράκης 1886, 143]. Ρητό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 57 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Ρατό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 77 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ρατόν, δήμου Σολυγείας: 3.30 ώρ. από Κόρινθο, 77 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 499]. Ρατόν δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι Σολυγείας [Απογραφή 1907, 386].

Ρίζα | Τρικκάλων Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρακιώνικα, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Γεωργέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ρίζα Ξυλοκάστρου δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 188 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ρίζα Ξυλοκάστρου δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 72 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ρίζα Ξυλοκάστρου, δήμου Τρικκάλων: 7,30 ώρ. από Κόρινθο, 72 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Ρίζα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 153 [Απογραφή 1907, 386].

Ροδιά | Ευρωστίνης | Ροδιά, της κοινότητας Στενοπόρου (Δερβενίου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 214 [Απογραφή 1928, 30]. Ροδέα: απογραφή 1940 κάτοικοι 203. Ροδιά: απογραφή 1951 κάτοικοι 209 [ΚΕΔΚΕ 1962, 61].

Ροζενά | Ευρωστίνης | Ροζενά δήμου Ευρωστίνης: 20 λεπτά από Δερβένι, χειμερινή διαμονή [Νουχάκης 1901, 484]. Ροζενά δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 419 [Απογραφή 1907, 385]. Ροζενά, οικισμός της κοινότητος Κουνιανίκων του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Ροζενά, έδρα χειμερινή της κοινότητας Ευρωστίνης, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 875 [Απογραφή 1920, 98]. Ροζενά έδρα χειμερινή της κοινότητας Ευρωστίνης (Κουνιανίκων), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 464 [Απογραφή 1928, 25]. Δ. 11.7.1929 (ΦΕΚ 228/12.7.1929). Αναγνωρίζεται ως κοινότης ο συνοικισμός Ροζενά της επαρχίας Κορινθίας, υπό το όνομα κοινότης Ροζενών με έδραν τον ομώνυμον συνοικισμόν, αποσπώμενος της κοινότητος Ευρωστίνης [Χουλιαράκης Β, 349]. Ροζενά. Υψόμετρο 100, πηγές 2, πηγάδια 40. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 400, κριθάρι 100, βίκος 100. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 2.000, λεμονιές 200, ελιές 4.500. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 27, άλογα 21, γαϊδούρια 35, πρόβατα 250, κατσίκια 100. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 10 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 123]. Ροζενά: απογραφή 1940 κάτοικοι 402, απογραφή 1951 κάτοικοι 577, απογραφή 1961 κάτοικοι 592 [ΚΕΔΚΕ 1962, 217]. Ροζενών κοινότης. Νοικοκυριά 143, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 1, χωρίς μαγειρείο 8, χωρίς λουτρό ή ντους 141, χωρίς ηλεκτρικό φως 4 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.20]. Ροζενών κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 1.304, αμπέλια 701, ετήσια φυτά 601, αγραναπαύσεις 146. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 20.200, εσπεριδοειδή 8.300, άλλα καρποφόρα 9.600. Αριθμός ζώων: άλογα 30, μουλάρια 30, γαϊδούρια 109, βοοειδή 15, πρόβατα 394, κατσίκια 448, γουρούνια 1, πουλερικά 1.362, κυψέλες 104 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. ΡοζενάΡοζενών Κορινθίας: υψόμετρο 160, κάτοικοι 557 [Απογραφή 1971, 311]. ΡοζενάΡοζενών Κορινθίας: κάτοικοι 452 [Απογραφή 1981, 121]. ΡοζενάΕβροστίνης-Ροζενών Κορινθίας: κάτοικοι 705 [Απογραφή 1991, 142]. Το όνομα του χωριού είναι σλάβικο (Rozen) [Κορδώσης, 328]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΔΑΜ, ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ, ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΝΔΡΙΝΕΛΛΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΚΑΪΤΣΑΣ, ΚΑΡΑΒΑΣ, ΚΑΤΟΥΦΑΣ, ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ, ΚΟΥΛΑΜΑΣ, ΛΟΓΙΟΣ, ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΝΤΖΕΛΙΔΗΣ, ΜΥΛΩΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΚΑΡΠΕΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΤΟΛΙΑΣ, ΤΣΕΝΕΣ, ΤΣΟΚΑΝΑΣ, ΦΕΙΔΑΚΗΣ.

Σαϊτά | Τρικκάλων Σαϊτά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 62 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Σαϊτά, δήμου Τρικκάλων: 10 ώρ. από Κόρινθο, μικρός συνοικισμός [Νουχάκης 1901, 502].

Σαράμπαλη (επώνυμο: ΣαράμπαληςΝεμέας | Σαράπαλη δήμου Νεμέας: χωριό [Πίνακας 1837, 3].

