Skip to main content

Οικισμοί της Κορινθίας που αρχίζουν από Α-Λ

 

Οικισμοί της Κορινθίας

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

Πληροφορίες για τους οικισμούς της περιοχής Κορινθίας

 

Μέρος πρώτο: οικισμοί που αρχίζουν από Α-Λ

 

Πηγές:

Grimani 1700: Η βενετσιάνικη αυτή απογραφή υπάρχει στο έργο του Βασίλη Παναγιωτόπουλου, Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος – 18ος αιώνας, Ιστορικό Αρχείο Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1985. Η Κορινθία παρουσιάζεται στις σελίδες 240-242 και 291-292 του βιβλίου.

Nani 1703: Αρχείο Νάνι (1703-1705) Ανέκδοτο χειρόγραφο. Βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Τα στοιχεία υπάρχουν στο βιβλίο του Μιχαήλ Κορδώση, σελ. 395-398.

Alberghetti 1704: G. Alberghetti, Notizia delle quattro provincie, divise in ventiquattro territorii, con li nomi topografici delle ville. Υπάρχει στο έργο του A. Pacifico, Breve descrizzione corografika del Peloponneso o' Morea, Venezia, 1704, σελ. 118-119.

Pouqueville 1827: Voyage De La Grèce, par F. C. H. L. Pouqueville, consul général de France auprès d'Ali pacha de Janina, membre de l'Académie des inscriptions et Belles Lettres de l'Institut de France; avec cartes, vues et figures: deuxième édition, revue, corrigée et augmentée, tome cinquième, Paris, Chez Firmin Didot Père et Fils, Libraires, Rue Jacob No 24, MDCCCXXVII.

Πίνακας 1837: Παράρτημα του αριθ. 2 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως έτους 1837, Γενικός Πίναξ των Δήμων του Κράτους.

Σταματάκης 1846: Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος, περιέχων τα ονόματα, τας αποστάσεις και τον πληθυσμόν των Δήμων, Πόλεων Κωμοπόλεων και Χωρίων. Ερανισθείς εκ διαφόρων επισήμων εγγράφων της Β. Κυβερνήσεως και εκδοθείς υπό Ι. Δ. Σταματάκη, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Γ. Βλασσαρίδου, 1846.

Ραγκαβής 1853: Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδος, συνταχθείσα υπό Ιάκωβου Ρ. Ραγκαβή εις τρεις τόμους, ων ο Α' διαλαμβάνει την Στερεάν, Ανατολικήν και Δυτικήν Ελλάδα, ο Β' την Πελοπόννησον και ο Γ' τας νήσους τας τε ελευθέρας και μη, και τον πίνακα, και εκδοθείσα υπό Κωνσταντίνου Αντωνιάδου, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, κατά την οδόν Ερμού αριθ. 214, 1853-1854.

Μηλιαράκης 1886: Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του νομού Αργολίδος και Κορινθίας μετά γεωγραφικού πίνακος του νομού, υπό Αντωνίου Μηλιαράκη, εν Αθήναις, βιβλιοπωλείον της Εστίας – Τυπογραφείον Κορίννης, 1886.

Philippson 1890: Philipson Alferd, Zur Ethnographie des Peloponnes, 1890.

Νουχάκης 1901: Ελληνική χωρογραφία, Γεωγραφία Ιστορία Στατιστική πληθυσμού και αποστάσεων, συνταχθείσα και εκδοθείσα εγκρίσει της Α. Β. Υ. του Διαδόχου Γενικού Διοικητού του Στρατού, του Υπουργείου των Στρατιωτικών, αναγνωρισθείσα δε παρά του Υπουργείου των Εσωτερικών, υπό Ιωάννου Εμμ. Νουχάκη λοχαγού του Πεζικού, εκδότης Σπυρίδων Κουσουλίνος, εν Αθήναις, παρά τω εκδότη Σπ. Κουσουλίνω, τυπογραφείον-βιβλιοπωλείον παρά τω ναώ των Αγίων Θεοδώρων, 1901.

Απογραφή 1907: Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον των Εσωτερικών, Υπηρεσία Απογραφής, Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού κατά την 27η Οκτωβρίου 1907, τόμος 2ος , εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Μιχαήλ Νικολαΐδου, 1909.

Γεωργική Απογραφή 1911: Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Διεύθυνσις Στατιστικής, Γεωργική Απογραφή του έτους 1911, τόμοι δύο, εν Αθήναις 1914.

Πολίτης 1920: Επιτροπεία των Τοπωνυμίων της Ελλάδος, Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων, εκδιδομέναι αποφάσει του υπουργείου των Εσωτερικών, υπό Ν. Γ. Πολίτου προέδρου της επιτροπείας, εν Αθήναις , εκ του τυπογραφείου Δημητρίου Μ. Δελή, οδός Μιλτιάδου αριθ. 1, 1920.

Απογραφή 1920: Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Διεύθυνσις Στατιστικής, Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1920, εν Αθήναις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1923.

Απογραφή 1928: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928, Πραγματικός πληθυσμός, Αθήναι 1935.

Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939: Αρχείον γεωργοοικονομικών μελετών Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, Ν. Η. Αναγνωστοπούλου τμημ. γεωργοικονομικών μελετών Α.Τ.Ε. & Ν. Αϊβαλιωτάκη βοηθού γεωργοοικονομικών ερευνών Α.Τ.Ε, Η περιφέρεια Ξυλοκάστρου-Δερβενίου, Αθήναι 1939.

Vasmer 1941: Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1941, Philosophisch-historische Klasse, Nr. 12, Die Slaven in Griechenland, von Max Vasmer, Mit eine Karte, Berlin 1941, Verlag der Akademie der Wissenschaften, in Kommission bei Walter de Gruyter u. Co.

Πούλος 1950: Ιωάννου Πούλου, Η εποίκησις των Αλβανών εις Κορινθίαν, διδακτορική διατριβή, ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (1950). Χρησιμοποιήθηκε ο χάρτης με τα αλβανόφωνα χωριά.

ΚΕΔΚΕ 1962: Έκδοσις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των δήμων και κοινοτήτων (από της εφαρμογής του νόμου ΔΝΖ’ του έτους 1912 και εφεξής). Νομός Κορινθίας, Αθήναι, Ιούλιος 1962.

Συνθήκες Στεγάσεως 1961: Βασίλειον της Ελλάδος, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, τόμος ΙΙ, Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, συνθήκαι στεγάσεως των νοικοκυριών, τεύχος 3 Πελοπόννησος, Αθήναι 1963.

Γεωργική Απογραφή 1961: Βασίλειον της Ελλάδος, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Αποτελέσματα της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας της 19 Μαρτίου 1961, τόμος Ι, Αθήναι 1966.

Απογραφή 1971: Ελληνική Δημοκρατία, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος, επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1971, Αθήναι 1974.

Γιαννόπουλος 1972: Βασίλειος Γιαννόπουλος (διδάσκαλος), Συγκέντρωσις λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κορφιώτισσα ή Κούτσι, 1972, χειρόγραφο αριθμός 3.630 του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Χουλιαράκης: Μιχαήλ Χουλιαράκη, Γεωγραφική διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1971, ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Αθήναι 1974-1976, τέσσερις τόμοι (Α1, Α2, Β, Γ).

Σταματόπουλος 1979: Κώστας Σταματόπουλος, Λαογραφία του χωριού Πιτσά του νομού Κορινθίας, 1979, χειρόγραφο αριθμός 4.116 του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Απογραφή 1981: Ελληνική Δημοκρατία, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 5 Απριλίου 1981, Αθήναι 1982.

Κορδώσης 1981: Μιχαήλ Σ. Κορδώση, Συμβολή στην ιστορία και τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου στους μέσους χρόνους, διδακτορική διατριβή, βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα MCMLXXXI.

Σάλταρης 1986: Νίκου Ιω. Σάλταρη, Η ζωή των Αρβανιτών, εκδόσεις Γ. Γέρου, Αθήνα, 1986.

Τσίγκος 1991: Αθανασίου Σιδ. Τσίγκου, Κείμενα για τους Αρβανίτες, πρόλογος Αχ. Γ. Λαζάρου, Αθήνα 1991 (τα κείμενα γράφτηκαν προπολεμικά).

Απογραφή 1991: Ελληνική Δημοκρατία, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρτίου 1991, Αθήναι 1994.

Δορμπαράκης-Πανουτσοπούλου 1992: Παν. Χ. Δορμπαράκης – Κασ. Πανουτσοπούλου, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας, ιστορία-λαογραφία-γλώσσα, έκδοση Συλλόγου Ευρωστινίων – Gutenberg, Αθήνα 1992.

Σημείωση: Τα στοιχεία για τους οικισμούς Ευρωστίνης (που περιέχουν πληροφορίες και μετά το 1907) υπάρχουν δημοσιευμένα και σε χωριστό κείμενο

 

 

 

Χάρτες του Δημήτρη Λιθοξόου (1984)

Αγγελόκαστρο (επώνυμο: Αγγελοκαστρίτης) | Σολυγείας | Angelo Castro [Nani 1703]. Angelo Castro [Alberghetti 1704]. Angelo-Castron: 120 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Angelokastro: 77 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Αγγελόκαστρον δήμου Υρνιθίου: Έδρα του δήμου. Β. Ειρήνης δήμαρχος, Α. Δάφνης εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Αγγελόκαστρον δήμου Σολυγείας: 1 ώρα και 30 λεπτά από το Σοφικό, 585 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Αγγελόκαστρον δήμου Σολυγείας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, όσπρια και λάδι. Ένα μεγάλο δάσος από λιόδεντρα και πεύκα. Κοντά και βορειοδυτικά υπάρχουν ερείπια αρχαίου οχυρού και νότια ερείπια ελληνικά. Σπίτια 110, Κάτοικοι 506 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Αγγελόκαστρον δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 758 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Αγγελόκαστρον δήμου Σολυγείας: Κάτοικοι 785 Αλβανοί, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι. Στην κορυφή του παραπλήσιου λόφου βρίσκεται βυζαντινό κάστρο [Μηλιαράκης 1886, 142-143]. Αγγελόκαστρον δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 542 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Αγγελόκαστρον δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 704 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Αγγελόκαστρον, δήμου Σολυγείας: 7 ώρ. από Κόρινθο, 704 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 498]. Αγγελόκαστρον δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 598 [Απογραφή 1907, 386].

Αγία Βαρβάρα | Τρικκάλων | Αγία Βαρβάρα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 33 [Απογραφή 1907, 386].

Αγιαννιώτικα (επώνυμο: Αγιαννίτης και Αγιαννιώτης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Αγιαννιώτικα δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380].

Άγιοι Θεόδωροι | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Άγιοι Θεόδωροι δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 438 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Άγιοι Θεόδωροι δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 398 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Άγιοι Θεόδωροι δήμου Περαχώρας: 4,30 ώρ. από Κόρινθο, 398 κάτοικοι, σιδηροδρομικός σταθμός, εδώ ήταν η αρχαία Κρομμυών [Νουχάκης 1901, 491]. Άγιοι Θεόδωροι δήμου Περαχώρας, κάτοικοι 697 [Απογραφή 1907, 386].

Αγιονόρι | Κλεωνών | Agionori: 60 φαμίλιες / 248 κάτοικοι [Grimani 1700]. Agionori [Nani 1703]. Agio Nori [Alberghetti 1704]. Agionori: 110 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Hagionori: 107 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Αγιονόρι δήμου Αγιονορίου: Έδρα του δήμου. Σ. Λελέκος δήμαρχος, Α. Αθανασάκης εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Αγιονόρι δήμου Κλεωνών: 1 ώρα και 30 λεπτά από το Χιλιομόδι, 124 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Αγιονόρι δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 27, Κάτοικοι 149 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Αγιονόριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 204 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Αγιονόρι δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 204 [Μηλιαράκης 1886, 167]. Αγιονόριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 228 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Αγιονόρι δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 238 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Αγιονόριον δήμου Κλεωνών: 5 ώρ. από Κόρινθο, 238 κάτοικοι, ιστορικό μέρος [Νουχάκης 1901, 486]. Αγιονόρι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 345 [Απογραφή 1907, 385].

Άγιος Βασίλειος (επώνυμο: Αγιοβασιλείωτης) | Κλεωνών | S. Basillis: 27 φαμίλιες / 97 κάτοικοι [Grimani 1700]. San Baselio [Nani 1703]. San Vassili [Alberghetti 1704]. Agio-Vasili: 15 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Hagios Vasilios: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλαιωνών: Έδρα του δήμου. Γ. Μπαρλάς δήμαρχος, Γ. Δολφίνης εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών: 1 ώρα και 15 λεπτά από το Χιλιομόδι, 376 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Ένα χρήσιμο ρυάκι. Σε μικρή απόσταση νοτιοδυτικά ερείπια αρχαίου φρουρίου πάνω σε λόφο ύψους 500 μέτρων. Σπίτια 92, Κάτοικοι 497 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 446 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 446. Κοντά στο χωριό περνάει το υδραγωγείο του Ανδρειανού. Στην κορυφή γειτονικού λόφου βρίσκεται βενετσιάνικο κάστρο [Μηλιαράκης 1886, 169]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 661 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 720 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών: 5 ώρ. από Κόρινθο, ταχυδρομικό γραφείο, 720 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Άγιος Βασίλειος δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 732 [Απογραφή 1907, 385].

Άγιος Βλάσιος (επώνυμο: Αγιοβλασίτης) | Τρικκάλων | Άγιος Βλάσιος, δήμου Τρικκάλων: 12 ώρ. από Κόρινθο, αγροικίες [Νουχάκης 1901, 501].

Άγιος Γεράσιμος | Κορίνθου (Κορινθίων) | Άγιος Γεράσιμος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 15 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Άγιος Γεράσιμος δήμου Κορίνθου: - ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 15 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477].

Άγιος Γεώργιος | Νεμέας | San Giorgi [Alberghetti 1704]. Agios-Giorgios: 120 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Hagios-Georgios: 144 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: Έδρα του δήμου. Α. Χρηστόπουλος δήμαρχος, Α. Κούστος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: Έδρα του δήμου, 6 ώρες από την Κόρινθο, 943 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: Έδρα του δήμου. Βρίσκεται στους πρόποδες βουνού ύψους 750 μέτρων, που πάνω του είναι το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένας ποταμός χρήσιμος, ένα μικρό έλος. Ένα σχολείο δημοτικό Β΄ τάξεως. Εδώ υπάρχει δασονομείο και ειρηνοδικείο. Σπίτια 210, Κάτοικοι 960 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 1.517 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: Έδρα του Δήμου. Κάτοικοι 1.517, σπίτια 450. Το χωριό έχει δυο συνοικίες [Μηλιαράκης 1886, 162-163]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 1.974 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 2,189 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας: 8 ώρ. από Κόρινθο, έδρα ειρηνοδικείου, αστυνομίας, ταχυδρομείου, τηλεγραφείου, υποταμείου και ελληνικού σχολείου, 2.189 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Άγιος Γεώργιος δήμου Νεμέας, κάτοικοι 2.331 [Απογραφή 1907, 385].

Άγιος Ιωάννης | Κλεωνών | San Zuane [Nani 1703]. San Zuanne [Alberghetti 1704]. Hagios Ioannis: 48 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Άγιος Ιωάννης δήμου Ρυτού: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών: 2 ώρες και 45 λεπτά από το Χιλιομόδι, 369 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 70, Κάτοικοι 421 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 347 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 347 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 167]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 300 [Χουλιαράκης Α2, 122]. H. Joànnis: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 304 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών: 5,30 ώρ. από Κόρινθο, 304 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Άγιος Ιωάννης δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 339 [Απογραφή 1907, 385].

Άγιος Σώστης | Κλεωνών | Άγιος Σώστης δήμου Κλεωνών: εκκλησάκι [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381].

Αζίζι (επώνυμο: Αζίζης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Azizi: 15 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Azizi: 15 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 33]. Αζίζι δήμου Απίας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Αζίζη, Άσσου, Μπόζια, δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 15 λεπτά από την Κόρινθο, 124 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Αζίζι, Άσσου, Μπόζια δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 61, Κάτοικοι 327 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Αζίζι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 108 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Αζίζι δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 108 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Αζίζι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 161 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Αζίζι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 189 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Αζίζιον δήμου Κορίνθου: 2 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 189 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Αζίζι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 187 [Απογραφή 1907, 385].

Αθίκια | Κλεωνών | Αθήκιον δήμου Κλεωνών: 1 ώρα από το Χιλιομόδι, 63 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Αθίκι δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 8, Κάτοικοι 60 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Αθήκιον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 755 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Αθήκια (Πέρα και Εδώθε) δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 755 Αλβανοί, καταγόμενοι από το παλιό ερημωμένο χωριό Ρειτό, που βρισκόταν σε βουνό ύψους 700 μέτρων. Εκεί υπάρχει ακόμα η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου [Μηλιαράκης 1886, 167]. Αθήκιον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 950 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Athìki: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Αθήκια δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 890 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Αθήκια δήμου Κλεωνών: 3 ώρ. από Κόρινθο, 890 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Αθήκια δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 1.126 [Απογραφή 1907, 385].

Ακροκόρινθος | Κορίνθου (Κορινθίων) | Fortezza di Corinto: 79 φαμίλιες / 280 κάτοικοι [Grimani 1700]. Ακροκόρινθος (ο) δήμου Κορίνθου: Ερείπια μεγάλου φρουρίου σε βουνού ύψους 575 μέτρων. Υπάρχουν ίχνη τουρκικού χωριό και τζαμιού [Μηλιαράκης 1886, 108]. Ακροκόρινθος δήμου Κορίνθου: 2 ώρ., από το δημόσιο δρόμο [Νουχάκης 1901, 477].

