Skip to main content

Το τετράγλωσσο λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη (1802) - στίχοι 613-808


 

Το τετράγλωσσο λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη (1802)


 

στίχοι 613-808


 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

 

English (Ιγκλέσικα) Leake

Ρωμαίικα

Βλάχικα

Βουλγάρικα

Αλβανίτικα

613

If you wish

Αν θέλεις

Σε βρούρη

Άκω σάκασσ

Ντà τάσσ

614

to light the oven

να ανάψεις τον φούρνον

σέ απρέντζη τζιράπλου

τά ζάπαλησσ  φούρνανα

τà ντέζησσ φούρaνa

615

throw in

να ρίξεις μέσα

σέ αρούτζη ναούντρου

τα fàρλησσ νάτρε

τà στίεσσ μπρέντα

616

dry wood

στεγνά ξύλα.

ουσκάτε λέμνε.

σούη τάρβα.

τaθάτα ντρού.

617

for the green

Ότι τα χλωρά

Κà βέρτζιλλε

Ότι σουρένητε

Σέ ταννιώματ

618

smoke.

καπνίζουν.

φακου φούκου.

τζάταετ.

τικμόϊννa.

619

 

Και το σπίτι σου

Σηή κάσα ατά

Ή φιούκιατα τφεϊα

Εδέ στaπήκ ιότε

620

 

αν στάζει

σέ κικάρη

άκω κάπητ

ντà πικόνν

621

 

να το σκεπάζεις.

σέ δαμβaλέστη.

τά κώ πόκριεσσ.

τά μπουλιόνσσ.

622

 

Διότι οι σταλαματιές

Κά κίκουτελε

Ότι καπαήτζητε

Σέ πίκατ

623

 

κρημνίζουν

ρaζουέσκου

ούρηβατ

κρεμίσκινa

624

 

τον τοίχον.

μούρρου.

τζήνστοτ στίσετ.

μούρa.

625

 

Το τζεκούρι

Τοποάρα

Σεκίρατα

Σποπάτα

626

 

σχίζει τα ξύλα.

τισίκα λιάμνιλλε

τζέπητ τàρβατα

τζàνν τρούτa

627

 

Και το σκεπάρι

σσή νόκουπα

ή σκέπαροτ

εδέ σκεπάρa

628

 

λιανίζει

τιννίκa

τρόμπητ

κρίνν. Ισκαρόν

629

 

το δαδί

νζάτα

μπωρίνατα

πήσσa a

630

 

κομμάτια κομμάτια

πουκàτζη πουκàτζη

κόμματι κόμματι.

τζόπaρα τζόπaρα.

631

 

Και το πριόνι πριονίζει

Σσή σσιάρα σσίρουιαστε

Ή πίλατα σέτζητ

Εδέ σσιάρα σσαρόνι

632

 

το δοκάρι.

πότανα.

κνέτα.

τράννa.

633

 

Και το σπαθί κόπτει

Σσή κοάρτα τάλλε

Ή σάπια σέτζητ

Εδέ κόρδα πρέν

634

 

τον άνθρωπον

όμλου

τζέεκοτ

ννιερίννa

635

 

και το μικρό μαχαίρι

σσή ννίκλου κουτζούτου

ή μάλιοτ νόσσ

εδέ τa βογaλια θίκα

636

 

κόπτει τα νύχια.

τάλλε ούγκλιλε.

σέτζητ νόκτητε.

πρέτ θόνντα.

637

 

Όταν να πλύνεις

Κàντου σέ λάη

Κώκα τα ίσμιεσσ

Κούρ τaλιάννσσ

638

 

το στρώμμα σου

στιρούτλου ατέου

πώστελια τφώϊατα

τaστρούαρητ τέντε

639

 

και το πάπλωμά σου

σσή ιουρκάνλου άτεου

ή όργανωτ τφόη

εδέ γιοργάνα τέντ

640

 

να τα ρίξεις

σέ λεαρούτζη

τα ή φάρλησσ

τά στίεσσ

641

 

εις την νεροτριβιάν.

τρού τριστιάλα.

νά βαλάητζα.

μπà τρεστήλ.

642

 

Και έτζη πλύνονται

Σσή ασσήτζε σελά

Ή τάκα σεμίαετ

Εδέ αστιού λιάχενa

643

 

και δεν απομνήσκει

σσή νού αρaμàννε

ή νέ όστανητ

εδέ κούκα γιέτ

644

 

καμμία λαίρα.