Σαρανταπηχιώτικα | Ευρωστίνης | Σαρανταπηχιώτικα δήμου Ευρωστίνης: 1,10 ώρ. από Δερβένι, χειμερινή διαμονή [Νουχάκης 1901, 485]. Σαρανταπηχιώτισσατης κοινότητας Σαρανταπήχου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 157 [Απογραφή 1928, 29]. Σαρανταπηχιώτικα: πηγάδια 30 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 14]. Σαρανταπηχιώτικα: απογραφή 1940 κάτοικοι 157, απογραφή 1951 κάτοικοι 155, απογραφή 1961 κάτοικοι 171 [ΚΕΔΚΕ 1962, 219]. ΣαρανταπηχιώτικαΣαρανταπήχου Κορινθίας: υψόμετρο 15, κάτοικοι 149 [Απογραφή 1971, 313]. ΣαρανταπηχιώτικαΣαρανταπήχου Κορινθίας: κάτοικοι 144 [Απογραφή 1981, 121]. ΣαρανταπηχιώτικαΣαρανταπήχου Κορινθίας: κάτοικοι 221 [Απογραφή 1991, 14]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΝΤΖΕΛΙΔΗΣ, ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Σαραντάπηχο | Ευρωστίνης | Sarandapulo: 16 φαμίλιες / 70 κάτοικοι [Grimani 1700]. Sarandapico [Nani 1703]. Sarandapico [Alberghetti 1704]. Saranta-Apicos: 30 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Sarandapikhon: 65 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Σαραντάπηχον δήμου Χελυδορέας: Έδρα του δήμου. Δ. Σακελαριάδης δήμαρχος, Γ. Βασιλόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Σαραντάπηχον δήμου Ζάχολης: 1 ώρα και 30 λεπτά από τον Πύργο, 378 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Σαραντάπηχον δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα μικρό δάσος. Σπίτια 85, Κάτοικοι 340 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 280 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 288, [Μηλιαράκης 1886, 130]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 132 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 166 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης: 4,15 ώρ. από Δερβένι, 166 κάτοικοι, καλοκαιρινή διαμονή [Νουχάκης 1901, 485]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 140 [Απογραφή 1907, 385]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 70, καλαμπόκι 15, φασόλια 15, φακή 20, ρόβι 25, αγραναπαύσεις 60, καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 500, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 3.000, σταφύλια κρασιού 5, ιδιωτικά δάση 10.000, άγονες εκτάσεις 150 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Σαραντάπηχον δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 2, μουλάρια 25, γαϊδούρια 20, βοοειδή 38, πρόβατα 1.800, κατσίκια 730, κότες 530, πάπιες 30, κουνέλια 50, κυψέλες 20 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Σαραντάπηχον, έδρα της κοινότητος Σαρανταπήχου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 21]. Σαραντάπηχον της κοινότητας Σαρανταπήχου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 223, οικογένειες 46 [Απογραφή 1920, 99, 228-229]. Σαραντάπηχοντης κοινότητας Σαρανταπήχου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 95 [Απογραφή 1928, 29]. Σαραντάπηχον. Υψόμετρο 1.250, πηγές 12 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 14]. Σαραντάπηχον και Σαρανταπηχιώτικα. Από τις 57 οικογένειες που ζουν το χειμώνα στα Σαρανταπηχιώτικα, οι 40 αναβαίνουν το καλοκαίρι στο Σαραντάπηχο. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 200, κριθάρι 30, βίκος 40. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 10.000, μηλιές 50, βερικοκιές 1.000, λεμονιές 700, ελιές 3.000, κερασιές 500, καρυδιές 150. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 16, άλογα 9, γαϊδούρια 6, πρόβατα 1.050, κατσίκια 200. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 25. Κυψέλες 20 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 19, 120, 121]. Σαραντάπηχον: απογραφή 1940 κάτοικοι 71, απογραφή 1951 κάτοικοι 3, απογραφή 1961 κάτοικοι 0 [ΚΕΔΚΕ 1962, 219]. Σαρανταπήχου κοινότης. Νοικοκυριά 56, χωρίς μαγειρείο 1, χωρίς λουτρό ή ντους 55, χωρίς αποχωρητήριο 1 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.20]. Σαρανταπήχου κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 291, αμπέλια 138, ετήσια φυτά 215, αγραναπαύσεις 116, κοφτολίβαδα 1. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 2.400, εσπεριδοειδή 10.800, άλλα καρποφόρα 1.300. Αριθμός ζώων: άλογα 6, μουλάρια 10, γαϊδούρια 22, βοοειδή 7, πρόβατα 102, κατσίκια 39, πουλερικά 371, κυψέλες 37 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. ΣαραντάπηχονΣαρανταπήχου Κορινθίας: υψόμετρο 1.260, κάτοικοι 0 [Απογραφή 1971, 313]. ΣαραντάπηχονΣαρανταπήχου Κορινθίας: κάτοικοι 0 [Απογραφή 1981, 121]. ΣαραντάπηχονΣαρανταπήχου Κορινθίας: κάτοικοι 131 [Απογραφή 1991, 144]. Το όνομα του χωριού ίσως συνδέεται με τη βυζαντινή οικογένεια των Σαραντάπηχων [Κορδώσης 1981, 330].

Σιβίστα | Φενεού Sivitza: 60 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Sivista: 78 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Συβίστα δήμου Άνω Φενεού: Έδρα του δήμου. Ν. Φιστόπουλος δήμαρχος, Κ. Παπασταθόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Συβίστα δήμου Φενεού: 1 ώρα από τη Γκούρα, 400 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Σιβίστα δήμου Φενεού: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα πηγή χρήσιμη, ένα ρέμα χρήσιμο. Σπίτια 95, κάτοικοι 255 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Συβίστα δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 601 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Σιβίστα δήμου Φενεού: Κάτοικοι 601. Εδώ γίνεται ετήσιο εμπορικό πανηγύρι στις 4 Σεπτεμβρίου [Μηλιαράκης 1886, 148]. Συβίστα δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 507 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Συβίστα δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 697 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Συβίστα, δήμου Φενεού: 17 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 697 [Νουχάκης 1901, 503]. Συβίστα δήμου Φενεού, κάτοικοι 691 [Απογραφή 1907, 387].

Σκετζιάνικα (επώνυμο: Σκέντζας, Σκέντζης, Σκέντζιος, ΣκέντζοςΤρικκάλων Σκετζιάνικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 20 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Σκεντζιάνικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 13 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Σκεντσιάνικα, δήμου Τρικκάλων: 13 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Σκεντζάνικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 31 [Απογραφή 1907, 386].

Σκορδέικα (επώνυμο: ΣκορδάςΤρικκάλων Σκορδέικα, Γεωργαντέικα, Κατσουλέικα, Φραγκέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 151 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Σκορδέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 15 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Σκορδέικα, δήμου Τρικκάλων: 15 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Σκορδάικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 20 [Απογραφή 1907, 386].

Σκούπα (επώνυμο: Σκούπας, ΣκουπιώτηςΕυρωστίνης | Scupa: 34 φαμίλιες / 139 κάτοικοι [Grimani 1700]. Scuppa [Nani 1703]. Scuppa [Alberghetti 1704]. Skoupa: 31 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Σκούπο δήμου Αιγείρας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Σκούπα δήμου Ζάχολης: 30 λεπτά από τον Πύργο, 188 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Σκούπα δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένας ποταμός μικρό χρήσιμος. Σπίτια 50, Κάτοικοι 225 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 280 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 414 Αλβανοί, [Μηλιαράκης 1886, 128]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 322 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 351 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης: 3,30 ώρ. από Δερβένι, 351 κάτοικοι, καλοκαιρινή διαμονή [Νουχάκης 1901, 485]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 338 [Απογραφή 1907, 385]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 863, κριθάρι 31, καλαμπόκι 157, φασόλια 66, κουκιά 9, φακή 11, βίκος 12, πατάτες 5, ντομάτες 3, κρεμμύδια 3, σκόρδα 2, σανός βίκος 1, τριφύλλι 1, αγραναπαύσεις 688, κήποι οπορωφόρων δέντρων 1, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 13, σταφύλια φαγητού 7, σταφύλια κρασιού 194, σταφίδα κορινθιακή 355, σταφίδα σουλτανίνα 2, λιόδεντρα 3, ιδιωτικά δάση 51, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 69 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Σκούπα δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: μουλάρια 43, γαϊδούρια 26, βοοειδή 96, πρόβατα 478, γουρούνια 5, κατσίκια 133, κότες 429, γαλοπούλες 13, χήνες 3, πάπιες 17, φραγκόκοτες 5 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Σκούπα, οικισμός της κοινότητος Σκούπας του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Σκούπα της κοινότητας Σκούπας, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 406, οικογένειες 92 [Απογραφή 1920, 103, 232-233]. Σκούπα, της κοινότητας Σκούπας, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 230 [Απογραφή 1928, 30]. Σκούπα και Σκουπέικα. Οι 98 οικογένειες που ζουν στη Σκούπα το καλοκαίρι το χειμώνα κατεβαίνουν στα Σκουπέικα. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 500, κριθάρι 30, βίκος 250, φασόλια και καλαμπόκι 100. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 15.000, μηλιές 100, πορτοκαλιές και μανταρινιές 120, βερικοκιές 600, λεμονιές 1.100, ελιές 7.000, κερασιές 300, βυσσινιές 1.500, ροδακινιές 50, δαμασκηνιές 40, αμυγδαλιές 100, καρυδιές 100. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 87, άλογα 9, γαϊδούρια 40, βοοειδή 3, πρόβατα 400, κατσίκια 170. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 20. Κυψέλες 45 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 19, 119, 121, 123]. Β. Δ. 23.7.1953 (ΦΕΚ 195/31.7.1953). Ο συνοικισμός Σκούπα της κοινότητος Σκούπας, εν τη επαρχία και νομώ Κορινθίας, μετονομάζεται Καλλιθέα, η δε ομώνυμος κοινότης, κοινότης Καλλιθέας [Χουλιαράκης Γ, 84]. Σκούπα: απογραφή 1941 κάτοικοι 186, απογραφή 1951 κάτοικοι 0. Καλλιθέα (Σκούπα): απογραφή 1961 κάτοικοι 0 [ΚΕΔΚΕ 1962, 89]. Καλλιθέας (Σκούπας) κοινότης. Νοικοκυριά 100, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 1, χωρίς λουτρό ή ντους 99, χωρίς ηλεκτρικό φως 11, χωρίς αποχωρητήριο 9 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.18]. ΚαλλιθέαΚαλλιθέας Κορινθίας: υψόμετρο 860, κάτοικοι 0 [Απογραφή 1971, 230]. ΚαλλιθέαΚαλλιθέας Κορινθίας: κάτοικοι 338 [Απογραφή 1981, 120]. ΚαλλιθέαΚαλλιθέας Κορινθίας: κάτοικοι 273 [Απογραφή 1991, 142]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΔΟΥΡΗΣ, ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ, ΛΙΟΡΔΟΣ, ΜΠΑΡΛΑΣ, ΠΕΘΑΙΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΗΓΑΣ,