Αλαμάνι (επώνυμο: Αλαμάνης, Αλιμανιώτης) | Κλεωνών | Alamani: 12 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Αλαμάνι δήμου Κλεωνών: 15 λεπτά από το Χιλιομόδι, 17 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Αλαμάνι δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Νέο Αλίμανο και Παληαλέμανο του δήμου Κλεωνών: δυο μικρά χωριουδάκια (μάλλον καλύβια) [Μηλιαράκης 1886, 168]. Παληαλαμάνου δήμου Κλεωνών: 2,30 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 486].

Αλίκιζα | Νεμέας | Alichizza [Alberghetti 1704]. Αλίκιζα δήμου Νεμέας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383].

Αλμυρή (επώνυμο: Αλμύρης, Αλμυριώτης) | Σολυγείας | Αλμυροί δήμου Σολυγείας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Αλμυρή, Κατακαλιβλασέικα, Κατακάλιον, Ελέικα, Κεφιλέικα, Γαλατάκι, Ρητό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Αλμυρή δήμου Σολυγείας: μικρό χωριό με 10 σπίτια [Μηλιαράκης 1886, 143]. Αλμυρή δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 81 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Αλμυρή δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 102 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Αλμυρή, δήμου Σολυγείας: 2,30 ώρ. από Κόρινθο, 102 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 499]. Αλμυρή δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 167 [Απογραφή 1907, 386].

Αμονίου Λιμήν | Σολυγείας | Λιμήν Αμονίου, δήμου Σολυγείας: 7,30 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 499].

Αναπνοά | Κορίνθου (Κορινθίων) | Αναπνοά δήμου Κορίνθου: 1,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, θέση [Νουχάκης 1901, 477].

Άνω Αιγιαλός | Ευρωστίνης | Αιγιαλός Επάνω δήμου Ευρωστίνης: 1 ώρ. από Δερβένι [Νουχάκης 1901, 484]. Επάνω Αιγιαλός δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 263 [Απογραφή 1907, 385]. Επάνω Αιγιαλός, οικισμός της κοινότητος Κουνιανίκων του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Επάνω Αιγιαλός, της κοινότητας Ευρωστίνης, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 35 [Απογραφή 1920, 35]. Άνω Αιγιαλός, της κοινότητας Ευρωστίνης (Κουνιανίκων), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 128 [Απογραφή 1928, 25]. Επάνω Γυαλός. Υψόμετρο 200, πηγές 1, πηγάδια 8 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119]. Άνω Αιγιαλός: απογραφή 1940 κάτοικοι 200, απογραφή 1951 κάτοικοι 211, απογραφή 1961 κάτοικοι 317 [ΚΕΔΚΕ 1962, 65]. Άνω Αιγιαλός, Εβροστίνης Κορινθίας: υψόμετρο 300, κάτοικοι 255 [Απογραφή 1971, 185]. Άνω Αιγιαλός, Εβροστίνης Κορινθίας: κάτοικοι 209 [Απογραφή 1981, 120]. Άνω Αιγιαλός, Εβροστίνης-Ροζενών Κορινθίας: κάτοικοι 236 [Απογραφή 1991, 142]. Στην περιοχή βρέθηκαν αποθηκευτικά πιθάρια των πρώτων χριστιανικών χρόνων [Κορδώσης 1981, 69]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΚΑΤΟΥΦΑΣ, ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ, ΤΣΟΚΑΝΑΣ, ΤΣΟΥΡΙΔΗΣ.

Αραχωβίτικα (επώνυμο: Αράχωβας, Αραχωβίτης) | Τρικκάλων | Αραχωβίτικα, Καμάρι Άνω, Παράλιον, Καρυώτικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 403 [Χουλιαράκης Α2, 60].Αραχωβήτικα, δήμου Τρικκάλων: 7,30 ώρ. από Κόρινθο, αγροικίες [Νουχάκης 1901, 501].

Άσου (επώνυμο: Άσσος και Χάσος) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Chasso [Alberghetti 1704]. Khaso: 15 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Khasou: 22 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 33]. Άσσο δήμου Απίας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Άσσου, Μπόζια, Αζίζη δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 15 λεπτά από την Κόρινθο, 124 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Άσσου, Μπόζια, Αζίζι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένας μεγάλος ελαιώνας, ένα ρέμα μικρό, ένα χρήσιμο ρυάκι. Σπίτια 60, Κάτοικοι 248 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Άσσου δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 353 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Άσου δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 353 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Άσσου δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 452 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Άσσος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 611 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Άσσος δήμου Κορίνθου: 2 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 611 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Άσσος δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 618 [Απογραφή 1907, 385].

Ασπρόκαμπος (επώνυμο: Ασπροκαμπίτης) | Στυμφαλίας | Asprocambos: 15 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Asprokambos: 18 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ασπρόκαμπος δήμου Στυμφαλίας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Ασπρόκαμπος δήμου Στύμφαλου: 1 ώρα και 15 λεπτά από τα Δούσια, 176 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Ασπρόκαμπος δήμου Στυμφαλίας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα ρυάκι χρήσιμο. Σπίτια 25, Κάτοικοι 136 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Ασπρόκαμπος δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 308 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ασπρόκαμπος δήμου Στυμφαλίας: Κάτοικοι 308 [Μηλιαράκης 1886, 155]. Ασπρόκαμπος δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 342 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Ασπρόκαμπος δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 440 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ασπρόκαμπος, δήμου Στυμφαλίας: 10,50 ώρ. από Κόρινθο, 440 κάτοικοι. Βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Γραβιά, απ’ όπου πηγάζει το ρέμα Καμπάσης [Νουχάκης 1901, 499]. Ασπρόκαμπος δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 450 [Απογραφή 1907, 386].

Αυγό ή Λυκοποριά | Ευρωστίνης | Αυγόν δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 180 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Αυγόν δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 180, [Μηλιαράκης 1886, 130]. Αυγόν δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 450 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Αυγόν δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 472 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Αυγόν δήμου Ευρωστίνης: 1,20 ώρ. από Δερβένι, 472 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Αυγόν δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 557 [Απογραφή 1907, 385]. Aυγόν δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 361, κριθάρι 9, φασόλια 42, κουκιά 2, βίκος 2, ντομάτες 1, παντζάρια 1, κρεμμύδια 2, σκόρδα 1, άλλα λαχανικά 2, καρπούζια και πεπόνια 1, σανός κριθάρι 2, σανός βίκος 11, σανός λαθούρι 1, τριφύλλι 3, αγραναπαύσεις 258, κήποι οπορωφόρων δέντρων 45, καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 2, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 1, σταφύλια φαγητού 1, σταφύλια κρασιού 152, σταφίδα κορινθιακή 800, σταφίδα σουλτανίνα 23, λιόδεντρα 83, ιδιωτικά δάση 84, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 122, άγονες εκτάσεις 88, βαλτοτόπια 2 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Αυγόν δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 26, μουλάρια 38, γαϊδούρια 30, βοοειδή 17, πρόβατα 247, γουρούνια 7, κατσίκια 97, κότες 791, γαλοπούλες 36, χήνες 1, πάπιες 108, φραγκόκοτες 3, περιστέρια 9, κουνέλια 383, κυψέλες 15, [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Αυγόν ή Λυκοποριά, έδρα της κοινότητος Αυγού ή Λυκοποριάς του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Αυγόν ή Λυκοποριά, της κοινότητας Αυγού ή Λυκοποριάς, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 633, οικογένειες 128 [Απογραφή 1920, 16, 136-137]. Αυγόν ή Λυκοποριά, της κοινότητας Αυγού ή Λυκοποριάς, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 721 [Απογραφή 1928, 25]. Λυκοποριά. Πηγές 1, πηγάδια 150. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 300, κριθάρι 25, βίκος 100. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 55.000, μηλιές 70, πορτοκαλιές και μανταρινιές 1.100, βερικοκιές 1.800, λεμονιές 3.000, ελιές 7.000, αμυγδαλιές 200. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 37, άλογα 54, γαϊδούρια 45, πρόβατα 220, κατσίκια 160 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 123]. Λυκοποριά: απογραφή 1940 κάτοικοι 797, απογραφή 1951 κάτοικοι 796, απογραφή 1961 κάτοικοι 992 [ΚΕΔΚΕ 1962, 147]. Λυκοποριάς κοινότης. Νοικοκυριά 226, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 3, χωρίς μαγειρείο 30, χωρίς λουτρό ή ντους 208, χωρίς ηλεκτρικό φως 8, χωρίς αποχωρητήριο 20, χωρίς πόσιμο νερό 22 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.19]. Λυκοποριάς κοινότης πεδινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 1.946, αμπέλια 304, ετήσια φυτά 450, αγραναπαύσεις 371, κοφτολίβαδα 1, βοσκοτόπια 10. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 14.900, εσπεριδοειδή 45.800, άλλα καρποφόρα 6.100. Αριθμός ζώων: άλογα 64, μουλάρια 17, γαϊδούρια 140, βοοειδή 22, πρόβατα 130, κατσίκια 258, γουρούνια 1, πουλερικά 2.254, κυψέλες 40 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Λυκοποριά, Λυκοποριάς Κορινθίας: υψόμετρο 10, κάτοικοι 852 [Απογραφή 1971, 262]. Λυκοποριά, Λυκοποριάς Κορινθίας: κάτοικοι 864 [Απογραφή 1981, 121]. Λυκοποριά, Λυκοποριάς Κορινθίας: κάτοικοι 1.042 [Απογραφή 1991, 143]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΡΑΧΝΟΣ, ΒΥΖΑΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ, ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΑΜΑΛΑΣ, ΔΕΛΗΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΟΥΡΔΟΥΜΑΣ, ΔΟΥΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΑΖΗΣ, ΚΑΛΕΣΙΟΣ, ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ, ΚΑΡΑΒΑΣ, ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, ΚΑΣΣΙΟΣ, ΚΑΥΚΑΣ, ΚΕΚΕΡΗΣ, ΚΙΛΙΑΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ, ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ, ΛΙΟΡΔΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΟΥΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΛΑΣ, ΝΙΑΣΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΠΑΣ, ΠΑΥΛΟΥ, ΠΟΛΙΤΗΣ, ΣΙΕΤΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΤΑΜΠΟΥΚΟΣ, ΤΣΙΜΠΟΥΞΗΣ, ΦΑΤΟΥΡΟΣ, ΦΟΥΤΡΗΣ, ΨΥΧΟΓΙΟΣ.

Βάλτος | Τρικκάλων | Βάλτος δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 58 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Βάλτος, δήμου Τρικκάλων: 7,30 ώρ. από Κόρινθο, 58 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Βάλτος δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 57 [Απογραφή 1907, 386].

Βάλτσα Μεγάλη (επώνυμο: Βαλτσιώτης) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Valza megali [Nani 1703]. Valza grande [Alberghetti 1704]. Valtza Trani: 30 φαμίλιες / 107 κάτοικοι [Grimani 1700]. Valtza-Trani: 15 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Valtsa-Megali: 36 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Τρανή Βάλτσα δήμου Πελλίνης: Έδρα του δήμου. Ν. Ιωάννου δήμαρχος, Α. Μιλιώτης εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Μεγάλη Βάλτσα δήμου Σικυώνος: 1 ώρα από το Κιάτο, 265 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μεγάλη Βάλτσα δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένα ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 50, Κάτοικοι 272 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Βάλτζα Μεγάλη δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 432 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μεγάλη Μπάλτζα δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 432 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Βάλτσα Μεγάλη δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 457 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Βάλτσα Μεγάλη δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 516 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Βάλτσα Μεγάλη δήμου Σικυώνος: 6,45 ώρ. από Κόρινθο, 516 κάτοικοι, υπήρχαν αρχαία ερείπια που χρησιμοποιήθηκαν για τις νέες οικοδομές [Νουχάκης 1901, 496, 498]. Μεγάλη Βάλτσα δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 632 [Απογραφή 1907, 386].

Βάλτσα Μικρή (επώνυμο: Βαλτσιώτης) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Mino: 54 φαμίλιες / 196 κάτοικοι [Grimani 1700Valza Micri [Nani 1703]. Valza picciola [Alberghetti 1704].]. Valtza-Mikri: 15 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Valtsa Mikri: 26 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Μικρή Βάλτσα δήμου Πελλίνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Μικρά Βάλτσα δήμου Σικυώνος: 1 ώρα από το Κιάτο, 203 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Μικρή Βάλτσα δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένα ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 24, Κάτοικοι 148 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Βάλτζα Μικρά δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 220 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Μικρά Μπάλτζα δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 220 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Βάλτσα Μικρά δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 273 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Βάλτσα Μικρά δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 282 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Βάλτσα Μικρά δήμου Σικυώνος: 7 ώρ. από Κόρινθο, 282 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Βάλτσα Μικρά δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 350 [Απογραφή 1907, 386].

Βαρελά (επώνυμο: Βαρελάς) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Varella: 4 φαμίλιες / 16 κάτοικοι [Grimani 1700]. Varella [Nani 1703]. Varella [Alberghetti 1704]. Varela: 4 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Varela: 2 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βαρέλα δήμου Απίας: χωριό [Πίνακας 1837, 3].

Βασιλακαριώτικα | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Βασιλακαριώτικα δήμου Σικυώνος: 3,15 ώρ. από Κόρινθο, θέση [Νουχάκης 1901, 496].

Βασιλικά (επώνυμο: Βασιλικιώτης) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Vassilica [Nani 1703]. Vasssilico (Sicyon) [Alberghetti 1704]. Vasilica (Sicyone): 60 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Vasilika: 58 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βασιλικά δήμου Σικυώνος: Έδρα του δήμου. Χ. Δωμετίου δήμαρχος, Γ. Ποδοχρίστου εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Βασιλικόν δήμου Σικυώνος: 1 ώρα από το Κιάτο, 316 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Βασιλικά (Σικυών) δήμου Σικυώνος: Δυτικά υπάρχουν ερείπια θεάτρου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένα ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 73, Κάτοικοι 359 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Βασιλικά δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 538 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Βασιλικό δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 538 Αλβανοί. Κοντά βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας Σικυώνος [Μηλιαράκης 1886, 115-116]. Vasilikò: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33].Βασιλικόν δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 698 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Βασιλικό δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 721 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Βασιλικόν δήμου Σικυώνος: 3,30 ώρ. από Κόρινθο, 721 κάτοικοι, δίπλα στα ερείπια της αρχαίας Σικυώνος [Νουχάκης 1901, 496]. Βασιλικόν δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 781 [Απογραφή 1907, 386].

Βελίνα (επώνυμο: Βελίνης και Βελίνος) | Πελλήνης | Veglines [Nani 1703]. Velines [Alberghetti 1704]. Velina: 30 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Velina: 37 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βελλίνα δήμου Κάτω Πελλίνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Βελήνα δήμου Πελλήνης: 1 ώρα και 20 λεπτά από το Κλιμέντι, 247 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Βελίνα δήμου Πελλήνης: Πάνω στη λεωφόρο. Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Δυο μικρά ρέματα χρήσιμα. Σπίτια 45, κάτοικοι 272 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Βελήνα δήμου Πελλήνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 351 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Βελίνα δήμου Πελλήνης: Κάτοικοι 351 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 159]. Βελήνα δήμου Πελλήνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 406 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Βελίνα δήμου Πελλήνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 390 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Βελλήνα δήμου Πελλήνης: 9,30 ώρ. από Κόρινθο, 390 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 490]. Βελλίνα δήμου Πελλήνης, κάτοικοι 424 [Απογραφή 1907, 386].

Βέλο (επώνυμο: Βέλος και Βέλλος) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Velo: 12 φαμίλιες / 51 κάτοικοι [Grimani 1700]. Vello [Nani 1703]. Vello [Alberghetti 1704]. Velo: 24 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Velo: 28 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βέλλο δήμου Αιγιαλείας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Βάλου δήμου Κορίνθου: 2 ώρες από την Κόρινθο, 133 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Βάλου δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 33, Κάτοικοι 116 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Βέλλου δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 417 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Βέλλου δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 417 Αλβανοί. Κοντά στο χωριό βρίσκεται άξια λόγου αψιδωτή γέφυρα τουρκικής κατασκευής [Μηλιαράκης 1886, 110]. Βέλλου δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 760 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Βέλλου δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 756 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Βέλλου δήμου Κορίνθου: 3 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 756 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Βέλλον δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 1.110 [Απογραφή 1907, 385].

Βίλια (επώνυμο: Βίλιας, Βίλλιας, Βιλιώτης, Βιλλιώτης) | Φενεού | Viliaes: 23 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βίλιαις δήμου Άνω Φενεού: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Βύλια δήμου Φενεού: 15 λεπτά από τη Γκούρα, 82 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Βίλια δήμου Φενεού: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 10, κάτοικοι 57 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Βύλλια δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 49 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Βίλια δήμου Φενεού: μικρό χωριό με δέκα σπίτια [Μηλιαράκης 1886, 149]. Βύλια δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 24 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Βύλια δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 32 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Βίλλια, δήμου Φενεού: 16,40 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 32 [Νουχάκης 1901, 503]. Βύλλια δήμου Φενεού, κάτοικοι 43 [Απογραφή 1907, 387].

Βλαντούσια (επώνυμο: Βλαντούσης) | Πελλήνης | Viladusa: 16 φαμίλιες / 64 κάτοικοι [Grimani 1700]. Vladussa [Nani 1703]. Valadusa [Alberghetti 1704]. Vlandusa: 24 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βλατούσια δήμου Παναρήτης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Βλατούσα δήμου Πελλήνης: 2 ώρες και 15 λεπτά από το Κλιμέντι, 152 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Βλαντούσια δήμου Πελλήνης: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Τέσσερα ρυάκια, τρεις μικροί χείμαρροι άχρηστοι. Σπίτια 25, κάτοικοι 152 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Βλαντούσια δήμου Πελλήνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 205 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Βλαντούσα δήμου Πελλήνης: Κάτοικοι 205 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 159]. Βλαντούσια δήμου Πελλήνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 250 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Βλαντούσια δήμου Πελλήνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 272 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Βλαντούσια δήμου Πελλήνης: 10 ώρ. από Κόρινθο, 272 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 490]. Βλαντούσια δήμου Πελλήνης, κάτοικοι 333 [Απογραφή 1907, 386].