νίτζε ούνα κόθρa.

νίκοα κάλτ.

άς ννί μπάλτ.

645

 

Τα σκολαρήκια

Μιγκιούσλλη

Ουμπέτκητε

Βέθaτa

646

 

να τα κρεμάσωμεν

τέ λλι σπιντζουρέμου

τά ή ομπέσημε

τη ιμβάρννιμa

647

 

από τα αυτιά

τέ ουρέκλλε

οτ ούσσητε

πέ βέσσητ

648

 

των γυναικών.

αμουλλέρλορ.

οτ ζένητε.

τή γράβετ.

649

 

Και τα κουμπιά

Σσή νάστουρλλη

Ή πετλήτζητε

Εδέ σούμπουλατ

650

 

να είνα από λαγάραν

σέ χίμπα τέ σερμάε

τά μπίτατ οτ στρέπωτ

τà ιάνa πέ σερμά

651

 

φτιασμένα.

αταράτζη.

ναπραένη.

τaντaρτούαρα.

652

 

Και εις την μέσην

σσή τρού ννιόλτζουκ

Ή να στρέτε

Εδέ ντaμέσσ

653

 

να έχωμεν

σέ αβέμου

τά ίμαμε

τà κκέμη

654

 

από ένα ζωνάρι

κàτε ούνου πρàννου

πώ έτεν πώϊασ

γκανί πρέζ

655

 

μαλλήσιον.

τέ λέννa.

βόλνεν.

πέ λέσσ.

656

 

Και καθημερούσιον

Σσή τέ κάθε τζούα

Ή κάτα τένν

Εδέ ντίτ πρεντίτ

657

 

να κτενίσωμεν

σέ κιπτινέμου

τά τζέσσλημε

τà κρέχιμa

658

 

τα μαλλιά μας

πέρλλη ανόστρη

κόσατα νάσια

λέσσaρατ τάνa

659

 

μέ κτένι στενό

κού κέπτινε στρίμπτου

σώ τζέσσελ τέσεν

μέ κρàχαρτα γιούστa

660

 

δια να μη πιάσει

τρά σέ νου ακάτζε

ζα τά νέ φάστατ

κή τà μόσ ζέρρa

661

 

ψύραις

πετούκλλη

βόσσκη

μόρρα

662

 

το κεφάλι μας

κάπλου ανόστρου.

κλάβατα νάσσα.

κρούετ τάνa.

663

If we wish

Και αν θέλωμεν

Σσή σέ βρούρεμου

Ή άκω σάκαμε

Εδέ ντà τάσσημa

664

not to have

να μη έχωμεν

σέ νού αβέμου

τά νέ ίμαμε

κή τà μόσ κκέμη

665

fleas,

ψύλλους

πούριτζι

μπόλκητε μπàλλι

πλέστa.

666

lets us carry

να βαστούμεν

σέ πουρτέμου

τα νόσιμε

τà μπάνμa

667

wormwood.

αψίνθιον.

πιλόννιου.

πέληντ.

πίλην.

668

 

Απόψε

Άστα οάπτε

Τοβέτζαρα

Σόντε

669

 

είδα  ένα όνειρον

βιτζούη ούνου γήσου

βίτοχ έτεν σόν

πάσσα ννί έντaρ

670

 

αχαμνόν

ουρούτου

λωσσω

τaλίκ

671

 

ωσάν μάτι ήμουν

κάντα εράμου

κάκω τά μπεχ

σί κούρ ίσινια

672

 

εκείνος με σκηνιά

λιγκάτου κού φούννη

βέρζω σώ φόρτωμη

λίδουρα μέ λιτάρ

673

 

και με λουρία.

σσή κού κουρέλλη.

ή σώ ρέμμεννια.

εδέ μέ ρίππα.

674

 

Και με τραβούσαν

Σσή μέ τρατζιά

Ή μέ τàρκαα

Εδέ μέ χίκινα

675

 

από οπίσω

τέ τενaπόη

οτ όζατη

πέ σaτράπα

676

 

και από ομπροστά

σσή τε τενέντε

ή οτ όσπρετη

εδέ γκà πραπάρα

677

 

δυό αράπηδες.

τόη αράκκη.

δβέ άραπη.