Σκουπέικα (επώνυμο: Σκούπας, ΣκουπιώτηςΕυρωστίνης | Σκουπέικα δήμου Ευρωστίνης: 1,15 ώρ. από Δερβένι, χειμερινή διαμονή [Νουχάκης 1901, 485]. Σκουπέικα, της κοινότητας Σκούπας, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 172 [Απογραφή 1928, 30]. Σκουπέικα. Υψόμετρο 300, πηγές 40, πηγάδια 4 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13]. Σκουπαίικα: απογραφή 1940 κάτοικοι 255, απογραφή 1951 κάτοικοι 423, απογραφή 1961 κάτοικοι 430 [ΚΕΔΚΕ 1962, 89]. ΣκουπαίικαΚαλλιθέας Κορινθίας: υψόμετρο 60, κάτοικοι 340 [Απογραφή 1971, 230]. ΣκουπαίικαΚαλλιθέας Κορινθίας: κάτοικοι 0 [Απογραφή 1981, 120]. ΣκουπαίικαΚαλλιθέας Κορινθίας: κάτοικοι 0 [Απογραφή 1991, 142].

Σκούρογλι (επώνυμο: ΣκούρογλουΚλεωνών | Σκούρογλι και Κουρτέσσα δήμου Κλεωνών: 1 ώρα από το Χιλιομόδι, 17 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Σκούρογλι δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Σκούρογλι δήμου Κλεωνών: 4,40 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 487].

Σόικα | Κλεωνών | Σόικα δήμου Κλεωνών: μετόχι Φανερωμένης [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Σόικα δήμου Κλεωνών: μετόχι της μονής Φανερωμένης (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) [Μηλιαράκης 1886, 169]. Σέικα δήμου Κλεωνών: 3,40 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 487].

Σολωμού (επώνυμο: Σολομός, ΣολομώςΚορίνθου (Κορινθίων) | Σολωμού δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 84 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Σολωμού δήμου Κορίνθου: 1,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 84 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Σολωμός δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 94 [Απογραφή 1907, 385].

Σούλη (επώνυμο: Σούλης, ΣουλιώτηςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Sulli [Nani 1703]. Suli: 8 φαμίλιες / 25 κάτοικοι [Grimani 1700]. Souli: 15 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Souli: 32 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Σούλι δήμου Τιτάνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Σούλι δήμου Σικυώνος: 2 ώρες και 30 λεπτά από το Κιάτο, 254 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Σούλι δήμου Σικυώνος: Πάνω στη λεωφόρο, στους πρόποδες λόφου 638 μέτρων. Προϊόντα δημητριακοί καρποί, αραποσίτι. Ένα ποτάμι μικρό χρήσιμο. Σπίτια 42, Κάτοικοι 233 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Σούλι δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 368 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Σούλι δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 368 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Σούλιον δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 439 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Sùli: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Σούλι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 471 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Σούλι, δήμου Σικυώνος: 7 ώρ. από Κόρινθο, 471 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Σούλι δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 482 [Απογραφή 1907, 386].

Σουλινάρη (επώνυμο: ΣουλινάρηςΚορίνθου (Κορινθίων) | Σουλινάρι δήμου Στυμφαλίας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Σουλινάρι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 86 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Σουλινάρι δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 86. Μαζί με το Χαλκί ονομάζεται και Ζαπάντι [Μηλιαράκης 1886, 111]. Σουλινάριον δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 125 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Σουληνάρι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 140 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Σουλινάριον δήμου Κορίνθου: 3,10 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 140 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Σουλινάρι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 184 [Απογραφή 1907, 385].

Σοφιανά (επώνυμο: ΣοφιανόςΤρικκάλων Sofiana: 11 φαμίλιες / 48 κάτοικοι [Grimani 1700]. Soffiana [Nani 1703]. Soffiana [Alberghetti 1704]. Σοφιανά δήμου Γελήνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Σοφιανά δήμου Τρικάλων: 1 ώρα από τα Τρίκαλα, 87 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Σοφιανά δήμου Τρικάλων: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, όσπρια, μήλα και δαμάσκηνα. Σπίτια 16, Κάτοικοι 91 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389]. Σοφιανά δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 136 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Σοφιανά δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 136, σπίτια 15 [Μηλιαράκης 1886, 121]. Σοφιανά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 145 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Σοφιανά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 153 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Σοφιανά, δήμου Τρικκάλων: 11 ώρ. από Κόρινθο, 153 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Σοφιανά δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 164 [Απογραφή 1907, 386].