Βλασέικα (επώνυμο: Βλάσης και Βλάσσης) | Σολυγείας | Κατακαλιβλασέικα, Αλμυρή, Κατακάλιον, Ελέικα, Κεφιλέικα, Γαλατάκι, Ρητό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Βλασέικα δήμου Σολυγείας: μικρό χωριό με 20 σπίτια [Μηλιαράκης 1886, 143]. Βλασέικα και Κατακάλι δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 78 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Βλασέικα δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 73 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Βλασσέικα, δήμου Σολυγείας: 3 ώρ. από Κόρινθο, 73 κάτοικοι, συνοικία Κατακαλλίου [Νουχάκης 1901, 499]. Βλασέικα δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 88 [Απογραφή 1907, 386].

Βοϊβοντά (επώνυμο: Βοϊβόντας) | Νεμέας | Voivoda: 10 φαμίλιες / 38 κάτοικοι [Grimani 1700]. Voivodeus [Nani 1703]. Voivodeas [Alberghetti 1704]. Voivoda: 10 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βοϊβονδά δήμου Κελεών: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας: 1 ώρα και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 114 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 17, Κάτοικοι 92 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 135 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 135. Στο χωριό μιλάνε ανάμικτα ελληνικά και αλβανικά [Μηλιαράκης 1886, 163]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 150 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 159 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας: 10,30 ώρ. από Κόρινθο, 159 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Βοϊβοντά δήμου Νεμέας, κάτοικοι 189 [Απογραφή 1907, 385].

Βουλιαγμένη | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Βουλιαγμένη δήμου Περαχώρας: 2,45 ώρ. από Κόρινθο. Λίμνη αλμυρή που χωριζόταν από τη θάλασσα με ξηρά 6 μέτρων. Εταιρεία που ήθελε να κάνει ιχθυοτροφείο, ένωσε τη λίμνη με τη θάλασσα [Νουχάκης 1901, 491, 493].

Βραχάτη (επώνυμο: Βραχάτης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Brachatei: 12 φαμίλιες / 49 κάτοικοι [Grimani 1700]. Vracateve [Nani 1703]. Vracat Bei [Alberghetti 1704]. Viachateica: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Vrakhati: 28 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Βραχατέικα (Βραχάτι) δήμου Απίας: Έδρα του δήμου. Α. Πρωτόπαπα δήμαρχος, Ι. Γεωργίου εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Βραχάτι δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 181 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Βραχάτι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 50, Κάτοικοι 227 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Βραχάτι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 303 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Βραχάτι δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 303 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Βραχάτιον δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 404 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Βραχάτι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 595 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Βραχάτιον δήμου Κορίνθου: 2,15 ώρ., ταχυδρομικό γραφείο, 595 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Βραχάτι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 628 [Απογραφή 1907, 385].

Βραχάτι Όρμος (επώνυμο: Βραχάτης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Βραχάτι Όρμος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 5 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Βραχατίου Όρμος δήμου Κορίνθου: 2 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 5 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477].

Βρυσούλα μετονομάστηκε | Ευρωστίνης | Ceregugni [Nani 1703]. Tsirigouni: 8 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Τσερεγούνι δήμου Παναρήτης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Τσερεγούνι δήμου Ζάχολης: 2 ώρες από τον Πύργο, 72 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Τσερεγούνι δήμου Ζάχολης: Προϊόντα κριθάρι, ρόβι, κουκιά. Ένα μεγάλο δάσος. Σπίτια 21, Κάτοικοι 110 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Τσεραγανή δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 133 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Τσερεγούνι δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι Αλβανοί, [Μηλιαράκης 1886, 130]. Τσερεγανή δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 196 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Τσερεγούνι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 250 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Τσερεγούνη δήμου Ευρωστίνης: 4,30 ώρ. από Δερβένι, 250 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 485]. Τσερεούνι δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 272 [Απογραφή 1907, 385]. Τσερεούνι δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 676, κριθάρι 92, καλαμπόκι 34, φασόλια 3, κουκιά 3, φακή 11, βίκος 46, ντομάτες 1, παντζάρια 1, κρεμμύδια 2, σκόρδα 3, αγκινάρες 1, καρπούζια και πεπόνια 1, αγραναπαύσεις 583, κήποι οπορωφόρων δέντρων 5, σταφύλια κρασιού 103, σταφίδα κορινθιακή 208, λιόδεντρα 3 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Τσερεούνι δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 2, μουλάρια 36, γαϊδούρια 31, βοοειδή 57, πρόβατα 472, γουρούνια 3, κατσίκια 291, κότες 317 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Τσερεούνι, οικισμός της κοινότητος Κουτσίου-Τσερεουνίου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Τσερεγούνι της κοινότητας Τσερεγουνίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 247 [Απογραφή 1920, 112]. Η κοινότης Τσερεγούνι, μετονομάζεται εις κοινότητα Βρυσούλας και ο ομώνυμος αυτή οικισμός Τσερεγούνι εις Βρυσούλα (ΦΕΚ 206/28.9.1927) [Χουλιαράκης Β, 303]. Βρυσούλα (Τσερεγούνι), της κοινότητας Βρυσούλας (Τσερεγουνίου), κάτοικοι 263 [Απογραφή 1928, 25]. Βρυσούλα (Τσερεγούνι). Από τις 46 οικογένειες του χωριού οι 30 κατεβαίνουν το χειμώνα στην περιοχή Καρυά, που βρίσκεται σε μισή ώρα απόσταση. Υψόμετρο 800, πηγές 150, πηγάδια 9. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 800, κριθάρι 200, βίκος 600, φασόλια και καλαμπόκι 50. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 1.300, μηλιές 10, ελιές 15.000, κερασιές 5, βυσσινιές 70, δαμασκηνιές 50, αμυγδαλιές 800, καρυδιές 200. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 70, άλογα 4, γαϊδούρια 2, βοοειδή 2, πρόβατα 450, κατσίκια 140. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 5. Κυψέλες 50 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 19, 120, 121]. Βρυσούλαι: απογραφή 1940 κάτοικοι 245, απογραφή 1951 κάτοικοι 110, απογραφή 1961 κάτοικοι 52 [ΚΕΔΚΕ 1962, 47]. Βρυσουλών κοινότης. Νοικοκυριά 45, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 1, χωρίς λουτρό ή ντους 44, χωρίς ηλεκτρικό φως 44, χωρίς αποχωρητήριο 20 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.17]. Βρυσουλών κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 358, αμπέλια 623, ετήσια φυτά 1.310, αγραναπαύσεις 715, κοφτολίβαδα 29, βοσκοτόπια 698. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 6.800, εσπεριδοειδή 400, άλλα καρποφόρα 1.300. Αριθμός ζώων: άλογα 10, μουλάρια 70, γαϊδούρια 24, βοοειδή 1, πρόβατα 400, κατσίκια 121, πουλερικά 1.009 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56].

Βυζιάνικα (επώνυμο: Βυζάς) | Ευρωστίνης | Βουζάνικα δήμου Ευρωστίνης: 2 ώρ. από Δερβένι [Νουχάκης 1901, 484]. Βουζάνικα δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 48 [Απογραφή 1907, 385]. Βιζιάνικα δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 50, φασόλια 3, ντομάτες 1 κρεμμύδια 1, άλλα λαχανικά 1, σανός βίκος 20, τριφύλλι 10, αγραναπαύσεις 50, σταφύλια κρασιού 60, σταφίδα κορινθιακή 100, λιόδεντρα 20 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Βουζάνικα ή Βυζιάνικα, οικισμός της κοινότητος Κούτου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 21]. Βουζάνικα ή Βυζιάνικα, της κοινότητας Χελυδορίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 21 [Απογραφή 1920, 21]. Βυζδιάνικα, της κοινότητας Χελυδορίου (Κούτου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 61 [Απογραφή 1928, 30]. Βυζιάνικα: απογραφή 1940 κάτοικοι 60, απογραφή 1951 κάτοικοι 73, απογραφή 1961 κάτοικοι 48 [ΚΕΔΚΕ 1962, 257]. Βυζιάνικα, Χελυδορέου Κορινθίας: υψόμετρο 110, κάτοικοι 13 [Απογραφή 1971, 206]. Βυζιάνικα, Χελυδορέου Κορινθίας: κάτοικοι 4 [Απογραφή 1981, 122]. Βυζιάνικα, Χελυδορέου Κορινθίας: κάτοικοι 13 [Απογραφή 1991, 144].

Γαλατά (επώνυμο: Γαλατάς) | Νεμέας | Galata: 8 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Γαλατάς δήμου Φλοιούντος: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Γαλατά δήμου Νεμέας: 2 ώρες από την Κόρινθο, 77 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Γαλατά δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 17, Κάτοικοι 86 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Γαλατά δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 114 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Γαλατά δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 114 [Μηλιαράκης 1886, 163]. Γαλατά δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 146 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Γαλατά δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 150 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Γαλατά δήμου Νεμέας: 10 ώρ. από Κόρινθο, 150 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Γαλατά δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 196 [Απογραφή 1907, 385].

Γαλατάκι | Σολυγείας | Γαλατιάκη δήμου Σολυγείας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Γαλατάκι, Κατακαλιβλασέικα, Αλμυρή, Κατακάλιον, Ελέικα, Κεφιλέικα, Ρητό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Γαλατάκι δήμου Σολυγείας: μικρό χωριό [Μηλιαράκης 1886, 143]. Γαλατάκιον δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 109 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Γαλατάκι δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 120 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Γαλατάκι, δήμου Σολυγείας: 2,15 ώρ. από Κόρινθο, 120 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 499]. Γαλατάκι δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 153 [Απογραφή 1907, 386].

Γελίνι (επώνυμο: Γελήνος, Γελίνος Γεληνιάτης) | Τρικκάλων | Gelini: 45 φαμίλιες / 222 κάτοικοι [Grimani 1700]. Gelini [Nani 1703]. Gielini [Alberghetti 1704]. Γελήνη δήμου Γελήνης: Έδρα του δήμου. Α. Σγουρός δήμαρχος, Π. Γλάστρας εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Γελλήνη δήμου Τρικάλων: 1 ώρα και 30 λεπτά από τα Τρίκαλα, 722 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Γελίνι δήμου Τρικάλων: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, όσπρια, μήλα και δαμάσκηνα. Δύο χρήσιμα ρέματα, ένα μικρό δάσος. Σπίτια 137, Κάτοικοι 766 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389]. Γελήνη δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 963 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Γελήνη δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 963, σπίτια 250 [Μηλιαράκης 1886, 121].

Γελινιάτικα | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Γελινιάτικα δήμου Σικυώνος: 6 ώρ. από Κόρινθο, κατοικούν Γελινιάτες [Νουχάκης 1901, 496]. Γελλινιάτικα δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 248 [Απογραφή 1907, 386].

Γεωργαντέικα (επώνυμο: Γεωργαντάς και Γεωργαντής) | Τρικκάλων | Γεωργαντέικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Γεωργέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Γεωργαντέικα, Κατσουλέικα, Σκορδέικα, Φραγκέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 151 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Γεωργαντέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 17 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Γεωργαντέικα, δήμου Τρικκάλων: 7 ώρ. από Κόρινθο, 17 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Γεωργαντέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 83 [Απογραφή 1907, 386].

Γεωργέικα (επώνυμο: Γεωργάς και Γεωργής) | Τρικκάλων | Γεωργέικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60].

Γκιόζα (επώνυμο: Γκιόζης, Γκιώζης και Γκιώζος) | Φενεού | Gosa: 18 φαμίλιες / 62 κάτοικοι [Grimani 1700]. Ghiosa [Nani 1703]. Giozzia [Alberghetti 1704]. Ghiozza: 25 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Guioza: 23 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Γκιόζα δήμου Μεσσηνού: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Γκιόζα δήμου Φενεού: 1 ώρα και 15 λεπτά από τη Γκούρα, 218 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Γκιόζα δήμου Φενεού: Προϊόντα κρασί και κριθάρι. Μία βρύση. Ένα μικρό δάσος. Σπίτια 44, κάτοικοι 205 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387-388]. Γκιόζα δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Γκιόζα δήμου Φενεού: Κάτοικοι 385. Βρίσκεται δίπλα σε φαράγγι από το οποίο πηγάζει νερό [Μηλιαράκης 1886, 148]. Γκιόζα δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 350 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Γκιόζα δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 422 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Γκιόζα, δήμου Φενεού: 16 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 422 [Νουχάκης 1901, 503]. Γκιόζα δήμου Φενεού, κάτοικοι 502 [Απογραφή 1907, 387].

Γκιώνα (επώνυμο: Γκιώνης) | Φενεού | Γκόνα δήμου Φενεού: καλοκαιρινό βοσκοτόπι [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Γκιώνα δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 61 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Γκιώνα, δήμου Φενεού: 19 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 61. Παραθερίζουν σκηνίτες [Νουχάκης 1901, 503]. Γκιώνα δήμου Φενεού, κάτοικοι 38 [Απογραφή 1907, 387].

Γκούρα (επώνυμο: Γκούρας, Γκουριώτης) | Φενεού | Goura: 100 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Goura: 116 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Γκούρα δήμου Κυλλήνης: Έδρα του δήμου. Γ. Οικονομόπουλος δήμαρχος, Α. Λίτσας εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Γκούρα δήμου Φενεού: Έδρα του δήμου, 12 ώρες από την Κόρινθο, 573 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Γκούρα δήμου Φενεού: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί, κρασί. Μία πηγή χρήσιμη. Ένα μικρό δάσος. Ένα σχολείο δημοτικό Β’ τάξεως και ειρηνοδικείο. Σπίτια 120, κάτοικοι 609 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Γκούρα δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 918 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Γκούρα δήμου Φενεού: Έδρα του δήμου. Κάτοικοι 918. Έχει τρεχούμενα νερά και πολλούς κήπους [Μηλιαράκης 1886, 148]. Γκούρα δήμου Φενεού: απογραφή 1889 κάτοικοι 829 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Γκούρα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 1.070 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Γκούρα δήμου Φενεού: 16 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 1.070. Υπάρχει ειρηνοδικείο, ταχυδρομείο, ελληνικό σχολείο [Νουχάκης 1901, 503]. Γκούρα δήμου Φενεού, κάτοικοι 1.083 [Απογραφή 1907, 387].

Γκουριώτικα | Κορίνθου (Κορινθίων) | Γκουριώτικα δήμου Κορίνθου: 3 ώρ., χειμερινές κατοικίες [Νουχάκης 1901, 477].

Γκρούστι (επώνυμο: Γκρουστιώτης) | Νεμέας | Γρούστι δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 68 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Γρούστι δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 68, ασήμαντο χωριό [Μηλιαράκης 1886, 163]. Grùsti: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33].

Γουρουνοσπηλιά | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Γουρουνοσπηλιά δήμου Σικυώνος: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386].

Δαλματίνα | Νεμέας | Δαλματίνα δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 41 [Απογραφή 1907, 385].

Δενδρό | Τρικκάλων | Δενδρόν και Ζούγρα δήμου Τρικάλων: 1 ώρα από τα Τρίκαλα, 183 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Δενδρόν και Ζούγρα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 272 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Δενδρόν, και Ζούγρα δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 272 [Μηλιαράκης 1886, 121]. Δενδρόν δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 129 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Δενδρό δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 141 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Δενδρόν, δήμου Τρικκάλων: 9 ώρ. από Κόρινθο, 141 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Δενδρόν δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 149 [Απογραφή 1907, 386].

Δερβενάκι | Κλεωνών | Δερβενάκι δήμου Κλεωνών: θέση ιστορική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381].

Δερβενάκια | Νεμέας | Δερβενάκια δήμου Νεμέας: Θέση ακατοίκητη. Πανδοχείο [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382].