ντιού αράπ.

678

 

Δια να με ρίξουν

Τρά σέ μέ αρούκa

Ζά τά μέ φàρλιατ

Κη τà μà στίεννa

679

 

εις ένα λάκκον.

τρου ούνου τράπου.

βώ έτεν χέντεκ

μπά ννί χεντέκ.

680

 

Και εγώ

Σσή έου

 Ή ιάσ

Εδέ ούννa

681

 

μετά βίας εγλύτωσα.

μαζίε σκaπάη.

οτβά ότκιναχ.

μιζή σπιτόβα.

682

 

Όμως τώρα

Μά τώρα

Τόκου σέκα

Πώ ταννύ

683

 

οπού εσυκώθηκα

τζί μεσκουλάη

στώ στάναχ

κέ ουγκρήτζ

684

 

από τον ύπνον

τέ σόμνου

οτ σπάννετε

πέ γκιούμητ

685

 

ανατριχιάζει

περρή σεσκοάλa

βλάκνα μοιστάνα

λέσσ μaγκρίεννa

686

 

το κορμί μου

πρε τρούπλου αννέου

νά τρούποτ μόη

ντà τρούπη ήμ

687

 

και με πήρε

σσή μέ λώ

ή μέ ζέντε

εδέ μà μούαρ

688

 

η θερμασία.

χιάβρα.

τρέσκατα.

έθια.

689

 

Τα χουλιάρια

Λίγκουρa

Λαλήτζητε

Λιούγκατ

690

 

τα πινάκια

κaτζàνιλε

πανήτζητε

μισούρατ

691

 

να τα κρατείς

σέ λε τζάνη

τά ή τάρζησσ

τύ μπάσσ

692

 

πλυμένα καλά.

λά τε γκήνε.

ιζμίενη χάρνω.

τaλιάρα μίρα

693

 

Και τα αγγεία σου

Σσή βάσιλε ατάλε

Ή σατώητε τφόη

εδέ ένατ τετούα

694

 

να τα έχεις

σέ λέ άη

τα ή ίμασσ

τή κκ'εσσ

695

 

εις τον τόπον των

τρού λόκλου αλόρου

νά νεκώητε μέστα

μπà βένντ τaτούρε

696

 

διά να τα γυρεύεις

τρά σέ λέ καύτζη

ζα τά ή μπάρασσ

κή τηκaρκόνσσ

697

 

και να τα εύρεις.

σσή σέ λέ άφλη.

ή τα ή νάϊτησσ.

εδέ τή κέννσσ.

698

 

Και ότα να βράσεις

Σσή κάντου σεχέρκη

Ή κώκα τά βάρησσ

Εδέ κούρ τή ζίεννσσ

699

 

εις το τζουκάλι

τρού οάλa

βώ κàρνετο

ντà πότζε

700

 

και εις τον τέντζερην

σσή τρού τεντζέρε

ή βώ τέντζεροτ

εδέ ντà τεντζέρε

701

 

κανένα φαγί

βàρα γκέλa

νίκοα μάντζα

ντωννί γκιέλa

702

 

να είσαι κοντά

σέ χίη απροάρε

τά μπίτησσ μπλίζου

τà ιεσσ άφαρ

703

 

και να το έχεις

σσή σε οάη

ή τά κώ ίμασσ

εδέ τα κκέσσ

704

 

εις έγνοιαν

τρου κaστίκa

νά μούκαετ

ντà κουϊδέσσ

705

 

διά να γένη νόστιμο.

τρά σέ φάκα νόστιμα.

ζά τά σεστόρετ σλάτκω.

κή τà μπάνετa ισσίσσιμ.

706

 

Αμή τα απλάδια

Μά ταννέρa

Αμή σαλτάρητε

Πώ ταλήρατ

707

 

και τα μαχαίρια

σσή κουτζούτελε

ή νόζητε

εδέ θίκατ

708

 

και τα πηρούνια

σσή τζιμπίδλε

ή βήλατα ναμπόδνατα

εδέ τζιμπίλλιατα

709

 

να είναι παστρικά

σέ χίμπα σπaστρίτa

τά μπίταετ τζίστη

τà ιάνα τaσπάστρα

710

 

ομπροστά σου.

τενέντια ατά.

πρέτ τέπε.

πaρπάρα τέϊε.