Σοφικό (επώνυμο: ΣοφικίτηςΣολυγείας | Soffico [Nani 1703]. Soffico [Alberghetti 1704]. Sophico: 300 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Sophiko: 291 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Σοφικόν δήμου Σολυγείας: Έδρα του δήμου. Α. Νόρδας δήμαρχος, Ν. Μαρκέλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Σοφικόν δήμου Σολυγείας: Έδρα του δήμου, 6 ώρες από την Κόρινθο, 1.770 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Σοφικόν δήμου Σολυγείας: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί, όσπρια και λάδι. Ένα μεγάλο δάσος από λιόδεντρα και πεύκα. Ένα σχολείο δημοτικά Β’ τάξεως, υγειονομικό φυλάκιο, τελωνιακό φυλάκιο και συμβολαιογραφείο. Σπίτια 356, Κάτοικοι 1.993 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Σοφικόν και Κόρφος δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 1.802 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Σοφικόν δήμου Σολυγείας: Έδρα του δήμου. Σπίτια 250, κάτοικοι 1.802 Αλβανοί (μαζί με το επίνειο Κόρφος 40 σπίτια). Το χωριό βρίσκεται στους πρόποδες του χωριού Τσαλίκι, υψόμετρο 735. Τα μέρη του παρακείμενου κάμπου λέγονται Ζαρακάς, Παλιάμπελο και Λαρίσι [Μηλιαράκης 1886, 142]. Σοφικόν δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 1.549 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Σοφικόν δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 1.700 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Σοφικόν, δήμου Σολυγείας: 5 ώρ. από Κόρινθο, 1.700 κάτοικοι. Έδρα ειρηνοδικείου, αστυνομίας, τελωνείου, ταχυδρομείου, ελληνικού σχολείου. Βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Τσάλκα, υψόμετρο 735 [Νουχάκης 1901, 498]. Σοφικόν δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 1.681 [Απογραφή 1907, 386].

Σπαρτινέικα (επώνυμο: ΣπαρτινόςΤρικκάλων Γελήνης Σπαρτινέικα, Λαγκαδέικα, Τουρτουρέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 857 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Γελήνης Σπαρτινέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 476 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Γελήνης Σπαρτέικα, δήμου Τρικκάλων: 12 ώρ. από Κόρινθο, 476 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Σπαρτινέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 246 [Απογραφή 1907, 386].

Στενό (επώνυμο: Στενός, ΣτενιώτηςΦενεού Steno: 13 φαμίλιες / 59 κάτοικοι [Grimani 1700]. Steno [Nani 1703]. Steno: 30 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Steno: 41 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Στενόν δήμου Στενού: Έδρα του δήμου. Α. Χαλκιόπουλος δήμαρχος, Ι. Λαδόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Στενόν δήμου Φενεού: 1 ώρα και 15 λεπτά από τη Γκούρα, 262 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Στενόν δήμου Φενεού: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα ρυάκι χρήσιμο. Σπίτια 50, κάτοικοι 257 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Στενόν δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 347 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Στενό δήμου Φενεού: Κάτοικοι 347 [Μηλιαράκης 1886, 148]. Στενόν δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 310 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Στενόν δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 379 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Στενόν, δήμου Φενεού: 16,30 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 379 [Νουχάκης 1901, 503]. Στενόν δήμου Φενεού, κάτοικοι 342 [Απογραφή 1907, 387].

Στένωμα | Φενεού | Στένωμα δήμου Φενεού, κάτοικοι 17 [Απογραφή 1907, 387].

Στεφάνη (επώνυμο: Στεφάνης, ΣτεφανιώτηςΚλεωνών | Stefagni: 61 φαμίλιες / 233 κάτοικοι [Grimani 1700].Stephani [Nani 1703]. Steffagni [Alberghetti 1704]. Stephani: 80 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Stephani: 80 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Στεφάνι δήμου Κλαιωνών: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Στεφάνι δήμου Κλεωνών: 2 ώρες από το Χιλιομόδι, 223 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Στεφάνι δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Βρίσκεται στους πρόποδες βουνού ύψους 1079 μέτρα. Σπίτια 39, Κάτοικοι 205 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Στεφάνιον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 250 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Στεφάνι δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 250. Βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Νυφίτσα [Μηλιαράκης 1886, 167]. Στεφάνιον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 347 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Στεφάνι δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 371 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Στεφάνιον δήμου Κλεωνών: 5,30 ώρ. από Κόρινθο, 371 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 487]. Στεφάνη δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 447 [Απογραφή 1907, 385].

Στιμάγκα (επώνυμο: ΣτιμαγκιώτηςΝεμέας | Stimagua: 44 φαμίλιες / 210 κάτοικοι [Grimani 1700]. Stimanga [Nani 1703]. Stunancha [Alberghetti 1704]. Stimanga: 30 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Stimanga: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Στιμάγκα δήμου Νεμέας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Στιμάγκα δήμου Νεμέας: 2 ώρες από την Κόρινθο, 175 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Στιμάγκα δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 35, Κάτοικοι 173 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Στιμάγκα δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 275 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Στημάγγα δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 275 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 163]. Στιμάγκα δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 377 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Stimànga: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Στιμάγκα δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 455 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Στιμάγκα δήμου Νεμέας: 10,45 ώρ. από Κόρινθο, 455 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Στιμάγκα δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 521 [Απογραφή 1907, 385].

Στίρι | Σολυγείας Στήριον, δήμου Σολυγείας: 7,30 ώρ. από Κόρινθο, μετόχι [Νουχάκης 1901, 499].

Στόγκα | Φενεού | Στόγκα δήμου Φενεού, κάτοικοι 15 [Απογραφή 1907, 387].