Δερβένι (επώνυμο: Δερβένης, Δερβενιώτης) | Ευρωστίνης | Δερβένιον, Πεταλού και Λυγιά δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 414, πρωτεύουσα χειμερινή [Χουλιαράκης Α2, 59]. Δερβένιον δήμου Ευρωστίνης: Χειμερινή πρωτεύουσα, κάτοικοι 414, σπίτια 150. Το τουρκικό όνομα του χωριού προήλθε από τη στενή διάβαση μεταξύ βουνού και θάλασσας. Το χωριό διασχίζει δρόμος, στον οποίο βρίσκονται αρκετά καλά σπίτια, αποθήκες και μαγαζιά. Συνοικίες του Δερβενίου είναι η Λυγιά και η Πεταλού [Μηλιαράκης 1886, 128]. Δερβένιον δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 796, πρωτεύουσα χειμερινή [Χουλιαράκης Α2, 121]. Δερβένι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 571, πρωτεύουσα χειμερινή [Χουλιαράκης Α2, 189]. Δερβένιον δήμου Ευρωστίνης: 10,30 ώρ. από Κόρινθο, 571 κάτοικοι. Έδρα δήμου από 1ης Νοεμβρίου μέχρι τέλος Μαρτίου. Έχει αστυνομία, ειρηνοδικείο, ταχυδρομείο, τηλεγραφείο, ελληνικό σχολείο [Νουχάκης 1901, 484-485]. Δερβένι δήμου Ευρωστίνης, πρωτεύουσα χειμερινή, κάτοικοι 910 [Απογραφή 1907, 385]. Δερβένι δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 85, κριθάρι 8, καλαμπόκι 1, φασόλια 49, κουκιά 9, ρεβίθια 1, μπιζέλια 1, βίκος 3, πατάτες 1, ντομάτες 4, παντζάρια 1, κρεμμύδια 4, σκόρδα 1, πράσα 1, άλλα λαχανικά 6, καρπούζια και πεπόνια 1, σανός κριθάρι 16, σανός βίκος 1, τριφύλλι 18, αγραναπαύσεις 6, κήποι οπορωφόρων δέντρων 1, κήποι λουλουδιών 1, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 2, σταφύλια φαγητού 1, σταφύλια κρασιού 306, σταφίδα κορινθιακή 516, σταφίδα σουλτανίνα 13, λιόδεντρα 360, ιδιωτικά δάση 95, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 104, άγονες εκτάσεις 3 [Γεωργική Απογραφή 1911, 658, 659, 738, 739, 818-819, 898, 899]. Δερβένι δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 16, μουλάρια 58, γαϊδούρια 39, βοοειδή 4, πρόβατα 685, γουρούνια 17, κατσίκια 223, κότες 1.205, γαλοπούλες 142, χήνες 2, πάπιες 21, φραγκόκοτες 7, περιστέρια 134, κουνέλια 83, κυψέλες 70, [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Δερβένι, έδρα της κοινότητος Σκούπας του τέως δήμου Δερβενίου (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Δερβένιον, της κοινότητας Δερβενίου της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 1237 [Απογραφή 1920, 30]. Η κοινότης Δερβενίου της επαρχίας Κορινθίας μετονομάζεται εις κοινότητα Στενοπόρου και ο ομώνυμος αυτή οικισμός Δερβένι εις Στενόπορον (ΦΕΚ 193/20.9 1928) [Χουλιαράκης Β, 337-338]. Στενόπορον (Δερβένι), της κοινότητας Στενοπόρου (Δερβενίου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 1.068 [Απογραφή 1928, 30]. Η κοινότης Στενοπόρου (πρώην Δερβένι) της επαρχίας Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας, μετονομάζεται εις κοινότητα Ακταίου και ο ομώνυμος αυτή οικισμός συνοικισμός Στενόπορον (Δερβένι) εις Ακταίον (ΦΕΚ 431/ 12/12/1929) [Χουλιαράκης Β, 355]. Η κοινότης Ακταίου μετονομάζεται εις Δερβενίου και ο οικισμός Ακταίον εις Δερβένι (ΦΕΚ 390/16.12.1933) [Χουλιαράκης Β, 378]. Δερβένιον και Πεταλού. Πηγάδια 250. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 60, κριθάρι 30. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 7.500, πορτοκαλιές και μανταρινιές 1.300, βερικοκιές 250, λεμονιές 7.500, ελιές 20.000, κερασιές 4.000, βυσσινιές 40, ροδακινιές 300, αμυγδαλιές 100. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 70, άλογα 34, γαϊδούρια 20, πρόβατα 250, κατσίκια 250. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 20. Κυψέλες 20 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 123]. Δερβένιον: απογραφή 1940 κάτοικοι 1.112, απογραφή 1951 κάτοικοι 1.022, απογραφή 1961 κάτοικοι 1.353 [ΚΕΔΚΕ 1962, 61]. Δερβενίου κοινότης. Νοικοκυριά 395, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 4, χωρίς μαγειρείο 42, χωρίς λουτρό ή ντους 368, χωρίς ηλεκτρικό φως 23, χωρίς αποχωρητήριο 19, χωρίς πόσιμο νερό 9 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.17]. Δερβενίου κοινότης πεδινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 2.057, αμπέλια 567, ετήσια φυτά 450, αγραναπαύσεις 148, κοφτολίβαδα 2, βοσκοτόπια 23. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 27.100, εσπεριδοειδή 39.700, άλλα καρποφόρα 8.000. Αριθμός ζώων: άλογα 16, μουλάρια 24, γαϊδούρια 125, βοοειδή 4, πρόβατα 47, κατσίκια 156, γουρούνια 10, πουλερικά 5.051, κυψέλες 111 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Δερβένιον, Δερβενίου Κορινθίας: υψόμετρο 10, κάτοικοι 1.232 [Απογραφή 1971, 214]. Δερβένιον, Δερβενίου Κορινθίας: κάτοικοι 1.171 [Απογραφή 1981, 120]. Δερβένιον, Δερβενίου Κορινθίας: κάτοικοι 1.060 [Απογραφή 1991, 142]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ, ΑΡΦΑΡΙΩΤΗΣ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΥΖΑΣ, ΓΕΡΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΓΙΟΓΙΟΣ, ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ, ΓΚΟΚΟΣ, ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΙΒΑΣ, ΔΑΜΑΛΑΣ, ΔΕΛΗΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ, ΔΟΥΣΚΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, ΖΑΒΑΛΗΣ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ, ΚΑΪΤΣΑΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΟΥΖΟΣ, ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΚΕΚΕΡΗΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ, ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ, ΚΟΡΡΑΣ, ΚΟΥΚΙΟΣ, ΚΟΥΛΑΜΑΣ, ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ, ΛΑΖΑΝΑΣ, ΛΑΛΙΩΤΗΣ, ΛΑΛΟΣ, ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ, ΜΑΚΡΗΣ, ΜΑΝΕΤΑΣ, ΜΑΝΕΤΤΑΣ, ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΑΜΑΘΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΝΤΖΕΛΙΔΗΣ, ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ, ΜΟΥΓΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ, ΝΙΑΝΙΑΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ, ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΡΑΜΠΑΛΗΣ, ΣΙΑΠΙΚΑΣ, ΣΙΟΚΟΡΕΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΘΗΣ, ΤΟΛΙΑΣ, ΦΕΙΔΑΚΗΣ, ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ, ΧΙΝΟΣ, ΨΑΡΡΟΣ.

Δημηνιό (επώνυμο: Δημήνας και Διμήνας) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Daimnico: 6 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Dimenio: 28 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Δημενιό δήμου Σικυώνος: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Δημηνιόν δήμου Σικυώνος: 15 λεπτά από το Κιάτο, 187 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Δημηνιόν δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένα ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 42, Κάτοικοι 191 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Κάτω Δημηνιόν δήμου Σικυώνος: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Δημηνιό Άνω και Κάτω δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 420 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Δημινιό (Άνω και Κάτω) δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 420 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Δημηνιόν Άνω και Κάτω δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 567 [Χουλιαράκης Α2, 122].

Δημηνιό Άνω (επώνυμο: Δημήνας και Διμήνας) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Διμινιό Άνω δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 412 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Δημηνιόν Άνω δήμου Σικυώνος: 4,45 ώρ. από Κόρινθο, 412 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Δημινιόν Άνω δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 422 [Απογραφή 1907, 386].

Δημηνιό Κάτω (επώνυμο: Δημήνας και Διμήνας) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Διμινιό Κάτω δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 311 [Χουλιαράκης Α2, 190].Δημηνιόν Κάτω δήμου Σικυώνος: 4,30 ώρ. από Κόρινθο, 311 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Δημινιόν Κάτω δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 287 [Απογραφή 1907, 386].

Εβροστιναίικα | Ευρωστίνης | Εβροστιναίικα: απογραφή 1940 κάτοικοι 60, απογραφή 1951 κάτοικοι 217, απογραφή 1961 κάτοικοι 127 [ΚΕΔΚΕ 1962, 65]. Εβροστιναίικα, Εβροστίνης Κορινθίας: υψόμετρο 320, κάτοικοι 102 [Απογραφή 1971, 219]. Εβροστιναίικα, Εβροστίνης Κορινθίας: κάτοικοι 91 [Απογραφή 1981, 120].

Ελληνικά μετονομάστηκε | Ευρωστίνης | Lusi [Nani 1703]. Lussi [Alberghetti 1704]. Louzi: 17 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Λούζι δήμου Αιγείρας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Λούζι δήμου Ζάχολης: 1 ώρα και 15 λεπτά από τον Πύργο, 109 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Λούζι δήμου Ζάχολης: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, όσπρια. Ένα μικρό δάσος Σπίτια 20, Κάτοικοι 98 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 151 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 151 Αλβανοί, [Μηλιαράκης 1886, 128]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 160 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Lùzi: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 143 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης: 3 ώρ. από Δερβένι, 143 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 181 [Απογραφή 1907, 385]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 467, κριθάρι 73, καλαμπόκι 31, φασόλια 4, κουκιά 16, ρεβίθια 1, φακή 7, βίκος 64, ντομάτες 1, παντζάρια 1, κρεμμύδια 1, σκόρδα 1, αγκινάρες 1, καρπούζια και πεπόνια 1, αγραναπαύσεις 272, σταφύλια φαγητού 41, σταφύλια κρασιού 56, σταφίδα κορινθιακή 321, σταφίδα σουλτανίνα 11 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Λούζι δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 1, μουλάρια 26, γαϊδούρια 19, βοοειδή 39, πρόβατα 211, γουρούνια 2, κατσίκια 68, κότες 289, γαλοπούλες 3, πάπιες 8, περιστέρια 10, κουνέλια 24, κυψέλες 11 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Λούζι, έδρα της κοινότητος Λουζίου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Λούζι της κοινότητας Λουζίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 176, οικογένειες 42 [Απογραφή 1920, 64, 190-191]. Λούζι, της κοινότητας Λουζίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 207 [Απογραφή 1928, 27]. Η κοινότης Λούζι της επαρχίας Κορινθίας του αυτού νομού, μετονομάζεται εις κοινότητα Ελληνικών και ο ομώνυμος αυτή οικισμός Λούζι εις Ελληνικά (ΦΕΚ 386/8.12.1939) [Χουλιαράκης Β, 365]. Ελληνικόν (Λούζι). Υψόμετρο 600, πηγές 3, πηγάδια 9. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 400, κριθάρι 30, βίκος 300, φασόλια και καλαμπόκι 70. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 500, βερικοκιές 150, λεμονιές 50, ελιές 7.000, βυσσινιές 300, ροδακινιές 50, αμυγδαλιές 50. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 43, άλογα 3, γαϊδούρια 3, βοοειδή 2, πρόβατα 90, κατσίκια 180. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 10. Κυψέλες 5 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 123]. Λούζι: Θα πρέπει να σχετίζεται με το σλαβικό luža, που σημαίνει «λακκούβα», λέξη που υπάρχει όμως μόνο στα σλοβένικα [Vasmer 1941, 125]. Ελληνικόν: απογραφή 1940 κάτοικοι 217, απογραφή 1951 κάτοικοι 196, απογραφή 1961 κάτοικοι 192 [ΚΕΔΚΕ 1962, 66]. Ελληνικού κοινότης. Νοικοκυριά 50, χωρίς μαγειρείο 1, χωρίς λουτρό ή ντους 50, χωρίς ηλεκτρικό φως 50, χωρίς αποχωρητήριο 24 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.17]. Ελληνικού κοινότης πεδινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 104, αμπέλια 516, ετήσια φυτά 881, αγραναπαύσεις 122. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 6.400, εσπεριδοειδή 2.200, άλλα καρποφόρα 6.700. Αριθμός ζώων: άλογα 12, μουλάρια 49, γαϊδούρια 20, βοοειδή 5, πρόβατα 75, κατσίκια 310, πουλερικά 574 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Ελληνικόν, Ελληνικού Κορινθίας: υψόμετρο 510, κάτοικοι 140 [Απογραφή 1971, 220]. Ελληνικόν, Ελληνικού Κορινθίας: κάτοικοι 90 [Απογραφή 1981, 120]. Ελληνικόν, Ελληνικού Κορινθίας: κάτοικοι 114 [Απογραφή 1991, 142]. Σε έγγραφο της μονής του Προφήτη Ηλιού της Ζάχολης μνημονεύεται το τοπωνύμιο Παλιολούζι [Κορδώσης 1981, 300]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΔΕΛΗΣ, ΜΕΤΑΞΑΣ, ΧΑΝΤΗΣ.

Εξαμίλια (επώνυμο: Εξαμιλιώτης, Εξαμηλιώτης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Xamili [Alberghetti 1704]. Examilia-Cato δήμου Κορίνθου: 25 φαμίλιες & Apano-Examilia: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Hexamilia: 14 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Εξαμίλια δήμου Κορίνθου: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Εξαμίλια δήμου Κορίνθου: 30 λεπτά από την Κόρινθο, 130 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Εξαμίλια δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 36, Κάτοικοι 151 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Εξαμήλια δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 353 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Εξαμίλια δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 353 Αλβανοί. Πήρε το όνομά του από τον Ισθμό (: Εξαμίλι) [Μηλιαράκης 1886, 110]. Εξαμήλια δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 416 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Εξαμήλια δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 489 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Εξαμίλια δήμου Κορίνθου: 1 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 489 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Εξαμήλλια δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 584 [Απογραφή 1907, 385].

Ζαρακά (επώνυμο: Ζαρακάς και Ζαρακιώτης) | Στυμφαλίας | Saracca: 11 φαμίλιες / 31 κάτοικοι [Grimani 1700]. Saraca [Nani 1703]. Zarachi [Alberghetti 1704]. Zaraka: 14 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ζαρακά δήμου Στυμφαλίας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Ζαρακά δήμου Στυμφαλίας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Ζαρακάς δήμου Στυμφαλίας: Μικρό χωριό, το ίδιο όνομα έχει και η περιοχή στο κέντρο της λίμνης [Μηλιαράκης 1886, 152 και 155].

Ζαχολιώτικα | Ευρωστίνης | Ζαχολιώτικα Καλύβια δήμου Ζάχολης [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385].

Ζάχουλη (επώνυμο: Ζάχουλης, Ζαχουλίτης και Ζαχολίτης) | Ευρωστίνης | Zacoli: 300 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Zakholi: 357 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ζάχολη δήμου Ζαχόλης: Έδρα του δήμου. Α. Μετσελόπουλος δήμαρχος, Α. Σπυρόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Ζάχολη δήμου Ζάχολης: Έδρα του δήμου. Ένα σχολείο δημοτικό Β΄ τάξεως. Υγειονομικός και τελωνειακός σταθμός. Συμβολαιογραφείο. Σπίτια 208, Κάτοικοι 1.160 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Ζάχολη δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 1.926. Αποτελείται από τις συνοικίες Κουνιάνικα, Ζερβιάνικα, Μαυριάνικα, Φειδακιάνικα και Μελισσαρέικα. Στα Κουνιάνικα εδρεύει η δημοτική αρχή. Το χειμώνα οι κάτοικοι κατεβαίνουν στα πεδινά [Μηλιαράκης 1886, 128]. Ζάχολη (Ζερβιάνικα, Κουνιάνικα, Μαυριάνικα) δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 660, κριθάρι 19, καλαμπόκι 50, φασόλια 404, κουκιά 1, ρεβίθια 1, βίκος 1, πατάτες 1, ντομάτες 32, παντζάρια 1, κρεμμύδια 3, σκόρδα 2, άλλα λαχανικά 62, καρπούζια και πεπόνια 1, σανός κριθάρι 2, σανός βίκος 30, τριφύλλι 1, αγραναπαύσεις 450, κήποι οπορωφόρων δέντρων 46, καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 300, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 500, σταφύλια φαγητού 6, σταφύλια κρασιού 706, σταφίδα κορινθιακή 1.085, λιόδεντρα 254, ιδιωτικά δάση 39 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Ζάχολη (Ζερβιάνικα, Κουνιάνικα, Μαυριάνικα) δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 20, μουλάρια 240, γαϊδούρια 121, βοοειδή 45, πρόβατα 1.162, γουρούνια 1, κατσίκια 1.767, κότες 2.491, γαλοπούλες 31, κουνέλια 166, κυψέλες 30, [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Απόφασις Υπουργείου Εσωτερικών 34947/28.7.1915 (ΦΕΚ 273/11.8.1915). Οι οικισμός και η κοινότης Κουνιανίκων (Ζάχολης), μετωνομάσθησαν εις οικισμόν και κοινότητα Ευρωστίνης (επαρχία Κορινθίας) [Μηλιαράκης Β, 117]. Ζάχολη (Ευρωστίνη): Αρ. 147 (23 Ιουλίου 1915).- Επί του υπ’ αρ. 24439 εγγράφου του υπουργείου της 6 Ιουνίου.- Επιστρέφεται το αντίγραφον του υπ’ αρ. 6 πρακτικού του κοινοτικού συμβουλίου Ζάχολης. Η Ζάχολη, το περιληπτικόν όνομα πέντε συνοικισμών, εν οις και η έδρα της κοινότητος τα Κουνιάνικα, ορθόν είναι να μετονομασθή ως σλαβώνυμος, κατάλληλον δε νομίζομεν την εκλογήν του νέου ονόματος, ην απεφάσισε το κοινοτικόν συμβούλιον μετονομάσαν Ευρωστίνην, “επειδή, ως λέγει, ευρίσκεται εις τας υπωρείας του όρους Ευρωστίνης, ης το όνομα έφερεν άλλοτε ο δήμος”. Και το μεν όνομα του δήμου Ευρωστίνης, εις ον περιελαμβάνετο η Ζάχολη, δεν είναι αρχαίον (το αρχαίον του όρους όνομα είναι άγνωστον), αλλ’ επλάσθη υπό λογίων, μετασκευασάντων ούτω την δημώδην ονομασίαν Βροστίνα ή Βρεστίνα. Η τοπωνυμία αύτη, απαντώσα και εν Λακεδαίμονι υπό τον τύπον Βρέστενα (ίσως δε και εν Βοιωτία ως Βρεστεμίται), κατά πάσαν πιθανότητα, είναι ξενική, Αλλ’ είναι εύφωνος και έχει καθιερωθεί υπό της χρήσεως» [Πολίτης 1920 65-66]. Ευρωστίνη (Ζάχολη ή Κουνιάνικα), έδρα θερινή της κοινότητας Ευρωστίνης (Κουνιανίκων), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 601 [Απογραφή 1928, 25]. Ευρωστίνη (Ζάχολη). Από τις 190 οικογένειες που κατοικούν στη Ζάχολη το καλοκαίρι, το χειμώνα κατεβαίνουν οι 75 στον Επάνω Γυαλό, οι 104 στα Ροζενά και οι 5 σε διάφορα άλλα μέρη. Οι 6 παραμένουν μόνιμα στο χωριό. Υψόμετρο 850, πηγές 12. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 400, κριθάρι 80, βίκος 70, φασόλια και καλαμπόκι 500. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 1.000, ελιές 7.500, αμυγδαλιές 500. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 83, άλογα 17, γαϊδούρια 47, βοοειδή 2, πρόβατα 319, κατσίκια 610. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 20. Κυψέλες 20 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 19, 119, 121, 123]. Ζάχολη: Μετά τον Μηλιαράκη και ο Ross αναφέρεται στο όνομα αυτό ως σλαβικό. Αν και είναι φυσικό να είναι ένα σύνθετο όνομα που περιέχει το σλαβικό za, που σημαίνει «πίσω», δεν μπορώ να εξηγήσω το όνομα [Vasmer 1941, 124]. Εβροστίνα: απογραφή 1940 κάτοικοι 636, απογραφή 1951 κάτοικοι 186, απογραφή 1961 κάτοικοι 13 [ΚΕΔΚΕ 1962, 65]. Εβροστίνης κοινότης ορεινή. Νοικοκυριά 95, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 3, χωρίς μαγειρείο 18, χωρίς λουτρό ή ντους 91, χωρίς ηλεκτρικό φως 13, χωρίς αποχωρητήριο 2 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.17]. Εβροστίνης κοινότης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 706, αμπέλια 551, ετήσια φυτά 677, αγραναπαύσεις 93. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 15.500, εσπεριδοειδή 5.000, άλλα καρποφόρα 6.400. Αριθμός ζώων: άλογα 29, μουλάρια 37, γαϊδούρια 76, βοοειδή 14, πρόβατα 255, κατσίκια 303, πουλερικά 1.059, κυψέλες 23 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Εβροστίνα, Εβροστίνης Κορινθίας: υψόμετρο 660, κάτοικοι 6 [Απογραφή 1971, 218]. Εβροστίνα, Εβροστίνης Κορινθίας: κάτοικοι 114 [Απογραφή 1981, 120]. Εβροστίνα, Εβροστίνης-Ροζενών Κορινθίας: κάτοικοι 123 [Απογραφή 1991, 142]. Η παλιά Ζάχολη βρισκόταν ανατολικά της σημερινής, στη θέση Αχούρι, όπου υπάρχει το τοπωνύμιο Παλιοζάχολη. Σε έγγραφα του γειτονικού μοναστηριού του Προφήτη Ηλία, γίνεται αναφορά στην οικογένεια των Μαμωνάδων, κατοίκων της περιοχής Ζάχολης. Πιθανόν να υπήρχε κάστρο Sachuli, που καταστράφηκε στο σεισμό του 1402 [Κορδώσης, 271-272]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΝΔΡΙΝΕΛΛΗΣ, ΚΑΪΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΣΟΚΑΝΑΣ.

Ζαχουλίτικα | Κορίνθου (Κορινθίων) | Ζαχουλίτικα δήμου Κορίνθου: 2,15 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, θέση [Νουχάκης 1901, 477].

Ζεμενό | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Sameno: 16 φαμίλιες / 58 κάτοικοι [Grimani 1700]. Semeno [Nani 1703]. Zemeno [Alberghetti 1704]. Zemeno: 24 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ζεμενόν δήμου Πελλίνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Ζεμενόν δήμου Σικυώνος: 2 ώρες και 15 λεπτά από το Κιάτο, 197 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Ζεμενόν δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 38, Κάτοικοι 198 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Ζεμενόν δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 288 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ζεμενό δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 288 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Ζεμενόν δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 357 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Ζεμενό δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 414 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ζεμενόν δήμου Σικυώνος: 8 ώρ. από Κόρινθο, 414 κάτοικοι Νουχάκης [1901, 496]. Ζεμενόν δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 526 [Απογραφή 1907, 386].

Ζερβιάνικα (επώνυμο: Ζερβός και Ζέρβας) | Ευρωστίνης | Ζερβιάνικα δήμου Ζάχολης: 5 λεπτά από τον Πύργο, 470 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Ζερβιάνικα δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί, κρασί, λάδι, μετάξι. Ένας μικρός ποταμός χρήσιμος. Σπίτια 122, Κάτοικοι 645 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Ζερβιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 570 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Ζερβιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 152 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Ζερβιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 229 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Ζερβιάνικα δήμου Ευρωστίνης: 2,30 ώρ. από Δερβένι, 229 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Ζερβιάνικα δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 167 [Απογραφή 1907, 385]. Ζερβιάνικα, οικισμός της κοινότητος Κουνιανίκων του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20].

Ζευγαλατιά | Κορίνθου (Κορινθίων) | Ζευγαλατιά δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380].

Ζητουλιάρικα (επώνυμο: Ζήτουλας) | Τρικκάλων | Ζητουλιάρικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Γεωργέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ζητουλιαρέικα και Χαρδουλοπέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 216 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ζητουλιαρέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 84 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ζητουλιαρέικα, δήμου Τρικκάλων: 7,30 ώρ. από Κόρινθο, 84 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Ζητουλιαρέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 134 [Απογραφή 1907, 386].

Ζούγρα (επώνυμο: Ζούγρας) | Τρικκάλων | Sugra: 5 φαμίλιες / 10 κάτοικοι [Grimani 1700]. Sugra [Nani 1703]. Ζούγρα δήμου Τρικάλων: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Ζούγρα και Δενδρόν δήμου Τρικάλων: 1 ώρα από τα Τρίκαλα, 183 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Ζούγρα δήμου Τρικάλων: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, όσπρια, μήλα και δαμάσκηνα. Ένα δημοτικό σχολείο Β΄ τάξεως. Σπίτια 35, Κάτοικοι 171 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389]. Ζούγρα και Δενδρόν δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 272 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ζούγρα και Δενδρόν δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 272. Δυτικά από το χωρίο Ζούγρα, στο βουνό Τσέρκοβι, βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας Πελλήνης [Μηλιαράκης 1886, 121]. Ζούγρα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 103 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Ζούγρα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 100 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ζούγρα, δήμου Τρικκάλων: 8,30 ώρ. από Κόρινθο, 100 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Ζούγρα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 108 [Απογραφή 1907, 386].

Ζουμέικα (επώνυμο: Ζουμής) | Τρικκάλων | Ζουμανέικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Μερτικέικα, Γεωργέικα, Συγερίτση, Λουκέικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ζουμέικα δήμου Τρικκάλων: 7 ώρ. από Κόρινθο, μικρός συνοικισμός [Νουχάκης 1901, 501].

Ηλέικα (επώνυμο: Ηλίας) | Σολυγείας | Ηλιέικα δήμου Σολυγείας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Ελέικα, Κατακαλιβλασέικα, Αλμυρή, Κατακάλιον, Κεφιλέικα, Γαλατάκι, Ρητό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Ελέικα δήμου Σολυγείας: μικρό χωριό [Μηλιαράκης 1886, 143]. Ηλέικα δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 22 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Ηλιέικα, δήμου Σολυγείας: 3 ώρ. από Κόρινθο, συνοικία Κατακαλλίου [Νουχάκης 1901, 499]. Ηλιαίικα δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 15 [Απογραφή 1907, 386].

Θελερό (επώνυμο: Θελερίτης) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Folero: 15 φαμίλιες / 61 κάτοικοι [Grimani 1700]. Folero [Nani 1703]. Felero [Alberghetti 1704]. Thelero: 36 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Θελερόν δήμου Πελλίνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Θολερόν δήμου Σικυώνος: 1 ώρα από το Κιάτο, 121 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Θολερόν δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Ένα ποτάμι μέτριο χρήσιμο. Σπίτια 24, Κάτοικοι 86 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Θολερόν δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 149 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Θολερό δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 796 Έλληνες [Μηλιαράκης 1886, 115]. Θολερόν δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 178 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Θολερό δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 187 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Θολερόν δήμου Σικυώνος: 6 ώρ. από Κόρινθο, 187 κάτοικοι Νουχάκης [1901, 496]. Θολερόν δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 238 [Απογραφή 1907, 386].

Θεοδωρέικα | Τρικκάλων | Θεοδωρέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 4 [Απογραφή 1907, 386].

Θροφαρή | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Troffari [Nani 1703]. Trophari: 10 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Τροφαρί δήμου Πελλίνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Θροφαρί δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 114 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Θροφαρή δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 114 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Θροφαρί δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 134 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Θροφαρί δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 151 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Θροφάρι δήμου Σικυώνος: 7,15 ώρ. από Κόρινθο, 151 κάτοικοι Νουχάκης [1901, 496]. Θροφαροί δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 198 [Απογραφή 1907, 386].

Ιμπραΐμ Μπέη (επώνυμο: Ιμπραήμ και Μπέης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Braim Bei: 9 φαμίλιες / 39 κάτοικοι [Grimani 1700]. Braim Bei [Nani 1703]. Braim Bei [Alberghetti 1704]. Ibrahim-Bey: 24 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Ibrahim-Bey: 27 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ιμπραΐμπεη δήμου Αιγιαλείας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Ιμπραΐμπεη δήμου Κορίνθου: 3 ώρες από την Κόρινθο, 168 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Ιμπραΐμπεη δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Δυο ποταμοί μικροί και χρήσιμοι, ένα ρέμα μικρό και ξερό. Σπίτια 30, Κάτοικοι 202 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Ιμβραήμπεη δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 286 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Ιμπραήμ Μπέη δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 286 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Ιμβραήμπεη δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 308 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Ιμπραήμπεη δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 347 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Ιμπραΐμπεη δήμου Κορίνθου: 2,45 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 347 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Ιμπραήμπεη δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 502 [Απογραφή 1907, 385].

Ίσθμια | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Ίσθμια δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 696 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Ίσθμια δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 220 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Ίσθμια δήμου Περαχώρας: 2 ώρ. από Κόρινθο, 220 κάτοικοι, ταχυδρομείο και τηλεγραφείο. Δημιουργήθηκε μετά την έναρξη των εργασιών για τη διάνοιξη της διώρυγας το 1881 [Νουχάκης 1901, 491, 495]. Ισθμία δήμου Περαχώρας, κάτοικοι 485 [Απογραφή 1907, 386].

 

Καίσαρι (επώνυμο: Καίσαρης, Καίσσαρης, Καισαρίτης και Καισαριώτης) | Πελλήνης | Gesari: 8 φαμίλιες / 34 κάτοικοι [Grimani 1700]. Chiessari [Nani 1703]. Chiess [Alberghetti 1704]. Kaiseri: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Kaesari: 49 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κέσσαροι δήμου Κάτω Πελλίνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Καίσσαρι δήμου Πελλήνης: 15 λεπτά από το Κλιμέντι, 402 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Καίσαρι δήμου Πελλήνης: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Μία λίμνη μεγάλη που ξεραίνεται το καλοκαίρι. Σπίτια 62, κάτοικοι 437 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Καίσαρι δήμου Πελλήνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 679 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Καίσαρι δήμου Πελλήνης: Κάτοικοι 679 Αλβανοί. Άφθονα νερά, πολλά μεγάλα δέντρα [Μηλιαράκης 1886, 159]. Καίσαρι δήμου Πελλήνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 824 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Καίσαρη δήμου Πελλήνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 897 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καίσαρι δήμου Πελλήνης: 9,15 ώρ. από Κόρινθο, 897 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 490]. Καίσαρι δήμου Πελλήνης, κάτοικοι 839 [Απογραφή 1907, 386].

Καλαμάκη (επώνυμο: Καλαμάκης και Καλαμακιώτης) | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Kalamaki: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Καλαμάκι δήμου Περαχώρας: 30 λεπτά από την Περαχώρα, 42 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Καλαμάκι δήμου Περαχώρας: Προϊόντα στάρι. Ένα μικρό ρυάκι χρήσιμο. Ένα λιμανάκι. Κοντά και δυτικά υπάρχου ερείπια αρχαίου θεάτρου. Σπίτια 102, Κάτοικοι 533 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385]. Καλαμάκι δήμου Περαχώρας: Κάτοικοι 140. Είναι αποβάθρα ατμόπλοιων. Υπάρχουν εδώ αρκετά ξενοδοχεία και καφενεία για τους ταξιδιώτες [Μηλιαράκης 1886, 136]. Καλαμάκιον δήμου Περαχώρας: απογραφή 1879 κάτοικοι 140 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Καλαμάκιον δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 239 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Καλαμάκι δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 225 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καλαμάκιον δήμου Περαχώρας: 2,10 ώρ. από Κόρινθο, 225 κάτοικοι, τελωνείο. Πριν δημιουργηθεί η διώρυγα, εδώ αποβιβάζονταν όσοι περνούσαν τον Ισθμό για να συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλα πλοία από το Λουτράκι και (μετά τη ίδρυση της) από τη Νέα Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 491-492].

Καλέντρι | Κορίνθου (Κορινθίων) | Καλέντρι δήμου Κορίνθου: 3,30 ώρ., χειμερινές κατοικίες[Νουχάκης 1901, 477].

Καλιάνη (επώνυμο: Καλιάνης, Καλλιάνης Καλιανιώτης και Καλλλιανιώτης) | Στυμφαλίας | Kaliani: 35 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Καλλιάνη δήμου Στυμφαλίας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Καλλιανή δήμου Στύμφαλου: 30 λεπτά από τα Δούσια, 257 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Καλιάνι δήμου Στυμφαλίας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα ρυάκι χρήσιμο. Σπίτια 39, Κάτοικοι 137 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Καλιάνι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 264 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Καλιάνι δήμου Στυμφαλίας: Έδρα του δήμου. Φτωχό χωρίο. Κάτοικοι 264 [Μηλιαράκης 1886, 155]. Καλιάνη δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 305 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Kaliàni: Κάτοικοι Αλβανοί και Έλληνες [Philippson 1890, 33]. Καλιάνη δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 370 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καλιάνη, δήμου Στυμφαλίας: 11 ώρ. από Κόρινθο, 370 κάτοικοι. Φτωχό χωριό, έδρα ειρηνοδικείου και ταχυδρομείου [Νουχάκης 1901, 499]. Καλιάνη δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 388 [Απογραφή 1907, 386].

Καλύβια | Φενεού | Calivia-tis-Phonias: 300 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Kalyvia: 77 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Καλύβια δήμου Καλυβίων Φενεού: Έδρα του δήμου. Ν. Οικονόμου δήμαρχος, Ι. Παπ. Δημόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Καλύβια δήμου Φενεού: 45 λεπτά από τη Γκούρα, 856 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Καλύβια δήμου Φενεού: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένα δάσος μέτριο. Σπίτια 180, κάτοικοι 260 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388]. Καλύβια δήμου Φενεού: απογραφή 1879 κάτοικοι 517 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Καλύβια δήμου Φενεού: Κάτοικοι 517 [Μηλιαράκης 1886, 148]. Καλύβια δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 550 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Καλύβια, δήμου Φενεού: 17 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 550 [Νουχάκης 1901, 503]. Καλύβια δήμου Φενεού, κάτοικοι 696 [Απογραφή 1907, 387].

Καλύβια Αγίου Ιωάννου | Κλεωνών | Καλύβια Αγίου Ιωάννου δήμου Κλεωνών: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381].

Καλύβια Ταρσινά | Φενεού | Καλύβια Ταρσινά δήμου Φενεού [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388].

Απάνω Καμάρι

 

Καμάρη (επώνυμο: Καμάρης και Καμαριώτης) | Τρικκάλων | Camari [Nani 1703]. Camari [Nani 1703]. Camari: 20 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Kamari: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Καμάρι δήμου Αιγείρας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Καμάρι δήμου Ζάχολης: 2 ώρες και 45 λεπτά από τον Πύργο, 71 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Καμάρι δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί, κρασί. Ένα μικρό ποτάμι χρήσιμο. Σπίτια 25, Κάτοικοι 108 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385]. Καμάρι Άνω, Παράλιον, Καρυώτικα, Αραχωβίτικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 403 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Άνω Καμαρι, Παράλιον, Καρυώτικα, Αραχωβίτικα δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 403 [Μηλιαράκης 1886, 122]. Καμάριον δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 503 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Καμάρι δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 390 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καμάριον, δήμου Τρικκάλων: 7 ώρ. από Κόρινθο, 390 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Καμάρι δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 544 [Απογραφή 1907, 386].

Καμπερέικα (επώνυμο: Καμπέρης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Καμπερέικα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 15 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Καμπερέικα δήμου Κορίνθου: 2,15 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 15 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477].

Καραβιάνικα (επώνυμο: Καραβιάς) | Ευρωστίνης | Καραβιάνικα και Πύργος δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 564 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Καραβιάνικα και Πύργος δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 564 [Μηλιαράκης 1886, 128]. Καραβιάνικα δήμου Ευρωστίνης: 2,30 ώρ. από Δερβένι [Νουχάκης 1901, 484].

Καρτέρη (επώνυμο: Καρτέρης) | Στυμφαλίας | Καρτέρι δήμου Στυμφαλίας: Μικρό χωριό (μάλλον καλύβια) [Μηλιαράκης 1886, 155].