711

The father-in-law

Ο πενθερός

Σόκουρου

Σφέκορ-τέστοτ

Βγιέρη

712

and the mother-in-law

και η πενθερά

σσή σοάκρα

ή σφεκάρβα τέστατα

εδέ εβγιέρα

713

love better

καλλίτερα αγαπούν

κάμα κήνε βà

σοάρνω λούμπαετ

μά μίρα τούαννε

714

the son-in-law

τον γαμβρόν

τζίννηρa

ζέτωτο

δάντaρην

715

than the son

παρά τον υιόν

τέπρεκα χίλλιου.

ή οτ σίνοτ.

σέ μπίρα.

716

byt the Sympentheròs

Αμή ο συμπενθερός

Μά κούσκουρου

Τόκω σφατότ

Πώ κρούσκου

717

and the Sympentherà

και η συμπενθερά

σσή κούσκρα

ή σιφάκιατα

εδέ κρούσκα

718

like better

περισσότερον θέλουν

κάμα μούλτου βά

πώ μόσνε λούμπαετ

μά φόρτ ντούαννε

719

their daughter

την θυγατέραν των

χίλλια αλόρου.

κέρκατα νήχνα

ταμπίεννa ετούρε

720

than the bride.

παρά την νύμφην.

τέπρεκa νβιάστα.

ή οτ σνάατα.

σέ νούσσενa.

721

 

Όμως διά να μαλώνουν

Μά τρά σέ γκάτζι

Τόκου τά κάραετ

Πώ τà κιρτώϊννa

722

 

οι μεγαλύτεροι

κάμα μάρλλη

πώ κολέμητε

μàτa μaδένντa

723

 

τους μικρότερους

κάμα ννίσλη

πωμάλητε

μàτa βέγηλιτ

724

 

και τους μαθαίνουν

σσή σέ λλί νβιάτζι

ή τά ιούτζαετ

εδέ τημουσώϊννa

725

 

εις το καλόν

λά γκήνε

νά χάρνωτο

μπà τà μίρατ

726

 

τούτο είναι αρεστόν

αΐστα έστε αρισίτa

όβα γιέτ αρέσανο

καϊώ έστa επλεκίουρα

727

 

εις όλους.

λά τότζη.

νά σφήτε.

μπà τaγγίθa.

728

Those who listen to

Και όσοι ακούουν

Σσή κάτζη αύτου

Ή κόλκου σλούσσαετ

Εδέ σά ντaγκιόνa

729

(their) elders

τους γεροντοτέρους

κάμα αούσλή

πώ στάρητε

μά πλέκκτa

730

are not shamed

δεν εντροπιάζονται

νούσε αρουσσουνιάτζα

νέ σεστράμαετ

νούκα τουρπaρόενa

731

and have

και έχουν

σσή άου

ή ίμαετ

εδέ κάνa

732

a good end.

καλόν τέλος.

μπούνa σκόλουσμα.

χάρενν σώσανε.

τaμίρa σώσουρa.

733

 

Ανέβηκα

Μέ αληνάη

Σεκάτζη

Χίπα

734

 

εις ένα αμάξι

πρε ούννa κέρρa

νά έτνα κώλα

μπà ννί κέρρa

735

 

και πάλιν κατέβηκα.

σσή ναπόη μετεπούσσου

ή πάκ σλέκοχ.

εδέ πaρσaρή σπρίτa

736

 

ότι οι τροχοί

κà ρόκουτιλε

ότι κόλτζατα

σέ ρίτατ

737

 

του αμαξίου

α κέρρaλεη

νά κόλλατα

τηκέρεστα

738

 

ήταν τζακισμένοι.

ερρά φρέμπτa.

μπέα σκάρσσινη.

ήσσινα ταθούερρa.

739

 

Kαι φοβήθηκα

Σσή ννιφού φρίκα

Ή σεούπλασηχ

Εδέ ουφρικaσούαρ

740

 

να μη γλυστρώσω

σε νού αρaκίσσου

τά νέ σεσλίσναμ

τà μόσ σκιάσσ

741

 

απάνω εις τον πάγον.

τεσούπρa πρέκλετζου.

κώρε νά μράζωτ.

σίπaρ μπà άκουλ.