Στόμη (επώνυμο: ΣτόμηςΕυρωστίνης | Στόμι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 345 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Στόμι δήμου Ευρωστίνης [Μηλιαράκης 1886, 131]. Στόμιον δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 459 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Στόμι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 404 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Στόμιον δήμου Ευρωστίνης: 1,05 ώρ. από Δερβένι, 404 κάτοικοι, ταχυδρομικό γραφείο [Νουχάκης 1901, 485]. Στόμιον δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 626 [Απογραφή 1907, 385]. Στόμιον δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 306, φασόλια 1, κουκιά 1, μπιζέλια 17, πατάτες 1, ντομάτες 1, κρεμμύδια 1, σκόρδα 1, άλλα λαχανικά 24, καρπούζια και πεπόνια 14, σανός βίκος 2, αγραναπαύσεις 7, κήποι οπορωφόρων δέντρων 1, σταφύλια κρασιού 160, σταφίδα κορινθιακή 512, σταφίδα σουλτανίνα 19, λιόδεντρα 127, ιδιωτικά δάση 26 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Στόμιον δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 12, μουλάρια 15, γαϊδούρια 14, βοοειδή 5, πρόβατα 67, γουρούνια 8, κατσίκια 62, κότες 475, γαλοπούλες 74, πάπιες 17, φραγκόκοτες 6, περιστέρια 1, κουνέλια 11 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Στόμιον, έδρα της κοινότητος Στομίου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 21]. Στόμιον της κοινότητας Στομίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 341, οικογένειες 73 [Απογραφή 1920, 106, 236-237]. Στόμιον, της κοινότητας Στομίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 298 [Απογραφή 1928, 30]. Στόμιον. Πηγάδια 50. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 140, κριθάρι 130, βίκος 130, φασόλια και καλαμπόκι 20. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 3.500, μηλιές 200, πορτοκαλιές και μανταρινιές 1.100, βερικοκιές 1.300, λεμονιές 1.620, ελιές 7.500, κερασιές 300, βυσσινιές 600. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 7, άλογα 15, γαϊδούρια 25, πρόβατα 150, κατσίκια 100. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 25. Κυψέλες 50 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 123]. Στόμιον: απογραφή 1940 κάτοικοι 317, απογραφή 1951 κάτοικοι 262, απογραφή 1961 κάτοικοι 279 [ΚΕΔΚΕ 1962, 219]. Στομίου κοινότης. Νοικοκυριά 73, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 1, χωρίς μαγειρείο 2, χωρίς λουτρό ή ντους 72, χωρίς ηλεκτρικό φως 5, χωρίς αποχωρητήριο 4, χωρίς πόσιμο νερό 9 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.20]. Στομίου κοινότης ημιορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 478, αμπέλια 282, ετήσια φυτά 51, αγραναπαύσεις 81. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 4.000, εσπεριδοειδή 15.800, άλλα καρποφόρα 1.700. Αριθμός ζώων: άλογα 6, μουλάρια 4, γαϊδούρια 42, πρόβατα 89, κατσίκια 72, γουρούνια 1, πουλερικά 1.239 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. ΣτόμιονΣτομίου Κορινθίας: υψόμετρο 10, κάτοικοι 250 [Απογραφή 1971, 322]. ΣτόμιονΣτομίου Κορινθίας: κάτοικοι 216 [Απογραφή 1981, 121]. ΣτόμιονΣτομίου Κορινθίας: κάτοικοι 359 [Απογραφή 1981, 144]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΡΑΧΝΟΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ, ΚΙΑΦΑΣ, ΚΟΥΡΗΣ, ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ, ΤΣΑΟΥΣΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ.

Συγερίτσα | Τρικκάλων Συγυρίτσα δήμου Τρικάλων: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389]. Συγερίτση, Γεωργέικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Συγερίτσα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 3 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Συγερίτσα, δήμου Τρικκάλων: 8 ώρ. από Κόρινθο, 3 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502].

Συκιά | Τρικκάλων Συκιά δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 293 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Συκιά δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 293 [Μηλιαράκης 1886, 123]. Συκιά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 216 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Συκιά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 205 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Συκιά, δήμου Τρικκάλων: 5,40 ώρ. από Κόρινθο, 205 κάτοικοι. Γεμάτη με δέντρα και αμπέλια [Νουχάκης 1901, 502]. Συκιά δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 189 [Απογραφή 1907, 386].

Συκιά (επώνυμο: ΣυκιώτηςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Συκιά δήμου Σικυώνος: 45 λεπτά από το Κιάτο, 13 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Συκιά δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Δυο ποτάμια χρήσιμα. Σπίτια 12, Κάτοικοι 39 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Συκιά δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 92 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Το μισό χωριό Συκιά ανήκει στο δήμο Σικυώνος: Κάτοικοι 92 Έλληνες [Μηλιαράκης 1886, 115]. Το άλλο μισό χωρίο Συκιά ανήκει στο δήμο Τρικάλων: Κάτοικοι 293 [Μηλιαράκης 1886, 122]. Συκιά δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 255 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Συκιά δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 208 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Συκιά δήμου Σικυώνος: 6 ώρ. από Κόρινθο, 208 κάτοικοι, ταχυδρομικό γραφείο [Νουχάκης 1901, 496]. Συκιά δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 115 [Απογραφή 1907, 386].

Σχοίνος (επώνυμο: ΣχοινιώτηςΠεραχώρας (Περαχωριτών) | Σχοίνος και Πίσσα δήμου Περαχώρας: απογραφή 1879 κάτοικοι 330 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Σχοίνος δήμου Περαχώρας: 5,30 ώρ. από Κόρινθο Νουχάκης 1901, 491].

Ταρσινά (επώνυμο: Ταρσής, ΤαρσινόςΚορίνθου (Κορινθίων) | Καλύβια Ταρσινών ή Ζαπάντη δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Ταρσινά δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 145 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Ταρσινά δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 145 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 111]. Ταρσινά δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 185 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Ταρσινά δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 162 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Ταρσινά δήμου Κορίνθου: 3 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 162 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Ταρσινά δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 181 [Απογραφή 1907, 385].

Ταρσός Άνω (επώνυμο: Ταρσής, ΤαρσινόςΦενεού Ταρσός Άνω δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 154 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ταρσός Άνω δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 137 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ταρσός Άνω δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 135 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Ταρσός Άνω, δήμου Φενεού: 17 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 135 [Νουχάκης 1901, 503]. Ταρσός Άνω δήμου Φενεού, κάτοικοι 130 [Απογραφή 1907, 387].

Ταρσός Κάτω (επώνυμο: Ταρσής, ΤαρσινόςΦενεού Ταρσός Κάτω δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 275 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ταρσός Κάτω δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 262 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ταρσός Κάτω δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 283 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Ταρσός Κάτω, δήμου Φενεού: 17 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 283 [Νουχάκης 1901, 503]. Ταρσός Κάτω δήμου Φενεού, κάτοικοι 250 [Απογραφή 1907, 387].

Ταρσός (επώνυμο: Ταρσής, ΤαρσινόςΦενεού | Tarso Romeico: 8 φαμίλιες / 49 κάτοικοι [Grimani 1700]. Vlachico Tarso & Romeico Tarso [Nani 1703]. Tarso Vlachico & Tarso Romeico [Alberghetti 1704]. Romaeici-Stasous: 50 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Tarsos: 75 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ταρσός δήμου Ταρσού: Έδρα του δήμου. Ν. Γεωργίου δήμαρχος, Β. Νικολόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Ταρσός δήμου Φενεού: 2 ώρες και 15 λεπτά από τη Γκούρα, 533 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Ταρσός δήμου Φενεού: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 108, κάτοικοι 169 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Ταρσός (Άνω και Κάτω) δήμου Φενεού: Κάτοικοι 429 [Μηλιαράκης 1886, 148].

Τουρτουρέικα (επώνυμο: Τούρτουρας και ΤούρτουρηςΤρικκάλων Γελήνης Τουρτουρέικα, Σπαρτινέικα, Λαγκαδέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 857 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Γελήνης Τουρτουρέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 275 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Γελήνης Τουτουρέικα, δήμου Τρικκάλων: 12 ώρ. από Κόρινθο, 275 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Τουρτουρέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 197 [Απογραφή 1907, 386].

Τραγάνα (επώνυμο: ΤραγάναςΤραγάνηςΤραγανίτηςΣικυώνος (Σικυωνίων) | Τραγάνα δήμου Σικυώνος: 4,15 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι Περιθιώτες Φολόης [Νουχάκης 1901, 496].