Καρυά (επώνυμο: Καριώτης και Καργιώτης) | Τρικκάλων | Churia: 54 φαμίλιες / 281 κάτοικοι [Grimani 1700]. Caries [Nani 1703]. Charia [Alberghetti 1704]. Karya: 187 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Καρυά δήμου Καρυάς: Έδρα του δήμου. Α. Οικονομόπουλος δήμαρχος, Χ. Πακολένας εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Καρυά δήμου Τρικάλων: 2 ώρες από τα Τρίκαλα, 1.153 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Καρυά δήμου Τρικάλων: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, όσπρια, μήλα και δαμάσκηνα. Ένα μικρό ποτάμι, δυο ρέματα που το νερό τους χύνεται στη λίμνη του Φενεού. Σπίτια 244, Κάτοικοι 1.122 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 389]. Καρυά δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 799 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Καρυά δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 799 αγρότες και βοσκοί. Χωριό γνωστό για τα τυριά του [Μηλιαράκης 1886, 120-121]. Καρυά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 79 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Καρυά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 862 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καρυά, δήμου Τρικκάλων: 13,30 ώρ. από Κόρινθο, 862 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Καρυά δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 283 [Απογραφή 1907, 386].

Καρυώτικα | Τρικκάλων | Καρυώτικα Δυτικά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 308 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Καρυώτικα Δυτικά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 38 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καρυώτικα, δήμου Τρικκάλων: 6,40 ώρ. από Κόρινθο, 38 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501].

Καρυώτικα Ανατολικά | Τρικκάλων | Καρυώτικα, Καμάρι Άνω, Παράλιον, Αραχωβίτικα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 403 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Καρυώτικα Ανατολικά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 407 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Καρυώτικα Ανατολικά δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 46 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καρυώτικα, δήμου Τρικκάλων: 5,45 ώρ. από Κόρινθο, 46 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Καρυώτικα Ανατολικά δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 283 [Απογραφή 1907, 386]. Καρυώτικα Δυτικά δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 177 [Απογραφή 1907, 386].

Κασαβέτη (επώνυμο: Κασαβέτης) | Τρικκάλων | Κασαβέτη δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 36 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κασαβέτι δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 10 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κασαβέτη, δήμου Τρικκάλων: 10 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Κασαβέτι δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 10 [Απογραφή 1907, 386].

Καστανιά (επώνυμο: Καστανιώτης) | Στυμφαλίας | Castagna: 14 φαμίλιες / 55 κάτοικοι [Grimani 1700]. Castagna [Nani 1703]. Castagnia [Alberghetti 1704]. Castagna: 60 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Kastania: 53 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Καστανιά δήμου Καστανέας: Έδρα του δήμου. Ι. Καραγιάννης δήμαρχος, Α. Μουλόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Καστανιά δήμου Στύμφαλου: 3 ώρες από τα Δούσια, 639 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Καστανιά δήμου Στυμφαλίας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Ένας μικρός ποταμός, τρία ρυάκια χρήσιμα, δύο μικρά δάση. Σπίτια 126, Κάτοικοι 621 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Καστανέα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 895 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Καστανιά δήμου Στυμφαλίας: Κάτοικοι 895 Αλβανοί. Είναι γεμάτο μουριές και καστανιές [Μηλιαράκης 1886, 155]. Καστανέα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 882 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Kastanià: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Καστανιά δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 748 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Καστανιά, δήμου Στυμφαλίας: 14,30 ώρ. από Κόρινθο, 748 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 499]. Καστανιά δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 622 [Απογραφή 1907, 386].

Κατακάλι (επώνυμο: Κατάκαλος) | Σολυγείας | Κατακάλη δήμου Σολυγείας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Κατακάλιον, Κατακαλιβλασέικα, Αλμυρή, Ελέικα, Κεφιλέικα, Γαλατάκι, Ρητό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Κατακάλι δήμου Σολυγείας: μικρό χωριό με 20 σπίτια [Μηλιαράκης 1886, 143]. Κατακάλι και Βλασέικα δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 78 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κατακάλλιον, δήμου Σολυγείας: 3 ώρ. από Κόρινθο, έχει τέσσερις συνοικίες [Νουχάκης 1901, 499].

Κατσουλέικα (επώνυμο: Κατσούλας, Κατσούλης, Κατσούλος) | Τρικκάλων | Κατσουλέικα, Γεωργαντέικα, Σκορδέικα, Φραγκέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 151 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κατσουλέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 43 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κατσουλέικα, δήμου Τρικκάλων: 7 ώρ. από Κόρινθο, 43 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Κατσουλέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 37 [Απογραφή 1907, 386].

Καψός | Κλεωνών | Καψός δήμου Κλεωνών: 4 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 486].

Κελί | Φενεού | Καλί δήμου Φενεού: απογραφή 1896 κάτοικοι 58 [Χουλιαράκης Α2, 191]. Κελή, δήμου Φενεού: 17 ώρ. από Κόρινθο, κάτοικοι 58. Παραθερίζουν σκηνίτες [Νουχάκης 1901, 503]. Κελί δήμου Φενεού, κάτοικοι 75 [Απογραφή 1907, 387].

Κεφιλέικα (επώνυμο: Κεφίλης) | Σολυγείας | Κεφιλέικα, Κατακαλιβλασέικα, Αλμυρή, Κατακάλιον, Ελέικα, Γαλατάκι, Ρητό δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Κεφαλέικα δήμου Σολυγείας: μικρό χωριό [Μηλιαράκης 1886, 143]. Καφηλέικα δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 22 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κεφαλέικα δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 18 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κεφαλέικα, δήμου Σολυγείας: 3 ώρ. από Κόρινθο, 18 κάτοικοι, συνοικία Κατακαλλίου [Νουχάκης 1901, 499]. Κεφαλαίικα δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 31 [Απογραφή 1907, 386].

Κεχριές (επώνυμο: Κεχριώτης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Kekhries δήμου Κορίνθου: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κεχριαίες δήμου Σολυγείας: Λιμάνι. Υπάρχει κοντά πηγή αλμυρού νερού (λουτρά της Ελένης) [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Κεχριαίς δήμου Κορίνθου: Νέο χωριουδάκι με λίγα σπίτια [Μηλιαράκης 1886, 110]. Κεχριές δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 27 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κεχρεαί δήμου Κορίνθου: 2 ώρ., δρόμος βατός, περνάει άμαξα, 27 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Κεχριαίς δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 24 [Απογραφή 1907, 385].

Κιάτο (επώνυμο: Κιάτος) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Chiato [Alberghetti 1704]. Giatou: 6 φαμίλιες / 28 κάτοικοι [Grimani 1700]. Kiatou: 10 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Kiatou: 15 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κιάτο δήμου Σικυώνος: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Κιάτον δήμου Σικυώνος: Έδρα του δήμου, 3 ώρες από την Κόρινθο, 149 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Κιάτου δήμου Σικυώνος: Έδρα του δήμου. Προϊόντα σταφίδα και κρασί. Ένα μικρό έλος. ένα σχολείο δημοτικό Β’ τάξεως. Φυλάκιο υγειονομικό και τελωνειακός σταθμός Α’ τάξεως. Σπίτια 33, Κάτοικοι 137 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385-386]. Κιάτου δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 796 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Κιάτο δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 796 Έλληνες, γεωργοί και σταφιδοπαραγωγοί [Μηλιαράκης 1886, 114]. Κιάτον δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 1.315 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κιάτον δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 2.528 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κιάτον και όρμος δήμου Σικυώνος: 3,5 ώρ. από Κόρινθο, 2.528 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Κιάτον δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 1.903 [Απογραφή 1907, 386].

Κιόνια | Στυμφαλίας | Κυόνια δήμου Στυμφαλίας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Κιόνια και Μπάσι δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Κιόνια και Μπάσι δήμου Στυμφαλίας: κάτοικοι 385 [Μηλιαράκης 1886, 155]. Kiònia: Κάτοικοι Αλβανοί και Έλληνες [Philippson 1890, 33]. Κιόνια, δήμου Στυμφαλίας: 11 ώρ. από Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 499].

Κλένια (επώνυμο: Κλένιας, Κλενιάτης) | Κλεωνών | Clegna: 17 φαμίλιες / 47 κάτοικοι [Grimani 1700]. Clegna [Nani 1703]. Cheilnia [Alberghetti 1704]. Clegna: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Klenia: 25 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κλένιαι δήμου Αγιονορίου: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Άνω Κλένια δήμου Κλεωνών: 30 λεπτά από το Χιλιομόδι, 123 κάτοικοι. Κάτω Κλένια δήμου Κλεωνών: 30 λεπτά από το Χιλιομόδι, 130 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Άνω Κλένια δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 21, Κάτοικοι 102. Κάτω Κλένια δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 23, Κάτοικοι 227 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Κλένια Άνω και Κάτω δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 320 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κλένια (Άνω και Κάτω) δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 320 [Μηλιαράκης 1886, 169]. Κλένια δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 461 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κλένια δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 510 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κλένια (Άνω και Κάτω) δήμου Κλεωνών: 4 ώρ. από Κόρινθο, 510 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Κλένια δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 564 [Απογραφή 1907, 385].

Κλημεντέικα | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Κλημεντέικα δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 148 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κλημεντέικα Πάσου δήμου Σικυώνος: 4,30 ώρ. από Κόρινθο, 148 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496].

Κλημέντη (επώνυμο: Κλημέντος, Κλημεντιώτης) | Πελλήνης | Climendi: 13 φαμίλιες / 59 κάτοικοι [Grimani 1700]. Clemendi [Nani 1703]. Clemandi [Alberghetti 1704]. Climenti: 40 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Klimendi: 73 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κλημέντι δήμου Κάτω Πελλίνης: Έδρα του δήμου. Γ. Μαγκαφάς δήμαρχος, Μ. Παπ. Ιωάννου εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Κλιμέντι δήμου Πελλήνης: Έδρα του δήμου, 7 ώρες από την Κόρινθο, 612 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Κλημέντι δήμου Πελλήνης: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Έντεκα μικροί χείμαρροι άχρηστοι. Ένα σχολείο δημοτικό Γ’ τάξεως. Σπίτια 115, κάτοικοι 710 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 387]. Κλημέντι δήμου Πελλήνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 882 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Κλημέντι δήμου Πελλήνης: Κάτοικοι 882 Αλβανοί. Άφθονα νερά, πολλά μεγάλα δέντρα [Μηλιαράκης 1886, 159]. Κλημέντη δήμου Πελλήνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 932 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κλημέντη δήμου Πελλήνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 739 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κλημέντιον δήμου Πελλήνης: 9 ώρ. από Κόρινθο, 739 κάτοικοι. Έχει ταχυδρομείο. Έχει πολλά νερά και είναι κατάφυτος από μεγάλα δέντρα. Παράγει σταφίδα, κρασί, αραποσίτι και στάρι [Νουχάκης 1901, 490]. Κλημέντι δήμου Πελλήνης, κάτοικοι 773 [Απογραφή 1907, 386].

Κλουτσινετέικα | Τρικκάλων | Κλουτσινετέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 145 [Απογραφή 1907, 386].

Κοκκινιά (επώνυμο: Κοκκινιάς και Κοκκινιώτης) | Κλεωνών | Κοκκινιά δήμου Κλεωνών: θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381].

Κοκόνι (επώνυμο: Κοκόνης, Κοκκόνης, Κοκώνης, Κοκκώνης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Cocogni [Nani 1703]. Coconi: 24 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Kokoni: 16 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Ροκόνι δήμου Απίας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Ροκώνι, Νεράντσα και Κυπαρίσσι δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 50 λεπτά από την Κόρινθο, 125 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Κοκόνι, Νεράντζι και Κυπαρίσσι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Στο Κυπαρίσσι υπάρχει τελωνειακό φυλάκιο Σπίτια 29, Κάτοικοι 99 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Κοκώνι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 224 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κοκώνι δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 224 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 110]. Κοκκώνι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 341 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κοκκώνι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 562 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κοκκώνι δήμου Κορίνθου: 2,30 ώρ., ταχυδρομικό γραφείο, 562 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Κοκκώνι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 486 [Απογραφή 1907, 385].

Κολομπότσι | Κορίνθου (Κορινθίων) | Κολομπότσι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 248 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κολομπότσι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 281 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κολομπότσι δήμου Κορίνθου: 1,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 281 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Κολομπότσι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 373 [Απογραφή 1907, 385].

Κοντόσταυλος (επώνυμο: Κοντόσταυλος) | Κλεωνών | Kondostavlo: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κοντοσταύλου δήμου Κλαιωνών: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών: 2 ώρες από το Χιλιομόδι, 407 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 15, Κάτοικοι 70 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 160 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι 160 [Μηλιαράκης 1886, 169]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 228 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 247 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών: 6 ώρ. από Κόρινθο, 247 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Κοντόσταυλος δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 303 [Απογραφή 1907, 385].

Κόρινθος (επώνυμο λόγιο: Κορίνθιος). Από την απογραφή του 1879 Παλαιά Κόρινθος. | Κορίνθου (Κορινθίων) | Calivia sotto la Fortezza: 11 φαμίλιες / 47 κάτοικοι [Grimani 1700]. Corinthe: 400 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 182]. Corinthe: 154 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κόρινθος δήμου Κορίνθου: Έδρα του δήμου. Στ. Καμπερόπλος δήμαρχος, Δ. Αραβαντινός εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Κόρινθος δήμου Κορίνθου: Έδρα του δήμου, 16 ώρες από την πρωτεύουσα, 1.096 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Κόρινθος δήμου Κορίνθου: Έδρα του δήμου. Προϊόντα δημητριακοί καρποί, κρασί, σταφίδα, λάδι, δυο ποταμοί μεγάλοι και χρήσιμοι. Σπίτια 238, κάτοικοι 1.250 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379]. Παλαιά Κόρινθος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 606 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Παλαιά Κόρινθος δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 606 Αλβανοί. Φτωχό χωριό που χτυπήθηκε από το σεισμό. Την οθωμανική περίοδο περιτριγυριζόταν από τείχος. Εδώ βρίσκονται όρθιοι επτά μονόλιθοι στύλοι αρχαίου δωρικού ναού. Άφθονα νερά [Μηλιαράκης 1886, 110-111]. Παλαιά Κόρινθος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 883 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Παλαιά Κόρινθος δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 861 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Παλαιά Κόρινθος δήμου Κορίνθου: 1 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 861 κάτοικοι. Καταστράφηκε από το σεισμό του 1857. Πολλοί κάτοικοί της μετεγκαταστάθηκαν στη Νέα Κόρινθο [Νουχάκης 1901, 478 και 483]. Παλαιά Κόρινθος δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 1.018 [Απογραφή 1907, 385].

Κορφιώτισσα μετονομάστηκε | Ευρωστίνης | Chuci [Alberghetti 1704]. Kouki: 6 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κούτσι δήμου Παναρήτης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Κούτσι δήμου Ζάχολης: Προϊόντα κριθάρι, ρόβι, κουκιά. Σπίτια 18, Κάτοικοι 95 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Κούτσι δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 154 Αλβανοί, [Μηλιαράκης 1886, 130]. Κούτσι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 154 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κούτσι δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 135 [Μηλιαράκης 1886, 163]. Κούτσιον δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 202 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κούτσι δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 229 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κούτσι δήμου Ευρωστίνης: 1 ώρ. από Δερβένι, 229 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Κούτσι δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 263 [Απογραφή 1907, 385]. Κούτσι δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 707, κριθάρι 314, καλαμπόκι 24, φασόλια 4, κουκιά 22, ρεβίθια 1, φακή 16, ρόβι 22, βίκος 26, ντομάτες 12, κρεμμύδια 3, σκόρδα 2, άλλα λαχανικά 2, καρπούζια και πεπόνια 1, αγραναπαύσεις 971, μη καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια 45, σταφύλια φαγητού 4, σταφύλια κρασιού 105, σταφίδα κορινθιακή 327, σταφίδα σουλτανίνα 14, λιόδεντρα 4, γόνιμες εκτάσεις ακαλλιέργητες 15 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Κούτσι δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 1, μουλάρια 34, γαϊδούρια 24, βοοειδή 69, πρόβατα 527, κατσίκια 290, κότες 477, γαλοπούλες 4, περιστέρια 4, κουνέλια 12, κυψέλες 3 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Κούτσι, οικισμός της κοινότητος Κουτσίου-Τσερεουνίου του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Κούτσι της κοινότητας Κουτσίου-Τσερεγουνίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 258, οικογένειες 48 [Απογραφή 1920, 58, 182-183]. Β. Δ. 17.3.1922 (ΦΕΚ 40/21.3.1922). Ο οικισμός Κούτσι, της κοινότητος Κούτσι-Τσερεούνι, ανεγνωρίσθη εις ιδίαν ομώνυμον κοινότητα (νομός Αργολίδος και Κορινθίας) [Χουλιαράκης Β, 191]. Η κοινότης Κούτσι, μετονομάζεται εις κοινότητα Κορφιωτίσσης και ο ομώνυμος αυτή οικισμός Κούτσι εις Κορφιώτισσα (ΦΕΚ 206/28.9.1927) [Χουλιαράκης Β, 303]. Κορφιώτισσα (Κούτσι), της κοινότητας Κορφιωτίσσης (Κουτσίου), της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 283 [Απογραφή 1928, 27]. Κορφιώτισσα (Κούτσι). Υψόμετρο 700, πηγές 15, πηγάδια 15. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 800, βίκος 300. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 200, ελιές 5.000. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 75, άλογα 3, γαϊδούρια 3, πρόβατα 250, κατσίκια 160. Κυψέλες 20 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 120, 121, 123]. Κορφιώτισσα: απογραφή 1940 κάτοικοι 278, απογραφή 1951 κάτοικοι 259, απογραφή 1961 κάτοικοι 235 [ΚΕΔΚΕ 1962, 47, 123]. Κορφιωτίσσης κοινότης. Νοικοκυριά 53, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 2, χωρίς μαγειρείο 7, χωρίς λουτρό ή ντους 51, χωρίς ηλεκτρικό φως 51, χωρίς αποχωρητήριο 7 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.18]. Κορφιωτίσσης κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 142, αμπέλια 866, ετήσια φυτά 883, αγραναπαύσεις 469, βοσκοτόπια 173. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 9.400, εσπεριδοειδή 500, άλλα καρποφόρα 1.000. Αριθμός ζώων: άλογα 12, μουλάρια 66, γαϊδούρια 25, πρόβατα 140, κατσίκια 311, γουρούνια 1, πουλερικά 1.001, κυψέλες 65 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Κορφιώτισσα, Κορφιωτίσσης Κορινθίας: υψόμετρο 740, κάτοικοι 168 [Απογραφή 1971, 247]. Κορφιώτισσα, Κορφιωτίσσης Κορινθίας: κάτοικοι 144 [Απογραφή 1981, 120]. Κορφιώτισσα, Κορφιωτίσσης Κορινθίας: κάτοικοι 149 [Απογραφή 1991, 142]. Το όνομα Κούτσι είναι Αλβανικό [Κορδώσης 1981, 344]. Σύμφωνα μια παράδοση η κάτοικοι του χωριού Κούτσι ήρθαν από κάποιο άλλο χωριό της Ηπείρου με το ίδιο όνομα. Είναι Αρβανίτες, αλλά μετά το 1860, δε μιλούσαν δημόσια τα αρβανίτικα. Ιδρυτές του χωριού θεωρούνται δυο βοσκοί, οι Μήτρος και Γεωργάκης πού έφτασαν εδώ με τις οικογένειές και τα πρόβατα τους. Τοπωνύμια-θέσεις: Βαρ Γιάννη (βαρ = μνήμα), Βορό (= αυλή), Βίδι (= φτελιά), Γκούμα, Θέκριζα (= ρίζα σίκαλης), Κατουνίστρα, Κάνταλη, Κουγουγέρες, Κιαφιλιάζορι, Κεραμίδα, Κρο-Λουζί, Κρογιάρα, Κρόριζα, Κρόι Πάλη (κρο & κρόι = βρύση), Λαταριά, Μάρτιζα, Μανουσάκιζα, Μπρόσιακας, Μουζάλα, Ντούσια-Ντούσκα, Ντουφεκιάρι, Ντρες Βαρκό (ντρες = είδος χόρτου, βαρκό = ελώδες), Παθίστρα, Σπατ-Μάδι (= μεγάλη πλάτη), Σιέλτι (= ιτιά), Σιάλεζα, Σκουμουντέρι (σκουμ = αφρός, ντέρι = γουρουνιού), Τρανό Ρέμα, Χούνη, Χαρ Μπόρι [Γιαννόπουλος 1972]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΣΥΡΗΣ, ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ.