742

 

Τώρα ελάτε

Τώρα βενίτζη

Σέκα ίτητε

Τασσή ιάκaνη

743

 

να φέρωμεν άχυρα

σέ ατούτζεμου πάλλε

τά τωνέσιμε σλάμα

τà σίελμa κάστa

744

 

και χορτάριν

σσή ιάρπα

ή τρέβα σένω

εδέ μπάρ

745

 

εις τα βόδια

λά μπόη

νά βωλώητε

ντà κίετ

746

 

διά να τρώγουν.

τρά σέ μàκa.

ζά τά ιάταετ.

κή τaχάννε.

747

 

Και σαν χορτάσουν

Σσή κάρα σενεφατιάσκα

Ή κόκα τά σενάγιαταετ

Εδέ σιταγκόπeννa

748

 

ας τα απωλύκωμεν

α σελλι σalaγκίμου

νέκα ή πόυστιμε

λέ τιλλισσιόνμa

749

 

νά βόσκουν

σέ πάσκa

τά πάσαετ

τà κουλόσσιννa

750

 

όπου

ιουτζητώ

κάτε

τέκκ

751

 

να τους αρέσει

σε λλιαρισιάσκα

τά αρέσαετ

τιπλικκώ

752

 

διά να παχύνουν

τρά σέ γκρaσιάτζε

τά σέ κώϊετ

τà μάϊμaτa

753

 

όλα αντάμα.

τούτε τεατούνου.

σφήτε ζάετνω.

τaγκίθα μπάσκa.

754

 

Όποιος έχει υιούς

Καρετζητώ άρε χίλλη

Κώη ίματ σίνρη

Κύσσ κà μπίρρ

755

 

και θυγατέρες

σσή χίλλε

ή κέρκη

εδέ μπίγια.

756

 

ας τους αρραβωνιάσει

λά σελλί ιουσουσιάσκα

νέκα ησφάρσσητ

λετή μπλιών

757

 

εις τον καιρόν

τρού ζαμάννε

νά βρέμετο

μπà κόχατ

758

 

ότι σαν τρανεύουν

κà κάρα σέ κριάσκa

ότι σέτνε κώγα ταράσταετ

σέ σηταρίτεννa

759

 

ημπορούν

πότου

μόζαετ

μούντηνa

760

 

να πέσουν εις πορνείαν.

σέ κάτa πρέ κουρβαρίλλε.

τά ισπάτναετ νά κούρβαλακ.

τα μπίεννa ντà κουρβαρή.

761

 

Και εκείνοι

Σσή ατζέλλη

Ή τίε

Εδέ ατώ

762

 

όπου πανδρεύονται

τζή σενσοάρε

στώ σεζέναετ

κή μαρτόεννa

763

 

εις την ηλικίαν

τρού ηλικίε

να βρέμεσο

ντà κόχaτ

764

 

δεν κοιτάζουν

νού μουτρέσκου

νέ γλέταατ

νούκα βουστρώννa

765

 

ξέναις γυναίκες.

κασέννι μουλλέρη.

τζόυστη ζέννη.

τaχούαη γρά.

766

 

Όμως

Μά

Τόκου

Πω

767

 

ο αρραβωνιασμένος

ισουσίτλου

σφaρσσένιοτ

ημπλιούαρι

768

 

και η αρραβωνιασμένη

σσή ισουσίτα

ή σφερσένατα

εδέ εμπλεούαρα

769

 

ας έχουν

λά σε άιπa

νέκα ίματ

λε τά κάννa

770

 

εντροπήν

ρσίνε

στράμοτα

τούρπ

771

 

και ας φυλάγουν

σσή λασεβλεάκε

νέκα βάρταετ

λέ τaρούαϊνα

772

 

του λόγου τους

βέτεα αλόρ

σέμπεσε

βέτεν ρτούρε

773

 

καθαρούς.

σπaστρίτζη.

τζήστη.

τaκιρούαρa.