Τρανό Ζευγολατιό. Από την απογραφή του 1879 Ζευγολατιό. | Κορίνθου (Κορινθίων) | Megalo Seguoalatio: 14 φαμίλιες / 55 κάτοικοι [Grimani 1700]. Megalo Segul(ati)o [Nani 1703]. Trano-Zevgalatio: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Trano-Zevgolatio: 39 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 33]. Τρανοζευγαλατιό δήμου Αιγιαλείας: Έδρα του δήμου. Αναγ. Πάνου δήμαρχος, [Πίνακας 1837, 3]. Τρανό Ζευγολατιό δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 15 λεπτά από την Κόρινθο, 395 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Ζευγολατιόν δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, μπαμπάκι, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 64, Κάτοικοι 464 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Ζευγολατιό δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 684 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Τρανό Ζευγολατειό δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 684 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Ζευγολατιό δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 868 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Ζευγολατιό δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 963 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Ζευγολατείον δήμου Κορίνθου: 2,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 963 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Ζευγολατιόν δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 1.114 [Απογραφή 1907, 385].

Τριανταφυλλιά (επώνυμο: ΤριανταφυλλιάςΦενεού Τριανταφυλλίτσα δήμου Φενεού: Θέση λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Τριανταφυλλιά δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 24 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Τριανταφυλλιά, δήμου Φενεού: 19 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 24. Παραθερίζουν σκηνίτες [Νουχάκης 1901, 503]. Τριανταφυλλιά δήμου Φενεού, κάτοικοι 8 [Απογραφή 1907, 387].

Τρίκαλα (επώνυμο: Τρικάλης, Τρικαλίτης, Τρικαλιώτης, Τρικκαλιώτης, ΤρικαλινόςΤρικκάλων | Tricalla: 218 φαμίλιες / 947 κάτοικοι [Grimani 1700]. Tricala (3 Macala) [Nani 1703]. Tricala [Alberghetti 1704]. Tricala: 200 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Trikala: 420 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Τρίκαλα δήμου Τρικάλων: Έδρα του δήμου. Σ. Δασίου δήμαρχος, Π. Παναγόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Τρίκαλα δήμου Τρικάλων: Έδρα του δήμου, 10 ώρες από την Κόρινθο, 2.615 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Τρίκαλα δήμου Τρικάλων: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Δυο ποτάμια χρήσιμα, τρία ρέματα χρήσιμα, δυο δάση μικρά και πετρώδη. Ένα σχολείο Ελληνικό και ένα δημοτικό σχολείο. Και τα δύο Β΄ τάξεως. Εδώ υπάρχει δασονομείο και ειρηνοδικείο. Σπίτια 549, Κάτοικοι 2.579 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388-389]. Τρικάλων (Άνω, Μέση και Κάτω Συνοικία) δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι αντίστοιχα 313, 355, 534 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Τρίκαλα δήμου Τρικάλων: Έδρα του δήμου. Κάτοικοι 1.202. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1030. Χωρίζεται σε τρεις συνοικίες [Μηλιαράκης 1886, 120]. Τρίκκαλα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 817. Πρωτεύουσα θερινή [Χουλιαράκης Α2, 123]. Τρίκκαλα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 1.662. Πρωτεύουσα θερινή [Χουλιαράκης Α2, 190]. Τρίκκαλα δήμου Τρικκάλων: 11,45 ώρ. από Κόρινθο, 1.662 κάτοικοι. Έδρα του δήμου και του ειρηνοδικείου από 1η Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου. Διαιρείται σε τρεις συνοικίες. Από πολλών αιώνων κατοικία της ιστορικής οικογένειας των Νοταράδων [Νουχάκης 1901, 501-502]. Τρίκκαλα δήμου Τρικκάλων, πρωτεύουσα θερινή, κάτοικοι 1.016 [Απογραφή 1907, 386].

Τρικαλίτικα | Κορίνθου (Κορινθίων) | Τρικαλίτικα δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380].

Τσερβιάνικα | Τρικκάλων Τσερβιάνικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 50 [Χουλιαράκης Α2, 123].

Τσιούκα (επώνυμο: ΤσιούκαςΤρικκάλων Τσούκα δήμου Τρικάλων: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389]. Τσιούκα, Ρέθι, Λυκουρδά δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 257 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Τσιούκα, Ρέθι, Λυκουρδά δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 257 [Μηλιαράκης 1886, 121]. Τσιούκα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 127 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Τσιούκα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 108 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Τσιούκα, δήμου Τρικκάλων: 10 ώρ. από Κόρινθο, 108 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Τσιούκα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 122 [Απογραφή 1907, 386].

Υψηλά Αλώνια | Τρικκάλων Υψηλά Αλώνια δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 120 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Υψηλά Αλώνια δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 53 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Υψηλά Αλώνια, δήμου Τρικκάλων: 53 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Υψηλά Αλώνια δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 32 [Απογραφή 1907, 386].

Φακουλάζου | Τρικκάλων Φακουλάζου, δήμου Τρικκάλων: 9,30 ώρ. από Κόρινθο, μικρός συνοικισμός [Νουχάκης 1901, 502]. Φακουλάζον δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 7 [Απογραφή 1907, 386].

Φιαμεγκιάνικα (επώνυμο: ΦιαμέγκοςΤρικκάλων Φιαμαγκιάνικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 32 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Φιαμεγκιάνικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 26 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Φιαμεγκιάνικα δήμου Τρικκάλων: 26 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Φιαμεγκιάνικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 31 [Απογραφή 1907, 386].

Φλαμπουρίτσα | Τρικκάλων | Φλαμπουρίτσα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 4 [Απογραφή 1907, 386].

Φονιά (επώνυμο: ΦονιάςΦενεού Fogna: 20 φαμίλιες / 62 κάτοικοι [Grimani 1700]. Fogna [Nani 1703]. Fonia [Alberghetti 1704]. Phonia: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Phonia: 42 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Φονιά δήμου Φενεού: 10 λεπτά από τη Γκούρα, 316 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Φονιάς δήμου Φενεού: Σε πρόποδες λόφου 737 μέτρων. Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα μεγάλο δάσος. Σπίτια 50, κάτοικοι 199 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Φονιά δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 144 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Φονιάς δήμου Φενεού: Κάτοικοι 144. Στους πρόποδες του βουνού Καστανοβούνι [Μηλιαράκης 1886, 148]. Φονιά δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 163 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Φονιά δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 183 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Φονιά, δήμου Φενεού: 17,10 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 183 [Νουχάκης 1901, 503]. Φονιά δήμου Φενεού, κάτοικοι 224 [Απογραφή 1907, 387].

Φραγκέικα (επώνυμο: Φράγκος και ΦράγγοςΤρικκάλων Φραγκέικα, Γεωργαντέικα, Κατσουλέικα, Σκορδέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 151 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Φραγκέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 10 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Φραγκέικα, δήμου Τρικκάλων: 40 λεπτά από Ξυλόκαστρο, 10 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502].