Κόρφος (επώνυμο: Κορφιάτης, Κορφίτης, Κορφιώτης) | Σολυγείας | Κόρφος δήμου Σολυγείας: Θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Κόρφος και Σοφικόν δήμου Σολυγείας: απογραφή 1879 κάτοικοι 1.802 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Κόρφος δήμου Σολυγείας: επίνειο του Σοφικού, κάτοικοι Αλβανοί, 40 σπίτια και μεγάλος ελαιώνας [Μηλιαράκης 1886, 142]. Κόρφος δήμου Σολυγείας: απογραφή 1889 κάτοικοι 188 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κόρφος δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 64 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κόρφος, δήμου Σολυγείας: 7,30 ώρ. από Κόρινθο, 64 κάτοικοι (και μονή Αγίων Πάντων) [Νουχάκης 1901, 499]. Κόρφος δήμου Σολυγείας, κάτοικοι 223 [Απογραφή 1907, 386].

Κόρφος Όρμος | Σολυγείας | Κόρφος Όρμος δήμου Σολυγείας: απογραφή 1896 κάτοικοι 25 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κόρφου Όρμος, δήμου Σολυγείας: 7,20 ώρ. από Κόρινθο, 25 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 499].

Κορωνιατέικα (επώνυμο: Κορώνας, Κορώνης) | Τρικκάλων | Κορωνιοτέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 12 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κορωνιατέικα, δήμου Τρικκάλων: 12 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 502]. Κορωνιατέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 17 [Απογραφή 1907, 386].

Κουλαντζίκι | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Κουλαντζίκι δήμου Περαχώρας: Κάτοικοι 377. Ο πληθυσμός του χωριού μαζί με αυτόν του Σέσι μετοικεί στην παραλία στη θέση Άγιοι Θεόδωροι [Μηλιαράκης 1886, 140]. Κολαντζίκι δήμου Περαχώρας: απογραφή 1879 κάτοικοι 377 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Κολαντζίκιον δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 58 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κολαντζίκι δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 99 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Κολατζίκι δήμου Περαχώρας: 4,15 ώρ. από Κόρινθο, 99 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 491].

Κουνιάνικα (επώνυμο: Κούνιας, Κούνιος) | Ευρωστίνης | Κουνιάνικα δήμου Ζάχολης: 15 λεπτά από τον Πύργο, 767 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Κουνιάνικα δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί, κρασί, λάδι, μετάξι. Ένας μικρός ποταμός χρήσιμος. Σπίτια 145, Κάτοικοι 655 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 384]. Κουνιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 700, πρωτεύουσα θερινή [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κουνιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 610, πρωτεύουσα θερινή [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κουνιάνικα δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 716, πρωτεύουσα θερινή [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κουνιάνικα δήμου Ευρωστίνης: 2,30 ώρ. από Δερβένι, 716 κάτοικοι. Έδρα δήμου από 1ης Απριλίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι του χωριού το χειμώνα κατεβαίνουν στα πεδινά [Νουχάκης 1901, 484]. Κουνιάνικα δήμου Ευρωστίνης, πρωτεύουσα θερινή, κάτοικοι 228 [Απογραφή 1907, 385]. Κουνιάνικα, έδρα της κοινότητος Κουνιανίκων του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Κουνιάνικα ή Ευρωστίνη, έδρα θερινή της κοινότητας Ευρωστίνης, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 0 [Απογραφή 1920, 57]. Κουνιάνικα: Ένα δύσκολο όνομα. Πιθανότατη σύνδεση με το σλαβικό Konjь, που σημαίνει «άλογο» [Vasmer 1941, 124].

Κουρτέσα (επώνυμο: Κουρτέσας, Κουρτέσης, Κουρτεσιώτης) | Κλεωνών | Κουρτέσσα και Σκούρογλι δήμου Κλεωνών: 1 ώρα από το Χιλιομόδι, 17 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Κουρτέσα δήμου Κλεωνών: θέση αγροτική, λίγο κατοικούμενη, [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Κουρτέσα δήμου Κλεωνών: 4,40 ώρ. από Κόρινθο, χάνι [Νουχάκης 1901, 486].

Κουταλάς (επώνυμο: Κουταλάς) | Κλεωνών | Κουτάλαις και Νεοχώρι δήμου Κλεωνών: 15 λεπτά από το Χιλιομόδι, 76 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 76]. Κουταλάς και Νεοχώρι δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί. Σπίτια 14, Κάτοικοι 81 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381]. Κουταλά, Χιλιομόδιον, Μαζός, Νεοχώριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1879 κάτοικοι 563 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κουταλά δήμου Κλεωνών: μικρό χωριό [Μηλιαράκης 1886, 168]. Κουταλά, Χιλιομόδιον, Μαψός, Νεοχώριον δήμου Κλεωνών: απογραφή 1889 κάτοικοι 669 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κουταλά δήμου Κλεωνών: απογραφή 1896 κάτοικοι 116 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κουταλά δήμου Κλεωνών: 4 ώρ. από Κόρινθο, συνοικία Χιλιομοδίου, 116 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 486]. Κουταλά δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 108 [Απογραφή 1907, 385].

Κουτουμάτσα | Κορίνθου (Κορινθίων) | Κουτουμάτσα δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380].

Κούτση (επώνυμο: Κούτσης, Κουτσιώτης) | Νεμέας | Cuzzi [Nani 1703]. Koutsi: 16 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κούτισι δήμου Νεμέας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Καύκι δήμου Νεμέας: 30 λεπτά από την Κόρινθο, 62 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Κούτσι δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 15, Κάτοικοι 68 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Κούτσι δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 135 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κούτσι δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 135 [Μηλιαράκης 1886, 163]. Κούτσιον δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 131 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Kùtsi: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Κούτσι δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 155 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κούτσι δήμου Νεμέας: 9 ώρ. από Κόρινθο, 155 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Κούτσι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 176 [Απογραφή 1907, 385].

Κουτσομάδι | Νεμέας | Cuzzomandi [Nani 1703]. Cuzzumadi [Alberghetti 1704]. Coutzaomati: 20 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Koutzomati: 34 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κουτσομάδη δήμου Νεμέας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Κουτσομάδι δήμου Νεμέας: 30 λεπτά από την Κόρινθο, 98 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Κουτσομάδι δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 26, Κάτοικοι 140 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Κουτσομάδι δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 216 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Κουτσομάδι δήμου Νεμέας: Καταστράφηκε από το μεγάλο σεισμό του 1875. Οι κάτοικοί του έχτισαν το νέο χωρίο Ηράκλειον στον κάμπο, κοντά στα ερείπια αρχαίου ναού του Νεμείου Διός. Το νέο χωριό έχει 15 σπίτια. Κουτσομάδι και Ηράκλειο έχουν μαζί 216 κατοίκους [Μηλιαράκης 1886, 163]. Κοτσουμάδιον δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 315 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κουτσομάδι δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 387 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Κουτσομάδι ή Ηράκλειον δήμου Νεμέας: 7,40 ώρ. από Κόρινθο, 387 κάτοικοι (μαζί με το Κουτσομάδι ή Λινός) [Νουχάκης 1901, 488]. Κουτσομάδι ή Λινός δήμου Νεμέας: 7,50 ώρ. από Κόρινθο, 387 κάτοικοι (μαζί με το Κουτσομάδι ή Ηράκλειον) [Νουχάκης 1901, 488]. Κουτσομάδι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 490 [Απογραφή 1907, 385].

Κυπαρίσση (επώνυμο: Κυπαρίσσης, Κυπαρίσης) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Gipurisia: 7 φαμίλιες / 25 κάτοικοι [Grimani 1700]. Chiparissa [Nani 1703]. Ciparis [Alberghetti 1704]. Kyparissi: 8 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Kyparissi: 13 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Κυπαρίσσι δήμου Αιγιαλείας: χωριό [Πίνακας 1837, 3]. Κυπαρίσσι, Ροκώνι και Νεράντσα δήμου Κορίνθου: 1 ώρα και 50 λεπτά από την Κόρινθο, 125 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 73]. Κυπαρίσσι, Κοκόνι και Νεράντζι δήμου Κορίνθου: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Στο Κυπαρίσσι υπάρχει τελωνειακό φυλάκιο Σπίτια 29, Κάτοικοι 99 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 379].

Κυράς Βρύση | Κορίνθου (Κορινθίων) | Κυράς Βρύση δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 68 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Βρύσις Κυράς δήμου Κορίνθου: 1,30 ώρ., από το δημόσιο δρόμο, 68 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 477]. Κυράς Βρύσι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 85 [Απογραφή 1907, 385].

Λαγκαδέικα (επώνυμο: Λαγκαδάς, Λαγκαδίτης, Λαγκαδιώτης, Λαγκαδινός) | Τρικκάλων | Γελήνης Λαγκαδέικα, Σπαρτινέικα, Τουρτουρέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 857 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Γελήνης Λαγκαδέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1896 κάτοικοι 255 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Γελήνης Λαγκαδέικα, δήμου Τρικκάλων: 12 ώρ. από Κόρινθο, 255 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 501]. Λαγκαδέικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 185 [Απογραφή 1907, 386].

Λαλιώτη (επώνυμο: Λαλιώτης, Λαλιωτίτης) | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Lalotti: 20 φαμίλιες / 92 κάτοικοι [Grimani 1700]. Lalloti [Nani 1703]. Lolotti [Alberghetti 1704]. Lalioti: 27 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Λαλιώτη δήμου Πελλίνης: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Λαλιώτη δήμου Σικυώνος: 1 ώρα από το Κιάτο, 137 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Λαλιώτη δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 28, Κάτοικοι 149 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Λαλιώτη δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 204 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Λαλιώτη δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 204 Έλληνες [Μηλιαράκης 1886, 115]. Λαλιώτη δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 261 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Λαλιώτη δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 291 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Λαλιώτη δήμου Σικυώνος: 5,30 ώρ. από Κόρινθο, 291 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Λαλιώτη δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 331 [Απογραφή 1907, 386].

Λασκέικα (επώνυμο: Λάσκας, Λάσκης, Λάσκος) | Τρικκάλων | Λασκέικα δήμου Τρικκάλων: απογραφή 1889 κάτοικοι 50 [Χουλιαράκης Α2, 123]. Λασκάνικα δήμου Τρικκάλων, κάτοικοι 37 [Απογραφή 1907, 386].

Λαύκα (επώνυμο: Λαύκας, Λαυκιώτης) | Στυμφαλίας | Lafca: 15 φαμίλιες / 68 κάτοικοι [Grimani 1700]. Lefca [Nani 1703]. Lavca: 50 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Lafka: 53 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Λαύκα δήμου Ορεξίου: Έδρα του δήμου. Α. Οικονομόπουλος δήμαρχος, Α. Αποστολόπουλος εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Λαύκα δήμου Στύμφαλου: 2 ώρες και 30 λεπτά από τα Δούσια, 620 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 75]. Λαύκα δήμου Στυμφαλίας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Τρία ρυάκια χρήσιμα. Μια μικρή λίμνη, δυο μικρά δάση. Σπίτια 110, Κάτοικοι 494 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383]. Λούκα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1879 κάτοικοι 882 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Λαύκα δήμου Στυμφαλίας: Κάτοικοι 882 Αλβανοί. Γεμάτο καρυδιές και μουριές [Μηλιαράκης 1886, 155]. Λούκα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1889 κάτοικοι 919 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Làvka: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Λεύκα δήμου Στυμφαλίας: απογραφή 1896 κάτοικοι 954 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Λεύκα, δήμου Στυμφαλίας: 14 ώρ. από Κόρινθο, 954 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 500]. Λεύκα δήμου Στυμφαλίας, κάτοικοι 862 [Απογραφή 1907, 386].

Λαυκέντια | Κορίνθου (Κορινθίων) | Λαυκέντια δήμου Κορίνθου: 1 ώρ., βατός δρόμος, θέση [Νουχάκης 1901, 478].

Λέριζα | Νεμέας | Λέριζα δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 33 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Λέριζα δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 33, ασήμαντο χωριό [Μηλιαράκης 1886, 163]. Λέριζα δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 47 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Lèriza: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Λέριζα δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 491 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Λέριζα δήμου Νεμέας: 9,30 ώρ. από Κόρινθο, 51 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Λέριζα δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 134 [Απογραφή 1907, 385].

Λεύκα (επώνυμο: Λεύκας) | Κλεωνών | Λεύκα δήμου Κλεωνών: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 381].

Λεύκα (επώνυμο: Λεύκας) | Κορίνθου (Κορινθίων) | Lefco [Nani 1703]. Lefco [Alberghetti 1704]. Λεύκα δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 28 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Λεύκα δήμου Κορίνθου: 1,50 ώρ., βατός δρόμος, πέρα από το Σολωμό, 28 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Λεύκα δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 40 [Απογραφή 1907, 385].

Λέχαιο | Κορίνθου (Κορινθίων) | Λέχαιον δήμου Κορίνθου: 45 λεπτά, θέση [Νουχάκης 1901, 478].

Λιμοχώρι | Κορίνθου (Κορινθίων) | Λιμοχώρι δήμου Κορίνθου: θέση αγροτική [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 380]. Λιμοχώρι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879 κάτοικοι 75 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Λιμοχώρι δήμου Κορίνθου: Κάτοικοι 75 [Μηλιαράκης 1886, 111]. Λιμοχώριον δήμου Κορινθίων: απογραφή 1889 κάτοικοι 100 [Χουλιαράκης Α2, 121]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Λιμοχώρι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896 κάτοικοι 117 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Λιμοχώριον δήμου Κορίνθου: 4 ώρ., βατός δρόμος, 117 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 478]. Λοιμοχώρι δήμου Κορινθίων, κάτοικοι 133 [Απογραφή 1907, 385].

Λιόντη (επώνυμο: Λιόντης) | Νεμέας | Leonti: 26 φαμίλιες / 120 κάτοικοι [Grimani 1700].Liondi [Nani 1703]. Liondi [Alberghetti 1704]. Liondi: 45 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Λιόντι δήμου Φλοιούντος: Έδρα του δήμου. Γ. Πούφας δήμαρχος, Α. Οικονόμου εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 4]. Λιόντι δήμου Νεμέας: 1 ώρα και 30 λεπτά από την Κόρινθο, 276 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Λιόντι Γεώργιος δήμου Νεμέας: Προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί. Σπίτια 69, Κάτοικοι 308 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 382]. Λιόντι δήμου Νεμέας: απογραφή 1879 κάτοικοι 332 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Λιόντι δήμου Νεμέας: Κάτοικοι 332 [Μηλιαράκης 1886, 163]. Λιόντι δήμου Νεμέας: απογραφή 1889 κάτοικοι 380 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Λιόντι δήμου Νεμέας: απογραφή 1896 κάτοικοι 491 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Λιόντι δήμου Νεμέας: 9,30 ώρ. από Κόρινθο, 491 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 488]. Λιόντι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι 485 [Απογραφή 1907, 385].