774

Thunders

Βροντά

Πουμπουνιάτζa

Γκάρμητ

Γκιμών

775

the heaven

 ο ουρανός

τζέρρου

νέποτο

κιέλλη

776

and lightens

και αστράπτει

σσή σκάπιρa

ή σακάΙτζη

εδέ σκρέπ

777

for it will rain

ότι θέλει βρέξη

κàβά σετά πλοάε

ότι κε βάρνητ

σέ τωτaπγιέρα σσή

778

and on the threshing-floor

και εις το αλώνι

σσή τρού άργε

ή να γούμνωτο

εδέ μπà λέμμa

779

throw not

να μη βάλεις

σέ νού μμπάτζη

τά νέ κλάασσ

τà μόσ βέσσ

780

the bundles (sheaves)

τα δέματα

μaνούκλιλε

σνόπηετο

ντούαητ

781

of spikes (of corn)

από στάχυας

τέ σκίκουρη

οτ κλάσωη

πέ καλλίννσ

782

for they (will) rot,

ότι σήπονται

κa πουτριτζέσκου

ότι σγήβιατ

σέ κάλμπενa

783

but leave (wait)

αμή να αφήσεις

μά σέ λάσση

τόκου τά όσταασσ

πω τà λιέσσ

784

for another time

διά άλλην φοράν

τρά άλτα οάρa

ζά τρούγη πάτ

πρa τχιάτερ χέρa

785

to thresh,

να αλωνίσεις

σε τρίγυρη

τά βέρσης

τà σσήσσ

786

and when you finish

και σαν τελειώσης

σσή κάρα σεσκουλουσέστη

ή κώκα τά σεσώνασησ

εδέ σιτaμπαρώνσ

787

rise in the morning

να συκωθείς το ταχύ

σετεσκόλη τεκουτιμνιάτζa

τά στάμησσ ράνω

τà γκρίσσ μaγκέσ

788

and with the shovel

και με το φτυάρι

σσή κού λουπάτα

σώ λοπάτατα

μέ λοπάτατ

789

winnow

να ανεμίσεις

σέ σβιντουρέτζη

τά βέησσ

τα χέδησσ

790

the corn

το γέννημα

γίπτουλου

ζήτωτο

ντίθατ

791

when the wind blows;

όταν φυσά ο άνεμος

κàντου σούφλα βίντουλου

κώκα βέητ βέτρωτο

κούρ φριούν έρα

792

then is collected

τότε διαλέγεται

ατούμτζια σεαλιάτζε

τόγα σεότπερητ

ατaχήρα σγίδετ

793

the grain alone.

το σπυρί μοναχό

γκaρίσλου σίγκουρου

ζàρνωτο σάμα

κόκεα βέταμ

794

 

και όταν πέσει

σσή κàντου κάτε

ή κώκα πάτνη

εδέ κουρ ταπιέρ

795

 

το αστροπελέκι

κaρίσλου τεντζέρου

ροφέα

ρουφέα

796

 

να μη σκιασθείς.

τέ νουτεασπάρη.

τά νέσε πλάσσησ

τaμόσ φρικασώεσσ

797

He who goes

εκείνος οπού πηγαίνει

ατζέλου τζή σετούτζε

τώη στώ χότητ

αϊού κηβέτε

798

to the mill

εις τον μύλον

λά μιάρε

νά βωτένιτζα

ντà μουλή

799

to grind,

διά να αλέθει

τρά σεμάτζινα

ζά τά μέλητ

κή τà μπλιούανν

800

let him weigh first

ας ζυγιάζει πρώτα

ά σε γυσιάσκα νέντε

νέκα τέκνητ νάπρετ

λέτa χιέκ πραπάρα

801

the wheat well,

το σιτάρι εύμορφα

κρàνλλου μουσσάτου

ζέτωτο ούπαβω

γρούρa μπούκουρ

802

and thus

και έτζη

σσή ασσήτζε

ή τάκα

εδέ ατιού

803

let him grind,

ας το αλέσει.

λά σέ λουμάτζινa

νέκα γώ μέλητ.

λέ τà μπλιούανν.

804

for the miler

Ότι ο μυλωνάς

Κά μουράρου

Ότι βεντενίτζαροτ

Σέ μυλωνάρη

805

secretly steals it,

κρυφά το κλέπτει

ασκουμτά λού φούρa

σκρίσσνω γώ κράτητ

φσέουρα εβγιέθ

806

and afterwards

και ύστερα

σσή απόια

ή σέτνε

εδέ παστάη

807

you beat your head

κρούεις το κεφάλι σου

πάτζη κάπλου ατέου

ούτησσ κλάατα τφόη

μπίεσσ κόκκανa τέντε

808

and do nothing.

και τίποτε δεν κάμνεις.

σσή τζιβà νού φάτζη.

ή νίστω νέ τζίνησσ.

εδέ γκικαύσσ σπàν.