Χαλκή (επώνυμο: ΧαλκήςΚορίνθου (Κορινθίων) | Calchi [Alberghetti 1704]. Khalki: 4 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Χαλκί δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 164 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Χαλκί δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 164 Αλβανοί. Μαζί με το Σουλινάρι ονομάζεται και Ζαπάντι [Μηλιαράκης 1886, 111]. Χαλκί δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 231 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Χαλκί δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 239 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Χαλκί δήμου Κορίνθου: 4 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 239 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Χαλκί δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 251 [Απογραφή 1907, 385].

Χαρδαλουπέικα | Τρικκάλων Χαρδαλουπέικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Γεωργέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Χαρδουλοπέικα και Ζητουλιαρέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 216 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Χαρδαλουπέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 3 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Χαρδαλουπέικα, δήμου Τρικκάλων: 1,30 ώρ. από Ξυλόκαστρο, 3 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Χαρδαλουπέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 11 [Απογραφή 1907, 386].

Χαρκιάνικα (επώνυμο: ΧάρκαςΤρικκάλων Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Γεωργέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Χαρκιάνικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 49 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Χαρκιάνικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 23 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Χαρακιώνικα δήμου Τρικκάλων: 2 ώρ. από Ξυλόκαστρο, 23 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Χαρκιάνικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 33 [Απογραφή 1907, 386].

Χάρτες του Δημήτρη Λιθοξόου (1984)

Χασάναγας (επώνυμο: ΧασάναγαςΚορίνθου (Κορινθίων) | Cassan Aga [Nani 1703]. Sagrihassan: 20 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Chair-Hassan-Aga: 17 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Χασάναγα δήμου Αιγιαλείας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Χασάναγα δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 111 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Χασάναγα δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, μπαμπάκι, σταφίδα και κρασί. Ένα ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 20, Κάτοικοι 130 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Χασάναγα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 225 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Χασάν Αγά δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 225 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Χασάναγα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 267 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Χασάναγα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 326 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Χασάναγα δήμου Κορίνθου: 2,20 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 3,26 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Χασάναγα δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 354 [Απογραφή 1907, 385].

Χατζή Ανέστη (επώνυμο: Χατζής και ΑνέστηςΚλεωνών | Χατζή Ανέστη δήμου Κλεωνών: σταθμός [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381].

Χατζή Μουσταφά (επώνυμο: Χατζής ΜουσταφάςΚορίνθου (Κορινθίων) | Hadgi-Moustapha: 10 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Hadji-Moustapha: 18 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Χατζή Μουσταφά δήμου Αιγιαλείας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Χατζή Μουσταφά και Πολίτσα δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 140 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Χατζή Μουσταφά και Πολίτσα δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 25, Κάτοικοι 176 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Χατζή Μουσταφά δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 99 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Χατζή Μουσταφά δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 169 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Χατζή Μουσταφά δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 90 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Χατζή Μουσταφά δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 184 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Χατζή Μουσταφά δήμου Κορίνθου: 2,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 184 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Χατζημουσταφά δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 188 [Απογραφή 1907, 385].

Χατούπη (επώνυμο: Χατούπης) Κορίνθου (Κορινθίων) | Χατούπη δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 12 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Χαντούπη δήμου Κορίνθου: 1 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 12 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478].

Χελυδόριον μετονομάστηκε Ευρωστίνης | Κόντου δήμου Ζάχολης: 5 λεπτά από τον Πύργο, 515 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Κόντου δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί, κρασί, λάδι, μετάξι. Ένα ρέμα χρήσιμο. Σπίτια 90, Κάτοικοι 495 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Κούτος δήμου Ευρωστίνης, χωριό [Μηλιαράκης 1886, 128-129]. Κούτος δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 500 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κούτος δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 567 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κούτος δήμου Ευρωστίνης: 2 από Δερβένι, 567 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Κούτος δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 348 [Απογραφή 1907, 385]. Κούτος δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 1.038, κριθάρι 4, καλαμπόκι 15, φασόλια 132, κουκιά 1, φακή 2, μπιζέλια 1, πατάτες 1, ντομάτες 4, παντζάρια 6, κρεμμύδια 3, άλλα λαχανικά 29, καρπούζια και πεπόνια 3, σανός κριθάρι 1, τριφύλλι 1, αγραναπαύσεις 390, κήποι οπορωφόρων δέντρων 5, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 3, σταφύλια φαγητού 4, σταφύλια κρασιού 305, σταφίδα κορινθιακή 577, σταφίδα σουλτανίνα 36, λιόδεντρα 24, ιδιωτικά δάση 303, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 30, άγονες εκτάσεις 51 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Κούτος δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 1, μουλάρια 53, γαϊδούρια 19, βοοειδή 46, πρόβατα 269, γουρούνια 1, κατσίκια 336, κότες 667, γαλοπούλες 65, περιστέρια 140, κουνέλια 26, κυψέλες 6 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Κούτος, έδρα της κοινότητος Κούτου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 21]. Απόφασις Υπουργείου Εσωτερικών 11075/9.4.1915 (ΦΕΚ 135/1915). Ο οικισμός και η κοινότης Κούτου μετωνομάσθησαν εις συνοικισμόν και κοινότητα Χελυδορίου (επαρχία Κορινθίας) [Χουλιαράκης Β, 114]. Κούτου (Χελυδόριον): «Αρ. 81. (13 Μαρτίου 1915).- Επί του υπ’ αρ.. 3986 εγγράφου του υπουργείου της 29 Ιανουαρίου.- Επιστρέφεται η υπ’ αρ. 1097 αναφορά της νομαρχίας Αργολίδος και Κορινθίας μετά των συνημμένων αυτή. Δεν είναι μεν ακριβής ο ισχυρισμός του κοινοτικού συμβουλίου Κούτου, ότι η κοινότης αυτών κείται εγγύτερον πάσης άλλης εις τους πρόποδας του όρους Χελυδορέων, διότι ο κλάδος ούτος της Κυλλήνης τα Χελυδόρεα, είναι το νυν καλούμενον Μαύρον Όρος, πλησιέστερα δ’ εις αυτό και επ’ αυτού είναι άλλα χωρία (Γελίνη, Σοφιανά, Σκούπα). Αλλ’ επειδή τα χωρία ταύτα δεν πρόκειται να μεταβάλωσιν όνομα, ενώ η κοινότης Κούτου φαίνεται θεωρούσα αναγκαίον την αποβολήν του σημερινού ονόματος αυτής, ως δυσφήμου ίσως, δεν κρίνομεν άτοπον την απόφασιν αυτής. Προτιμότερον δ’ όμως νομίζομεν να δοθεί εις την κοινότητα όνομα εσχηματισμένον από του όρους, να ονομασθεί δηλ. Χελυδόριον, όπως μη άνευ ανάγκης η αυτή τοπωνυμία χρησιμοποιείται προς δήλωσιν δύο διαφόρων εγγύς τόπων. Άλλως δε ο προτεινόμενος υπό του κοινοτικού συμβουλίου τύπος του ονόματος η Χελυδόρεα είναι πλημμελής, διότι η ορθή εκφορά είναι κατά πληθυντικόν αριθμόν του ουδετέρου (τα Χελυδόρεα) [Πολίτης 1920, 63-64]. Χελυδόριον της κοινότητας Χελυδορίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 369 [Απογραφή 1920, 119]. Χελιδόριον (Κούτος), της κοινότητας Χελυδορίου (Κούτου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 281 [Απογραφή 1928, 30]. Χελυδόριον (Κούτος). Από τις 105 οικογένειες του χωριού, το χειμώνα κατεβαίνουν, οι 90 στα Μεντουργιάνικα και οι 15 στα Βυζιάνικα. Υψόμετρο 800, πηγές 20. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 6.500, μηλιές 50, πορτοκαλιές και μανταρινιές 100, βερικοκιές 50, λεμονιές 600, ελιές 6.500, κερασιές 300, βυσσινιές 200, ροδακινιές 30, δαμασκηνιές 15, αμυγδαλιές 50, καρυδιές 300. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 87, άλογα 12, γαϊδούρια 35, βοοειδή 4, πρόβατα 250, κατσίκια 250. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 20. Κυψέλες 30[Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 19, 121, 123]. Χελυδόριον (Κούτος) και Μεντουργιάνικα. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 300, κριθάρι 100, βίκος 100, φασόλια και καλαμπόκι 100 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 119]. Χελυδόριον: απογραφή 1940 κάτοικοι 248. Χελυδόρεον: απογραφή 1951 κάτοικοι 89, απογραφή 1961 κάτοικοι 25 [ΚΕΔΚΕ 1962, 257]. Χελυδορέου κοινότης. Νοικοκυριά 107, χωρίς μαγειρείο 14, χωρίς λουτρό ή ντους 107, χωρίς ηλεκτρικό φως 107, χωρίς αποχωρητήριο 12, χωρίς πόσιμο νερό 6 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.20]. Χελυδορέου κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 1.182, αμπέλια 545, ετήσια φυτά 445, αγραναπαύσεις 137, βοσκοτόπια 3. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 14.700, εσπεριδοειδή 11.200, άλλα καρποφόρα 4.000. Αριθμός ζώων: άλογα 39, μουλάρια 53, γαϊδούρια 34, βοοειδή 3, πρόβατα 103, κατσίκια 106, πουλερικά 929, κυψέλες 50 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. ΧελυδόρεονΧελυδορέου Κορινθίας: υψόμετρο 660, κάτοικοι 11 [Απογραφή 1971, 335]. ΧελυδόρεονΧελυδορέου Κορινθίας: κάτοικοι 9 [Απογραφή 1981, 122]. ΧελυδόρεονΧελυδορέου Κορινθίας: κάτοικοι 23 [Απογραφή 1991, 144].