Λιόπεσι | Σικυώνος (Σικυωνίων) | Lopesi: 28 φαμίλιες / 127 κάτοικοι [Grimani 1700]. Lopessi [Nani 1703]. Lopesi [Alberghetti 1704]. Liopesi: 30 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 183]. Liopesi: 28 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Λιόπεσι δήμου Κελεών: Έδρα του δήμου. Σ. Πιστευόπουλος δήμαρχος, Π. Οικονόμου εισπράκτορας [Πίνακας 1837, 3]. Λιόπεσι και Παραδείσι δήμου Σικυώνος: 2 ώρες και 30 λεπτά από το Κιάτο, 356 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Λιόπεσι και Παραδίσι δήμου Σικυώνος: Προϊόντα δημητριακοί καρποί, σταφίδα και κρασί. Σπίτια 46, Κάτοικοι 201 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 386]. Λιόπεσι δήμου Κιάτου: απογραφή 1879 κάτοικοι 298 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Λιόπεσι δήμου Σικυώνος: Κάτοικοι 298 Αλβανοί [Μηλιαράκης 1886, 115]. Λιόπεσι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1889 κάτοικοι 354 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Liòpesi: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Λιόπεσι δήμου Σικυώνος: απογραφή 1896 κάτοικοι 414 [Χουλιαράκης Α2, 190]. Λιόπεσι δήμου Σικυώνος: 9 ώρ. από Κόρινθο, 414 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 496]. Λιόπεσι δήμου Σικυωνίων, κάτοικοι 486 [Απογραφή 1907, 386].

Λούζη (επώνυμο: Λούζης, Λουζιώτης) | Φενεού | Pagliolusi [Nani 1703]. Λούζι δήμου Φενεού: καλοκαιρινό βοσκοτόπι [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 388].

Λουκέικα (επώνυμο: Λουκάς ή Λούκος ή Λούκης) | Τρικκάλων | Λουκέικα, Γεωργέικα, Χαρακιώνικα, Ρίζα Ξυλοκάστρου, Χαρδαλουπέικα, Ζητουλιάρικα, Γεωργαντέικα, Σακελλαρέικα, Ζουμανέικα, Μερτικέικα, Συγερίτση δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 775 [Χουλιαράκης Α2, 60].

Λουτράκι (επώνυμο: Λουτράκης) | Περαχώρας (Περαχωριτών) | Loutraki: - φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Λουτράκι δήμου Περαχώρας: Κάτοικοι 335. Γίνεται γνωστό για τα ιαματικά λουτρά του. Πρόσφατα ορίστηκε καλοκαιρινή πρωτεύουσα του δήμου (1η Απριλίου – τέλος Σεπτεμβρίου) [Μηλιαράκης 1886, 135-136]. Λουτράκιον δήμου Περαχώρας: απογραφή 1879 κάτοικοι 335 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Λουτράκιον δήμου Περαχώρας: απογραφή 1889 κάτοικοι 758, πρωτεύουσα θερινή [Χουλιαράκης Α2, 122]. Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Λουτράκι δήμου Περαχώρας: απογραφή 1896 κάτοικοι 685, πρωτεύουσα θερινή [Χουλιαράκης Α2, 190]. Λουτράκιον δήμου Περαχώρας: Έδρα δήμου και αστυνομίας από 1η Απριλίου έως τέλος Σεπτεμβρίου 1,30 ώρ. από Κόρινθο, 685 κάτοικοι. Μέχρι τη δημιουργία της Νέας Κορίνθου, ήταν λιμάνι για τα καράβια. Πριν δημιουργηθεί η διώρυγα, εδώ αποβιβάζονταν όσοι περνούσαν τον Ισθμό για να συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλα πλοία από το Καλαμάκι. Αναπτύσσεται λόγω των θερμών λουτρών [Νουχάκης 1901, 491-492]. Λουτράκι δήμου Περαχώρας, πρωτεύουσα θερινή, κάτοικοι 1.179 [Απογραφή 1907, 386].

Λουτρέικα | Ευρωστίνης | Λουτρέικα δήμου Ευρωστίνης: 2 ώρ. από Δερβένι [Νουχάκης 1901, 484]. Λουτρέικα, της κοινότητας Κάτω Λουτρού, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 124 [Απογραφή 1928, 26].

Λουτρό (επώνυμο: Λουτριώτης). Από την απογραφή του 1907 Άνω Λουτρόν. | Ευρωστίνης | Lutro [Nani 1703]. Loutro: 20 φαμίλιες [Pouqueville 1827, 184]. Loutro: 9 φαμίλιες / Γαλλική απογραφή 1830 [Χουλιαράκης Α1, 34]. Λουτρά δήμου Αιγείρας: χωριό [Πίνακας 1837, 4]. Λουτρόν δήμου Ζάχολης: 2 ώρες και 15 λεπτά από τον Πύργο, 44 κάτοικοι [Σταματάκης 1846, 74]. Λουτρό δήμου Ζάχολης: Προϊόντα σταφίδα, δημητριακοί καρποί, κρασί. Σπίτια 30, Κάτοικοι 140 [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 385]. Λουτρόν (Άνω και Κάτω) δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 266 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Λουτρό (Άνω και Κάτω) δήμου Ευρωστίνης: Κάτοικοι 266 Αλβανοί, [Μηλιαράκης 1886, 130]. Λουτρόν δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1889 κάτοικοι 413 [Χουλιαράκης Α2, 122]. Lutrà: Κάτοικοι Αλβανοί [Philippson 1890, 33]. Λουτρόν δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 385 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Λουτρός Άνω και Κάτω δήμου Ευρωστίνης: 2,15 ώρ. από Δερβένι 385 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Άνω Λουτρόν δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 148 [Απογραφή 1907, 385]. Άνω Λουτρόν δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 314, κριθάρι 2, φασόλια 6, κουκιά 10, ρεβίθια 1, φακή 6, βίκος 6, ντομάτες 1, κρεμμύδια 1, σκόρδα 1, άλλα λαχανικά 1, καρπούζια και πεπόνια 1, σανός κριθάρι 3, αγραναπαύσεις 297, σταφύλια κρασιού 43, σταφίδα κορινθιακή 118, σταφίδα σουλτανίνα 4, λιόδεντρα 6 [Γεωργική Απογραφή 1911, 658, 659, 738, 739, 818-819, 898, 899]. Άνω Λουτρόν δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 2, μουλάρια 14, γαϊδούρια 17, βοοειδή 18, πρόβατα 207, γουρούνια 14, κατσίκια 31, κότες 222, γαλοπούλες 9, περιστέρια 5, κουνέλια 12, κυψέλες 5, [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Άνω Λουτρόν, οικισμός της κοινότητος Κάτω Λουτρού του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Άνω Λουτρόν της κοινότητας Κάτω Λουτρού, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 131 [Απογραφή 1920, 64]. Άνω Λουτρόν, της κοινότητας Κάτω Λουτρού, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 122 [Απογραφή 1928, 26]. Λουτρόν. Πηγές 2, πηγάδια 100. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 600, κριθάρι 20, βίκος 400. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 4.300, μηλιές 10, πορτοκαλιές και μανταρινιές 100, βερικοκιές 900, λεμονιές 250, ελιές 3.000, κερασιές 100, βυσσινιές 300, αμυγδαλιές 1.000. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 25, άλογα 17, γαϊδούρια 50, πρόβατα 230, κατσίκια 120. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 20. Κυψέλες 25 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 122]. Άνω Λουτρόν: απογραφή 1940 κάτοικοι 141, απογραφή 1951 κάτοικοι 128, απογραφή 1961 κάτοικοι 133 [ΚΕΔΚΕ 1962, 107]. Άνω Λουτρόν, Κάτω Λουτρού Κορινθίας: υψόμετρο 210, κάτοικοι 13 [Απογραφή 1971, 262]. Άνω Λουτρόν, Κάτω Λουτρού Κορινθίας: κάτοικοι 8 [Απογραφή 1981, 120]. Άνω Λουτρόν, Κάτω Λουτρού Κορινθίας: κάτοικοι 113 [Απογραφή 1991, 142]. Το όνομα Λουτρό οφείλεται σε θερμά λουτρά ή σε αρχαία ερείπια που οι ντόπια θεώρησαν για λουτρά. Στις αρχές του 19ου αιώνα υπήρχαν ερείπια κτηριακών εγκαταστάσεων, αλλά όχι νερά [Κορδώσης 1981, 310].

Λουτρό Κάτω | Ευρωστίνης | Λουτρός Κάτω και Άνω δήμου Ευρωστίνης: 2,10 ώρ. από Δερβένι, 385 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Λουτρόν Κάτω δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 285 [Απογραφή 1907, 385]. Κάτω Λουτρόν δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 116, κριθάρι 1, φασόλια 3, κουκιά 2, ρεβίθια 1, φακή 1, φάβα 1, μπιζέλια 1, λούπινα 1, πατάτες 1, ντομάτες 2, παντζάρια 1, κρεμμύδια 2, σκόρδα 2, πράσα 1, άλλα λαχανικά 2, καρπούζια και πεπόνια 2, σανός βίκος 1, τριφύλλι 1, αγραναπαύσεις 65, κήποι οπορωφόρων δέντρων 1, σταφύλια φαγητού 1, σταφύλια κρασιού 43, σταφίδα κορινθιακή 124, λιόδεντρα 20, συκιές 2 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Κάτω Λουτρόν δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 3, μουλάρια 10, γαϊδούρια 11, βοοειδή 6, πρόβατα 37, γουρούνια 2, κατσίκια 18, κότες 154, γαλοπούλες 4, χήνες 7, πάπιες 1, κουνέλια 28, [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Κάτω Λουτρόν, έδρα της κοινότητος Κάτω Λουτρού του τέως δήμου Ευρωστίνης (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Κάτω Λουτρόν της κοινότητας Κάτω Λουτρού, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 212 [Απογραφή 1920, 64]. Κάτω Λουτρόν, της κοινότητας Κάτω Λουτρού, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 204 (συνυπολογίστηκαν και 40 άτομα που βρίσκονταν στο «λιμάνι») [Απογραφή 1928, 26]. Κάτω Λουτρόν: απογραφή 1940 κάτοικοι 313, απογραφή 1951 κάτοικοι 321, απογραφή 1961 κάτοικοι 379 [ΚΕΔΚΕ 1962, 107]. Κάτω Λουτρού κοινότης. Νοικοκυριά 122, χωρίς μαγειρείο 7, χωρίς λουτρό ή ντους 113, χωρίς ηλεκτρικό φως 10, χωρίς αποχωρητήριο 3 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.18]. Κάτω Λουτρού κοινότης ορεινή. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 880, αμπέλια 580, ετήσια φυτά 600, αγραναπαύσεις 277, βοσκοτόπια 58. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 11,900, εσπεριδοειδή 14.500, άλλα καρποφόρα 11.900. Αριθμός ζώων: άλογα 18, μουλάρια 23, γαϊδούρια 86, πρόβατα 107, κατσίκια 78, πουλερικά 2.804, κυψέλες 128 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Κάτω Λουτρόν, Κάτω Λουτρού Κορινθίας: υψόμετρο 5, κάτοικοι 421 [Απογραφή 1971, 262]. Κάτω Λουτρόν, Κάτω Λουτρού Κορινθίας: κάτοικοι 396 [Απογραφή 1981, 120]. Κάτω Λουτρόν, Κάτω Λουτρού Κορινθίας: κάτοικοι 661 [Απογραφή 1991, 142]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΑΒΑΣ, ΚΑΡΟΥΚΗΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΚΕΛΛΑΡΗΣ, ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ, ΚΟΥΡΗΣ, ΜΕΡΤΙΚΑΣ, ΜΕΤΑΞΑΣ, ΝΑΤΣΙΟΣ, ΞΕΝΟΣ, ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ, ΦΙΛΗΣ, ΨΥΛΛΑΣ.

Λουτρόν της Ελένης | Κορίνθου (Κορινθίων) | Λουτρόν της Ελένης δήμου Κορίνθου: Θέση όπου χύνονται στη θάλασσα ζεστά νερά [Μηλιαράκης 1886, 110].

Λυγιά | Ευρωστίνης | Λυγιά και Δερβένιον δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1879 κάτοικοι 414 [Χουλιαράκης Α2, 59]. Λυγιά δήμου Ευρωστίνης: απογραφή 1896 κάτοικοι 499 [Χουλιαράκης Α2, 189]. Λυγιά δήμου Ευρωστίνης: 20 λεπτά από Δερβένι, 499 κάτοικοι [Νουχάκης 1901, 484]. Λυγιά δήμου Ευρωστίνης, κάτοικοι 350 [Απογραφή 1907, 385]. Λυγιά δήμου Ευρωστίνης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: σιτάρι 53, κριθάρι 1, φασόλια 50, κουκιά 10, ρεβίθια 1, μπιζέλια 1, βίκος 1, πατάτες 1, ντομάτες 17, παντζάρια 1, κρεμμύδια 17, άλλα λαχανικά 17, καρπούζια και πεπόνια 1, σανός κριθάρι 2, σανός βίκος 25, τριφύλλι 1, αγραναπαύσεις 25, κήποι οπορωφόρων δέντρων 80, σταφύλια κρασιού 40, σταφίδα κορινθιακή 153, λιόδεντρα 450, ιδιωτικά δάση 5, άγονες εκτάσεις 30 [Γεωργική Απογραφή 1911 Α, 658, 659, 738, 739, 818, 819, 898, 899]. Λυγιά δήμου Ευρωστίνης. Αριθμός ζώων, πτηνών και κυψελών: άλογα 8, μουλάρια 29, γαϊδούρια 12, βοοειδή 5, πρόβατα 60, κατσίκια 40, κότες 300, γαλοπούλες 13, πάπιες 50, κουνέλια 150 [Γεωργική Απογραφή 1911 Β, 310, 311, 390, 391]. Λυγιά, οικισμός της κοινότητος Σκούπας του τέως δήμου Δερβενίου (ΦΕΚ 262/1912) [Χουλιαράκης Β, 20]. Λυγιά της κοινότητας Δερβενίου, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 369 [Απογραφή 1920, 64]. Λυγιά, της κοινότητας Λυγιάς, της επαρχίας Κορινθίας, κάτοικοι 470 [Απογραφή 1928, 27]. Λυγιά. Πηγάδια 100. Καλλιέργειες σε στρέμματα: σιτάρι 200, κριθάρι 100, βίκος 200. Αριθμός δέντρων: αχλαδιές 25.000, πορτοκαλιές και μανταρινιές 1.100, βερικοκιές 1.100, λεμονιές 6.500, ελιές 15.000, κερασιές 500, ροδακινιές 500. Αριθμός ζώων: Μουλάρια 34, άλογα 24, γαϊδούρια 40, πρόβατα 150, κατσίκια 150. Οικογένειες που διατηρούν κουνέλια 30. Κυψέλες 10 [Αναγνωστοπούλου-Αϊβαλιωτάκη 1939, 13, 119, 121, 123]. Λυγιά: απογραφή 1940 κάτοικοι 515, απογραφή 1951 κάτοικοι 485, απογραφή 1961 κάτοικοι 561 [ΚΕΔΚΕ 1962, 145]. Λυγιάς κοινότης. Νοικοκυριά 121, διαμένοντα σε μη κανονικές κατοικίες 1, χωρίς μαγειρείο 6, χωρίς λουτρό ή ντους 104, χωρίς ηλεκτρικό φως 9, χωρίς αποχωρητήριο 8, χωρίς πόσιμο νερό 4 [Συνθήκες Στεγάσεως 1961, 3.5.19]. Λυγιάς κοινότης. Καλλιεργούμενες εκτάσεις σε στρέμματα: καρποφόρα δέντρα 940, αμπέλια 431, ετήσια φυτά 356, αγραναπαύσεις 380, κοφτολίβαδα 4, βοσκοτόπια 85. Αριθμός δένδρων: λιόδεντρα 11.800, εσπεριδοειδή 24.900, άλλα καρποφόρα 2.000. Αριθμός ζώων: άλογα 27, μουλάρια 25, γαϊδούρια 46, βοοειδή 1, πρόβατα 84, κατσίκια 101, πουλερικά 966, κυψέλες 5 [Γεωργική Απογραφή 1961, 15, 16, 35, 36, 37, 54, 55, 56]. Λυγιά, Λυγιάς Κορινθίας: υψόμετρο 10, κάτοικοι 413 [Απογραφή 1971, 262]. Λυγιά, Λυγιάς Κορινθίας: κάτοικοι 345 [Απογραφή 1981, 121]. Λυγιά, Λυγιάς Κορινθίας: κάτοικοι 458 [Απογραφή 1991, 143]. Ο Κορδώσης θεωρεί το Λυγιά φυτώνυμο [Κορδώσης 1981, 342]. Κοινά επώνυμα οικογενειών του οικισμού το έτος 1996: ΑΛΕΞΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΩΜΑΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑΣ, ΚΕΚΕΡΗΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ, ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ, ΚΟΥΡΤΖΗΣ, ΛΑΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, ΛΑΤΣΙΝΟΣ, ΜΑΓΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΟΥΓΙΟΣ, ΜΠΟΪΛΕΣ, ΠΑΠΑΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΥΛΗΣ, ΣΙΩΡΗΣ, ΣΚΕΡΟΣ, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΡΝΑΡΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ.

Λυκουρδά | Τρικκάλων | Λυκουρδά, Ρέθι, Τσιούκα δήμου Τρικάλων: απογραφή 1879 κάτοικοι 257 [Χουλιαράκης Α2, 60]. Λυκουρδά, Ρέθι, Τσιούκα δήμου Τρικάλων: Κάτοικοι 257 [Μηλιαράκης 1886, 121]. Λυκουρδά, δήμου Τρικκάλων: 9 ώρ. από Κόρινθο, μικρός συνοικισμός [Νουχάκης 1901, 501].


Χάρτες του Δημήτρη Λιθοξόου (1984)