Χιλιομόδι | Κλεωνών | Chilia-Modi: 20 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Χιλιομόδι δήμου Αγιονορίου: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Χιλιομόδι δήμου Κλεωνών: Έδρα του δήμου, 2 ώρες από την Κόρινθο, 311 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Χιλιομόδι δήμου Κλεωνών: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 33, Κάτοικοι 116 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Χιλιομόδιον, Κουταλά, Μαζός, Νεοχώριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 563 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Χιλιομόδιον δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 200, σπίτια 100. Το χωριό χτίστηκε κυρίως μετά το 1837 [Μηλιαράκης 1886, 167]. ΧιλιομόδιονΚουταλάΜαψόςΝεοχώριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 669 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Χιλιομόδι δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 601 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Χιλιομόδιον δήμου Κλεωνών: 3,30 ώρ. από Κόρινθο, ταχυδρομικό γραφείο, 601 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Χιλιομόδι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 607 [Απογραφή 1907, 385].

Ψάρη (επώνυμο: ΨάρηςΣτυμφαλίας Pisari: 12 φαμίλιες / 40 κάτοικοι [Grimani 1700]. Psari [Nani 1703]. Psari [Alberghetti 1704]. Psari: 18 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Psari: 37 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ψάρι δήμου Στυμφαλίας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Ψάρι δήμου Στύμφαλου: 1 ώρα και 30 λεπτά από τα Δούσια, 248 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Ψάρι δήμου Στυμφαλίας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 44, Κάτοικοι 224 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Ψάρι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 544 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ψάρι δήμου Στυμφαλίας: Κάτοικοι 544 [Μηλιαράκης 1886, 155]. Ψάρι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 637 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ψάρι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 857 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ψάρι, δήμου Στυμφαλίας: 11 ώρ. από Κόρινθο, 857 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 500]. Ψάρι δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 914 [Απογραφή 1907, 386].

Ψώρα (επώνυμο: ΨώραςΝεμέας | Ψώρα δήμου Νεμέας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382].


 

Μετονομασίες Οικισμών της Κορινθίας

μετονομασία

παλαιό όνομα

έτος

Άγιος Γεώργιος

Νεμέα

1923

Αζίζι

Κάτω Άσσος

1927

Άκταιο

Δερβένι

1933

Άνω Συνοικία Τρικάλων

Άνω Τρίκαλα

1981

Ασωπεία

Κροκιδά

1930

Βασιλικόν

Σικιών

1920

Βλαντούσια

Στύλια

1927

Βοϊβοντά

Τιτάνη

1927

Βρυσούλαι

Νέαι Βρυσούλαι

1971

Γκιόζα

Μάτι

1927

Δερβένι

Στενόπορον

1928

Δούσια

Ζευγαλατή

1927

Ζευγαλατή (Δούσια)

Κεφαλάρι

1928

Ζούγρα

Πελλήνη

1930

Ηράκλειο

Αρχαία Νεμέα

1958

Θολερό

Θαλερόν

1955

Ιμπραΐμπεη

Κρήναι

1918

Καλύβια

Αρχαία Φενεός

1981

Κιάτον

Σικιών

1913

Κολομπότσι

Λέχαιον

1925

Κοντόσταυλος

Αρχαίαι Κλεωναί

1963

Κουνιάνικα Ζάχολης

Ευρωστίνη

1915

Κούτος

Χελυδόριον

1915

Κουτρουμπούχι

Δάφνη

1967

Κούτσι

Κορφιώτισσα

1927

Κροκιδά (Χασάν Αγά)

Ασωπία

1930

Κροκιδάς

Βοχαϊκόν

1933

Λέριζα

Δάφνη

1955

Λιμοχώρι

Ελληνοχώρι

1933

Λίοπεσι

Γοννούσα

1928

Λιούτι

Λεόντι

1915

Λοπέσι

Αχλαδέαι

1957

Λούζι

Ελληνικά

1930

Μάζι Νεμέας

Καστράκι

1928

Μάζι Τρικκάλων

Ξανθοχώρι

1928

Μάρκασι

Μάνα

1927

Μάτζανη

Κρυονέριον

1955